KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2006

Chia sẻ: hatram_123

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2006 Môn: LỊCH SỬ (Bảng A) Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 23/2/2006 Câu 1 (2,0 điểm) Sự kiện lịch sử nào là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác? Vì sao? Câu 2 (4,0 điểm) Tóm tắt những điều kiện về kinh tế, xã hội và tư tưởng dẫn đến sự hình thành và phát triển của phong trào yêu nước ở...

Nội dung Text: KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2006

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
LỚP 12 THPT NĂM 2006
ĐỀ THI CHÍNH THỨC


Môn: LỊCH SỬ (Bảng A)
Th ời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 23/2/2006

Câu 1 (2,0 điểm)
Sự kiện lịch sử nào là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam ho àn toàn trở
thành một phong trào tự giác? Vì sao?
Câu 2 (4,0 điểm)
Tóm tắt những điều kiện về kinh tế, xã hội và tư tưởng dẫn đến sự hình thành và phát
triển của phong trào yêu nước ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Khái quát các khuynh hướng chính trị và biểu hiện của nó trong phong trào đấu tranh
của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược từ cuối thế kỷ XIX đến đầu năm
1930.
Kết cục của các phong trào theo những khuynh hướng chính trị trên nói lên điều gì?
Câu 3 (4,0 điểm)
Vì sao đến năm 1941 Trung ương Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lại chủ trương
thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh)? Phân tích vai trò của Việt Minh đối với
thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.
Câu 4 (5,0 điểm)
Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản và ý nghĩa các đại hội I, II, III, IV và VI của
Đảng (có thể trình bày theo cách lập bảng theo các nội dung: tên đại hội, thời gian, địa điểm; hoàn
cảnh lịch sử; nội dung cơ bản và ý nghĩa).
Câu 5 (5,0 điểm)
Trình bày khái quát bối cảnh quốc tế những năm 1929-1939 để làm rõ con đường dẫn
đến Chiến tranh thế giới thứ hai.
Nêu nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ XX.- HẾT –

. Thí sinh không được sử dụng tài liệu
. Giám thị không được giải thích gì thêm
Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC
GIA
LỚP 12 THPT NĂM 2006
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn LỊCH SỬ, Bảng A

Câu 1 (2 điểm) Sự kiện lịch sử n ào là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam
hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác? Vì sao?
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 là mốc đánh dấu phong trào công
nhân Việt Nam ho àn toàn trở thành một phong trào tự giác. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:
"Đảng ra đời chứng tỏ giai cấp vô sản ta đ ã trưởng th ành và đủ sức lãnh đ ạo cách mạng".
(1,0 điểm)
- Vì từ khi Đảng ra đời, phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của
một phong trào tự giác:
+ Có một tổ chức lãnh đạo thống nhất;
+ Có một đường lối cách mạng đúng đắn;
+ Giai cấp công nhân Việt Nam hoàn toàn giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của mình. (1,0 điểm)
Câu 2 (4 điểm)
1. Tóm tắt những điều kiện về kinh tế, xã hội, tư tưởng dẫn đến sự hình thành và phát
triển của phong trào yêu nước ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1,5 điểm)
+ Về kinh tế: th ực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai...,
làm cho tình hình kinh tế Việt Nam có biến đổi, nhưng chủ yếu vẫn là m ột nền kinh tế nông
nghiệp lạc hậu, què quặt và phụ thuộc kinh tế Pháp. (0,5 điểm)
+ Về xã hội: sự phân hoá giai cấp sâu sắc... nh ất là sự phát triển của giai cấp công
nhân và sự ra đời của cac giai cấp tư sản và tiểu tư sản (0,5 điểm )
+ Về tư tưởng : (0,5 điểm )
. Hệ tư tưởng tư sản ảnh hư ởng vào Việt Nam từ trước Chiến tranh thế giới thứ nhất,
sau chiến tranh vẫn tiếp tục được sử dụng làm vũ khí chống Pháp
. Tư tưỏng chính trị vô sản: Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) thành công, m ở ra
thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa Mác - Lênin trở th ành hiện thực và đư ợc
truyền bá rộng rãi khắp nơi, d ẫn đến sự ra đời nhiều đảng cộng sản... Quốc tế Cộng sản
được thành lập (3-1919).
Chủ nghĩa Mác - Lênin và những tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc đư ợc
truyền bá vào Việt Nam, tạo một vũ khí tư tưởng mới.
2. Nêu khái quát các khuynh hướng chính trị và biểu hiện của nó trong phong trào
đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược từ cuối thế kỷ XIX đến
đầu năm 1930 (1,5 điểm)
3

Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
(Chú ý: Khi trình bày khái quát biểu hiện của các khuynh hướng chính trị, thí sinh
ch ỉ cần nêu tên các phong trào, không yêu cầu nêu diễn biến chi tiết. Nhưng nếu bài làm chi
tiết hơn thì không trừ điểm.)
- Cuối thế kỷ XIX: theo khuynh hướng chính trị phong kiến, biểu hiện qua phong
trào Cần Vương với những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê) và
cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế. (0,25 điểm)
- Đầu thế kỷ XX (Trước CTTG thứ I): xuất hiện khuynh hướng chính trị tư sản với
nh ững hoạt động tiêu biểu của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh (0,25 điểm)
- Sau CTTG thứ nhất - đầu năm 1930: trong điều kiện lịch sử mới, có hai khuynh
hướng: (1,0 điểm)
+ Khuynh hướng chính trị tư sản: biểu hiện qua các phong trào dân chủ tư sản 1919-
1925, sự ra đời và hoạt động của Việt Nam quốc dân đảng (1927 -1930). Nỗ lực cao nhất và
cuối cùng là cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) bị thất bại, kéo theo sự tan rã hoàn toàn của
VNQDĐ. (0,5 điểm)
+ Khuynh hư ớng chính trị vô sản, biểu hiện qua những hoạt động cách mạng của
Nguyễn Ái Quốc, phong trào công nhân, sự xuất hiện các tổ chức tiền cộng sản... dẫn đến sự
ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 (0,5 điểm)
3. Kết cục của các phong trào... nói lên điều gì? (1,0 điểm )
Con đường giải phóng dân tộc theo các khuynh hướng chính trị phong kiến hoặc tư
sản là không thành công. (0,5 điểm)
"Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường
cách mạng vô sản" (0,5 điểm )
Câu 3 (4,0 điểm)
1. Vì sao đến năm 1941 Trung ương Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trương
thành lập Mặt trận Việt Minh (1,5 điểm)
- CTTG thứ hai bùng nổ và ngày càng lan rộng..., ảnh h ưởng đến tình hình Đông
Dương. Ngay khi chiến tranh mới nổ ra, bọn phản động thuộc địa ở Đông Dương đàn áp
phong trào dân chủ..., thi hành chính sách "kinh tế chỉ huy". Từ khi Nhật vào Đông Dương
(9-1940), nhân dân ta ph ải chịu cảnh "một cổ hai tròng"... làm cho "quyền lợi của mọi bộ
ph ận, mọi giai cấp đề bị cướp giật. Vận mệnh dân tộc nguy vong không lúc n ào bằng". Mâu
thuẫn giữa cả dân tộc ta với bọn đế quốc - phát xít Nhật - Pháp và tay sai phát triển gay gắt
chưa từng thấy. Nhiệm vụ GPDT được đặt ra vô cùng cấp thiết. (0,5 điểm )
- Nhằm tập hợp mọi lực lượng dân tộc ở Đông Dương thực hiện nhiệm vụ h àng đầu
là GPDT, từ Hội nghị 6 (11 -1939), BCHTƯ Đảng đã chủ trương thành lập MTDTTNPĐ
Đông Dương, thay cho MTDC Đông Dương của giai đoạn trước. Ở Đông Dương có ba
quốc gia dân tộc, cùng đoàn kết chống kẻ thù chung dư ới sự lãnh đạo của ĐCSĐD, nhưng ở
mỗi nước có những đặc điểm riêng. Cần phát huy sức mạnh mỗi dân tộc, đoàn kết và tập
hợp lực lượng từng dân tộc trong cuộc đấu tranh tự giải phóng, từ đầu năm 1941, Nguyễn
Ái Quốc chỉ đạo xây dựng thí điểm Việt Minh ở Cao Bằng (0,5 điểm)


4

Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Hội nghị 8 của BCHTƯ Đảng (5 -1941) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì chủ trương giải
quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước, thành lập ở mỗi nư ớc một mặt trận riêng:
Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), Ai Lao độc lập đồng minh và Cao Miên độc lập
đồng minh
Việt Minh là m ặt trận đoàn kết dân tộc Việt Nam với các đoàn thể quần chúng mang
tên "cứu quốc". (0,5 điểm)
2. Vai trò của Việt Minh... (2,5 điểm )
- Động viên đ ến mức cao nhất mọi người Việt Nam có lòng yêu nư ớc thương nòi lên
trận địa cách mạng; xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phân hoá và cô lập
cao độ kẻ thù đế quốc và tay sai đ ể chĩa mũi nhọn đấu tranh vào chúng (0,5 điểm)
- Là nơi tập hợp, giác ngộ và rèn luyện lực lượng chính trị cho Cách mạng tháng
Tám, một lực lượng cơ b ản và có ý nghĩa quyết định trong TKN giành chính quyền (0,5
điểm)
- Tạo cơ sở chính trị vững chắc cho việc xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa
cách mạng (0,5 điểm)
- Đưa cả dân tộc Việt Nam vùng dậy dưới cờ đỏ sao vàng năm cánh của Việt Minh,
đi từ khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phận trong cao trào kháng Nhật cứu nước,
tiến lên chớp đúng thời cơ TKN ở cả nông thôn và thành th ị với sự kết hợp lực lượng chính
trị với lực lượng vũ trang, tạo ra sức mạnh áp đảo, đập tan bộ máy chính quyền của phát xít
Nhật và tay sai, thiết lập chính quyền cách mạng trong to àn quốc. (0,5 điểm)
- Tổng bộ Việt Minh triệu tập Quốc dân Đại hội (một h ình thức tiền Quốc hội), bầu
ra Uỷ ban dân tộc giải phóng (Chính phủ lâm thời), lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hoà, nhà nư ớc dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. (0,25 điểm)
- Gắn liền sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam với cuộc đấu tranh chống chủ
nghĩa phát xít của phe Đồng m inh trên thế giới. (0,25 điểm)
* Việt Minh đóng vai trò vô cùng to lớn trong to àn bộ quá trình chu ẩn bị và tiến hành
Tổng khởi nghĩa thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám 1945.
Câu 3 (5 điểm):
Ghi chú: Thí sinh có thể lập bảng hoặc không lập bảng khi trình bày, nhưng cần đảm
bảo yêu cầu của đề theo những nội dung sau:

Tênđạihội,
thời gian (tháng, Hoàn cảnh lịch sử Nội dung cơ bản Ý nghĩa
năm)
vàđịađiểm
Đại hội đại - Hậu quả của khủng hoảng - Đánh dấu sự phục
- Phân tích tình hình
b iểu lần kinh tế 1929-1933 tiếp tục quốc tế và Đông Dương hồi hệ thống tổ chức
thứ nhất ảnh hưởng đến Việt Nam, - Thông qua Nghị quyết của Đảng và phong
của Đảng đế quốc Pháp đang tiến chính trị, Điều lệ, Nghị trào cách mạng của
hành khủng bố trắng quyết về đội tự vệ, Cứu qu ần chúng sau một
(3 -1935),

5

Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
Ma Kao, - Tổ chức của Đảng và qu ần tế đỏ... giai đoạn đấu tranh
chúng dần phục hồi... - Bầu BCHTƯ K I cực kỳ gian khổ
Trung
Quốc - P hong trào đ ấu tranh của - Cử Nguyễn Ái Quốc là - Là điều kiện đưa
quần chúng lao động tiếp đại biểu của Đảng b ên cách m ạng tiếp tục
(1,0 điểm) tục nổ ra cạnh QTCS tiến lên
Đại hội đại - Cách m ạng thế giới đang - Đưa Đảng ra hoạt động - Đánh d ấu bước
b iểu lần phát triển mạnh... công khai với tên gọi là trưởng thành vượt
thứ II - Cuộc kháng chiến đang ĐLĐVN bậc của Đảng về mọi
trên đà thắng lợi, nhất là từ mặt
(2 -1951), - Thông qua Báo cáo chính
Thu Đông 1950... trị, Báo cáo Bàn về cách - Tăng cường sự
Tuyên
- M ỹ can thiệp vào Đông mạng Việt Nam..., đặc biệt lãnh đ ạo của Đảng
Quang
(1,0 điểm) Dương, giúp Pháp đ ẩy là Chính cương ĐLĐVN, để đưa kháng chiến
mạnh chiến tranh xâm lược xác định nhiệm vụ chủ mau tới ngày thắng
yếu... lợi
- Thông qua Điều lệ mới, bầu
BCHTƯ mới...

Đại hội đại - CM thế giới phát triển - Xác định nhiệm vụ - Đánh dấu sự hình
b iểu toàn mạnh. Phe XHCN giữ đ ược chiến lư ợc chung của thành về cơ bản
quốc lần sự thống nhất. Phong trào CM cả nước; nhiệm vụ đường lối chiến lược
thứ III của chiến lược của CM mỗi của CM VN trong
GPDT lên cao...
Đảng - Nước VN tạm thời bị chia m iền, vị trí và mối quan thời kỳ mới
(1,0 điểm) cắt thành hai miền với hai hệ của CM hai miền - Là ĐH xây dựng
ch ế độ chính trị khác nhau... - Vạch đường lối CM CNXH ở miền Bắc
- Miền Bắc hoàn thành các kế XHCN ở miền Bắc và đấu tranh ho à
hoạch 3 năm 1955-1957 và - Thông q ua phương bình thống nhất
hướng, nhiệm vụ KH 5 nước nhà
1958-1960
- Miền Nam đánh thắng chiến năm lần thứ nhất
lược chiến tranh đơn phương của - Thông qua Điều lệ mới,
Mỹ với bước phát triển nhảy vọt là bầu BCHTƯ mới...
phong trào "Đồng khởi"


Đại hội - Cuộc kháng chiến chống - Đổi tên Đảng thành - Là ĐH toàn thắng
đ ại biểu Mỹ cứu nước kết thúc thắng ĐCSVN của sự nghiệp chống
toàn quốc lợi, kết thúc 30 năm chiến - Tổng kết cuộc kháng Mỹ cứu nước, ĐH
lần thứ IV tranh, hoàn thành cuộc CM chiến chống Mỹ và sự thống nhất nước nh à,
của Đảng DTDCND trong cả nư ớc... nghiệp CM XHCN ở miền ĐH cả nước đi lên
- Hoàn thành thống nhất Bắc
12-1976 CNXH,
Hà Nội nước nhà về mặt nhà nước - Xác định đường lối CM - Mở đầu một thời
- CM VN chuyển sang thời XHCN, bao gồm đường lối kỳ mới trong lịch sử
6

Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
(1,0 điểm) kỳ cả nước quá độ lên chung và đường lối xây dân tộc: thời kỳ tiến
CNXH với những thuận lợi dựng kinh tế... hành một chiến lược
và khó khăn m ới... - Xác định phương hướng, CM XHCN trong
nhiệm vụ, mục tiêu KH 5 ph ạm vi cả nước
năm lần thứ hai
- Thông qua Điều lệ mới , bầu
BCHTƯ mới
Đại hội đại - Tình hình quốc tế có - Đánh giá thực trạng kinh tế - - Khởi xướng và mở
b iểu toàn những diễn biến rất phức xã hội và nguyên nhân... đầu sự nghiệp đổi
quốc lần tạp... - Đề ra đường lối đổi mới, mới, một sự nghiệp
thứ VI của - 10 năm tiến h ành CM nhằm thực hiện mục tiêu CM lâu dài, toàn
Đảng XHCN trong cả n ước XHCN một cách có hiệu quả; diện, sâu sắc và triệt
(1976-1985), đạt đ ược lấy đổi mới kinh tế làm trung để
12-1986
Hà nội những th ành tựu, tiến bộ tâm...
(1,0 điểm) đáng kể, nh ưng cũng gặp - Xác định nhiệm vụ, mục
nhiều khó khăn, yếu kém do tiêu của chặng đường đầu
có những sai lầm, khuyết tiên...
điểm. Đất nước đang lâm - Xác định mục tiêu trong 5
vào tình trạng khủng hoảng năm 1986-1990, nhấn mạnh
trầm trọng về kinh tế - xã Ba chương trình kinh tế...
hội... - Bầu BCHTƯ m ới
Câu 5 (5 điểm)
1. Khái quát bối cảnh quốc tế những năm 1929 -1939 để làm rõ con đường dẫn đến
Chiến tranh thế giới thứ hai (3,0 điểm)
- Những năm 1929-1933, nền kinh tế các nước tư bản lâm vào một cuộc khủng hoảng
trầm trọng, trên quy mô lớn, để lại những hậu quả nặng nề..., mâu thuẫn xã hội trong các
nước tư bản phát triển gay gắt, phong trào đ ấu tranh cách mạng lên cao... (1,0 điểm )
- Để giải quyết n hững hậu quả của khủng hoảng, trong thế giới tư bản hình thành hai
con đường khác nhau:
Các nước Anh, Pháp, Mỹ chủ trương dùng những cải cách ôn hoà để khôi phục kinh
tế và ổn định chính trị.
Giai cấp tư sản phản động ở một số nước khác chủ trương dùng b ạo lực để đ àn áp
phong trào đấu tranh của quần chúng trong nước, đồng thời chuẩn bị phát động chiến tranh
để chia lại thị trư ờng thế giới.
Từ trong khuynh hướng bạo lực, chủ nghĩa phát xít xuất hiện và cầm quyền ở một số
nước (...). Các thế lực phát xít ở Đức, Italia, Nhật ký hiệp ư ớc liên minh thành khối Trục...
ráo riết chuẩn bị gây chiến tranh thế giới (1,0 điểm )
- Trên thế giới hình thành hai khối đế quốc kình địch nhau: Anh - Pháp - Mỹ và Đức
- Italia - Nh ật Bản. Nh ưng cả hai khối này đ ều muốn chống Liên Xô.


7

Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
Mỹ, Anh, Pháp không chịu liên minh với Liên Xô để chống phát xít, m à thi hành
chính sách thoả hiệp với các thế lực phát xít, nhằm chĩa mũi nhọn chiến tranh vào Liên Xô.
Việc ký Hiệp ước Muyních (1938) đã không cứu vãn được hoà bình, mà còn tạo điều kiện
cho bọn phát xít tiến h ành chiến tranh. (1,0 điểm )
2. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc chiến tranh thế giới: (2 điểm )
- Quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa đế quốc dẫn đến sự thay đổi tương
quan lực lượng giữa các cư ờng quốc tư bản. Nền kinh tế tư b ản càng phát triển thì yêu cầu
thị trường càng cao. Thị trường thế giới là có hạn, không thể đáp ứng yêu cầu của tất cả các
cường quốc đế quốc, dẫn đến cuộc đấu tranh để chia lại. (1,0 điểm )
- Tình hình trên làm phát sinh mâu thu ẫn giữa đế quốc với đế quốc: giữa Anh, Pháp,
Nga với Đức, Áo - Hung trong CTTG thứ nhất (1914-1918); giữa Anh, Pháp, Mỹ với Đức,
Italia, Nhật Bản trong CTTG thứ hai (1939-1945).
Cả hai cuộc CTTG tàn khốc, để lại những hậu quả hết sức nặng nề, đều do chủ nghĩa
đế quốc gây ra. (1,0 điểm )
8

Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản