Ký sinh trùng - Sán lá gan nhỏ (Phần 1)

Chia sẻ: Gai Gai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
296
lượt xem
84
download

Ký sinh trùng - Sán lá gan nhỏ (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có 3 loại sán lá gan nhỏ gây bệnh cho người. Phân bố chủ yếu ở châu Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Lào, Campuchia, Việt Nam...Theo ước tính trên thế giới có khoảng 19 triệu người mắc bệnh này (WHO, 1995). Việt Nam bệnh phân bố ở 21 tỉnh. Chủ yếu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ: Ninh Bình, Nam Định, Nam Hà...Miền Trung: Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ký sinh trùng - Sán lá gan nhỏ (Phần 1)

  1. · i
  2. Giíi thiÖu h×nh thÓ
  3. c¸c lo¹i slgn g©y bÖnh
  4. S¸n tr­ëng thµnh kÝ sinh ë ®­êng dÉn mËt trong gan, ®Î trøng, trøng theo èng dÉn mËt vµo ruét, theo ph©n ra ngoµi. Sau khi r¬i vµo n­íc, trøng ph¸t triÓn thµnh Êu trïng l«ng vµo èc Êu trïng ®u«i vµo c¸ nang Êu trïng (qua 2 vËt chñ phô).
  5. Vßng ®êi sinh häc cña s¸n l¸ gan nhá
Đồng bộ tài khoản