Kinh tế vĩ mô 2 _ chương 13: Tổng Cung

Chia sẻ: tryforget

Tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các bạn, củng cố nâng cao kiến thức vể môn kinh tế vi mô là hành trang giúp ban hoàn thành môn này. Chúc các bạn thành công

Nội dung Text: Kinh tế vĩ mô 2 _ chương 13: Tổng Cung

M c tiêu c a ch ng
CH NG 13
macro
T ng Cung
!"
# !" $"
kinh t v bmtô n m % & ' ( ') *+
nh


N. Gregory Mankiw
Bài gi ng c a Ph m Th Anh
pham.theanh@yahoo.com
(d ch và s a theo bài gi ng c a Ron Cronovich)


Aggregate Supply
© 2002 Worth Publishers, all rights reserved CHAPTER 13 slide 1
Mô hình ti n l ng c ng nh c
Ba mô hình t ng cung
,- . / ! > ?@ : ' % A
/ %& B /: C
0- . 1 % 1 < = DE F -
2- . ! G /: C H % B5
1 < = BJ % D
P3 : ' =M J I
? d M -G H >
3] e J : ' cg c
b
.S
- =
% 49
3: ' !!
) '
E & H% : MF % ]
? R9 ]
%N
π
HT
" 1;
Q+ &
-
- v" ( ?: )F M w1 (
F( I %F & '-
Aggregate Supply Aggregate Supply
CHAPTER 13 CHAPTER 13
slide 28 slide 29
5
T l ánh i trong vi c
Gi m phát không có chi phí?
Gi gi m l m phát c a Volcker
gi
,z ,5 π m zl
{ Ht
K$ * E & 1; < 4 @
G m kl
Ht
\' %& a5 ,z j5 π m 2Ht
{ Y
% π mπ mk
> ?m tH

KN
% ? @ KO Gy @
Ht Q+ J N-
s n l l ng, vi c làm, và th ttnghi p nh
sn ng, vi c làm, và th nghi p nh
G\ ' m 6>Q+ & 7d6 7
ã mô tt trong mô hình c i i n
ã mô trong mô hình c n
m ,zklm 0H ] N >
dH { Q+ U & (
((ch ng 3-8).
ch
" ,t- ng 3-8).

Aggregate Supply Aggregate Supply
CHAPTER 13 CHAPTER 13
slide 32 slide 33
Tóm t t ch ng
M t gi thuy t khác: tính tr
tính
% /5 %
0 L 1p :% J ) 1 9 ,- v ! "5
$ = \' & '# 8-
/ !
K$ R 9 & (% N H: MF
1 %
%5
1 = (1 W %
!
V~ N J $ A& ' 1;
(B 1 & ' H% < 1 3 % 4@ N
( '1 F 1= R-
8 # 81 :
K$ A& ' 1; (
1; < -
& L J
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản