Kinh tế vĩ mô chương 4: Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ

Chia sẻ: cubibot

Tham khảo bài thuyết trình 'kinh tế vĩ mô chương 4: tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kinh tế vĩ mô chương 4: Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ

TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ

Caùc chöùc naêng cuûa tieàn
Chöông 4 Trung gian trao ñoåi
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ Phöông tieän thanh toaùn
CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ
Ñôn vò haïch toaùn
Döï tröõ giaù trò
GV: ThS NGUYỄN NGỌC HÀ TRÂN
Email:nnhatran@gmail.com
nnhatran@gmail.com

ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ

Cô sôû cuûa tieàn (löôïng tieàn maïnh – Money Base
Caùc hình thaùi cuûa tieàn (MB)– High powered Money (H))
Tieàn baèng haøng hoaù MB = H = C+R
Tieàn giaáy coù theå chuyeån ñoåi
löôïng tieàn trong löu thoâng Tiền dự trữ
Tieàn ñöôïc baûo ñaûm baèng saéc leänh (Currency) (Reserves)

Tieàn döôùi hình thöùc nôï tö

ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 4
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ

Cung tieàn teä (money supply) Cung tieàn teä (money supply)

M1 = C +D M2 = M1 + SD
Soá tieàn gôûi trong ngaân haøng (Demand
Khoái tieàn teä Deposits)
Tieàn tieát kieäm (Tieàn gôûi coù kyø haïn)
löôïng tieàn trong löu thoâng Chuaån tieàn Saving deposits (Time deposits)
(Currency)
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 6
1
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
Trường hợp 2:  Ngân hàng để dự trữ 100%
TRƯỜNG HỢP 1  • Ban đầu C = $1000, D = $0, MS = $1000.
KHÔNG CÓ NGÂN HÀNG • Hộ gia đình quyết định gởi $1000 vào Ngân
hàng 1
Tiền gởi ngân hàng D= 0
NGÂN HÀNG 1 Sau khi gởi, 
Tiền trong lưu thông C = $1000 balance sheet C = $0,  
Assets (Có) Liabilities (nợ) D = $1000,   
→Cung tiền MS = $1000 Ms = $1000. 
Dự trữ $1000 Tiền gởi $1000
Ngân hàng để dự
trữ 100%  
→ không tác động
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân đến cung tiền 8
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
Trường hợp 3: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN TRƯỜNG HỢP 3: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt)
Cô cheá taïo ra tieàn baèng vieäc cho vay • Giả sử ngân hàng để lại dự trữ 10%,
và cho vay hết phần còn lại
Các giả định:
• Ngân hàng 1 sẽ cho vay $900
Dự trữ bắt buộc là 10% trên các khoản gửi
NGÂN HÀNG 1
Các NHTM đều cho vay hết 90%. balance sheet Cung tiền = $1900:
Assets (Có) Liabilities (nợ) + Tiền gởi trong
Mọi khoản vay sau chi tiêu đều được gửi lại Dự trữ $100 Tiền gởi $1000
reserves $1000 ngân hàng $1000
về hệ thống NHTM. Không có tình trạng sử + và người đi vay
Cho vay $900 đang giữ tiền mặt
dụng tiền mặt trong lưu thông.
$900
→Khảo sát một khoản tiền 1.000 gửi vào hệ
thống NHTM. ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 9 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
TRƯỜNG HỢP 3:  NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt)
TRƯỜNG HỢP 3:  NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt)
Như vậy, đối với ngân hàng dự trữ Người đi vay gởi $900 vào NH 2
một phần, Ngân hàng sẽ tạo ra tiền Sau đó, NH2 cho vay 90% tiền gởi. 
Cung tiền = $1900: Tài khỏan của NH2 mới:
NGÂN HÀNG 1
balance sheet + Tiền gởi trong NGÂN HÀNG 2
Assets (Có) Liabilities (nợ) ngân hàng $1000 balance sheet
Dự trữ $100 Tiền gởi $1000 + và người đi vay Assets (Có) Liabilities (nợ)
đang giữ tiền mặt reserves $900 Tiền gởi $900
Cho vay $900 Dự trữ $90
$900
loansvay $0
Cho $810

ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 11 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12
2
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
TRƯỜNG HỢP 3: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt)
TRƯỜNG HỢP 3:  NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt)
Ngân hàng 1
• Nếu $810 gởi vào ngân hàng 3,
Có Nợ
• Sau đó, NH 3 để lại dự trữ 10% và cho vay hết phần Ngân hàng 2 R: 100 D: 1000
còn lại:
Có Nợ L: 900
Ngân hàng 3 R: 90
D: 900
NGÂN HÀNG 3 Có Nợ L: 810
balance sheet R: 81
D: 810
Assets (Có) Liabilities (nợ)
L: 729
reserves $810 Tiền gởi $810
Dự trữ $81 Ngân hàng 4
loans $0
Cho vay $729 Có Nợ
R: 72,9
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13
D: 729 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14
L: 656,1
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
TRƯỜNG HỢP 3: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) Quan heä giöõa MS vaø MB
Thay ñoåi cuûa cung tieàn trong neàn kinh teá Ms = C+D →Ms=D. (C/D+1)
∆MS = 1000 + 900 + 810 + 729 + 656,1 + … + 0
= 1000 + 1000(90%) + 1000(90%)(90%) +  MB = H = C+R →MB=D. (C/D+R/D)
1000(90%)(90%)(90%)+1000(90%)(90%)(90%)(90%)+…+0 C / D +1
→ M = MB ×
∆MS = 1000[1 + (90%) + (90%)2+ (90%)3+ (90%)4+…+0]. C/D+ R/D
C / D +1
1 1
∆MS = 1000 x  = 1000 x  = 10.000 → mm = : soá nhaân tieàn teä:
1 – (90%) 10% C/D+ R/D
1 1 → phaûn aùnh soá löôïng tieàn cung öùng (MS)
→ ∆M S = ∆MB × = 1000 × = 10.000
R / DNguyễn Ngọc Hà Trân %
ThS
10 15
ñöôïc sinh ra töø 1 ñôn vò tieàn phaùt haønh
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
Cung tieàn
Cung tieàn danh nghóa (Norminal money Cung tieàn
supply) → NHTW taùc ñoäng ñeán cung tieàn thoâng qua caùc coâng cuï cuûa
MS = C+D NHTW goàm:
Tæ leä döï tröõ baét buoäc
Cung tieàn thöïc (Real money Supply) (M/P)S Laõi suaát chieát khaáu
Ñieàu haønh hoaït ñoäng treân thò tröôøng môû
r (Open market operation)
(M/P)S


ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
M/P 17 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 18
3
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ

Tæ leä döï tröõ baét buoäc (R/D) Laõi suaát chieát khaáu
R/D: tæ leä giöõa löôïng tieàn döï tröõ vaø löôïng Cho vay
NH trung öông NH thöông maïi
tieàn gôûi laõi suaát chieát khaáu
Khi tæ leä döï tröõ baét buoäc ↑ → thieáu huït döï
tröõ trong heä thoáng NHTM → giaûm toång laõi suaát chieát khaáu ↑→ vay tieàn töø
soá cho vay cuûa caùc ngaân haøng → MS↓ NHTW ñeå döï tröõ cuûa NHTM toán
keùm→ NHTM giaûm cho vay ñeå khoûi
thieáu huït döï tröõ
→ MS↓
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 19 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 20
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ

Ñieàu haønh hoaït ñoäng treân thò tröôøng môû Caàu Tieàn Teä (Money demand)
(open market operation)
Caàu tieàn teä danh nghóa
+ - +
OMOP (mua) MS↑ Md = L(P, i, Y)
GDP thöïc
r möùc giaù
NHTW OMO (trái phieáu) tính thanh khoaûn laõi suaát danh nghóa
(Liquidity)
OMOS (baùn) MS↓
Caàu tieàn thöïc - +
(M/P)d (M/P)d = L (r, Y)
M/P
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 21 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Laõi suaát thöïc22
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ

Caân baèng treân thò tröôøng tieàn teä Chính saùch tieàn teä (monetary policy)
r
(M/P)S Mục tiêu: ổn định nền kinh tế và ổn định
giá trị tiền tệ
Công cụ: NHTW thay đổi lượng cung tiền
Caân baèng trong nền kinh tế bằng 3 công cụ của
rCB NHTW
- tỉ lệ dự trữ bắt buộc
(M/P)d
- Lãi suất chiết khấu
- điều hành hoạt động trên thị trường mở
M/P
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 23 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 24
4
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
Chính saùch tieàn teä môû roäng
Các loại CS tiền tệ Ms↑ → r↓ →I↑ → AD↑ → Y↑ → … ( P khoâng ñoåi)
r r
CS tiền tệ mở rộng (expasion monetary  (M/P)S1 (M/P)S2 AD 450

policy): MS↑ AD2

CS tiền tệ thu hẹp (thắt chặt ‐ r1
Contraction monetary Policy): MS↓ AD1

r2

Cơ chế tác động
I=
I(r
)


+ - + + + (M/P)d

∆Ms→ ∆ r → ∆ I→ ∆AD → ∆ Y→ … M I1 I2
I
Y1 Y2 Y

- + - - - “Liquidity trap”: Baãy tieàn – baãy thanh khoaûn:
( P khoâng ñoåi)
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 25 MS ↑ ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân I ( do M naèm ngang)
r d 26
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
Chính saùch tieàn teä thu heïp Chính saùch taøi khoaù môû roäng
G↑ →AD↑ →Y↑ (→Md↑→r↑→ I↓ → AD↓ → Y↓ )
Ms ↓ → r↑ →I ↓→ AD ↓ → Y ↓ → … ( P khoâng ñoåi) r (M/P)S1
r
AD 450
AD2
r r
(M/P)S2 (M/P)S1 AD 450

AD1 AD3
r2
AD1
r2
AD2 r1 I=
I(r
)
r1 I=
I(r
)
(M/P)d1 (M/P)d2
(M/P)d I Y
M I2 I1 Y1 Y3 Y2
I
M I2 I1 Y2 Y1 Y “Crowding out”: hieän töôïng thaát ra hay hieän töôïng söï laán aùt: khi
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 27 chính phuû taêng chi tieâu G: G↑ Hà Trân → I↓
ThS Nguyễn Ngọc → r↑ 28
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
Chính saùch taøi khoaù thu heïp
G↓ →AD↓ →Y↓ (→Md ↓ →r↓ →I↑ → AD ↑ → Y ↑) MOÂ HÌNH IS – LM
(IS: Investment equals savings – LM:
r (M/P)S1
r
AE 450
AD1
Liquidity Preference equals Money Supply)
AD3 Ñöôøng IS
r1 → taäp hôïp caùc ñieåm (r, Y) sao cho thò
AD2
tröôøng haøng hoùa caân baèng
r2 I=
I(r
)
→ Thò tröôøng haøng hoaù caân baèng:
Y = AD
(M/P)d2 (M/P)d1
I Y
→ (IS): Y = f(r)
M I1 I2 Y2 Y3 Y1
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 29 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 30
5
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
450
AD1
Hình thành đường IS
AD
+ - - -
r↓ AD0 Dịch chuyển đường IS
…→ ∆r → ∆ I→ ∆AD→ ∆Y → …
- + + + Các yếu tố (trừ lãi suất) làm tăng
tổng cầu sẽ làm đường IS dịch
r
Y0 Y1 Y chuyển sang phải.
r0 Các yếu tố (trừ lãi suất) làm giảm
r1 tổng cầu sẽ làm đường IS dịch
IS
chuyển sang trái.
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Y0 Y1 Y 31 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 32
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
Dòch chuyeån ñöôøng IS
AD AD1(G1)
AD
AD0(T0) Ñöôøng LM
G↑ T↑
AD1
AD0(G0)
AD0
→ taäp hôïp caùc ñieåm (Y, r) sao cho thò tröôøng
tieàn teä caân baèng
AD1(T1)

AD0 AD1
→ thò tröôøng tieàn teä caân baèng:
(M/P)S = (M/P)d
Y1 Y0
→ (LM): r= f(Y)
Y0 Y1 Y Y
r rr0 r0

G↑ T↑

IS0 IS1 IS1 IS0
Y0 YThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
1 Y Y1 Y0 Y
33 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 34
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
Hình thaønh ñöôøng LM Dòch chuyeån ñöôøng LM
+ +d + -Cung tiền thực tăng làm đường LM dịch chuyển xuống dưới
…→ ∆ Y →∆M →∆r→… -Cung tiền thực giảm làm đường LM dịch chuyển lên trên

r
(M/P)S
r
- - - LM
r
(M/P)S1 (M/P)S2 LM1
r
r2 MS↑
r2
LM2


r1 r1
r1 r1
(M
/P
)d r2
(Y
2) r2
Y↑
(M/P)d (Y1)
(M/P)d
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
M/P Y1 Y2 Y 35 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
Y1 36
M/P Y
6
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
Caân baèng ñoàng thôøi caû 2 TT
r LM CS taøi khoaù môû roäng
Ca
ân
ba LM1
èng
eä `
tr e àn t
r
ân tie
thò
trö ôøng G↑→ AD↑→Y↑
rcb tr ôøng A’
(Y↑→ Md↑→ r↑ → I↓→AD↓→Y↓)
hò r2
ân t ha
øng r ↑, Y↑
tre KQ:
A
r1
g ho
b aèn aù
ân
Ca
IS

Ycb G↑ IS2
Y IS1
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 37 Y1 Y2 38
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
CS taøi khoaù thu heïp CS tieàn teä môû roäng
r
LM1
(M/P)S↑→r↓→I↑→AD↑→Y↑→…
LM LM 2
r 1


→r↓, Y↓ Ms↑
A
r1
A’ A
r2
r1

r2 A’ →r↓, Y↑

G↓ IS1 IS1
IS2

Y2 Y1
Y1 Y2 Y
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 39 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 40
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
Keát hôïp CS taøi khoaù vaø CS tieàn teä
CS tieàn teä thu heïp
♦Giaûm thaâm huït ngaân saùch nhöng khoâng laøm giaûm saûn löôïng
r LM2 LM1 →CS taøi khoaù thu heïp vaø CS tieàn teä môû roäng (G↓ vaø MS ↑)
r LM1 MS↑ LM2
Ms ↓A’ r1 A
r2

r1 →r ↑, Y ↓
A r2
A’
IS1
G↓ IS1
IS2
Y2 Y1 Y
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 41 Y 42
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Y1
7
TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ
Keát hôïp CS taøi khoaù vaø CS tieàn teä
♦Taêng saûn löôïng vaø taêng laõi suaát
→CS taøi khoaù môû roäng vaø CS tieàn teä thu heïp
r LM2
MS↓

LM1

A’
r2


r1 A


IS1 G↑ IS2


Y1 Y2 Y43
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
8
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản