Kinh tế vi mô_ Chương 1

Chia sẻ: Truong Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

1
489
lượt xem
328
download

Kinh tế vi mô_ Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo trình môn kinh tế vi mô, dưới dạng Power Point dành cho các bạn sinh viên trình độ đại học cao đẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế vi mô_ Chương 1

 1. CHƯƠNG I. PHÂN TÍCH SÖÏ CAN THIEÄP CUÛA CHÍNH PHUÛÙVÀO THÒ TRÖÔØNG Tài liệu đọc: 1, Robert Pindyck – Chương 9 2, Gregory Mankiw – Chương 6, 8, 9 1
 2. Hiệu quả của thị trường cạnh tranh CS = A S PS = B WL = A+B A E WL = CS + PS max Pe B D Qe 2
 3. Các chính sách can thiệp của chính phủ 1. Can thieäp giaùn tieáp: a. Taêng thueá. b. Trôï caáp. 3
 4. Tröôøng hôïp chính phuû taêng thueá Tröôùc khi coù t Sau khi coù t Soá thay ñoåi Ngöôøi tieâu duøng CS1= a+b+e CS2= a CS = -b –e Ngöôøi saûn xuaát PS1= c+d+f PS2= d PS= -c -f Chính phuû T= b+c T= b+c Toång thaëng dö TS1= a+b+c+d+e+f TS2= a+b+c+d TS= -e -f 4
 5. TAÙC ÑOÄNG CUÛA MOÄT KHOAÛN THUEÁ Giaù S1 S Thuế Q1 < Q0 P1 ● EÙ 1 P1 > P 0 P0 ● EØ 0 P2 P1 – P 2 = ? D Q1 Q0 SL 5
 6. TAÙC ÑOÄNG CUÛA MOÄT KHOAÛN THUEÁ Giaù S1 S Thuế ∆CS = - ( A+B) P1 ● EÙ1B ∆PS = - (D+C) A C P0 ● EØ 0 ∆G = A+D D P2 ∆WL = -(B + C) D Q1 Q0 SL 6
 7. Cung không co giãn ΔWL rất nhỏ P S Qui mô của thuế D Q 7
 8. Cung tương đối co giãn ΔWL rất lớn P S Qui mô của thuế D Q 8
 9. Cầu không co giãn ΔWL rất nhỏ P S Qui mô của thuế D Q 9
 10. Cầu tương đối co giãn ΔWL rất lớn P S Qui mô của thuế D Q 10
 11. • Còn với các đường cầu và cung có độ dốc như nhau thì quy mô của thuế ảnh hưởng đến lượng tổn thất vô ích của xã hội như thế nào? 11
 12. Tröôøng hôïp chính phuû taêng trôï caáp g Tröôùc khi coù tr Sau khi coù tr Soá thay ñoåi Ngöôøi tieâu duøng CS1= a+b CS2=a+b+c+f CS =c+f Ngöôøi saûn xuaát PS1= c+d PS2=c+d+b+e PS=b+e Chính phuû G= b+c+f+g+e G=b+c+f+g+e Toång thaëng dö TS1= TS2= TS2= -g 12
 13. Tác động của một khoản trợ cấp Giaù S Trợ cấp P2 S1 P0 ●E 0 P1 – giaù ntd traû P1 ● EÙ 1 P2 – giaù nsx nhaän P2 – P 1 = ? Q 0 Q1 SL 13
 14. Tác động của một khoản trợ cấp Giaù S Trợ cấp P2 A B S1 P0 E D C ∆CS = D+C P1 ● EÙ 1 ∆PS = A+B ∆G = -(A+B+C+D+E) ∆WL = - E Q 0 Q1 SL 14
 15. Nếu thuế đánh vào người tiêu dùng Giaù S P1 – giaù nsx nhaän P2 P2 – giaù ntd traû Thuế P0 ●E0 P1 ● EÙ 1 P2 – P 1 = ? D0 D1 Q1 Q 0 SL 15
 16. Nếu thuế đánh vào người tiêu dùng Giaù S ∆CS = - (A+B) P2 A B ∆PS = - (D+C) P0 C ●E0 ∆G = A+D D P1 ● EÙ 1 ∆WL = - (B + C) D0 D1 Q1 Q 0 SL 16
 17. Nếu trợ cấp cho người tiêu dùng Giaù S P1 – giaù nsx nhaän P1 P2 – giaù ntd traû ●E1 P0 ● EÙ0 Trợ cấp P1 – P 2 = ? P2 D1 D0 Q0 Q 1 SL 17
 18. Nếu trợ cấp cho người tiêu dùng Giaù S ∆CS = D+C ∆PS = A+B P1 A B ∆G = -(A+B+C+D+E) P0 EÙ ∆WL = -E D C P2 D1 D0 Q0 Q 1 SL 18
 19. 2. Can thieäp tröïc tieáp: a. Qui ñònh giaù toái thieåu (Pf) b. Qui ñònh giaù toái ña (Pc) 19
 20. a. GIAÙ TOÁI THIEÅU Ñöôïc quy ñònh cao hôn giaù caân baèng AÙp duïng trong tröôøng hôïp giaù caân baèng hình thaønh quaù thaáp Ngöôøi saûn xuaát coù lôïi? 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản