Kinh tế quốc tế (Học viện tài chính) - Chương 1

Chia sẻ: sinhvien2510

Trao đổi các yếu tố sản xuất và tiêu dùng giữa các chủ thể trong - quan hệ kinh tế. Trên góc độ 1 quốc gia: - Quan hệ kinh tế đối nội : quan hệ kinh tế trong phạm vi toàn quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kinh tế quốc tế (Học viện tài chính) - Chương 1

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ
MÔNNỘI DUNG MÔN HỌC

KINH TẾ QUỐC TẾ
Tài liệu học: Giáo trình Kinh tế quốc tế
NXB Tài chính, năm 2010 1
Chương I
TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

KINH TẾ QUỐC TẾ2
Chương I
NỘI DUNG CHÍNH

1. Sự hình thành và phát triển các
mối quan hệ KTQT

2. Đối tượng và nội dung nghiên cứu
môn học KTQT
3
1. Sự hình thành và phát triển các mối quan hệ
KTQT
1.1. Sự hình thành các mối quan hệ KTQT
1.1.1. Quá trình hình thành các mối quan hệ KTQT
Trao đổi các yếu tố sản xuất và tiêu dùng giữa các chủ thể trong
xã hội Quan hệ kinh tế
Trên góc độ 1 quốc gia:
- Quan hệ kinh tế đối nội: quan hệ kinh tế trong phạm vi 1 quốc
gia hoặc vùng lãnh thổ
- Quan hệ kinh tế đối ngoại: quan hệ kinh tế giữa các chủ thể
trong nước với các chủ thể nước ngoài
Trên góc độ toàn bộ thế giới: quan hệ kinh tế giữa các chủ thể
khác quốc gia quan hệ kinh tế quốc tế
Yêu cầu: phân biệt quan hệ KTĐN với quan hệ KTQT


4
1.1.2. Các hình thức quan hệ KTQT
- Trao đổi quốc tế về HH, DV (thương mại quốc 
tế) xuất hiện sớm nhất
- Trao đổi quốc tế các yếu tố sản xuất:
+ Trao đổi quốc tế về vốn: sự trao đổi vốn giữa các
nước
+ Trao đổi quốc tế về sức lao động: sự trao đổi giữa
các nước về HH đặc biệt gắn với người lao động
+ Trao đổi quốc tế về khoa học  công  nghệ:  sự  trao 
đổi giữa các nước về các yếu tố liên quan đến KHCN5
1.1.3. Các yếu tố tác động đến sự hình
thành quan hệ KTQT
- Sự phát triển kinh tế các quốc gia trong hệ
thống phân công lao động quốc tế.
Tiền đề của PCLĐQT là sự khác biệt về điều kiện tự
nhiên.
Tiếp theo là sự phát triển không đều về kinh tế - xã hội
và khoa học kỹ thuật.
Cơ sở kinh tế của PCLĐQT là trình độ phát triển LLSX
và tính chất của QHSX ở mỗi quốc gia.
- Sự phát triển của KHCN
- Sự phát triển của giao thông vận tải

6
1.2. Sự phát triển các quan hệ KTQT

1.2.1. Sự phát triển các quan hệ KTQT
theo chiều rộng (TL: trang 18)

1.2.2. Sự phát triển các quan hệ KTQT
theo chiều sâu (TL: trang 19)
7
8
Phân biệt quan hệ kinh tế đối ngoại và 
quan hệ kinh tế quốc tế
QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI QUAN HỆ KINH TẾ QT

Việt
Việt Nam Lào
Nam

Lào Trung
Trung
Quốc
Qu
Trung 
Thái
Thái
Thái Lan
IF
M Q uèc
Lan
Lan9
CHƯƠNG I (tiếp)
10
CHƯƠNG I (tiếp)


2. Đối tượng và nội dung nghiên cứu môn học KTQT
2.1. Đối tượng nghiên cứu của môn học KTQT:
Mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia trong nền
kinh tế thế giới Biểu hiện qua trao đổi quốc
tế về nguồn lực giữa các quốc gia.
           Hướng tới cân bằng cung - cầu các nguồn lực
trong nền KTTG.
Các mối quan hệ kinh tế quốc tế sẽ tác động đến các 
chủ thể KT và sự phát triển kinh tế các quốc gia.


11
CHƯƠNG I (tiếp)
2.2. Nội dung nghiên cứu môn học KTQT
- NC các hiện tượng, quá trình kinh tế diễn ra trong
lĩnh vực trao đổi quốc tế hàng hóa, dịch vụ, vốn,
sức lao động…
- NC xu hướng, đặc điểm phát triển và những
nhân tố tác động đến phát triển KTTG và thị
Liên quan đến các qui 
trường thế giới
luật vận động & phát triển của thị trường
- Nghiên cứu những chính sách và biện pháp kinh
tế của các chủ thể tham gia nhằm  đạt  tới  mục 
tiêu (lợi ích KT, hoặc CT – XH)
           Hình thành tư duy kinh tế mới khi phân tích 
các hiện tượng kinh tế xã hội
12
CHƯƠNG I (tiếp)


2.3. Những kiến thức có liên quan đến môn
học:
­ Các lý thuyết kinh tế trong trao đổi quốc tế là cơ sở lý 
luận của môn học
­ Những kiến thức của kinh tế học: Kinh tế vĩ mô và kinh tế 
vi mô.
­ Những lý luận cơ bản của nguyên lý Mac – Lê Nin
13
CHƯƠNG I (tiếp)Phân biệt:
- Quan hệ kinh tế: Đối tượng trao đổi; Chủ thể tham gia
trao đổi; Chưa tính đến phạm vi NC
- Quan hệ kinh tế đối ngoại: Quan hệ KT của 1 nước với 
các nước khác & các tổ chức KTQT
- Quan hệ kinh tế quốc tế: Tổng  thể  của  các  quan  hệ 
KTĐN trong nền kinh tế thế giới.
* Phân biệt quan hệ KTĐN và quan hệ KTQT:
+ Giống nhau: Bản chất (quan hệ kinh tế)
Chủ thể tham gia (DN; CP; TCQT)
Ch
Góc độ nghiên cứu
+ Khác nhau:
Phạm vi nghiên cứu
Ph
14
HẾT CHƯƠNG I
15
Quan hệ
Quan hệ KTĐN KTQT
Lào

Việt Nam Mỹ

EU

IMF, WB,...

16
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản