Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2007 - Môn: Vật lý lý thuyết

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
239
lượt xem
70
download

Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2007 - Môn: Vật lý lý thuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2007 - Môn: Vật lý lý thuyết - Trường Đại học Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2007 - Môn: Vật lý lý thuyết

  1. H p v d f tn t hf s inh: B0 GIAO D UC V A D AO T AO SAbao danh: EAI HOC I{t'E -\J - (:'-oC e ' € -- ' ;\ l'\ Ki' THI TUYEN SINH SAUDAI HQC NAM 2OO7 MOn hi: V$tly r! thuy6t t (ddnh cho Cao hpc) Thbi g ranl dm b ai: 1 80 p hrit I CAU Hdm songd thbi di6m ddu ctramOthat co ktrdi lugng m chuy0n Ong 'u do t d frongmi6n 0 < x < a c'ianO n6 w6ng g6c,1 chiOu, 6uvOhan,c6 dang: s t = v(x,o)^ E [ ,* r o,a / ) r i"[a ) [ =)l \ e) Y)4 \ 1 1. X6c dinh hdms6ng V(x,t) twthbridi0m t > o Uatlcy. 2. Tinh nangluwg trungbinh 0 thdi diOm Auvd thdi diOmI > 0. d 3. X 6cd inhx dcsu6ttimthAyhatdnuaf6itanOt n6( mi6n0 o . CAU I I Trang th6i co bdn cria diQntu tong nguy€ntu Hydro dugc m6 ta boi hdm (r)t" ( r\ . s6ng4o = zl- | expl - l, trong c16 ld bankinh quy claoBohr thr?nhat.Hdy xitc - a a) \ \a) . dinhbdnkinh r rmg vdi x5c su6ttim th6y diOn u cuc dai. t CduIII X6c clinhphucrng inh trang thdi cta he khi l)?tucmgdm nguy€ntu g6mN b nguy6ntu khi; bi6t ring, ndngluqmgvd xung luqng cria c6cphdntti khi li6n h0 vdi nhaubdi he thric 1t = cp (c: const). +co Cho iOtf ( a) = t * "-"-*dx, l (n + 1 ): n l, b 0 CduIV Kh6o sit hON hat kh6ngtucrng6c mi ndngluqrg cria m6i hat khi o ffong tu t ffumg co th6 nhanmQttrong ba gpdri 0, e t pll . Xdc dinh nanglucr,ng vd friet E t dungCv cuahQ. CAUV, 1. Tim x6c suAt ria chc gi6tr1L, L

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản