kinh tế học vĩ mô dành cho chính sách công bài giảng độ co giản của cung và cầu

Chia sẻ: mymemory1212

Độ co giản của cầu theo biến số x là % thay đổi của lượng cầu khi biến số x thay đổi 1%. Độ co giãn của cầu theo giá là phần trăm thay đổi trong lượng cầu của một hàng hoá hoặc dịch vụ khi giá của nó thay đổi 1%.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: kinh tế học vĩ mô dành cho chính sách công bài giảng độ co giản của cung và cầu

Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3
ÑOÄ CO GIAÕN CUÛA
CUNG VAØ CAÀU
CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH
Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaùÑoä co giaõn cheùo cuûa caàuÑoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäpÑoäï co giaõn cuûa cung (theo giaù)Gaùnh naëng cuûa thueá27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 2
27.9.2010
Ñaëng Vaên Thanh 1
Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3
Ñoä co giaõn cuûa caàu

Khaùi nieäm:Ñoä co giaõn cuûa caàu theo bieán soá x laø % thay
ñoåi cuûa löôïng caàu khi bieán soá x thay ñoåi 1%.

Coâng thöùc tính:Ex = % QD/ % x


27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 3
Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù

Khaùi nieäm: Laø phaàn traêm thay ñoåi trong


löôïng caàu cuûa moät haøng hoùa hoaëc dòch vuï khi
giaù cuûa noù thay ñoåi 1%.

Coâng thöùc tính: EP (% Q)/(% P)Q/Q QP
EP *
P/P PQ

27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 4
27.9.2010
Ñaëng Vaên Thanh 2
Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3
Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù

Nhaän xeùt1) Do moái quan heä giöõa P vaø Q laø nghòch
bieán neân EP < 0.

2) EP khoâng coù ñôn vò tính27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 5
Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù
Caùc tröôøng hôïp co giaõn cuûa caàu theo giaù


Neáu EP 1: phaàn traêm thay ñoåi cuûa löôïng caàu


lôùn hôn phaàn traêm thay ñoåi cuûa giaù. Caàu co giaõn nhieàu,
khaùch haøng phaûn öùng maïnh.

Neáu EP >- 1 hay /Ep/ -1Ep = 0
Q
4 8
27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 7
Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù

P P
Caàu co giaõn hoaøn toaøn
Caàu hoaøn toaøn
khoâng co giaõn
P* D
EP 0
EP -

Q
Q
Q


27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 8
27.9.2010
Ñaëng Vaên Thanh 4
Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3
Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù


Nhöõng nhaân toá chính aûnh höôûng ñeán ñoä co giaõn cuûa


caàu theo giaù
Tính chaát cuûa haøng hoaù.Tính thay theá cuûa haøng hoaù.Möùc chi tieâu cuûa maët haøng trong toång möùc chi tieâuTính thôøi gian

27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 9
Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù

Moái quan heä giöõa doanh thu (chi tieâu) vaø giaù

baùn phuï thuoäc vaøo Ep
EP-1: TR ñoàng bieán vôùi P (nghòch bieán vôùi Q)Taïi möùc giaù vaø löôïng baùn coù EP= -1 TR theá naøo?

27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 10
27.9.2010
Ñaëng Vaên Thanh 5
Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3
Ñoä co giaõn cheùo cuûa caàu
Ñoä co giaõn cheùo giöõa hai maët haøng X vaø Y laø

phaàn traêm thay ñoåi cuûa löôïng caàu maët haøng X
khi giaù maët haøng Y thay ñoåi 1%.

E XY (% Q X )/(% PY )

Q X /Q X Q X PY
E XY *
PY /PY PY Q X

27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 11
Ñoä co giaõn cheùo cuûa caàu

EXY = 0 : X vaø Y laø hai maët haøng khoâng

lieân quan

EXY < 0 : X vaø Y laø hai maët haøng boå sungEXY > 0 : X vaø Y laø hai maët haøng thay theáQuan heä giöõa hai doanh nghieäp laø gì?


27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 12
27.9.2010
Ñaëng Vaên Thanh 6
Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3
Ñoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp

Ñoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp laø phaàn


traêm thay ñoåi cuûa löôïng caàu khi thu nhaäp
thay ñoåi 1%.
EI (% Q)/(% I )
Q/Q Q I
EI *
I/I I Q

27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 13
Ñoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp

EI < 0: haøng caáp thaápEI > 0: haøng thoâng thöôøngEI 1: haøng cao caáp

27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 14
27.9.2010
Ñaëng Vaên Thanh 7
Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3
Ñoä co giaõn cuûa cung

Ñoä co giaõn cuûa cung (theo giaù) laø phaàn traêm

thay ñoåi cuûa löôïng cung khi giaù thay ñoåi 1%.
Ñoä co giaõn cuûa cung coù daáu döông do giaù vaø

löôïng cung quan heä ñoàng bieán
ES (% Q)/(% P)
Q/Q Q P
ES *
P/P P Q

27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 15
Ñoä co giaõn cuûa cung

ES>1: cung co giaõn nhieàuES
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản