KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 môn sử-hà nội

Chia sẻ: hatram_123

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2007 - 2008 Môn thi: Lịch sử Ngày thi: 28 tháng 11 năm 2007 Thời gian làm bài: 180 phút. Câu 1 (5 điểm) Trình bày tóm tắt tiểu sử Phan Bội Châu. Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và của Phan Châu Trinh có gì giống và khác nhau ? Câu 2 (5 điểm) Hãy chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo trong...

Nội dung Text: KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 môn sử-hà nội

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12
NĂM HỌC 2007 - 2008


Môn thi: Lịch sử
Ngày thi: 28 tháng 11 năm 2007
Thời gian làm bài: 180 phút.

Câu 1 (5 điểm)
Trình bày tóm tắt tiểu sử Phan Bội Châu. Chủ trương cứu nước của
Phan Bội Châu và của Phan Châu Trinh có gì giống và khác nhau ?
Câu 2 (5 điểm)
H ãy chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời
kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo trong phong trào cách mạng Việt Nam.
Câu 3 (8 điểm)
Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể, em hãy chứng minh rằng từ
năm 1947 đ ến năm 1991 là thời kì căng thẳng trong quan hệ quốc tế giữa
phe đế quốc chủ nghĩa với phe xã hội chủ nghĩa. H ãy nêu các xu thế phát
triển của thế giới sau khi “chiến tranh lạnh” chấm dứt.
Trong quá trình hội nhập với thế giới hiện nay, nước ta đang đứng
trước những thời cơ và thách thức nào ?
Câu 4 (2 điểm)
G iải thích hai khái niệm sau và cho ví d ụ :
- Chiến lược
- Sách lược


---------------------------- Hết ---------------------------
1


Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2007 - 2008
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ

Câu 1 ( 5 điểm)
a. Tóm tắt tiểu sử Phan Bội Châu.
- Sinh năm 1867, tên cũ là Phan Văn San, hiệu là Sào Nam. Gia đ ình nhà nho
nghèo ở Nam Đàn. 0,25đ
- 16 tuổi đỗ đầu xứ; 17 tuổi viết hịch Bình Tây thu Bắc; 33 tuổi đỗ đầu kì thi
Hương ở Nghệ An. 0,25đ
- 1904 -1908 : Lập hội Duy tân, sang Nhật cầu viện, tổ chức phong trào Đông Du.
0,25đ
- 1912 -1918: Thành lập và lãnh đạo Việt Nam Quang phục hội. 0,25đ
- 1920 -1925: Đến với Cách mạng tháng M ười Nga. Bị bắt ở Thượng Hải. 0,25đ
- 1925 -1940: Ông già bến Ngự, bị giam lỏng ở Huế. 0 ,25đ
b. Giống nhau về mục đích cách mạng: Kết hợp cứu nước với duy tân, giành
độc lập đồng thời giành quyền tự do dân chủ cho nhân dân và phát triển đất nước
theo con đường tư b ản chủ nghĩa. 1đ
c. Khác nhau về việc xác định mục tiêu trước mắt và biện pháp thực h iện.
0,25đ
- Phan Bội Châu chủ trương bạo động: Trư ớc hết phải đánh Pháp để giành
độc lập cho dân tộc. Đó là điều kiện tiên quyết để duy tân, phát triển đất nước. 1 đ
- Phan Châu Trinh chủ trương cải cách: Trước hết phải duy tân đất nước, cải
cách dân chủ. Đây là điều kiện tiên quyết để giải phóng dân tộc. 1đ
* Có ý sáng tạo, diễn đạt tốt: 0 ,25đ

Câu 2 ( 5 điểm)
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đ ã chấm dứt thời kì khủng hoảng về vai trò
lãnh đ ạo trong phong trào cách mạng Việt Nam:
- Sau cách m ạng tháng Mư ời Nga, đảng cộng sản đư ợc th ành lập ở nhiều
nước. Quốc tế Cộng sản…, phong trào cách mạng châu Á…0,5đ
- Từ cuối thế kỉ XIX đến trước 1930, phong trào giải phóng dân tộc “d ường
như trong đêm tối không có đường ra”, khủng hoảng về đường lối và giai cấp
lãnh đ ạo. 0 ,75đ
- Đảng Cộng sản VN ra đời đ ã khẳng định ưu th ế lãnh đạo của m ình trong
tương quan lực lư ợng giữa các giai cấp trong xã hội Việt Nam 0 ,5đ
+ Giai cấp phong kiến lỗi thời, sự thất bại của phong trào Cần Vương đã
đánh dấu sự thất bại của ngọn cờ cứu nước phong kiến. 0 ,5đ
+ Giai cấp tư sản nhỏ yếu, bạc nhược… Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại
đã chứng tỏ sự phá sản của đuờng lối cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư
sản. 0,5đ
+ Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản và là giai cấp
tiên tiến. Phong trào công nhân có bước phát triển mạnh mẽ. 0,5đ
- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh dân
tộc và cuộc đấu tranh giai cấp, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác
Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của
thế kỉ XX. Như vậy, Đảng ta ra đời từ sự chuẩn bị chu đáo về chính trị, tư tưởng
và tổ chức.1đ
- Ngay sau khi ra đ ời, Đảng ta đ ã tổ chức và lãnh đ ạo phong trào cách mạng
1930 -1931, trở thành giai cấp nắm quyền lãnh đ ạo cách mạng Việt Nam. 0,5đ
Có ý sáng tạo, diễn đạt tốt: 0,25đ
2


Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
Câu 3 (8 điểm)
a. Quan hệ quốc tế từ năm 1947 đến năm 1991 là th ời kì căng thẳng giữa
hai phe.
- Ba sự kiện khởi đầu: 3 ý x 0,25đ = 0,75đ
+ Học thuyết Tru-man
+ Kế hoạch Mac-san
+ Thành lập NATO
- Liên Xô và các nước Đông Âu: 2 ý x 0,25đ = 0,5đ
+ Hội đồng tương trợ kinh tế
+ Thành lập khối Vác-sa-va
- Chạy đua vũ trang: 0 ,5đ
- Chiến tranh cục bộ: 4 ý x 0 ,5đ = 2đ
+ Khoảng 100 cuộc chiến tranh cục bộ ở hầu hết các khu vực trên th ế giới..
+ Triều Tiên…
+ Đông Dương…
+ Trung Đông…
- Cuộc khủng hoảng Ca-ri-bê…0,5đ
b. Các xu th ế phát triển của thế giới: 4 ý x 0,25đ = 1đ
- Chiến lư ợc phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.
- Đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột.
- Nội chiến xung đột, li khai, khủng bố, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo…
- Xu th ế to àn cầu hóa…
b. Liên hệ
- Thời cơ: Vốn, thị trường, phân công lao động quốc tế, khoa học công nghệ,
kinh nghiệm quản lí…1đ
- Thách thức: Sức cạnh tranh yếu, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, luật
pháp chưa hoàn thiện. Nguy cơ tụt hậu, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông,
bênh tật, tệ nạn xã hội. Nguy cơ “diễn biến hoà bình”, đánh mất bản sắc dân tộc…
1,5đ
* Có ý sáng tạo, diễn đạt tốt: 0 ,25đ

Câu 4 (2ý x 1đ =2 điểm)
a. Chiến lược
- Đường lối chung chỉ đạo việc đấu tranh lâu dài để đạt mục tiêu cơ bản của
cách m ạng (Từ điển thuật ngữ lịch sử)
- Chiến lược cách mạng: Phương châm và kế hoạch có tích chất toàn cục,
xác đ ịnh mục tiêu chủ yếu và sự sắp xếp lực lượng trong suốt cả một thời kì của
cuộc đấu tranh xã hội - chính trị. (SGK9)
- Ví dụ: Chiến lược của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam…
a . Sách lược
- Những hình thức tổ chức và đấu tranh để giành thắng lợi trong một cuộc
vận động chính trị. (SGK9)
- Sách lư ợc cách mạng: Đường lối tổ chức, biện pháp, h ình thức và khẩu
hiệu đấu tranh vận động cách mạng trong một thời gian ngắn để thực hiện chiến
lược cách mạng. Sách lược quân sự: Bộ phận quan trọng của chiến lược quân sự:
Cách đánh, kế hoạch chuẩn bị tác chiến… (Từ điển thuật ngữ lịch sử)
- Ví dụ: Sách lược mềm dẻo của Đảng ta năm đầu tiên sau Cách m ạng tháng
Tám.

3


Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
---------------------------- Hết ---------------------------
4


Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản