Kỹ năng và tầm quan trọng trong giao tiếp phần 1

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
96
lượt xem
45
download

Kỹ năng và tầm quan trọng trong giao tiếp phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Muốn giao tiếp có hiệu quả, các nhà quản lý phải rèn luyện cho mình một kỹ năng nói thật tốt. Nói bao gồm sự giao tiếp phi ngôn ngữ và sự giao tiếp bằng ngôn ngữ, nghĩa là cần xem xét "nói như thế nào" và "nói cái gì".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng và tầm quan trọng trong giao tiếp phần 1

  1. K năng và t m quan tr ng trong giao ti p ph n 1 I. K năng nói: 1. K năng nói ư c s d ng nhi u trong cu c s ng. Mu n giao ti p có hi u qu , các nhà qu n lý ph i rèn luy n cho mình m t k năng nói th t t t. Nói bao g m s giao ti p phi ngôn ng và s giao ti p b ng ngôn ng , nghĩa là c n xem xét "nói như th nào" và "nói cái gì". a) Giao ti p phi ngôn ng - T m quan tr ng c a giao ti p phi ngôn ng Giao ti p phi ngôn ng là cách i ng, nói năng, dáng v khi giao ti p. Giao ti p phi ngôn ng có t m quan tr ng c a nó vì ngôn t ch chi m m t ph n nh ng i u truy n t, và nh ng i u không nói ra ôi khi l i quan tr ng hơn nh ng i u nói. H u như m i ngư i tin nói như th nào nhi u hơn "nói cái gì". Ví d : i v i ngư i nào ó, n u ta nói: "vâng, anh ó gi i l m" v i m t gi ng m a mai, ngư i nghe có l tin nơi gi ng nói c a ta, ch không tin ý nghĩa l i ta nói. Giao ti p phi ngôn ng tuy quan tr ng nhưng không nên l m d ngl d ng coi nó là chi c ũa th n, là m t công th c có nh lư ng hoàn h o ch c n áp d ng là d t ư c k t qu . Hi u bi t và giao ti p phi ngôn ng có th giúp ta nâng cao k năng giao ti p, giúp ta
  2. truy n t nh ng bi u hi n thích h p và nh y c m giúp ta tránh ư c nh ng c n tr trong khi giao ti p. Nh ng thành ph n c a giao ti p phi ngôn ng Có b n thành ph n c a giao ti p phi ngôn ng : thân th , gi ng nói, kho ng cách giao ti p và v t xung quanh. Hãy xem xét chi ti t t ng thành ph n. (l) Thân th Ngư i ta có th phân tích thái ' c a ngư i khác trên cơ s ngôn ng thân th c a ngư i ó. Nh ng khía c nh c a ngôn ng thân th là: tư th , c chì, v m t, ánh m t. + Tư th : Tư th t o nên n tư ng u tiên có nh hư ng quan tr ng, nó b c l s tin tư ng, tính c i m và thái c a m t ngư i. Dù ng hay ng i, hãy ng hay ng i tho i mái theo cung cách "nhà ngh " nghĩa là ng, ng i th ng lưng không gư ng g o, nhìn th ng vào c t a, s c n ng cơ th phân ph i u. N u ng i thì hãy tránh tư thê quá tr nh tr ng, mà cũng ng ng i thu hình l i, quá xu xòa ho c quá khép nép hay như gây h n. N u ng thì hãy tránh tư th quá nghiêm trang ho c quá sư ng s , quá ph c tùng và quá gây h n.
  3. + C ch : M i ngư i u dùng c ch m t cách vô th c h u thu n cho i u mình ang nói, như dùng bàn tay miêu t m t v t hay m t thao tác, m hay li t kê C ch không ng ng nh n m nh nh ng i u ngư i ta nói mà còn b c l thái c a ngư i nói. Ngư i ta có th nh n bi t m t c ch là "n ng nhi t" hay "l nh nh t". H u h t m i ngư i có c ch t nhiên khi ng i vì khi ó không c n dùng hai bàn tay, song' hãy tránh nh ng c ch nóng n y và v m t trơ như á. Khi ng, ng có c ch ki u cách hay gi t o, cũng ng c ng m t cách nóng n y, cũng ng l p i l p l i m t c ch hay vư ng m c mãi v i m t tư th . + V m t và ánh m t M t và m t là nh ng b ph n bi u c m nh t c a cơ th . V i nét m t, ngư i ta có th thi t l p quan h như: m m cư i, g t d u, như ng mày hay nhăn mày... và cũng có th i u ti t chi u hư ng cu c trò chuy n. ánh m t là c a s c a tâm h n, nói lên r t nhi u th . Ngư i nói chuy n gi i ti p xúc b ng m t nhi u hơn ngư i nói kém. Trong m t cu c chuy n trò, hãy duy trì s ti p xúc b ng m t t 50 n 60% th i gian b n nói, và t 75 n 85% th i gian n u b n nghe.
  4. Ti p xúc t t b ng m t có nghĩa là t o ư c s ti p xúc Có tính cam v i nh ng con ngư i th c sư tr ng cư t a. 2. Gi ng nói Gi ng nói có th hi n r t nhi u tr ng thái cam xúc ~aa ngư i nói mía c nh quan tr ng cua gi ng nói là tính l~iéu u thêu di u v âm lư ng. t c . s lên xu ng hám bông khi n cho có vé di n c m hơn S chuyên bi n khéo s làm tăng s lãnh h i c a c t a. Ph i làm gì phát tri n m t gi ng nói có hi u qu ? M t là. hãy nói v i cao nghe rô. hãy nói di n c m và h ng khơi thay vì gi ng nói u u m t m i. Hãy nói v i gi ng m áp. vui v thay vì gi ng lơ ãng (the thé, khàn khàn, rêu n). Hãy nói cho rõ ràng, tránh khuynh hư ng h th p cu i câu. Hai là. hãy nói v i t c thích h p và phát âm úng. Nói ch m ngư i nghe hi u ư c, nhưng v n mau v a gi s năng ng. Hãy thay it c tránh gi ng u u. Hãy ng ng úng lúc: trư c hay sau m t t ch y u, ngăn cách các m c khác nhau, cho rõ s chuy n bi n tư tư ng. Ba là, hãy tránh l m d ng vì lơ ãng nh ng t l p l tr ng như "à", " ", nghĩa là nh ng t không có ý nghĩa gì Giao ti p b ng ngôn ng . T m quan tr ng c a giao ti p b ng ngôn ng .
  5. Giao ti p b ng ngôn ng có vai trò quan tr ng trong quán lý. Nh ng cu c àm tho i, các cu c nói chuy n qua i n tho i nói chung thu c vào lo i giao ti p thông thư ng, không nghi th c. Các bu i nói chuy n, các bu i di n thuy t, báo cáo b ng mi ng thu c vào lo i giao ti p chính th c. tr nh tr ng (nói g n j i là các bu i nói chuy n v i m t nhóm ngư i }. Các bu i nói chuy n v i m t nhóm ngư i thư ng di n ra khi có m t trong ba tình hu ng: - Khi iên giá v a có nhi u di u cho ngư i ta k t v a có nhi u i u phai tìm hi u có tính ch t trao i thông tin; khi phai tr l i nh ng câu h i. Khi cư t a nói nhi u nh t khi c n giai quy t th t v n v i tư cách t p th . T t nhiên còn có nh ng ngo i l . Trong chương này ch chú ý n nh ng tình hu ng phát bi u và di n gi nói nhi u nh t. Nh ng bài nói chuy n ư c phân thành hai lo i d a trên m c ích c a chúng: trình bày hay thuy t ph c. Lo i bài nói chuy n mang tính ch t trình bày ư c dùng miêu t m t tình hu ng, k l i m t câu chuy n, cung c p thông tin xác th c, ho c gi i thích các lý do cho m t hành ng ã x y ra. Trong lo i bài nói chuy n mang tính thuy t ph c thì nh ng l i l thuy t ph c chi m v trí quan tr ng.
  6. Trong ó phái ưa ra các lý l khêu g i các c m xúc như s kiêu hãnh, lòng t hào, t tr ng, s s hãi, tĩnh yên, tính hi u qu , ph m ch t thông qua ó thuy t ph c ngư i nghe hành ng ho c ch p nh n ý ki n ngư i nói. Ai cũng mu n nói hay vi t hay. Nói hay cũng như vi t hay ph i căn c theo chi n lư c giao ti p: xác nh m c tiêu, phân tích c t a và ki n trúc thông i p. phác th o chi n lư c cho mình, chúng ta hãy xác nh m c ích c a bu i nói chuy n và ki m tra xem à bi t rõ ngư i nghe như th nào? Khi phân tích i tư ng ngư i nghe hãy chú ý t i m t s i m sau ây: (l) Quy mô i tư ng ngư i nghe? (2) M c tinh t c a ngư i nghe: v n ki n th c c a h , m c quan tâm c a h v v n s trình bày. (3) Tám tr ng, thái ti p thu c a ngư i nghe s như th nào? Chú ý không gian và th i gian cho bu i nói chuy n. K t h p các c i m này v i m c tiêu c a chúng ta, có th xây d ng m t chi n lư c nói chuy n m t cách h p lý nh t. - Xây d ng n i dung bài nói chuy n. Vi c so n th o bài thuy t trình g m ba giai o n: - Gi i h n nh ng i m chính.
  7. - Làm n i b t nh ng ý tư ng quan tr ng nh t. -M ưvà k t thúc có hi u qu . (1) Gi i h n nh ng i m chính: Luôn luôn nh r ng nói không gi ng như vi t. ơn gi n là nói không th chi ti t như vi t, ng b t ngư i nghe ch u ng quá nhi u thông tin. Ch nên t p trung nhi u ý tư ng c a chúng ta vào ba t i năm ph m trù chính vì thư ng c t a không th nh nhi u hơn ch ng ó i m. Nhi m v c a ngư i nói là làm n i b t nh ng i m quan tr ng, gi i h n nh ng i m quan tr ng s có cơ h i t t t m c tiêu. C n chú ý là: ơn gi n v n nhưng không gi ng như sơ sài. ngư i nghe s nh nh ng i m chính d dàng và dùng nh ng i m chính ó nh m t s hay t t c nh ng m m quan tr ng hơn, n u b t nh nhi u quá h s r i lo n. (2) Làm n i b t nh ng ý tư ng quan tr ng nh t. Khi ã gi i h n con s nh ng i m chính, ph i làm cho m i i m ó n i b t lên. Ph i d ki n m t chương trình làm vi c, m t phác h a i cương, m t ý tư ng là chúng ta s i t i âu v i bài thuy t trình c a mình. Ti p ó t o ra m t s chuy n ti p rõ ràng. Khi nói nên dùng m t câu chuy n ti p minh b ch, không nên dùng m t t chuy n ti p ng n g n như khi vi t. Ví d : khi vi t dùng t "m t
  8. là", "hai là", khi nói c n dùng câu chuy n ti p rõ ràng "khuy n ngh th hai là". Sau cùng, có th dùng phương pháp "t ng k t n a ch ng" làm n i b t nh ng i m quan tr ng, hãy tóm t t gi a nh ng i m chính hay nh ng i m ph . ng ngư ng ngùng vì c l p di l p l i thư ng xuyên khi thuy t trình. (3) M u và k t thúc hi u qu . Khi vi t m u và k t thúc nhanh, i u này l i tr thành t ng t trong khi nói. M u Có nhi u cách m u: nói chuy n vui, c p t i cái b t thư ng ho c c p t i cái quen thu c. Không ph i i cung có tài nói ua N u ta có kh nang này thì ó là xu t l i thê; tuy nhiên ch nên s d ng nó n u âu ó mang l i hi u quá t t cho tài cua chúng Hãy nh b n quy t c này khi ch n cáu chuy n vui kích thích c t a. Th nh t, chuy n vui không bao gi ư c c tính cách công kích b t c ngư i nào trong cư t a. Th hai, ng h mình Th ba, s d ng chuy n vui có ch ng xư c.
  9. Th tư, chuy n vui ph i liên quan t i ch hay hoàn c nh. L im u b ng cách c p cái b t thư ng s gây ư c s chú ý c a ngư i nghe b ng cách cho ngư i ta bi t i u gì ó mà h chưa bi t, gây s di u kỳ. Ví d : ưa ra nh ng câu h i cư ng i u (nghĩa là m t câu h i c ý cho c t a không tr l i ư c), m t hình nh sinh ng, m t câu chuy n làm s ng s t, ho c m t con s th ng kê quan tr ng. c p cái quen thu c gây ư c s chú ý c a ngư i nghe b ng cách liên k t v i m t i u gì ó mà ngư i nghe ã bi t r i. Ơ ây. c n n s hi u bi t c a c t a hơn là c n n s hi u kỳ c a h . L im u này bao g m: nh ng l i c p n chính ngư i nghe. hoàn c nh, s liên quan gi a di n gi và ngư i nghe, gi a ngư i nghe và ch gi a di n gi và ch ho c m t ngư i nào ó hay s vi c gì quen thu c v i ngư i nghe. Hãy nh r ng: o n m u hãy ng n g n: n u quá dài s gây hoang mang cho ngư i nghe.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản