Kinh tế vĩ mô và vấn đề của doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
478
lượt xem
136
download

Kinh tế vĩ mô và vấn đề của doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thế nào là sự lựa chọn: Là cách thức mà các thành viên kinh tế sử dụng để đưa ra các quyết định tốt nhất có lợi nhất cho họ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế vĩ mô và vấn đề của doanh nghiệp

  1. Hoμng Xu©n B×nh Gi¶ng viªn:
  2. Ch−¬ng I: Kinh tÕ häc Vi m« vμ nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña doanh nghiÖp I.§èi t−îng, néi dung vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n kinh tÕ häc vi m« 1. Kinh tÕ häc Vi m« 1.1. Kinh tÕ häc 1.2. Kinh tÕ häc Vi m«: Ng−êi tiªu dïng - Ng−êi s¶n xuÊt - ChÝnh phñ
  3. 2. §èi t−îng, néi dung vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n kinh tÕ häc vi m« 2.1. §èi t−îng 2.2. Néi dung nghiªn cøu Nghiªn cøu cung cÇu Nghiªn cøu hμnh vi cña ng−êi tiªu dïng Nghiªn cøu hμnh vi cña ng−êi s¶n xuÊt Nghiªn cøu hμnh vi ng−êi tiªu dïng vμ ng−êi s¶n xuÊt trªn c¸c lo¹i thÞ tr−êng: Nghiªn cøu sù trôc trÆc cña thÞ tr−êng vμ vai trß ®iÒu tiÕt cña chÝnh phñ:
  4. 2.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu *Ph−¬ng ph¸p chung: kÕt hîp lý luËn vμ thùc tiÔn, ph©n tÝch vμ tæng hîp, thèng kª so s¸nh ®èi chiÕu... *Ph−¬ng ph¸p ®Æc thï: ph−¬ng ph¸p to¸n häc, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tõng phÇn. 3. Mét sè kh¸i niÖm: Tμi nguyªn thiªn nhiªn 3.1. Tμi nguyªn Søc lao ®éng T− b¶n
  5. 3.2.Hμng ho¸ (Goods) * Hμng ho¸ h÷u h×nh (visible goods) * Hμng ho¸ v« h×nh (invisible goods) 3.3. Sù khan hiÕm (Scarity) ChØ mèi quan hÖ gi÷a nhu cÇu vμ kh¶ n¨ng ®¸p øng, khi nhu cÇu > kh¶ n¨ng ®¸p øng II. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña Doanh nghiÖp 1. Doanh nghiÖp, qu¸ tr×nh kinh doanh, chu kú kinh doanh sgk 2. VÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña doanh nghiÖp: s¶n xuÊt c¸i g×, nh− thÕ nμo vμ cho ai.
  6. III. Lùa chän kinh tÕ tèi −u: 1.B¶n chÊt cña sù lùa chän: * ThÕ nμo lμ sù lùa chän: Lμ c¸ch thøc mμ c¸c thμnh viªn kinh tÕ sö dông ®Ó ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh tèt nhÊt cã lîi nhÊt cho hä * T¹i sao ph¶i lùa chän: v× thÕ giíi chóng ta ®ang sèng ®Æc tr−ng bëi sù khan hiÕm Ng−êi tiªu dïng Ng−êi s¶n xuÊt 2. Môc tiªu ChÝnh phñ
  7. * Chi phÝ c¬ héi (opportunity cost) chi phÝ c¬ héi cña 1 ho¹t ®éng lμ gi¸ trÞ cña ho¹t ®éng thay thÕ tèt nhÊt bÞ bá qua khi 1 sù lùa chän kinh tÕ ®−îc thùc hiÖn. *L−u ý: TÝnh chi phÝ c¬ héi chØ xem xÐt ho¹t ®éng thay thÕ tèt nhÊt bÞ bá qua v× trªn thùc tÕ khi ta lùa chän 1 ph−¬ng ¸n th× cã nhiÒu ph−¬ng ¸n kh¸c bÞ bá qua. Chi phÝ c¬ héi lμ c«ng cô cña sù lùa chän nh−ng ®«i khi nã kh«ng thÓ hiÖn ®−îc b»ng tiÒn
  8. 3. Ph−¬ng ph¸p lùa chän 3.1. Lîi Ých cËn biªn: (MU: Marginal utility) Lμ sù thay ®æi cña tæng lîi Ých khi cã sù thay ®æi cña mét ®¬n vÞ hμng ho¸ trong møc ®é ho¹t ®éng g©y ra 3.2. Chi phÝ cËn biªn (MC: Marginal cost) Lμ sù thay ®æi cña tæng chi phÝ khi cã sù thay ®æi cña mét ®¬n vÞ hμng ho¸ trong møc ®é ho¹t ®éng g©y ra 3.3. Nguyªn t¾c lùa chän: MU > MC : nªn t¨ng møc ®é ho¹t ®éng MU < MC : nªn gi¶m møc ®é ho¹t ®éng MU = MC : møc ®é ho¹t ®éng lóc nμy tèi −u Q*.
  9. 4. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt: (PPF Production possibility frontier) * Kh¸i niÖm: Lμ nh÷ng kÕt hîp hμng ho¸ mμ mét nÒn kinh tÕ cã thÓ s¶n xuÊt ®−îc víi nguån tμi nguyªn nhÊt ®Þnh víi mét tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn cã. Y A X 0
  10. §−êng PPF nghiªng xuèng tõ tr¸i sang ph¶i thÓ hiÖn 2 nguyªn t¾c kinh tÕ: Thø nhÊt: cã mét giíi h¹n vÒ c¸c hμng ho¸ dÞch vô ®−îc s¶n xuÊt ra nh»m thÓ hiÖn sù khan hiÕm Thø hai: chØ cã thÓ t¨ng s¶n l−îng s¶n xuÊt ra cña hμng ho¸ nμy b»ng viÖc gi¶m s¶n l−îng cña hμng ho¸ kh¸c vμ ng−îc l¹i ®iÒu nμy thÓ hiÖn chi phÝ c¬ héi. C¸c ®iÓm n»m trªn ABCD lμ hiÖu qu¶, c¸c ®iÓm n»m trong ABCD lμ ch−a hiÖu qu¶, c¸c ®iÓm n»m ngoμi ABCD lμ kh«ng cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản