Kinh tế vĩ mô chương 5: Tổng cung

Chia sẻ: cubibot

Tham khảo bài thuyết trình 'kinh tế vĩ mô chương 5: tổng cung', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Kinh tế vĩ mô chương 5: Tổng cung

TOÅNG CUNG
Ñöôøng AD
(M/P)s0 P↓ (M/P)S1 r LM0 LM1
r
P↓

r0 A
r0

r1 A’
r1

IS0
(M/P)d

P Y0 Y1 Y
M/P
P0

P1
GV: ThS NGUYỄN NGỌC HÀ TRÂN
AD
Email:nnhatran@gmail.com
nnhatran@gmail.com
ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Y0 Y1 Y 2
TOÅNG CUNG LM2
TOÅNG CUNG
Dòch chuyeån ñöôøng AD
r r LM0
Haøm saûn xuaát
LM LM1
0Y = f(K, L) K: Voán L:Lao ñoäng
→ Haøm Cobb Doughlas
Y = A. Kα.Lβ
α+β>1: naêng suaát taêng theo quy moâ
IS1 IS0
IS0
IS2

P
Y2 Y
0
Y1 Y P Y2 Y0 Y1 Y α+β=1: naêng suaát khoâng ñoåi theo quy moâ
α+β
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản