Kỹ thuật cao áp P11

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
97
lượt xem
45
download

Kỹ thuật cao áp P11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qúa điện áp khi chạm đất 1 pha bằng hồ quang trong hệ thống có trung tính cách đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật cao áp P11

  1. Chæång 11: Quaï âiãûn aïp khi chaûm âáút 1 pha bàòng häö quang trong hãû thäúng coï trung tênh caïch âáút ng ch I) Khaïi niãûm chung: Trong hãû thäúng âiãûn coï trung tênh caïch âáút thç hiãûn tæåüng chaûm âáút 1 pha bàòng häö quang thæåìng xaîy ra båíi hiãûn tæoüng phoïng âiãûn seït trãn caïch âiãûn cuía âæåìng dáy Quaï trçnh quaï âäü coï thãø keïo daìi do häö quang tàõt âi chaïy laûi nhiãöu láön (häö quang cháûp chåìn) laìm cho âiãûn aïp caïc pha khäng sæû cäú caìng ngaìy caìng tàng cao vaì coï thãø dáùn âãún ngàõn maûch nhiãöu pha. Trong thæûc tãú âiãûn aïp caïc pha khäng sæû cäú coï thãø tàng âãún khoaíng (3,5 - 4,3)Upha. II) Cuäün dáûp häö quang: Âãø khàõc phuûc hiãûn tæåüng quaï âiãûn aïp do häö quang thç trong thæûc tãú ngæåìi ta duìng cuäün dáûp häö quang näúi vaìo âiãøm trung tênh cuía hãû thäúng âiãûn. C LBA B A CA CB CC LK
  2. Cuäün dáûp häö quang laì cuäün caím coï loîi theïp maì chuïng ta coï thãø thay âäøi LK bàòng caïch thay âäøi khe håí khäng khê cuía loîi theïp , thay âäøi säú voìng dáy Khi âàût cuäün dáûp häö quang vaìo coï æu âiãøm : Nãúu pha A chaûm âáút thç doìng âiãûn taûi nåi chaûm âáút gäöm 2 thaình pháön: - Thaình pháön doìng âiãûn âiãûn dung (Ic): I C = 3ωCU pha U pha - Thaình pháön doìng âiãûn âiãûn caím (IL): I L = ωLK I d = I L − IC Choün cuäün dáûp häö quang thêch håüp sao cho: I L = IC Id = 0 häö quang khäng chaïy IL Goüi q laì âäü buì, q = IC q =1 , buì âuí q 1 , buì thæìa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản