KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG

Chia sẻ: anhtuyet

Giao tiếp là một hoạt động trao đổi thông tin để nhận biết và tác động lẫn nhau trong quan hệ giữa người với người để đạt mục đích nhất định. Vì vậy, giao tiếp là: Một quá trình hai chiều, tức là người phát tin không bao giờ chỉ muốn một mình mà không chú ý tới tiếp nhận thông tin phản hồi của người nhận tin.............

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản