Kinh tế học quốc tế - Giới thiệu

Chia sẻ: Nguyen Bac A. Châu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
299
lượt xem
150
download

Kinh tế học quốc tế - Giới thiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế học quốc tế nghiên cứu những vấn đề phân phối và sử dụng tài nguyên giữa các nền kinh tế thông qua con đường mậu dịch, nhằm đạt được sự cân đối cung-cầu về hàng hóa, dịch vụ, tiền tệ trong phạm vi mỗi nước và trên tổng thể nền kinh tế toàn cầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế học quốc tế - Giới thiệu

  1. KINH TEÁ HOÏC QUOÁC TEÁ (International Economics) 1 (C) HVL-VNU_HCM
  2. KINH TEÁ HOÏC QUOÁC TEÁ “Kinh teá học quoác teá nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà phaân phoái vaø söû duïng taøi nguyeân giöõa caùc neàn kinh teá thoâng qua con ñöôøng maäu dòch, nhaèm ñaït ñöôïc söï caân ñoái cung-caàu veà haøng hoùa, dòch vuï, tieàn teä trong phaïm vi moãi nöôùc vaø treân toång theå neàn kinh teá toaøn caàu”. 2 (C) HVL-VNU_HCM
  3. KINH TEÁ HOÏC QUOÁC TEÁ Caùc yeáu toá chuû yeáu + Giao dịch kinh teá vaø chủ quyền quoác gia + Ñoàng tieàn khaùc nhau + Chính saùch taøi khoaù khaùc nhau + Söï dòch chuyeån caùc yeáu toá saûn xuaát 3 (C) HVL-VNU_HCM
  4. + Giao dịch kinh teá vaø chủ quyền quoác gia Mỗi quốc gia quan tâm đến tác động của chính sách kinh tế đối ngoại đối với công dân và nền kinh tế trong nước hơn là đến nước khác. Các chính sách kinh tế thường tạo ra điều kiện thuận lợi hơn cho nhà sản xuất trong nước hoặc gây cản trở cho hàng hoá nước ngoài xâm nhập vào thị trường trong nước. 4 (C) HVL-VNU_HCM
  5. + Ñoàng tieàn khaùc nhau Giá trị tương đối giữa các đồng tiền của các nước thường xuyên thay đổi. Việc các đối tác thương mại tham gia vào mậu dịch quốc tế sử dụng các đồng tiền khác nhau gây ra sự khác biệt giữa nội thương và ngoại thương. 5 (C) HVL-VNU_HCM
  6. + Chính sách tài khoá khác nhau Chính sách chi tiêu ngân sách (công khai hay được che đậy) thường dành sự ưu tiên cho nhà sản xuất trong nước. 6 (C) HVL-VNU_HCM
  7. + Sự di chuyển yếu tố sản xuất Sự khác biệt về mức độ linh động của yếu tố sản xuất giữa các nước so với trong nội bộ một nước là một cơ sở cho mậu dịch quốc tế. 7 (C) HVL-VNU_HCM
  8. PHAÀN 1: MAÄU DÒCH QUOÁC TEÁ (International Trade) 1. Lyù thuyeát coå ñieån veà maäu dòch quoác teá 2. Mô hình yeáu toá saûn xuaát chuyeân bieät 3. Moâ hình Heckscher-Ohlin 4. Caùc coâng cuï của chính saùch maäu dòch 5. Lieân kết kinh tế quốc tế 6. Di chuyeån nguoàn löïc quoác teá 8 (C) HVL-VNU_HCM
  9. PHAÀN 2: TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ (International Finance) 7. Thò tröôøng ngoaïi hoái 8. Caùn caân thanh toaùn 9. Caùc yeáu toá xaùc ñònh tyû giaù hoái ñoaùi 10. Chính saùch ngoaïi hoái 9 (C) HVL-VNU_HCM
  10. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Paul Krugman. Kinh teá hoïc quoác teá: lyù thuyeát vaø chính saùch. NXB Chính trò quoác gia 1996. Miltiades C. International Economics. McGraw-Hill PC. 1990 Hoaøng Vónh Long (CB). Kinh teá hoïc quoác teá. NXB ÑHQG TP.HCM 2005 Hoaøng Thò Chænh (CB). Giaùo trình kinh teá quoác teá. NXB Giaùo duïc 1998. 10 (C) HVL-VNU_HCM
Đồng bộ tài khoản