Kỹ Thuật Cố Định Tạm Thời Xương Gãy (Phần 5)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
204
lượt xem
43
download

Kỹ Thuật Cố Định Tạm Thời Xương Gãy (Phần 5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình ảnh Gãy xương đùi và khớp háng và Gãy xương cẳng chân. Nguyên nhân là lực bên ngoài tác động lên xương lành mạnh bình thường. Lực gây chấn thương có thể tạo ra: Gãy xương trực tiếp Gãy xương gián tiếp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ Thuật Cố Định Tạm Thời Xương Gãy (Phần 5)

  1. . Gãy xương đùi và khớp háng
  2. Gãy xương cẳng chân
  3. Taøi lieäu tham khaûo: 1. Nguyeãn Vaên Quang: Gaõy thân xöông ñuøi. Baøi giaûng Beänh hoïc chaán thöông chænh hình vaø phuïc hoài chöùc naêng,108-112, 1997. 2. Charles J. Havel, Jr: Spinal Injuries. Emergency medicine, Mc Graw Hill, 831-836, 2000 3. Donald H. Lee; Robert J. Neviaser: Upper – Extremity Fractures and Dislocations. Trauma, Mc Graw Hill, 933- 970, 2000. 4. Ñieàu döôõng cô baûn, baøi 37. 5. Peter G. Trafton: Lower – Extremity Fractures and Dislocations. Trauma, Mc Graw Hill, 981-1009, 2000.
Đồng bộ tài khoản