Kỹ thuật lập trình - Tổng quan về ngôn ngữ C

Chia sẻ: iceriver102

Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin - Kỹ thuật lập trình - Tổng quan về ngôn ngữ C

Nội dung Text: Kỹ thuật lập trình - Tổng quan về ngôn ngữ C

N I DUNG

Chương 0: Gi i thi u
NGÔN NG L P TRÌNH C Chương 1: Các ph n t cơ b n c a C
Chương 2: C u trúc l nh
GV: VŨ ÌNH LONG
B MÔN CNPM
Chương 3: Hàm
KHOA CNTT Chương 4: M ng
EMAIL: vulongnd@gmail.com
VĂN PHÒNG: D402 Chương 5: C u trúc
Chương 6: T p tin
Tài nguyên h c t p Môi trư ng l p trình

K thu t l p trình C – Ph m Văn t, NXB
Thông Kê 2003.
Lê Hoài B c, Lê Hoàng Thái, Nguy n Phương
Th o, Nguy n T n Tr n Minh Khang – Tin h c
i cương A2 – Nhà xu t b n i h c Qu c
gia TP. HCM, 2007.
Quách Tu n Ng c – Ngôn ng l p trình C,
Nhà xu t b n Th ng kê, 2003.
Ngôn ng l p trình C – Ngô Vi t Trung
Môi trư ng l p trình (tt) Các phương pháp l p trình

L p trình không c u trúc (unstructured
programming)
L p trình th t c (procedural programming)
L p trình ơn th (modular programming)
L p trình hư ng i tư ng (object oriented
programming)

L p trình không có c u trúc L p trình th t c

M t dãy l nh ư c Chương trình
vi t trong chương Program chính truy n
trình chính. d li u (dùng Program
Main Program chung) cho
Cùng thao tác trên
các th t c Main Program
m t d li u toàn c c. Data
Data


Procedure1 Procedure2 Procedure3
L p trình ơn th C u trúc d li u và gi i thu t

Main Program(Also a module)
Data


Chương trình = C u trúc d li u + Gi i thu t
Module1 Module2
+ +
Data Data1 Data Data2


Procedure1 Procedure2 Procedure3


M i module có d li u riêng c l p v i module khác
C u trúc d li u và gi i thu t (tt) C u trúc d li u và gi i thu t (tt)

CTDL (data structure): là s bi u di n Tính ch t c a GT:
d li u trên máy tính cùng v i các phép - úng n.
toán trên d li u ó. - H u h n.
- Ph d ng.
GT (algorithm): là dãy h u h n các thao - T i ưu.
tác x lý trên d li u gi i quy t bài
toán. - …
H i áp
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản