Kỹ thuật cao áp - chương 4+5

Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
30
download

Kỹ thuật cao áp - chương 4+5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này giới thiệu về phóng điện dọc bề mặt điện môi rắn và phóng điện vầng quang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật cao áp - chương 4+5

  1. Chæång 4: Phoïng âiãûn doüc bãö màût âiãûn mäi ràõn ng I)Khaïi niãûm chung: Ta xaïc âënh âæåüc khaí nàng caïch âiãûn cuía caïc âiãûn mäi nhæ sau: -Âäúi våïi diãûn mäi khê (khäng khê): Eo=30 kv/cm -Âäúi våïi diãûn mäi loíng (dáöu biãún aïp): Eo=150 kv/cm - Âäúi våïi diãûn mäi ràõn (sæï, thuyí tinh): Eo=500 kv/cm Vç váûy khi âiãûn mäi ràõn âàût trong mäi træåìng khê thç xaíy ra hiãûn tæåüng phoïng âiãûn doüc theo bãö màût cuía âiãûn mäi âoï Caïc daûng phoïng âiãûn naìy khäng gáy hæ hoíng cho caïch âiãûn, tuy nhiãn noï gáy ra sæû cäú ngàõn maûch trong hãû thäúng aính hæåíng âãún âäü tin cáûy cung cáúp âiãûn II) Phoïng âiãûn doüc bãö màût âiãûn mäi ràõn trong âiãûn træåìng âãöu: III) Phoïng âiãûn doüc bãö màût âiãûn mäi ràõn trong âiãûn træåìng khäng âãöu: SGK IV) Biãûn phaïp náng cao âiãûn aïp phoïng âiãûn bãö màût ngoaìi -Trong váûn haình, thæåìng xuyãn lau chuìi ræía saûch màût ngoaìi -Trong chãú taûo: +chãú tao sæï caïch âiãûn gäöm nhiãöu táöng, laï âãø tàng chiãöu daìi phoïng âiãûn màût ngoaìi +chãú taûo cæûc ngáöm kim loaûi âàût bãn trong baït sæï upâmn + - Lcæûc ngáöm l Chiãöu daìi cæûc ngáöm
  2. -Khi cæûc ngáöm mang cæûc tênh dæång, nãúu chiãöu daìi cæûc ngáöm tàng lãn thç khoaíng caïch giæîa âáöu cæûc ngáöm vaì ty sæï giaím xuäúng, luïc âoï E tàng lãn (do âiãûn têch dæång phêa âáöu cæûc ngám tàng lãn) laìm âiãûn têch trãn dáy dáùn giaím xuäúng Eâ giaím . Quaï trçnh phoïng âiãûn tæì dáy dáùn âãún ty sæï khoï xaíy ra Upâmn tàng -Khi cæûc ngáöm mang cæûc tênh ám, nãúu chiãöu daìi cæûc ngáöm tàng lãn thç khoaíng caïch giæîa âáöu cæûc ngáöm vaì ty sæï giaím xuäúng, luïc âoï E tàng lãn (do âiãûn têch dương phía sứ tăng lên) Ety sæï tàng . Quaï trçnh phoïng âiãûn tæì ty sæï âãún dáy dáùn dãù xaíy ra hån Upâmn giaím
  3. Chæång 5: Phoïng âiãûn váöng quang ng ng I)Khaïi niãûm chung: Laì 1 daûng phäúng âiãûn tæû duy trç xaíy ra trong træåìng khong âãöu Quaï trçnh phoïng âiãûn khäng keïo daìi trãn toaìn bäü khoaíng cæûc maì chè xaíy ra åí lán cáûn âiãûn cæûc coï baïn kênh beï Gáy ra doìng âiãûn váöng quang (tênh cháút giäúng doìng roì) Täøn tháút váöng quang Vd: Uâm=400 kV gáy ra täøn tháút 19 kW/ 1km II) Phoïng âiãûn váöng quang trãn âæåìng dáy cao aïp 1 chiãöu III) Phoïng âiãûn váöng quang trãn âæåìng dáy cao aïp xoay chiãöu SGK IV) Biãûn phaïp giaím täøn tháút váöng quang Edd >30 kV/ cm Biãûn phaïp chuí yãúu âãø giaím täøn tháút váöng quang laì giaím Eâd
  4. ÂZ Uâm =110 kv : F ≥ 70mm 2 Uâm =220 kv : F ≥ 240 mm 2 Tàng ro : - Duìng dáy dáùn räùng (nhæng coï âäü bãön keïm) - Duìng dáy loîi theïp AC Viãûc tàng baïn kênh dáy dáùn laì coï giåïi haûn båíi vç : Khi bæåïc qua lénh væûc siãu cao aïp (EHV) thç khi chuïng ta tàng r âãø thoaí maîn âiãöu kiãûn váöng quang thç luïc âoï dáy dáùn seî ráút låïn gáy nhiãöu khoï khàn cho thi cäng , làõp raïp vaì khäng kinh tãú s - Do âoï ngæåìi ta phán pha dáy dáùn - Säú læåüng dáy phán pha : n + - Khoaíng caïch giæîa caïc dáy phán pha : D Xeït âæåìng dáy 2 pha mäùi pha 2 dáy phán nhoí D + - Xuáút phaït tæì hãû phæång trçnh Maxwell ta coï phæång trçnh noïi lãn sæû liãn quan giæîa âieûn aïp vaì âiãûn têch : * Våïi 2 dáy: u pha = q (α 11 + α 12 ) 1 s Trong âoï : α 11 = ln α 11 : Hãû säú thãú baín thán 2 ∏ ε ro α 12 : Hãû säú thãú tæång hoí 1 s α 12 = ln 2∏ε D q s s 2q s u pha = (ln + ln ) = ln Våïi ( rtd = ro D ) 2∏ε ro D 2 ∏ ε rtd
  5. * Våïi n dáy: nq s u pha = ln 2 ∏ ε rtd Våïi rtd = n ro D1 D2 .. Dn Nhæ váûy våïi âiãûn aïp Upha thç trãn âáy dáùn coï âiãûn têch: 2 ∏ ε .u pha q= ( Våïi 2 dáy) s 2 ln rtd 2 ∏ ε .u pha q= ( Våïi n dáy) s n ln rtd Tæång æïng trãn dáy dáùn coï âiãûn træåìng E E trãn dáy dáùn gäöm 2 thaình pháön: - Do chênh baín thán âiãûn têch q gáy ra q u pha E1 = = 2 ∏ ε .ro 2 r ln s o rtd - Do âiãûn têch q trãn dáy phán nhoí lán cáûn gáy ra q q.ro r ∆E = = = E1 . o 2 ∏ ε .D 2 ∏ ε .ro .D D Âiãûn træåìng E trãn dáy phán nhoí: E = E1 + 2 ∆ E = f ( n, D )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản