Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2006 - Môn: Toán cho vật lý

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
275
lượt xem
76
download

Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2006 - Môn: Toán cho vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2006 - Môn: Toán cho vật lý - Trường Đại học Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2006 - Môn: Toán cho vật lý

  1. n0 crAo DUc VA DAo TAo Hq vd t€n thi sinh: DAI HOC I{Ufi Sd b do d anh: KV rHI ruyfx srNHsAUDAI Hoc NAM 2006 MOn t hi: T o6n c ho v ilt l y (ddnhc ho: C ao h gc) Thdi g ian l dm b di: 1 80p htit CAU1. Tim hbm u(r,y) th6a mdn phuongfiinh 02u ^ 0 'u . 0'u ^ a*r-"araa-o6rz:v vi th6a m6n cdc didu kiOn , H lr:o : O . : u(r, )lr:o 3 r2 a Ctllu2. Tim phAnb0 nhi0t dE u(r,t) trong mQtthanhhtru han c6 chidu ddi (, tat thdi didm bat ky t > 0. BiCtrang phAnbd nhiet d0 ban ddu trong thanhc6 dang u(r,,O) A r((,- r ), ( A l i h ang s 0). T iong t hanhk hOngc 6 n gu6n n hiOt,h ai d du : mrit ctra thanh luOn dugc gifr 6 nhiet dQbang khOng. 86 qua su ffao Cdi ntriet qua mdt b0n, vdn tdc truydn nhigt ffong thanh bdng a. Ciu 3. X€t hinh trbn bdn kinh R c6 tam nam tai gOctoa d0. Gia srl (r, p) ld cdc toa d 0 c {c, ( r,il l d c dc t oa d O p C C ac h ai c hidu. T im n ghiOm ira p huong c ffinh Laplace ddi vdi midn trong hinh trbn th6a mdn didu kiqn biOnDirichlet: - u (R,p): A + B s in29, u(r,p ) l ":" trong d6 A vh s ld c6c hang sd CAu 4 . C ho b 6n k inh v ecto i _ r i+aV + r E, r : l d. H dy t fnh: div [ r.gradr-')] , ( trong d6 n ld sd nguyOn. Ghi c hit: C dn b d c oi t hi k h1ngg idi t hich g i t h€m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản