Kinh tế học quốc tế - Phần 3

Chia sẻ: Nguyen Bac A. Châu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
297
lượt xem
184
download

Kinh tế học quốc tế - Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học quốc tế. NXB ĐH Quốc gia TP.HCM. Phần mô hình yếu tố sản xuất chuyên nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế học quốc tế - Phần 3

 1. MOÂ HÌNH YEÁU TOÁ SAÛN XUAÁT CHUYEÂN BIEÄT 43 (C) HVL-VNU_HCM
 2. NỘI DUNG 1. Nền kinh tế trước khi có mậu dịch - Giới hạn khả năng sản xuất - Điểm sản xuất và tiêu dùng 2. Nền kinh tế nhỏ, mở cửa 3. Điều kiện mậu dịch 4. Mậu dịch dựa trên cơ sở sự khác biệt thị hiếu 44 (C) HVL-VNU_HCM
 3. MOÂ HÌNH YEÁU TOÁ SAÛN XUAÁT CHUYEÂN BIEÄT VAØ CHI PHÍ CÔ HOÄI GIA TAÊNG Hieän töôïng chi phí cô hoäi gia taêng vieäc saûn xuaát moãi ñôn vò haøng hoùa keá tieáp keùo theo söï hy sinh ngaøy caøng nhieàu saûn phaåm ôû caùc ngaønh khaùc Nguyeân nhaân caùc yeáu toá saûn xuaát coù tính chuyeân bieät sản phẩm 45 (C) HVL-VNU_HCM
 4. MOÂ HÌNH YEÁU TOÁ SAÛN XUAÁT CHUYEÂN BIEÄT VAØ CHI PHÍ CÔ HOÄI GIA TAÊNG v Neàn kinh teá tröôùc khi coù maäu dòch Giới hạn khả năng sản xuất Thép độ dốc= chi phí cơ hội của vải 46 Vải (C) HVL-VNU_HCM
 5. MOÂ HÌNH YEÁU TOÁ SAÛN XUAÁT CHUYEÂN BIEÄT VAØ CHI PHÍ CÔ HOÄI GIA TAÊNG vNeàn kinh teá tröôùc khi coù maäu dòch Löïa choïn ñieåm saûn xuaát vaø tieâu duøng Thép ∆t ∆L.MPLT MPLT Ñoä doác = = = ∆v ∆L.MPLV MPLV w/PT PV = = Vải w/PV PT 47 (C) HVL-VNU_HCM
 6. MOÂ HÌNH YEÁU TOÁ SAÛN XUAÁT CHUYEÂN BIEÄT VAØ CHI PHÍ CÔ HOÄI GIA TAÊNG vNeàn kinh teá nhỏ, mở cửa - giaù theá giôùi (Pv/Pt)T > (Pv/Pt) Thép Độ dốc=(PV/PT) Khi coù maäu dòch, giaù trong nöôùc = giaù theá giôùi = (Pv/Pt)T à thay ñoåi ñieåm saûn xuaát trong nöôùc ñeán A B coù ñoä doác = (Pv/Pt)T B Độ dốc=(PV/PT)T 48 Vải (C) HVL-VNU_HCM
 7. MOÂ HÌNH YEÁU TOÁ SAÛN XUAÁT CHUYEÂN BIEÄT VAØ CHI PHÍ CÔ HOÄI GIA TAÊNG vNeàn kinh teá khi coù maäu dòch Thép à Ñieåm tieâu thuï môùi: C C - xuaát khaåu BD vaûi - nhaäp khaåu CD theùp A D B 49 Vải (C) HVL-VNU_HCM
 8. MOÂ HÌNH YEÁU TOÁ SAÛN XUAÁT CHUYEÂN BIEÄT VAØ CHI PHÍ CÔ HOÄI GIA TAÊNG Thép vNeàn kinh teá khi coù maäu dòch C Lôïi ích töø maäu dòch: F Dịch chuyển điểm tiêu thụ A à C - Aà F: lôïi ích tieâu thuï A (lợi ích từ trao ñoåi quoác teá) - F à C: lôïi ích saûn xuaát (lợi ích từ chuyeân moân hoaù quoác teá) B Vải 50 (C) HVL-VNU_HCM
 9. MOÂ HÌNH YEÁU TOÁ SAÛN XUAÁT CHUYEÂN BIEÄT VAØ CHI PHÍ CÔ HOÄI GIA TAÊNG Keát luaän: 1. Caû trong tröôøng hôïp chi phí cô hoäi gia taêng caùc quoác gia vaãn thu ñöôïc lôïi ích töø maäu dòch 2. Söï chuyeân moân hoaù dieãn ra khoâng hoaøn toaøn 3. Lôïi ích töø maäu dòch bao goàm: lôïi ích saûn xuaát vaø lôïi ích tieâu thuï. 51 (C) HVL-VNU_HCM
 10. Ñieàu kieän maäu dòch Ñieàu kieän maäu dòch (TOT - Terms of Trade) - töông quan giaù xuaát khaåu cuûa moät nöôùc vôùi giaù nhaäp khaåu cuûa nöôùc ñoù TOT = Px / Pm Px = Sxipi, trong ñoù xi - tyû troïng saûn phaåm i trong toång giaù trò xuaát khaåu, pi - giaù saûn phaåm i Pm= Smjpj, trong ñoù mj - tyû troïng saûn phaåm j trong toång giaù trò nhaäp khaåu, pj - giaù saûn phaåm j 52 (C) HVL-VNU_HCM
 11. Maäu dòch döïa treân söï khaùc bieät thò hieáu Xem xét hai nước A và B Cả hai nước đều có điều kiện sản xuất hoàn toàn giống nhau (công nghệ, nguồn lực sản xuất như nhau) Giữa hai nước có sự khác biệt về thị hiếu: - Người dân nước A thích tiêu thụ gạo - Người dân nước B thích tiêu thụ lúa mỳ 53 (C) HVL-VNU_HCM
 12. Maäu dòch döïa treân söï khaùc bieät thò hieáu Gaïo D 2 Nöôùc A 1 A’ M A NK Q V XK Nöôùc B XK B S B’ NK 1’ 2’ 0 N E Luùa myø 54 (C) HVL-VNU_HCM
 13. Maäu dòch döïa treân söï khaùc bieät thò hieáu A sản xuất tại Q, tiêu thụ tại A’: - xuất khẩu QV lúa mỳ - nhập khẩu VA’ gạo B sản xuất tại Q, tiêu thụ tại B’: - xuất khẩu QS gạo - nhập khẩu SB’ lúa mỳ 55 (C) HVL-VNU_HCM
 14. Maäu dòch döïa treân söï khaùc bieät thò hieáu Thông qua mậu dịch, cả hai nước đều thu được lợi ích – tiêu thụ trên đường bàng quan cao hơn. àSự khác biệt về thị hiếu cũng có thể là một nguồn dẫn đến mậu dịch quốc tế. 56 (C) HVL-VNU_HCM
Đồng bộ tài khoản