Kinh tế vi mô_ Chương 4

Chia sẻ: Truong Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

1
305
lượt xem
249
download

Kinh tế vi mô_ Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kinh tế vi mô_ chương 4', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế vi mô_ Chương 4

 1. CHƯƠNG IV ĐỊNH GIÁ KHI CÓ THẾ LỰC THỊ TRƯỜNG Tài liệu đọc: Robert Pindyck – Chương 11 1
 2. l. Cơ sở của chính sách phân biệt giá 2. Giá cả phân biệt 3. Phân biệt giá theo thời điểm và định giá lúc cao điểm 2
 3. l. Cơ sở của chính sách phân biệt giá -chính sách 1 giá: giá là Pe và sản MC lượng là Qe. P1 A -chính sách phân biệt giá: khách Pe • hàng ở vùng A P2 B phải trả P1, khách Pc • hàng ở vùng B phải trả P2. Bằng •E cách này có thể DD chiếm đoạt được thặng dư tiêu MR dùng ở A và thu thêm lợi nhuận Q1 Qe Q2 Qc Q từ B. 3
 4. 2. Giá cả phân biệt a/ Phân biệt giá cấp I • Chính sách phân biệt giá cấp 1 (hay hoàn hảo) định giá mỗi đơn vị bán ra tại mức giá cao nhất mà người tiêu dùng sẵn lòng chi trả. • Một nhà độc quyền phân biệt giá hoàn hảo sẽ sản xuất và bán số lượng đầu ra có hiệu quả, tức tại điểm MC = P. 4
 5. • Mỗi khách hàng phải trả mức giá cao nhất mà anh ta sẵn P1 sàng chi trả, bằng P2 cách này hãng độc P3 quyền chiếm đoạt được toàn bộ thặng Pc MC dư của người tiêu dùng. • Sản lượng tối đa DD được sản xuất sẽ là Q1 Q2 Q3 Qc Q Qc và giá Pc = MC 5
 6. Đâu là đường doanh thu biên của nhà độc quyền bán phân biệt giá cấp 1? • Khi nhà độc quyền bán thêm một đơn vị, nó không phải giảm giá những đơn vị khác mà nó đang bán. • Do đó MR = P, nghĩa là doanh thu biên chính là đường cầu. 6
 7. Lôïi nhuaän taêng theâm nhôø phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo Khoâng coù phaân bieät giaù, xuaát löôïng laø Q* vaø giaù laø P*. $/Q Lôïi nhuaän bieán ñoåi laø vuøng Pmax naèm giöõa MC & MR (maøu vaøng). Thaëng dö ngöôøi tieâu duøng laø vuøng treân P* vaø giöõa 0 vaø xuaát löôïng Q*. MC P* Baèng söï phaân bieät hoaøn haûo, moãi ngöôøi tieâu duøng traû giaù toái ña PC maø hoï saün loøng traû. D = AR Xuaát löôïng taêng ñeán Q** vaø giaù giaûm xuoáng PC oû ñoù MC = MR = AR = D. Lôïi nhuaän taêng theâm vuøng naèm treân MC giöõa MR cuõ vaø D tôùi xuaát löôïng Q** MR (maøu tím) Q* Q** Löôïng 7
 8. Lôïi nhuaän taêng theâm nhôø phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo Vôùi phaân bieät giaù hoaøn haûo Moãi ngöôøi tieâu duøng traû theo möùc giaù cao nhaát maø hoï coù theå chaáp nhaän $/Q Pmax Thaëng dö ngöôøi tieâu duøng Lôïi nhuaän taêng khi chæ tính moät giaù P*. Lôïi nhuaän bieán ñoåi khi chæ tính moät giaù P*. MC P* Lôïi nhuaän taêng theâm nhôø PC phaân bieät giaù hoaøn haûo. D = AR MR Q* Q** Löôïng 8
 9. b. Phân biệt giá cấp 2 • Phân biệt giá cấp 2 được tiến hành bằng cách đòi các giá cả khác nhau cho những số lượng khác nhau của cùng một mặt hàng. 9
 10. - Khối 1: Q1 → P1 P - Khối 2: (Q2 – Q1) → P2 P1 - Khối 3: (Q3 – Q2) → P3 P0 P2 P3 MC DD 0 Q1 Q0 Q2 Q3 Q MR 10
 11. c. Phân biệt giá cấp 3 • Người tiêu dùng được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có đường cầu khác nhau và phải trả các mức giá khác nhau. • Người tiêu dùng được chia thành các nhóm khác nhau theo tiêu chí: - Thu nhập - Độ tuổi - Khoảng cách địa lý 11
 12. Mô hình độc quyền bán phân biệt giá • Nhà độc quyền sản xuất cho 2 thị trường khác nhau: 1 và 2 • Hai mức giá khác nhau được ấn định cho mỗi thị trường • Mục tiêu của hãng độc quyền là tối đa hóa lợi nhuận 12
 13. •Doanh thu từ thị trường 1: TR1 = P1Q1 •Doanh thu từ thị trường 2: TR2 = P2Q2 •Tổng doanh thu: TR = TR1 + TR2 •Tổng lợi nhuận: TP = P1Q1 + P2Q2 – TC(Q1 + Q2) Ta muốn tìm mức Q1 và Q2 tối đa hóa lợi nhuận: dTP = MR1 – MC = 0 MR1 = MC dQ1 dTP = MR2 – MC = 0 MR2 = MC dQ2 13
 14. • Tổng quát: nếu hãng độc quyền bán hàng trên nhiều thị trường thì điều kiện tối ưu là: • MR1 = MR2 = … = MRn = MRT = MC • Q1 + Q2 + … + Qn = QT 14
 15. • Giả sử hãng bán hàng trên 2 thị trường : MR1 = MR2 = MRT = MC • Mặt khác: 1 MR1 = P1(1 + ) ED1 1 MR2 = P2(1 + ) ED2 • Suy ra: 1 (1 + ) P1 ED2 = P2 1 (1 + ) ED1 15
 16. Phaân bieät giaù caáp 3 P1 MC P2 MRT D2=AR2 MRT D1=AR1 MR2 MR1 Q1 Q2 QT Chiến lược này chia khách hàng ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có đường cầu khác nhau. Nhóm nào có độ co16 dãn của cầu theo giá nhỏ hơn sẽ phải chịu giá cao hơn.
 17. Bán hàng trên nhiều thị trường: giá cao hơn được ấn định cho thị trường có độ co dãn theo giá nhỏ hơn P P P MC P2 P1 MR1 MR2 MR D1 D2 Q Q1 Q Q2 Q Qe MR1 MR2 MRT 17
 18. Ví dụ về phân biệt giá cấp 3 • Giá vé máy bay • Học phí • Giá sách giáo khoa • Giá vé vào cửa các khu vui chơi giải trí 18
 19. Khó khăn khi thực hiện chính sách phân biệt giá là gì? • Tình trạng đầu cơ • Chi phí giao dịch 19
 20. 3. Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm vaø Ñònh giaù theo giôø cao ñieåm a. Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm – Khi saûn phaåm môùi phaùt haønh, caàu ít co giaõn • Saùch • Phim • Maùy tính – Moät khi thò tröôøng naøy ñaõ cho lôïi nhuaän toái ña, caùc coâng ty haï giaù ñeå thu huùt moät thò tröôøng roäng raõi vôùi caàu co giaõn hôn • Saùch bìa giaáy • Phim giaûm giaù • Maùy tính giaûm giaù 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản