Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y heo và lợn - Phần 3

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
161
lượt xem
88
download

Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y heo và lợn - Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y heo và lợn. Phần III: Thức ăn cho chăn nuôi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y heo và lợn - Phần 3

 1. PhÇn III: Thøc ¨n cho ch¨n nu«i A. T×m hiÓu c¸c chÊt trong ch¨n nu«i Tªn Cã trong thøc ¨n T¸c dông NÕu thõa NÕu thiÕu chÊt I. Protit Bét thÞt x−¬ng, bét c¸, ®Ëu t−¬ng, VËt nu«i sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn, lµ Rèi lo¹n tiªu ho¸, l·ng Cßi cäc, l«ng th«, chËm (®¹m) kh« dÇu, c¸m c«ng nghiÖp v.v. chÊt chñ yÕu t¹o s¶n phÈm ch¨n nu«i phÝ (lîn tiªu ch¶y) lín, dÔ m¾c bÖnh. (thÞt) II. Bét C¸c lo¹i h¹t, c¸m, rau xanh, cñ, qu¶ Cung cÊp n¨ng l−îng ho¹t ®éng gièng BÐo sím, (kh«ng cã lîi) Ho¹t ®éng kÐm, cßi cäc ®−êng nh− nhiªn liÖu cÇn cho xe ch¹y, gãp phÇn cho vËt nu«i t¨ng tr−ëng ph¸t triÓn 28
 2. Tªn Cã trong thøc ¨n T¸c dông NÕu thõa NÕu thiÕu chÊt III. Bét x−¬ng, sß hÕn, mai mùc, tiªm Ph¸t triÓn bé x−¬ng, t¨ng c−êng trao L·ng phÝ Cßi cäc, lîn n¸i b¹i liÖt, Kho¸ng s¾t, kÏm, canxi... ®æi chÊt gia cÇm ®Î non, sinh bÖnh IV. Rau xanh, cñ qu¶, ho¸ d−îc, vËn T¨ng c−êng trao ®æi chÊt chèng ®ì L·ng phÝ Cßi cäc, m¾c bÖnh Vitamin ®éng t¾m n¾ng bÖnh tËt 29
 3. B. ChÕ biÕn thøc ¨n ch¨n nu«i: Ph−¬ng ph¸p phèi hîp khÈu phÇn thøc ¨n cho gia sóc, gia cÇm Ph−¬ng ph¸p cho ¨n ¦u ®iÓm Nh−îc ®iÓm NÊu chÝn Tiªu hãa tèt h¬n, diÖt ®−îc MÊt vi tamin, tèn ®å ®un khuÈn vµ ký sinh trïng ñ men T¨ng dinh d−ìng, tiÕt kiÖm Kh«ng diÖt ®−îc khuÈn vµ chi phÝ, t¨ng møc ngon ký sinh trïng, tiªu hãa kÐm miÖng thøc ¨n chÝn. ñ chua (th−êng dïng cho T¹o sù ngon miÖng, tiÕt HiÖu qu¶ kÐm h¬n chÝn. lîn n¸i) kiÖm chi phÝ Trén sèng (th−êng dïng TiÕt kiÖm chi phÝ Tiªu hãa kÐm h¬n, kh«ng cho lîn n¸i) diÖt ®−îc mÇm bÖnh Phèi hîp khÈu phÇn Gióp c¬ thÓ gia sóc hÊp thu chÊt dinh d−ìng tèt h¬n, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ trong ch¨n nu«i Thøc ¨n c«ng nghiÖp: H·ng Gióp c¬ thÓ gia sóc hÊp thu Con Cß (Ph¸p), S− tö (Th¸i chÊt dinh d−ìng tèt h¬n, Lan), Thøc ¨n Trung Quèc, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ trong ViÖt Trung, Trung Mü, Bio, ch¨n nu«i H¹ Long, Thanh B×nh, VINA v.v. 30
 4. C. Mét sè c«ng thøc pha trén khÈu phÇn nu«i lîn thÞt ®Ó tham kh¶o I. Pha chÕ gi¶n ®¬n II. Pha trén thøc ¨n c«ng nghiÖp III. Sö dông thøc ¨n ®Ëm ®Æc C«ng thøc pha chÕ tû lÖ Giai ®o¹n I Giai ®o¹n II C«ng thøc pha chÕ tû lÖ % Th¸ng tuæi C«ng thøc pha chÕ tû lÖ % TuÇn tuæi % 30-60kg 60 - 100 kg thøc ¨n ®Ëm ®Æc Bét g¹o + c¸m 38 31 I II III IV 1-3 4-6 ≥6 Bét ng« 25 42 Thøc ¨n ®Ëm ®Æc 30 25 20 15 C20 ®Æc biÖt 35 31 28 Bét s¾n 10 10 Thøc ¨n nÒn: Bét g¹o, c¸m, 70 75 80 85 Ng« xay 45 45 50 ng«, s¾n §Ëu t−¬ng kh« l¹c nh©n 17 7,5 TÊm 12 12 7 Bét c¸ lo¹i I 7 8 C¸m lo¹i I 8 12 15 Bét x−¬ng 1 0,3 Muèi 0,3 0,1 Premix kho¸ng sinh tè 1,7 1,1 31
 5. N−íc ®èi víi gia sóc, gia cÇm 1. Nguån n−íc s¹ch dïng cho vËt nu«i lµ: - Nuíc m−a - N−íc giÕng khoan. - N−íc giÕng kh¬i, - N−íc m¸y 2. N−íc kh«ng s¹ch ®èi víi ch¨n nu«i lµ: - N−íc tï ®äng. - N−íc chøa vËt nu«i m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm - N−íc th¶i cña khu giÕt mæ - N−íc « nhiÔm c¸c chÊt th¶i c«ng nghiÖp 32
 6. 3. Vai trß cña n−íc trong ch¨n nu«i (n−íc chiÕm 70% träng l−îng c¬ thÓ) - Gióp vËt nu«i tiªu hãa thøc ¨n. - Tham gia vµo trao ®æi chÊt - Gióp c¬ thÓ th¶i nhiÖt (h¹ nhiÖt ®é khi nãng) T¸c h¹i cña n−íc bÈn ®èi víi vËt nu«i: - VËt nu«i rèi lo¹n tiªu hãa (do uèng n−íc ph©n, tiÓu) - Gi¶m kh¶ n¨ng chèng bÖnh. - Lîn n¸i dÔ x¶y thai, teo thai. * Con vËt cÇn uèng ®Çy ®ñ n−íc s¹ch ®Æc biÖt vµo mïa hÌ 33
 7. Chuång ch¨n nu«i 1. C¸c tiªu chuÈn cña 1 chuång ch¨n nu«i - Chuång ph¶i x©y dùng ë n¬i kh«ng cã vµ kh«ng gÇn mÇm bÖnh. - ë khu ®Êt cao r¸o yªn tÜnh, dÔ tho¸t n−íc. - Kh«ng ®Ó ng−êi ngoµi ra vµo tù do, ng¨n c¸ch tõng lo¹i gia sóc, gia cÇm. - Trång c©y bãng m¸t trong khu vùc chuång ®¶m b¶o kh«ng khÝ «n hoµ - Cã nguån n−íc s¹ch (n−íc m¸ng, giÕng khoan, giÕng kh¬i) - Chuång nªn chän h−íng §«ng - Nam lµ tèt nhÊt. Tr¸nh h−íng T©y, h−íng B¾c. - Chuång ph¶i b¶o ®¶m tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ, Êm ¸p vÒ mïa ®«ng, tr¸nh giã lïa, giã thæi th¼ng - §Ó b¶o ®¶m tho¸ng m¸t, ngoµi h−íng chuång, kiÓu chuång ra, cÇn chó ý ®Õn nguyªn liÖu, vËt liÖu x©y chuång ®Æc biÖt lµ m¸i lîp. M¸i lîp cÇn lµm b»ng r¬m r¹, ngãi mòi lµ tèt nhÊt. NÕu b»ng nguyªn liÖu kh¸c cÇn ph¶i chèng nãng vµo mïa hÌ. 34
 8. Quan hÖ gi÷a nhiÖt ®é chuång ®Õn th©n nhiÖt lîn NhiÖt ®é NhÞp thë chuång cña lîn nu«i (0C) (lÇn/phót) 15 19-20 20 36 25 46 30 80 - 100 35 160 - 198 2. C¸c kiÓu chuång lîn (Chuång nu«i lîn n¸i) 35
 9. Phßng ch÷a bÖnh gia sóc, gia cÇm A. Bèn bÖnh ®á cña lîn Tô huyÕt trïng §ãng dÊu DÞch t¶ Phã th−¬ng hµn 1. Nguyªn nh©n Do vi khuÈn Do vi khuÈn Do vi rót Do vi rót 2. §−êng l©y H« hÊp, tiÕp xóc, thøc ¨n, Qua h« hÊp, tiªu hãa, tiÕp Qua h« hÊp, sinh dôc, tiªu Qua nhau thai, tiªu hãa, thøc lan n−íc uèng, dông cô. §éng xóc bÞ x©y x¸t. §éng vËt hãa. §éng vËt trung gian. ¨n, n−íc uèng, chuång tr¹i vËt trung gian. S¶n phÈm bÞ trung gian. S¶n phÈm bi m¾c S¶n phÈm bÞ m¾c bÖnh. m¾c bÖnh. bÖnh 3.TriÖu chøng ¨n Ýt, bá ¨n, thë khß khÌ, Bá ¨n ®ét ngét, sèt cao 41 -¡n Ýt, bá ¨n, uèng n−íc Lîn con bá bó, lîn nhì bá phï thòng. Ph©n t¸o sau Øa 42 ®é C, Øa ®¸i lung tung. 4nhiÒu, ph©n kh« cã mµng ¨n, uèng n−íc, l«ng xï, ph©n ch¶y, sèt 41 - 42 ®é. Da ch©n co róm. Cã con bÞ liÖt 2 tr¾ng sau Øa ch¶y tanh kh¼n. kh«. Sau 7 - 8 ngµy Øa ch¶y. bông, cæ, bÑn xuÊt hiÖn c¸c ch©n sau. XuÊt huyÕt lÊm tÊm ë bông, Sau 7 - 10 ngµy r×a tai, gèc vÕt bÇm tÝm. bÑn, gèc tai, 4 ch©n, sèt 41 - tai tÝm ®á, tô m¸u. Sau 2 ngµy næi dÊu h×nh ch÷ 42 ®é. nhËt, h×nh ovan. 4. Phßng bÖnh Tiªm phßng ®Þnh kú vµo Tiªm phßng cho lîn vµo c¸c Tiªm phßng cho lîn mÑ vµo Tiªm phßng cho lîn mÑ th¸ng 4 - 8 - 12. th¸ng 4, 8, 12. Lµm tèt vÖ th¸ng 4, 8, 12. Cho lîn c¬n tr−íc vµ sau khi ®Î. Cho lîn sinh thó y. lóc 30 - 35 ngµy tuæi con sau 3 tuÇn. 5. §iÒu trÞ Dïng kh¸ng sinh tiªm vµ Dïng kh¸ng sinh, t¾m xµ Kh¸ng sinh. Vitamin t¨ng uèng phßng, tiªm lßng tr¾ng trøng søc kháe, l¸ ch¸t, cá x−íc. gµ. 37
 10. B. Mét sè bÖnh ë gia sóc sinh s¶n BÖnh b¹i liÖt tr−íc vµ sau khi ®Î Viªm tö cung, ©m ®¹o BÖnh viªm vó 1. Nguyªn nh©n Nu«i d−ìng kÐm, thøc ¨n thiÕu Can xi, Do ®Î s¸t nhau. Do thô tinh nh©n t¹o bÞ Do nhiÔm vi khuÈn. T¾c tia s÷a. Phèt pho, chuång tr¹i thiÕu ¸nh s¸ng x©y s¸t. Do x¶y thai, teo thai. 2. TriÖu chøng B¹i liÖt ë lîn cã chöa giai ®o¹n cuèi Lîn sèt, bá ¨n. §−êng sinh dôc ch¶y BÇu vó c¨ng, s−ng nãng, ®á, ®au, kh«ng hoÆc sau khi ®Î. §i l¹i khã kh¨n, kh«ng mñ. tiÕt s÷a, kh«ng cho con bó ch÷a kÞp thêi lîn sÏ chÕt 3. C¸ch phßng Nu«i d−ìng b¶o ®¶m khÈu phÇn, KiÓm tra sau khi ®Î, x¶y thai v.v. Ph¸t Th−êng xuyªn xoa bãp bÇu vó. Tr−íc chuång tr¹i hîp vÖ sinh. hiÖn sím kÞp thêi. khi lîn ®Î 15 - 20 ngµy ph¶i th−êng xuyªn xoa bãp 1 - 2 lÇn/ngµy. Ph¶i cai s÷a lîn con tõ tõ. 4. §iÒu trÞ Tiªm thuèc can xi, ¨n thªm vi kho¸ng, Thôt röa b»ng phÌn phi, kh¸ng sinh. Th«ng tia s÷a. Tiªm kh¸ng sinh. Ch−êm bét x−¬ng, sß, hÕn. Tiªm kh¸ng sinh. nãng, l¹nh. Xoa bãp. 38
 11. C. Mét sè bÖnh cña gia cÇm BÖnh rï ( Niu c¸t s¬n) Tô huyÕt trïng gia cÇm §Ëu Phã th−¬ng hµn DÞch t¶ (gµ con Øa d¾t cøt) 1. Nguyªn nh©n Do vi rót g©y nªn Do vi trïng Do vi rót Do vi trïng Do vi rót 2. §−êng l©y lan BÖnh truyÒn qua tiÕp xóc, qua Qua tiÕp xóc, kh«ng khÝ, Qua muçi ®èt, vÕt c«n trïng Qua trøng, thøc ¨n, n−íc Qua tiÕp xóc, kh«ng khÝ, kh«ng khÝ, qua thøc ¨n, n−íc uèng, thøc ¨n, n−íc uèng c¾n. uèng. thøc ¨n, n−íc uèng, nguån ch¨n th¶ n−íc ch¨n th¶. 3. Lo¹i gia cÇm VÞt, ngan, ngçng Gµ, vÞt, ngan, ngçng Hay x¶y ra víi gµ con vµ gµ Gµ, vÞt ë mäi løa tuæi VÞt, ngan, ngçng m¾c dß 4. TriÖu chøng LiÖt ch©n, c¸nh x·, phï ®Çu, m¾t ChÕt ®ét ngét, rÊt nhanh, èm kÐo dµi, Ýt chÕt. Gµ khã l«ng xï, ñ rò, ¨n Ýt, uèng LiÖt ch©n, c¸nh x·, phï ®Çu, toÐt, ph©n tr¾ng nhÇy, chuyÓn ph©n ch©n liÖt, c¸nh x·, mµo tÝm, thë. Cã b· ®Ëu ë mòi, måm, n−íc nhiÒu, ph©n tr¾ng dÝnh m¾t toÐt, ph©n tr¾ng nhÇy tr¾ng xanh. ph©n tr¾ng, ®á. m¾t bÕt ®Ýt. Gµ ®Î vì trøng. XuÊt chuyÓn sang tr¾ng xanh huyÕt buång trøng 5. BÖnh tÝch (thÓ LoÐt miÖng, yÕt hÇu, thùc qu¶n, Gan s−ng, mËt vµ gan cã MÐp mÝ m¾t cã môn nhá Tói mËt s−ng. Gan cã ®iÓm §Çu phï, ph©n trong ruét hiÖn trong néi cuèng mÒ. LoÐt xuÊt huyÕt ®iÓm nhiÒu ®iÓm tr¾ng. Ruét ®ãng vÈy cøng, cã b· ®Ëu ë ho¹i tö tr¾ng. Buång trøng xanh, ®−êng tiªu ho¸ loÐt, t¹ng) nh« lªn, gan s−ng, tói mËt c¨ng. s−ng, ®«i khi cã m¸u, mì mòi, m¾t mµu ®en tÝm, lßng ®á mÐo xuÊt huyÕt vµnh tim cã xuÊt huyÕt. mã. Niªm m¹c ruét loÐt trµn lan. 6. Tû lÖ chÕt 50 - 90 % Cã ®µn chÕt 70 - 80 % 5 - 10 % Gµ con 40 - 50 %. Gµ ®Î 5 % 7. Phßng bÖnh Nhá + uèng v¾c xin ®èi víi gµ nhá. Tiªm phßng, cho uèng, ¨n Tiªm chñng vµo d−íi c¸nh Dïng kh¸ng sinh pha n−íc Dïng vac xin phßng cho vÞt Tiªm phßng cho gµ lín. kh¸ng sinh lóc 7 - 10 ngµy tuæi uèng, thøc ¨n. tõ 1 ngµy tuæi, vÞt ®µn, vÞt ®Î. VÖ sinh chuång tr¹i, m¸ng ¨n, n−íc uèng, nguån n−íc ch¨n. 8. §iÒu trÞ Kh«ng cã thuèc ®iÒu trÞ Dïng kh¸ng sinh Kh«ng cã thuèc ch÷a. Dïng kh¸ng sinh Tiªm th¼ng Vacxin vµo æ dÞch 39

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản