KINH TẾ VĨ MÔ - Chương 5 - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Chia sẻ: tambq39

Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi. mua bán quyền sử dụng các khoản vốn thông qua những [hương thức giao dịch cà công cụ tài chính nhất định. Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các lao5i giấy tờ có giá, nơi gặp gỡ của các nguồn cung, cầu về vốn

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KINH TẾ VĨ MÔ - Chương 5 - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Chương 5

THỊ TRƯỜNG
TÀI CHÍNH1
NỘI DUNG1. Khái niệm


2. Vai trò của thị trường tài chính


3. Cấu trúc của thị trường tài chính


4. Các công cụ của thị trường tài chính
1. KHÁI NiỆM 

 Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi,
mua bán quyền sử dụng các khoản vốn thông qua những
phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định.
→ Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán
các loại giấy tờ có giá, nơi gặp gỡ của các nguồn cung,
cầu về vốn.
 Các công cụ tài chính (financial instruments) còn được
gọi là các chứng khoán (securities)
2. VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TC
 Thu hút, huy động các nguồn tài chính nhàn rỗi
trong xã hội để tài trợ cho nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội.
Trung gian tài chính
VốnVốn
Những người Những người
cho vay: đi vay:
- Cá nhân Thị - Công ty
- Công ty Vốn trường Vốn - Chính phủ
- Chính phủ tài chính - Cá nhân
......... ........
2. VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TC
 Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng vốn trong
nền kinh tế:
 Người cần vốn phải trả chi phí sử dụng vốn ố
cân nhắc, lựa chọn dự án hiệu quả cao…
 Người có vốn tạm thời nhàn rỗi có nhiều cơ
hội lựa chọn hình thức và thời điểm đầu tư
thích hợp
 Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện
chính sách mở cửa, cải cách kinh tế của chính
3. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TC
3. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TC

 Thị trường nợ:
 Là nơi giao dịch các công cụ nợ như trái phiếu
và các món vay thế chấp
 Là nơi hình thành các loại lãi suất ngắn hạn và
dài hạn trong nền kinh tế
3. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TC

 Thị trường vốn cổ phần:
 Là nơi giao dịch cổ phiếu của các công ty
 Phản ánh dự tính về hoạt động trong tương lai
của các công ty cổ phần
3. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TC

 Thị trường tiền tệ
 Là nơi mua bán các chứng khoán nợ ngắn hạn,
thường có kỳ hạn là 1 năm
 Hàng hóa trên thị trường này có tính lỏng cao
 Ở Việt Nam, thị trường tiền tệ có các hình
thức là thị trường nội tệ liên ngân hàng và thị
trường ngoại tệ liên ngân hàng
3. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TC

 Thị trường vốn
 Là thị trường mua bán các loại chứng khoán nợ
dài hạn (có kỳ hạn trên một năm) và các chứng
khoán vốn
 Đây là thị trường cung ứng vốn đầu tư chủ
yếu cho nền kinh tế
3. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TC

 Thị trường cấp 1 (thị trường sơ cấp):
 Là nơi mua bán các chứng khoán mới được
phát hành lần đầu
 Thị trường cấp 2 (thị trường thứ cấp):
 Là nơi mua bán lại các chứng khoán đã phát
hành trên thị trường cấp 1
 Tạo ra tính lỏng cho các chứng khoán
 Xác định giá chứng khoán trên thị trường cấp 1
4. CÁC CÔNG CỤ CỦA TTTC
 Các công cụ của thị trường tiền tệ
 Các công cụ của thị trường vốn
4.1. Các công cụ của thị trường tiền tệ

 Tín phiếu kho bạc:
 Đây là công cụ vay nợ ngắn hạn của Chính
phủ
(kỳ hạn thanh toán thường là 3, 6, 12 tháng)
 Mục đích: bù đắp thiếu hụt tạm thời của
NSNN
 Là công cụ có tính lỏng cao nhất và an toàn
nhất trên thị trường tiền tệ.
4.1. Các công cụ của thị trường tiền tệ

 Giấy chứng nhận tiền gửi của ngân hàng (CDs)
 Là công cụ nợ do các ngân hàng phát hành, cam
kết trả lãi định kỳ cho khoản tiền gửi và sẽ
hoàn trả vốn gốc cho người gửi tiền khi đến
ngày đáo hạn
4.1. Các công cụ của thị trường tiền tệ

 Thương phiếu:
 Là những giấy nhận nợ do các công ty có uy tín
phát hành để vay vốn ngắn hạn từ thị trường
tài chính.
 Được phát hành theo hình thức chiết khấu
 Việc chuyển nhượng đươc thực hiện bằng
hình thức ký hậu
4.2. Các công cụ trên thị trường vốn

 Cổ phiếu:
 Là chứng thư hay bút toán ghi sổ xác nhận trái
quyền về vốn đối với thu nhập và tài sản ròng
của một công ty cổ phần.
 Công cụ này chỉ do các công ty cổ phần phát
hành
4.2. Các công cụ trên thị trường vốn

 Trái phiếu:
 Là chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp
pháp của người sở hữu đối với một phần vốn
nợ của tổ chức phát hành
 Các loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ, trái
phiếu của chính quyền địa phương, trái phiếu
công ty
HẾT CHƯƠNG 5!
18
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản