Kinh tế học quốc tế - Phần 7

Chia sẻ: Nguyen Bac A. Châu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
244
lượt xem
159
download

Kinh tế học quốc tế - Phần 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học quốc tế. NXB ĐH Quốc gia TP.HCM . Phần di chuyển nguồn lực quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế học quốc tế - Phần 7

 1. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ 184 (C) HVL-VNU_HCM
 2. NỘI DUNG 1. Söï di chuyeån quoác teá cuûa nguoàn löïc lao ñoäng 2. Sự di chuyển nguồn vốn 185 (C) HVL-VNU_HCM
 3. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ Söï di chuyeån quoác teá cuûa nguoàn löïc lao ñoäng Löông Löông Sr = S* - m S A S* w a b w2 m c C m D w1 c e d w* B D* Soá löôïng LÑ q2 q1 Soá löôïng LÑ QG A ß Di cö QG B 186 (C) HVL-VNU_HCM
 4. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ Söï di chuyeån quoác teá cuûa nguoàn löïc lao ñoäng Đối với quốc gia A Nhà sản xuất: +(a+b) Người lao động: - a Taùc ñoäng: +b 187 (C) HVL-VNU_HCM
 5. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ Söï di chuyeån quoác teá cuûa nguoàn löïc lao ñoäng Đối với quốc gia B Nhà sản xuất : -(c+d) Người lao động : + c Taùc ñoäng: -d Ngöôøi di cö: +(d+e) 188 (C) HVL-VNU_HCM
 6. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ Söï di chuyeån quoác teá cuûa nguoàn löïc lao ñoäng Taùc ñoäng ñoái vôùi taøi chính nhaø nöôùc (soá thu thueá vaø chi tieâu ): Ø ÔÛ quốc gia quê nhà của người di cö Giaûm thu nhaäp töø thueá > giaûm chi phuùc lôïi xaõ hoäi cho ngöôøi di cö à thieät haïi cho ngaân saùch. à Giải pháp: Thueá di cö 189 (C) HVL-VNU_HCM
 7. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ Söï di chuyeån quoác teá cuûa nguoàn löïc lao ñoäng Taùc ñoäng ñoái vôùi taøi chính nhaø nöôùc (tt): ÔÛ nöôùc nhaäp cö Taêng thu nhaäp töø thueá > taêng chi phuùc lôïi xaõ hoäi cho ngöôøi nhaäp cö à taêng thu ngaân saùch. 190 (C) HVL-VNU_HCM
 8. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ Söï di chuyeån quoác teá cuûa nguoàn löïc lao ñoäng Taùc ñoäng phi thị trường - Sự phổ biến kiến thức bí quyeát thuû coâng, coâng thöùc naáu aên, taøi naêng ngheä thuaät à lợi ích bổ sung cho nước nhập cư 191 (C) HVL-VNU_HCM
 9. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ Söï di chuyeån quoác teá cuûa nguoàn löïc lao ñoäng Taùc ñoäng phi thị trường (tt) - Tình traïng quaù taûi daân cö maät ñoä daân soá quaù cao – tieáng oàn, xung ñoät, toäi phaïm. - Caêng thaúng xaõ hoäi Vấn đề xung đột xã hội giữa người bản xứ và người di cư. 192 (C) HVL-VNU_HCM
 10. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ Söï di chuyeån quoác teá cuûa nguoàn löïc lao ñoäng Chính sách nhập cư của các nước phát triển: Ø Chính sách choïn loïc - ưu tiên những người lao động có học vấn, kỹ năng Ø Chính sách nhập cư töøng böôùc - cho phép một số lượng nhất định được nhập cư trong năm 193 (C) HVL-VNU_HCM
 11. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ TÍN DUÏNG QUOÁC TEÁ -Tö nhaân -Daøi haïn - Tröïc tieáp -Nhaø nöôùc -Ngaén haïn - Giaùn tieáp 194 (C) HVL-VNU_HCM
 12. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ TÍN DUÏNG QUOÁC TEÁ Tín duïng tö nhaân Ñaàu tö daøi haïn (traùi phieáu, coå phieáu, vieäc söû duïng baèng saùng cheá hay quyeàn taùc giaû). - Ñaàu tö tröïc tieáp - Ñaàu tö giaùn tieáp Ñaàu tö ngaén haïn (thôøi haïn döôùi 1 naêm – chuû yeáu laø ñaàu tö giaùn tieáp). 195 (C) HVL-VNU_HCM
 13. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ TÍN DUÏNG QUOÁC TEÁ Tín duïng nhaø nöôùc Ø chuû yeáu laø ñaàu tö giaùn tieáp, caû ngaén haïn vaø daøi haïn. 196 (C) HVL-VNU_HCM
 14. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ TÍN DUÏNG QUOÁC TEÁ Tác động của sự di chuyển vốn quốc tế 2 quốc gia A và B Quốc gia A: tương đối dồi dào vốn KA Năng suất biên của vốn: MPKA Lãi suất trong nước: rA 197 (C) HVL-VNU_HCM
 15. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ TÍN DUÏNG QUOÁC TEÁ Lôïi töùc (%/naêm) rA A MPKA KA 198 (C) HVL-VNU_HCM
 16. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ TÍN DUÏNG QUOÁC TEÁ Quốc gia B: có số lượng vốn ít hơn KB < KA Năng suất biên của vốn: MPKB Lãi suất trong nước: rB 199 (C) HVL-VNU_HCM
 17. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ TÍN DUÏNG QUOÁC TEÁ Lôïi töùc (%/naêm) B rB MPKB KB 200 (C) HVL-VNU_HCM
 18. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ TÍN DUÏNG QUOÁC TEÁ Khi có tự do di chuyển vốn: Vốn di chuyển từ A sang B Lãi suất cân bằng (r): rA < r < rB Tổng thu nhập ở hai quốc gia tăng lên bằng phần ABC 201 (C) HVL-VNU_HCM
 19. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ TÍN DUÏNG QUOÁC TEÁ Lôïi töùc Lôïi töùc (%/naêm) (%/naêm) B rB C r A rA MPKB A MPKA MPKA KA KB K’A DK K’B 202 (C) HVL-VNU_HCM
 20. DI CHUYEÅN NGUOÀN LÖÏC QUOÁC TEÁ TÍN DUÏNG QUOÁC TEÁ Nếu một trong hai quốc gia (giả sử A) đặt ra thuế (t) đánh lên sự di chuyển vốn: -Lãi suất ở A: r1 -Lãi suất ở B: r2 -Tổng thu nhập giảm xuống so với trường hợp tự do di chuyển vốn: CDE 203 (C) HVL-VNU_HCM
Đồng bộ tài khoản