Kỹ thuật chụp ảnh Macro

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
202
lượt xem
101
download

Kỹ thuật chụp ảnh Macro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Côn trùng là những "người mẫu" khá khó tính và khó nắm bắt. Bạn sẽ phải thân trọng khi chụp chúng bởi chỉ một tiếng động nhỏ hay chút manh động, "người mẫu" sẽ bay đi mất. Chụp macro là cách tốt nhất để thể hiện cái thần của chúng. Tìm kiếm ấu trùng như các loại sâu bướm, ấu trùng chuồn hay ổ trứng nhện đang nở.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật chụp ảnh Macro

  1. K thu t ch p nh Macro Côn trùng là nh ng "ngư i m u" khá khó tính và khó n m b t. B n s ph i thân tr ng khi ch p chúng b i ch m t ti ng ng nh hay chút manh ng, "ngư i m u" s bay i m t. Ch p macro là cách t t nh t th hi n cái th n c a chúng. Tìm ki m u trùng như các lo i sâu bư m, u trùng chu n hay tr ng nh n ang n . B n có th th n tr ng ti n sát i tư ng ch p, m ng kính l n v i flash t hi u qu t i ưu. Th i i m giao mùa hè - thu, khí h u r t thu n l i cho côn trùng sinh sôi phát tri n. Trên nh ng ng c và th m th c v t, b n s g p r t nhi u loài côn trùng khoa màu s c s như bươm bư m, chu n chu n, ong... Chúng
  2. khi n con ngư i có c m giác ang l c vào x s hoàn toàn xa l ... Và ây cũng là th i i m b n có ư c m t b sưu t p nh côn trùng cho riêng mình. Côn trùng là nh ng "ngư i m u" khá khó tính và khó n m b t. B n s ph i thân tr ng khi ch p chúng b i ch m t ti ng ng nh hay chút manh ng, "ngư i m u s bay i m t. Chính vì v y, khi ch p c nh macro, b n s c n có m t s khâu ph i chu n b th t k lư ng. Ch p macro là cách t t nh t th hi n cái th n c a i tư ng c bi t là nh côn trùng. Thu t ng macro có liên quan t i ch p c n c nh nhưng không ng nh t. N u b n ch p macro, i tư ng trong nh s có kích thư c tương ương kích thư c th t ho c ư c phóng i t i a 20 l n. Còn trong ch p c n c nh, kích thư c s ch b ng m t n a tr xu ng so v i kích thư c th c t . N u là ngư i m i vào ngh , b n nên có m t chi c camera tưng iv ih th ng flash TTL hi n i nhanh chóng t ư c thành t u. ng kính c n m b o ch t lư ng nh p hơn, và tuy t v i hơn n a n u b n s m thêm ng kính telephoto ch p t xa mà v n mb o phóng i c n có. M t ph ki n không th thi u khi ch p macro là thi t b k t n i gi a thân camera và ng kính tăng phóng i. ng n i này c n m b o yêu c u v ch t lư ng và tiêu chu n kích c tháo l p d dàng. Tuy nhiên, khi s d ng ng n i này, b n s ph i m t thêm th i gian l y ánh sáng do ánh sáng chi u vào b c m ng hình nh s b gi m i khá nhi u. Cu i cùng nh t thi t ph i có c p ng kính macro t o m t b c nh "pro" v i ch t lư ng t i ưu. ng kính macro i m i nh t s có l y nét 1:1. Kho ng cách macro 50-60 mm quá g n khi ch p côn trùng, b n c n t i thi u là 100mm t ư c k t qu t i ưu. Kho ng cách macro này cũng r t ti n l i b n s d ng h th ng flash macro khi c n. N u t ư c kho ng l y nét dài hơn (150-200 mm)
  3. thì càng tuy t v i b i b n có th s d ng chân máy và xoay nh t chi u nagng sang d c ho c ngư c l i. Hơn n a, ng kính telephoto c ly 150-200 mm s có góc ng m h p hơn làm n i b t "ngư i m u" trên nên h y c nh ã ư c làm m m m i và m nh t i. Dư i nhi t cao và ánh sáng m nh, côn trùng s năng ng hơn và khó có th làm "ngư i m u" cho b n. Vì v y, nên ch n th i i m ch p vào bu i sáng s m ho c chi u mu n. Có hai ngu n sáng cho b n l a ch n khi ch p côn trùng. Ánh sáng t nhiên ho c flash hay k t h p c hai. M i lo i ánh sáng l i có nh ng c tính riêng khi s d ng. Ánh sáng t nhiên s lý tư ng nh t trong i u ki n khí h u n nh và mát m . Lúc ó nhi u loài côn trùn s có xu hư ng ng yên b n d dàng ti p c n chúng. Trong b i c nh ó, b n có cơ h i ngàn vàng ch p nh ng lo i côn trùng l n như chu n chu n và bư m v i phóng i lên 1,25 hay 1,5 l n. i u c n lưu ý n a khi ch p macro là vùng l y nét hay sâu c a trư ng nh s bi n i l n v i nh ng xê d ch ch m t vài mm. Lý do là vì nét ch ư c l y trên m t m t ph ng duy nh t mà ng kính ang hư ng t i. Cho nên, m t s xê d ch nh cũng s làm thay iý c a b n. M t nhân t n a có vai trò ki m soát sâu c a trư ng nh là m ng kính. m r ng s làm gi m sâu trư ng nh và ngư c l i. Do v y , c n m ng kính kho ng gi a f/11 và f/16 t ư c sâu mong mu n. Hãy làm vi c ch Aperture Priority ki m soát sâu trư ng nh và chuy n t auto focus sang manual b n có th ki m tra i m l y nét. S d ng ch c năng Preview cho sâu trư ng nh bi t trư c ư c hình trư c khi b m máy. Ch p nh bươm bư m
  4. C g ng ch p ư c lúc chúng ang làm gì ó. Nơi có nhi u bươm bư m nh t là khu vư n tr ng nhi u hoa c a b n. N u mu n nhi u hơn n a, b n có th n các khu b o t n ho c vư n hoa qu c gia. S có r t nhi u loài bư m cho b n l a ch n. Song song v i vi c tìm ki m "ngư i m u" b t m t nh t, b n còn ph i quan tâm t i nh ng i u ki n áng sáng phù h p và c g ng ch p ư c lúc chúng ang làm gì ó. Hãy ch n góc ng m p nh t có ư c m t b c nh thú v . Nh ng l i khuyên khi ch p bư m Hãy n m b t m t s ki n th c cơ b n v loài bư m nh ch p. Nh ng thông s c n thi t là s lư ng loài bư m hi n có, chu kỳ bay và t p quán c a chúng. Hãy ch p vào sáng s m và chi u mu n, khi nhi t trong ngày mát m hơn, cũng là th i i m t t nh t b n d dàng ti p c n v i côn trùng. Th ch p v i m t s loài bư m trong vư n nhà b n t p dư t các k năng ch p. N u mu n thu hút các loài bư m hãy t m t qu táo h ng trong vư n. Trong i u ki n ánh sáng, hãys d ng flash camera i u ch nh tương ph n ánh sáng và n m b t ho t ng c a chúng. Như c i m l n nh t khi ch p macro v i m h p là t c ch p s ch m hơn. Do ó, nguy cơ gây ra hi n trư ng xáo tr n do nh ng l c không mong mu n là khá l n c bi t là khi ánh sáng y u. Vì v y, n u mu n ch p côn trùng ngoài tr i, b n s ph i i phó v i 3 lo i chuy n ng: T gió, c a camera và côn trùng.
  5. N u ch th quá n i b t, hãy i u ch nh góc ng m, ho c gi m phóng i, k th pv i m r ng hơn. gi m thi u rung c a camera, b n hãy s d ng chân máy, và b i u khi n t xa, k t h p v i cài t ISO t 100-200 tăng ch p (trong i u ki n áng sáng quá ít). èn flash là công c h u hi u b n tăng cư ng ánh sáng mà v n mb o m h p, thích h p trong m i i u ki n th i ti t, a i m và phóng ic n l y. Khi k t h p ánh sáng t nhiên v i flash, có th i u ch nh ư c bóng hình trong trư ng h p phân gi i cao, và còn b sung m t chút chuy n ng c n thi t mà không gây nh hư ng t i ch t lư ng hình nh. Tuy nhiên, flash cũng còn m t s h n ch , c bi t khi nó ư c dùng làm ngu n sáng chính, ó là gây bóng r t rõ và có th làm màu h u c nh xám hơn d nh. B n s ư c bi t các kh c ph c như c i m này ph n sau. M t s ti u ti t c n lưu ý: Trư c khi b m máy, b n cũng c n bao quát k lư ng xung quanh t o các chi ti t c n có cho h u c nh. N u chúng quá n i b t, hãy i u ch nh góc ng m, ho c gi m phóng i, k t h p v i m r ng hơn. c bi t, n u kho ng l y nét càng dài khi ch p macro thì h u c nh s ư c làm nhoè hơn và gi m nguy cơ tác ng t i côn trùng. N u a hình không thu n l i cho vi c ch p nh, có th s d ng chân máy và ch p ch Shutter Piority. Hãy ki m tra trong historgam và luôn chú ý làm n i b t chi ti t c n nh n m nh, c bi t khi côn trùng có màu nh t nhoà trên nên h u c nh m hơn thì hãy s d ng spot metering i u ch nh. Sau cùng, b n c n chú tr ng t i vi c b o v môi trư ng và b o t n các loài côn trùng. Hãy tr chúng v ch cũ n u mang t i studio ch p, không ư c s d ng hoá ch t hay b t c bi n pháp nào gây t n h i n môi sinh c a chúng trong quá trình sáng tác.
  6. Cách ch p chu n chu n Chu n chu n là nh ng "ngư i m u" khá th t thư ng i v i các nhi p nh gia. Chu n chu n là loài côn trùng có t c bay và s linh ho t ph thu c ph n l n vào i u ki n th i ti t. Vì th , chúng là nh ng "ngư i m u" khá th t thư ng i v i các nhi p nh gia. Có kho ng 40 lo i chu n chu n d nh n bi t và chúng dành ph n l n th i gian trong vòng i c a mình môi trư ng g n nư c, ví d như b i cây, m l y, ao h , sông... N u b n có vư n và ao thì ch c ch n s có chu n chu n lai vãng. Th i gian ch p t t nh t là sáng s m ho c lúc râm mát, khi ó chúng s bay th p hơn ho c u nh ng b i cây. Nên s d ng chân máy và i u khi n t xa ch p. S l a ch n lý tư ng cho b n là ng kính telephoto khi ch p macro. Tuy nhiên, b n cũng có th s d ng ng kính có kho ng l y nét ng n hơn nh kh u n i chuyên dành cho ch p macro. N u a hình không thu n l i, nên s d ng chân máy. Ch p phóng i Ch p phóng i côn trùng v i kích thư c v t l n hơn th c t không ph i là d dàng i v i các nhi p nh gia, nhưng k t qu l i th c s n tư ng. Nh t là trong i u ki n gió, và a hình, l i thêm s chuy n ng c a côn trùng thì ngư i ch p s ph i gi i quy t khá nhi u v n . Có các t l phóng i 1:2, 1:1, 2:1 và 4:1. Nghiêm tr ng hơn c , nh ng xê d ch nh khi ch p c nh l i ư c phóng i lên nhi u l n khi ch p macro. Trong trư ng h p này flash s là công c h u hi u mb o sâu trư ng nh. ng kính ch t lư ng cao k t h p v i ng kính macro s cho b n nh ng hi u ng t i ưu.
  7. B n cũng có th s d ng ng kính 2x k t h p ch p macro 100mm tăng g p 2 kích thư c th c t . Tuy nhiên, studio v n là nơi lý tư ng b n ch p nh ng b c nh p nh t v i t l phóng i hơn kích thư c th c. M t chi c chân máy ch c ch n và m t ng kính a năng chuyên cho macro s là nh ng công c cl c b n t ư c thành công. T o nét sinh ng cho hình b c nh thêm ph n thú v , bãn hãy quan sát xung quanh và ch n nh ng c nh th t ng nghĩnh di n t hành vi, chuy n ng và s quây qu n, hay hành vi nuôi con, t n công... c a côn trùng. Nh ng tác ph m ó c a b n s th c s lôi cu n và m i l ! B n cũng có th cho thêm m t vài nhân v t trong hình cho sinh ng. Thay vì ch p macro, b n có th ch p c khu vư n hay m t ph n, nơi có nhi u côn trùng ho t ng. Ch n th i i m sáng s m khi chúng ra ngoài ón n ng m i. Và ng quên s d ng chân máy t o khung hình p trư c khi b m máy.
Đồng bộ tài khoản