Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2007 - Môn thi: Toán cho Vật lý

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
301
lượt xem
81
download

Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2007 - Môn thi: Toán cho Vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2007 - Môn thi: Toán cho Vật lý - Trường Đại học Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2007 - Môn thi: Toán cho Vật lý

  1. nQ cmo DUc vA DAOTAO Ho ud,t €n t h{ s 'inh: 56 b 6,o anh: d DAIH QC U6 H S INH S AU D AI H QC i vAvt 2 ooz K y T HI T UyfN ^' I- M6n thi: T odn c ho Vat l i r\ t {,/ .- L:-r-6 (dd'nhc ho C ao h P") Thdi g'i,and,mbd'i:180 Phrit l CAu I . d S, t rons d 6 7 r a v ecto k h6ng d di, 7 : v ects (r. T fnh t ich p han m 6t i - $ ; ( ;;) Js \ / vj tri, d : v ects d crn v i p h6p tuydn c ria m {t , S. b. Sr! dpng d inh tf Oxtr6gratxki-Gaoxo,hey t fnh t !6ng l ugng c rLa ects v i , - z . 3 , i+ a 3j * r z y k , grli qua mQt md,tk fn ,9 g i6i h ?n b di hinh n6n c 6 bdr- k inh ddy.R, c hibu c aoH : *2 )- o,2 72 o 1z1H- Tsp, CAu I I. - 0 ,n: ! ,, X6c d lnh d ao d 6ng t g d o c rlamQtd 6y h uu h q,t, g Xnc h5,t ai c 6c m ri.tr t bi6t d9 lQchb an d b,ud ugc c ho b di: Am(0--) rS(, u(",0):T,0( , cbn v6,nt6c b an d bu b Xng 0 . C5.u I II. MQt thanh d bng c hdt c 6 c hiEudei / v 6i c 6c m dt b€n c d t rao ddi nhi6t v 6i m 6i trulng xung q uanh, n hiet d 6 m6i t rulng bXng 0, c bn c 6,cm rit n : 0, n : { , dugc gifr & nhiQtag f.nO"! d di b Hng 0 . T lm p h6,nbd nhiQtt r6n t hanh i ric t > 0? Bidt r H,ngnhi€t d6 b an d b,uc rla t hanh c 6 d ang: u (r,O) : A n ( A: h Xngs 6). Ciu I V. fim h h,m (r,A) diEu h oA, rong hinh c hfr nh6t A I r I a, 0 < g ( b v b t hod,m d,n t u c6c dibu k iQob i6n: u(r,0) :0, u(r,b)-n, 0Sn3a u r ( O , g ): 0 , u r ( a , A ): 0 , 0 < g < b- C6.u V . a. Cho F - r^l trong toq,d Q c h,u, : v ecto dcrnv i t heo phuong x uy6n t 6,rn. C hftng { minhrxng: v * F -',vF - (n+z)rn-r. b. Chfrng minh rXng, h h,m f1r u(r,A,z ) - ( , + i r c ost i 'ysinf,)dt t * J_ *f v6i f ( r, t ) l e h A,mdj' i , g i&it fch t heor v h 1 i6nuc t heot , l b h hmd ibu h oh- t t Ghi chfr: C d,nb 6 c oi ttti, k h'6ng idi t h{ch'gi' t h,€m. g

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản