Ký sinh trùng - Sán lá gan nhỏ (Phần 2)

Chia sẻ: Gai Gai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
182
lượt xem
55
download

Ký sinh trùng - Sán lá gan nhỏ (Phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ký sinh trùng - sán lá gan nhỏ (phần 2)', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ký sinh trùng - Sán lá gan nhỏ (Phần 2)

  1. Ng­êi hoÆc c¸c vËt chñ chÝnh kh¸c (chã, mÌo ) ¨n c¸ cã nang Êu trïng cßn sèng; khi ®Õn t¸ trµng, Êu trïng tho¸t nang. Sau 15 giê Êu trïng ®i ng­îc lªn ®­êng dÉn mËt, hoÆc ®­êng dÉn tôy; sau 1 th¸ng ph¸t triÓn thµnh s¸n truëng thµnh vµ kÝ sinh ë ®ã. Trong c¬ thÓ ng­êi s¸n sèng ®­îc: 15 - 25 n¨m.
  2. T¹i n¬i kÝ sinh ë èng mËt, èng tôy, s¸n l¸ g©y ph¶n øng viªm, t¨ng sinh tæ chøc liªn kÕt vµ cã thÓ dÉn ®Õn x¬ chai. Thµnh èng mËt, èng tôy dµy lªn, cã thÓ g©y t¾c hoÆc g©y ung th­. Tr­êng hîp nhiÔm Ýt s¸n: bÖnh tiÕn triÓn thÇm lÆng, Ýt hoÆc kh«ng cã biÓu hiÖn l©m sµng. Tr­êng hîp nhiÔm nhiÒu s¸n (kho¶ng 100 s¸n trë lªn): triÖu chøng l©m sµng râ.
  3. BiÓu hiÖn LS ®a d¹ng, víi triÖu chøng kh«ng ®Æc tr­ng: ng­êi mÖt mái, kÐm ¨n, ®au vïng rèn, vïng h¹ s­ên ph¶i, ®i láng, t¸o xen kÏ, cã thÓ cã biÓu hiÖn dÞ øng, næi mÒ ®ay, lªn c¬n hen b¹ch cÇu ¸i toan t¨ng cao: 15 - 25%. TriÖu chøng th­êng gÆp: viªm tói mËt, viªm ®­êng dÉn mËt m¹n tÝnh: vµng da, ch¶y m¸u cam, ®au vïng gan, ®Çy bông, ®i láng, gan s­ng to
  4. NÕu s¸n kÝ sinh ë ®­êng dÉn tôy, cã biÓu hiÖn viªm tôy cÊp hoÆc m¹n NÕu s¸n l¸ kÝ sinh ë c¶ ®­êng mËt vµ ®­êng tôy biÓu hiÖn bÖnh phøc t¹p ®a d¹ng, cã thÓ x¬ gan, suy mßn, cæ tr­íng BÖnh nh©n thuêng kh«ng chÕt v× s¸n l¸ gan nhá, mµ chÕt v× nhiÔm trïng, do søc ®Ò kh¸ng c¬ thÓ gi¶m sót.
  5. 3.1. L©m sµng: Tuy cã nhiÒu biÓu hiÖn l©m sµng kh¸ râ nh­ng kh«ng ®Æc hiÖu. 3.2. KÝ sinh trïng häc: §©y lµ chÈn ®o¸n cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh, xÐt nghiÖm ph©n hoÆc dÞch t¸ trµng, dÞch mËt t×m trøng.
  6. 3.3. MiÔn dÞch häc: C¸c ph¶n øng øng miÔn dÞch víi kh¸ng nguyªn cña SLGN nh­ miÔn dÞch huúnh quang, ELISA cã tÝnh ®Æc hiÖu cao. 3.4. DÞch tÔ häc: X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè dÞch tÔ häc cã vai trß rÊt quan träng, nh­ ë vïng dÞch tÔ s¸n l¸ gan nhá l­u hµnh, cã thãi quen ¨n gái c¸.
  7. + Cloroquin diphosphate: thuèc tr­íc ®©y dïng. + Hexachloroparaxylol (cloxyl): uèng 50 mg/kg/ ngµy, uèng c¸ch ngµy, ®iÒu trÞ 5 - 12 ngµy. + Bithionol: liÒu 30 - 50 mg/kg thÓ träng 1 ngµy, uèng c¸ch nhËt 2 - 3 tuÇn. + Praziquantel: liÒu 75mg/ kg thÓ träng/ chia ba lÇn trong ngµy uèng 1 - 2 ngµy.
  8. C¸c tØnh miÒn B¾c cã loµi C¸c tØnh miÒn Nam cã loµi 5.1. Nguån bÖnh:ng­êi, chã, mÌo. 5.2. MÇm bÖnh: nang Êu trïng SLGN ë vËt chñ phô 2. 5.3. §­êng l©y: ®­êng tiªu ho¸. 5.4. Phßng bÖnh: kh«ng ¨n ch­a nÊu chÝn kÜ. §iÒu trÞ triÖt ®Ó cho ng­êi bÖnh, qu¶n lÝ nguån ph©n, kh«ng nu«i c¸ b»ng ph©n ng­êi.
Đồng bộ tài khoản