Kỹ thuật đại cượng : Mạch từ (hình minh họa)

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
210
lượt xem
78
download

Kỹ thuật đại cượng : Mạch từ (hình minh họa)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng kỹ thuật đại cương - Mạch từ - Khái niệm chung - Các công thức cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật đại cượng : Mạch từ (hình minh họa)

  1. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chöông 1: MAÏCH TÖØ I.1. Khaùi nieäm chung I.1.1. Caùc coâng thöùc cô baûn Hình veõ Chöông 1: Maïch töø trong thieát bò kyõ thuaät ñieän 1
  2. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B I S φa φc R2 I φb R1 R I.1.2. Sô ñoà thay theá cuûa maïch töø naép Rn Rn Φlv δ I Rδ Rδ Φlv RδΣ Φlv Rσ Φ σ Rσ Φσ Φσ N loõi Rl Rl Φ0 2Rl IN IN Φ0 Φ0 Φ0 Rg Rg goâng I.1.3. Ñaëc tính cuûa vaät lieäu saéc töø B B Br 2 3 1 H -Hc 5 H 0 4 Hình veõ Chöông 1: Maïch töø trong thieát bò kyõ thuaät ñieän 2
  3. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B I.1.4. Caùc baøi toaùn cuûa maïch töø φ3 δ I N φ2 φ4 φ1 I.2. Maïch töø moät chieàu I.2.1. Tính toaùn maïch töø moät chieàu khi boû qua töø trôû cuûa loõi theùp Φlv x Gδ∑ δ l IN Φlv I Φσ Gσ dΦσ dx N lcd =l Φ0 Φ0 IN 0 IN Hình veõ Chöông 1: Maïch töø trong thieát bò kyõ thuaät ñieän 3
  4. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B I.2.2. Tính toaùn maïch töø moät chieàu khi khoâng boû qua töø trôû loõi theùp Φlv Rn Rδ Rδ Φlv Φσ1 Gσ1 δ 1’ 1 1’ Φ1 1 l12 R12 R1’2’ F1 Φσ2 Gσ2 2 2’ 2’ l23 Φ2 2 R23 R2’3’ F2 Φσ3 Gσ3 3 3’ l34 Φ3 3 3’ 4 4’ R34 R3’4’ Φ0 F3 Rg 4 4’ I.2.3. Cuoän daây nam chaâm moät chieàu b a lcd hcd hcd hcd hcd/2 b ltb Hình veõ Chöông 1: Maïch töø trong thieát bò kyõ thuaät ñieän 4
  5. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B I.3. Maïch töø xoay chieàu I.3.1. Tính maïch töø xoay chieàu khi boû qua töø trôû vaø töø khaùng theùp φlv Gδ∑ φlv φlv I φσ φσ Gσ N φ0 φ0 IN I.3.2. Tính toaùn maïch töø xoay chieàu khi xeùt ñeán toån hao trong loõi theùp I.3.3. Tính toaùn voøng ngaén maïch oâm toaøn boä cöïc töø φlv Rδ I φ0 NMnm ZMnm N √2IN φ0 I.3.4. Maïch töø coù voøng ngaén maïch oâm moät phaàn cöïc töø φlv φlv φ2 φ2 φ1 φ1 R”δ 2 Rδ R’δ I 1 2 jXnm N φσ φ0 Gσ IN φo Hình veõ Chöông 1: Maïch töø trong thieát bò kyõ thuaät ñieän 5
  6. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B I.4. Nam chaâm vónh cöûu (NCVC) B Br δ –Hc H I.4.1. Ñieåm laøm vieäc cuûa NCVC B Br A A α H –HC 0 Hình veõ Chöông 1: Maïch töø trong thieát bò kyõ thuaät ñieän 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản