Kỹ thuật chăn nuôi dê cỏ, dê lai

Chia sẻ: kieuphong2105

Kỹ thuật chăn nuôi dê cỏ, dê lai. Dê thuộc loại nhai lại, tạp ăn. Dê dễ nuôi, sinh sản nhanh, chống đỡ bệnh tật tốt, đầu tư vốn ban đầu ít, hiệu quả kinh tế cao, thời gian thu hồi vốn nhanh.

Nội dung Text: Kỹ thuật chăn nuôi dê cỏ, dê lai

Bé n«ng nghiÖp vµ PTNT Dª thuéc lo¹i nhai l¹i, t¹p ¨n. Dª dÔ nu«i, sinh II. Phèi gièng
s¶n nhanh, chèng ®ì bÖnh tËt tèt, ®Çu t− vèn
Ban ®iÒu hµnh ch−¬ng tr×nh X§GN ban ®Çu Ýt, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, thêi gian thu - §Ó tr¸nh ®ång huyÕt, hµng n¨m cÇn chuyÓn
håi vèn nhanh. ®æi ®ùc gièng trong ®µn c¸i hîp lý, kh«ng cho
dª ®ùc gièng lµ anh giao phèi víi em, hoÆc dª
Gièng dª ®ang nu«i phæ biÕn hiÖn nay trong ®ùc gièng lµ bè giao phèi con, ch¸u.
nh©n d©n lµ gièng dª Cá, tÇm vãc nhá, n¨ng
suÊt thÞt thÊp, cÇn ®−îc lai víi gièng dª B¸ch - Tuæi phèi gièng lÇn ®Çu ®èi víi dª c¸i > 7
Th¶o, dª ®ùc ngo¹i ®Ó cã dª lai tÇm vãc to, cho th¸ng tuæi; dª ®ùc gièng B¸ch Th¶o, dª ngo¹i,
nhiÒu thÞt. dª lai 8-9 th¸ng tuæi.
Kü thuËt ch¨n nu«i
dª cá, dª lai
I. Chän gièng

1. Dª c¸i sinh s¶n

Th©n h×nh thanh, m¶nh, ®Çu nhá, nhÑ, da
máng, l«ng mÞn.

Dª c¸i m¾n ®Î (cø 6 - 7 th¸ng/løa, ®Î sai con,
nu«i con khÐo, dª con mau lín.)
Dª ®ùc gièng B¸ch Th¶o

2. Dª ®ùc gièng

Kh«ng dïng dª ®ùc cá ®Þa ph−¬ng lµm gièng, - Cø 18-21 ngµy dª c¸i ®éng dôc 1 lÇn, mçi lÇn
nªn chän mua ®ùc gièng lµ dª B¸ch Th¶o, cã 2-3 ngµy. Phèi gièng vµo ngµy thø 2 sau khi cã
tÇm vãc to, th©n h×nh c©n ®èi, khoÎ m¹nh, biÓu hiÖn ®éng dôc nh− thÝch gÇn con ®ùc, dª
kh«ng khuyÕt tËt; ®Çu to ng¾n, tr¸n réng, m¾t c¸i ve vÈy ®u«i, kÐm ¨n, nh¶y lªn l−ng con
Dª cá vµ con lai kh¸c; ©m hé s−ng, niªm m¹c ©m hé ®á, hång,
s¸ng, tinh nhanh; bèn ch©n th¼ng, khoÎ, ®i
®øng v÷ng ch¾c, hai hßn cµ ®Òu, c©n ®èi. niªm dÞch tõ ©m ®¹o ch¶y ra.

Cø 20-25 dª c¸i cÇn 1 ®ùc gièng B¸ch Th¶o Sau khi phèi gièng 18-20 ngµy nÕu kh«ng thô
hoÆc dª ®ùc ngo¹i. thai, dª c¸i sÏ ®éng dôc l¹i.
Côc khuyÕn n«ng vµ khuyÕn l©m
Hµ néi - 1999
III. Thøc ¨n - Sau khi ®Î 30 phót cho dª con bó s÷a V. Chuång tr¹i
®Çu ngay nh»m t¨ng c−êng søc khoÎ,
Dª ¨n ®−îc nhiÒu lo¹i cá, l¸ c©y nh− l¸ xoan, l¸ søc ®Ò kh¸ng dª con. Nu«i dª ph¶i lµm chuång sµn, c¸ch mÆt ®Êt 50-
mÝt, l¸ d©m bôt, l¸ chuèi, s¾n d©y, l¸ d©u, keo 80cm. Chuång lu«n kh«, s¹ch, tho¸ng m¸t mïa
dËu, sim mua.. vµ c¸c lo¹i cá trång, cá tù - Kh«ng cho dª mÑ ¨n nhau thai. Cho dª hÌ vµ tr¸nh ®−îc giã lïa mïa ®«ng.
nhiªn. mÑ uèng n−íc Êm pha muèi 0,5% hoÆc - Sµn b»ng gç hoÆc tre ph¼ng, ch¾c, cã khe
n−íc ®−êng 10%. réng 1,5 - 2cm ®ñ lät ph©n vµ tr¸nh cho dª
Thøc ¨n tinh gåm thãc, ng«, s¾n, khoai lang, kh«ng bÞ kÑt ch©n.
l¹c.. thøc ¨n cñ nh− bÝ ®á, khoai lang t−¬i, - Nu«i nhèt dª mÑ vµ dª con t¹i chuång
chuèi... dª rÊt thÝch ¨n. 3-5 ngµy ®Çu tiªn víi thøc ¨n xanh non, - Nªn cã ng¨n riªng cho:
ngon, dÔ tiªu; sau ®ã ch¨n th¶ gÇn nhµ + Dª ®ùc gièng, dª ®ùc hËu bÞ
- Kh«ng cho dª ¨n thøc ¨n ®· thèi, mèc tèi vÒ chuång cho dª mÑ ¨n thªm 0,2-
hoÆc lÉn ®Êt, c¸t. 0,3kg thøc ¨n xanh/ ngµy. + Dª chöa gÇn ®Î, dª mÑ vµ dª con d−íi
3 tuÇn tuæi.
- Kh«ng ch¨n th¶ dª n¬i tròng, lÇy, cã - §Õn 21-30 ngµy tuæi cho dª con ch¨n + Cho c¸c lo¹i dª kh¸c.
n−íc tï ®äng ®Ó phßng ngõa bÖnh giun th¶ theo ®µn.
s¸n cho dª. - Cã m¸ng cá vµ m¸ng uèng n−íc.
- Cã s©n ch¬i cao r¸o, kh«ng ®äng n−íc. §Þnh
- Hµng ngµy ch¨n th¶ tõ 7-9 giê/ ngµy. kú lÊy ph©n ra khái chuång vµ vÖ sinh tÈy uÕ
Mïa ®«ng kh« hanh, thiÕu cá, ban ®ªm b»ng v«i bét 1 th¸ng/ lÇn.
cÇn cho dª ¨n thªm 3-5kg cá, l¸ t−¬i/
con/ ngµy. Cho uèng n−íc s¹ch tho¶ - §¶m b¶o diÖn tÝch chuång nu«i:
m·n tr−íc khi ch¨n còng nh− sau khi dª + Dª trªn 6 th¸ng tuæi : 0,7 - 1m2 / con
vÒ chuång.
+ Dª d−íi 6 th¸ng tuæi: 0,3-0,5m2 con.
- Cè ®Þnh èng b−¬ng muèi trong chuång
cho dª liÕm l¸p, bæ sung, kho¸ng vi
VI. Phßng vµ trÞ bÖnh.
l−îng hµng ngµy.
- Phßng bÖnh: ®Þnh kú 6 th¸ng tiªm phßng vµ
Dª c¸i (Gièng dª cá)
c¸c lo¹i vacxin tô huyÕt trïng... vµ tÈy giun s¸n
- Dª con lai sau 3 th¸ng tuæi, t¸ch riªng cho dª / 1 lÇn .
IV. Ch¨m sãc dª mÑ vµ dª lai
dª ®ùc, c¸i, c¸c lo¹i dª lai trªn 3 th¸ng - Hµng ngµy kiÓm tra 2 lÇn tr−íc khi ch¨n th¶
- Dª chöa 150 ngµy (dao ®éng tõ 146 - 157) th× tuæi vµ dª thÞt tr−íc khi b¸n 1-2 th¸ng vµ sau khi vÒ chuång ph¸t hiÖn nh÷ng con dª
®Î. Sau khi ®Î cÇn lÊy kh¨n mÒm, s¹ch lau kh« cÇn bæ sung thªm 0,1 - 0,3kg ng«, bá ¨n, ®au èm, loÐt miÖng, ch−íng bông ®Çy
líp mµng nhµy ë måm, mòi ®Ó tr¸nh ng¹t thë khoai, s¾n/ con/ ngµy . h¬i ®Ó kÞp thêi trÞ bÖnh.
dª con.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản