Kỹ thuật nguội Chương 4 : Khoan lỗ, khoét lỗ và doa lỗ

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
308
lượt xem
168
download

Kỹ thuật nguội Chương 4 : Khoan lỗ, khoét lỗ và doa lỗ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoan lỗ là phương pháp gia ông lỗ tại vị trí xác định trên vật liệu đặc biệt của chi tiết gia công , bằng dụng cụ là mũi khoan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nguội Chương 4 : Khoan lỗ, khoét lỗ và doa lỗ

 1. Ch ¬ng 4: KHOAN Lç, KHOÐT Lç V DOA Lç A. Lý thuyÕt 4.1. Khoan lç 4.1.1.Kh¸i niÖm khoan lç , c¸c bé phËn vμ c«ng dông cña mòi khoan xo¾n 1. Kh¸i niÖm khoan lç. - Khoan lç lμ ph ¬ng ph¸p gia c«ng lç t¹i mét vÞ trÝ x¸c ®Þnh trªn vËt liÖu ®Æc biÖt cña chi tiÕt gia c«ng, b»ng dông cô lμ mòi khoan. - Khoan lç th êng dïng trong c«ng viÖc nguéi ®Ó khoan c¸c lç l¾p bul«ng, vÝt ®Ó kÑp c¸c chi tiÕt víi nhau, khoan lç tr íc khi c¾t ren lç (ta r«), khoan c¸c lç dïng ®ãng chèt ®Þnh vÞ, khoan ®Ó c¾t ®øt tÊm kim lo¹i. 2. C¸c bé phËn vμ c«ng dông cña mòi khoan. CÊu t¹o cña mòi khoan xo¾n gåm 3 bé phËn : - C¸n mòi khoan: Dïng ®Ó l¾p vμo ®Çu khoan, ®ång thêi dïng truyÒn lùc (lùc h íng trôc vμ m« men xo¾n ). - Cæ khoan: Lμ r·nh lïi dao cña b¸nh mμi khi chÕ t¹o mòi khoan. - Th©n mòi khoan cßn gäi lμ bé phËn lμm viÖc, ®Çu nhän lμm bé phËn c¾t, bé phËn dÉn h íng cho mòi khoan. H×nh 4.1.CÊu t¹o mòi khoan xo¾n phæ th«ng 4.1.2.C¸c yÕu tè kÕt cÊu cña bé phËn c¾t mòi khoan xo¾n phæ th«ng H×nh 4.2.Bé phËn c¾t cña mòi khoan xo¾n phæ th«ng Bé phËn c¾t cña mòi khoan xo¾n phæ th«ng bao gåm c¸c yÕu tè kÕt cÊu sau: http://www.ebook.edu.vn 98
 2. - Bé phËn chñ yÕu cña mòi khoan chñ yÕu do mÆt tr íc vμ mÆt dao sau t¹o thμnh. - MÆt dao tr íc lμ mÆt dao mμ ph«i c¾t ®i, mÆt ®èi diÖn víi bÒ mÆt c¾t gäi lμ mÆt dao sau, mÆt ®èi diÖn víi bÒ mÆt gia c«ng gäi lμ mÆt dao sau phô. L ìi c¾t t¹o thμnh bëi mÆt dao tr íc vμ sau giao nhau, l ìi c¾t do mÆt dao tr íc vμ mÆt dao sau chØnh giao nhau t¹o thμnh l ìi c¾t chÝnh, l ìi c¾t do hai mÆt dao sau chÝnh phô giao nhau t¹o thμnh l ìi c¾t ngang, giao ®iÓm cña hai l ìi c¾t lμ ®iÓm uèn chuyÓn. 4.1.3.HÖ c¬ chuÈn kÕt cÊu cña mòi khoan gåm nh÷ng mÆt c¬ chuÈn nμo - MÆt c¬ së kÕt cÊu Prc lμ mÆt ph¼ng song song víi ® êng nèi liÒn ®iÓm uèn chuyÓn mÐp ngoμi cña hai l ìi chÝnh víi ®iÓm uèn l ìi c¾t ngang. - MÆt ph¼ng ®Çu Ptc lμ mÆt ph¼ng ®Çu vu«ng gãc víi ® êng mòi khoan. - MÆt ph¼ng t©m Pc lμ mÆt ph¼ng ®i qua trôc mòi khoan, vu«ng gãc víi mÆt c¬ së vμ mÆt ®Çu. H×nh 4.3. HÖ c¬ chuÈn kÕt cÊu mòi khoan xo¾n 4.1.4.C¸c gãc kÕt cÊu cña mòi khoan xo¾n phæ th«ng Mòi khoan xo¾n phæ th«ng bao gåm nh÷ng gãc kÕt cÊu sau: 1.Gãc s¾c nguyªn thuû. H×nh 4.4. Gãc s¾c ®Çu mòi khoan (a) Gãc s¾c sö dông 2 < 2 o; (b) Gãc s¾c nguyªn thuû2 o; (c) Gãc s¾c sö dông 2 > 2 o ; (a) (b) (c) http://www.ebook.edu.vn 99
 3. -Gãc s¾c nguyªn thñy 2 o lμ gãc kÑp cña hai l ìi c¾t chÝnh mòi khoan xo¾n chiÕu trªn mÆt c¬ së kÕt cÊu. - L ìi c¾t chÝnh cña mòi khoan xo¾n phæ th«ng lμ ® êng th¼ng th× gãc s¾c nguyªn thñy lμ 2 o=116o ÷ 120o. - H×nh (a)vμ (c) sö dông lμ gãc kÑp cña ® êng nèi gi÷a ®iÓm mÐp ngoμi l ìi c¾t chÝnh víi ®iÓm uèn chuyÓn l ìi c¾t ngang chiÕu trªn mÆt c¬ së. -Trong qu¸ tr×nh gia c«ng mμi l ìi c¾t cho phï hîp sö dông 2 o phï hîp víi yªu cÇu gia c«ng. + Khi 2 > 2 o th× l ìi c»t chÝnh lμ ® êng cong lâm. + Khi 2 < 2 o th× l ìi c»t chÝnh lμ ® êng cong låi. 2.Gãc xo¾n. -Gãc xo¾n lμ gãc kÑp s¾c gi÷a tiÕp tuyÕn l ìi c¾t phô vμ ® êng trôc mòi khoan chiÕu trªn mÆt c¬ së kÕt cÊu. - Gãc xo¾n èc ë chç b¸n kÝnh ® îc tÝnh theo c«ng thøc: r tg tg o R Trong ®ã: R lμ b¸n kÝnh mòi khoan (mm). r lμ b¸n kÝnh vÞ trÝ ®iÓm chän trªn l ìi c¾t chÝnh (mm). o lμ gãc xo¾n mòi khoan(®é). lμ gãc xo¾n r·nh l ìi c¾t t¹i ®iÓm x¸c ®Þnh (®é). H×nh 4.5. Gãc xo¾n cña mòi khoan xo¾n vμ quan hÖ gi÷a gãc xo¾n c¸c ®iÓm trªn l ìi c¾t víi b¸n kÝnh 3.Gãc sau kÕt cÊu. - Gãc sau kÕt cÊu lμ gãc kÑp gi÷a mÆt dao sau n¬i l ìi c¾t chÝnh l©n cËn ®iÓm chuyÓn mÐp ngoμi víi mÆt ph¼ng ®Çu mòi khoan. - Tuú theo sù kh¸c nhau cña mÆt ph¼ng ®o mμ gãc sau l¹i chia ra: http://www.ebook.edu.vn 100
 4. + Gãc sau kÕt cÊu h íng trôc c lμ gãc sau ®o ® îc mÆt ph¼ng song song víi trôc mòi khoan vμ vu«ng gãc mÆt c¬ së kÕt cÊu. + Gãc sau ph ¬ng ph¸p kÕt cÊu nc lμ gãc ®o ® îc trong mÆt ph¼ng song song víi trôc mòi khoan vμ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng b¸n kÝnh. +Gãc sau chu vi kÕt cÊu fc lμ gãc ®o ® îc trong mÆt ph¼ng (hoÆc mÆt trô song) song song víi trôc mòi khoan ®ång thêi vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng b¸n kÝnh .Trong tiªu chuÈn mòi khoan xo¾n phæ th«ng th êng lμ fc 8o 20o . H×nh 4.6. Gãc sau kÕt cÊu cña mòi khoan 4.Gãc xiªn l ìi ngang - Gãc xiªn l ìi ngang lμ gãc kÑp s¾c gi÷a ® êng nèi ®iÓm uèn chuyÓn l ìi ngang vμ ®iÓm mÐp ngoμi l ìi c¾t chÝnh víi l ìi ngang trªn h×nh mÆt ®Çu mòi khoan .Gãc xiªn l ìi ngang cña mòi khoan xo¾n phæ th«ng 47o 55o . H×nh 4.7. Gãc xiªn l ìi ngang cña mòi khoan 4.1.5. MÆt c¬ chuÈn cña hÖ thèng c¬ chuÈn lý thuyÕt mòi khoan xo¾n HÖ thèng mÆt c¬ chuÈn lý thuyÕt x¸c ®Þnh gãc lý thuyÕt cu¶ ®Çu mòi khoan gåm 3 mÆt chuÈn sau: 1.MÆt c¬ së (gèc) Pro. - MÆt c¬ së Pro lμ mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi tèc ®é c¾t gät. - Do hai l ìi c¾t chÝnh kh«ng ®i qua t©m mòi khoan cho nªn ph ¬ng tèc ®é c¾t cña c¸c ®iÓm trªn l ìi c¾t chÝnh kh«ng gièng nhau, v× vËy mÆt c¬ së cña c¸c ®iÓm còng kh«ng trïng nhau. http://www.ebook.edu.vn 101
 5. H×nh 4.8. Sù thay ®æi mÆt c¬ së mÆt ph¼ng c¾t gät trªn l ìi c¾t chÝnh cña mòi khoan xo¾n 2. MÆt ph¼ng c¾t gät P SA . - MÆt ph¼ng c¾t gät PSA lμ mÆt ph¼ng qua tiÕp tuyÕn víi l ìi c¾t t¹i ®iÓm x¸c ®Þnh vμ chøa ph ¬ng tèc ®é c¾t gät cña c¸c ®iÓm ®ã. MÆt ph¼ng c¾t gät cña ®iÓm trªn l ìi c¾t vu«ng gãc víi mÆt c¬ së cña ®iÓm ®ã. - Ph ¬ng tèc ®é c¾t trªn l ìi c¾t chÝnh kh«ng gièng nhau nªn ph ¬ng c¾t cña c¸c ®iÓm kh«ng trïng nhau. http://www.ebook.edu.vn 102
 6. H×nh 4.9. HÖ c¬ chuÈn lý thuyÕt cña mòi khoan 3. MÆt ph¼ng ®o. - MÆt ph¼ng ®o lμ mÆt ph¼ng qua ®iÓm x¸c ®Þnh trªn l ìi c¾t chÝnh ®Çu mòi khoan nh h×nh vÏ 4.9. - MÆt c¾t chÝnh Po lμ mÆt ph¼ng qua ®iÓm x¸c ®Þnh cña l ìi c¾t vμ vu«ng víi Pr vμ mÆt ph¼ng Ps . - MÆt c¾t ph¸p tuyÕn Pn lμ mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi l ìi c¾t. - MÆt ph¼ng tiÕn ®éng gi¶ ®Þnh Pf lμ mÆt ph¼ng ®i qua ®iÓm x¸c ®Þnh, vu«ng gãc mÆt c¬ së vμ song song h íng tiÕn ®éng gi¶ ®Þnh. 4.1.6. Gãc lý thuyÕt cu¶ mòi khoan xo¾n Gãc lý thuyÕt cña mòi khoan xo¾n bao gåm nh÷ng gã sau: 1.Gãc tr íc chÝnh. - Gãc tr íc chÝnh kÝ hiÖu o lμ gãc kÑp n»m trong mÆt c¾t chÝnh Po cña ®iÓm chän trªn l ìi c¾t gät gi÷a mÆt c¬ së Pr cña ®iÓm ®ã vμ mÆt dao tr íc A . - Gãc tr íc cña c¸c ®iÓm trªn l ìi c¾t chÝnh khoan xo¾n phæ th«ng thay ®æi rÊt lín, tõ mÐp ngoμi ®Õn ruét khoan gãc tr íc gi¶m tõ 30o ÷ -30o. 2.Gãc sau chÝnh. - Gãc sau chÝnh kÝ hiÖu o lμ gãc kÑp n»m trong mÆt c¾t chÝnh Po cña ®iÓm chän trªn l ìi c¾t gät gi÷a mÆt ph¼ng c¾t gät Ps cña ®iÓm ®ã vμ mÆt dao sau A . - Gãc sau cña c¸c ®iÓm trªn l ìi c¾t chÝnh mòi khoan xo¾n phæ th«ng t¨ng dÇn tõ ®iÓm mÐp ngoμi ®Õn chç t©m mòi khoan, kho¶ng tõ 10o ÷26o. 3.Gãc lÖch l ìi. - Gãc lÖch l ìi kÝ hiÖu Kr lμ gãc kÑp n»m trong mÆt c¬ së cña ®iÓm chän trªn l ìi c¾t gät gi÷a mÆt ph¼ng tiÕn ®éng gi¶ ®Þnh cña ®iÓm ®ã vμ mÆt ph¼ng c¾t gät Ps . - Gãc lÖch l ìi cña c¸c ®iÓm trªn l ìi c¾t chÝnh cña mòi khoan xo¾n phæ th«ng, gi¶m tõ mÐp ngoμi vμo t©m. H×nh 4.10. Gãc lý thuyÕt chç ®iÓm mÐp http://www.ebook.edu.vn 103
 7. ngoμi ®Çu mòi khoan H×nh 4.11. Gãc tr íc, sau vμ gãc lÖch chÝnh cña ®Çu mòi khoan H×nh 4.12. Ph©n bè Gãc lÖch chÝnh cña mòi khoan phæ th«ng 4.Gãc nghiªng l ìi - Gãc nghiªng l ìi kÝ hiÖu s lμ gãc kÑp n»m trong mÆt ph¼ng c¾t gät cña ®iÓm chän trªn l ìi c¾t víi mÆt c¬ së. - Trong h×nh vÏ 4.13 gãc nghiªng l ìi cña c¸c ®iÓm trªn l ìi c¾t chÝnh cña mòi khoan xo¾n phæ th«ng sÏ t¨ng dÇn tõ ®iÓm ® êng trßn ngoμi vμo t©m khoan. H×nh 4.13. Gãc nghiªng l ìi cña c¸c ®iÓm trªn l ìi chÝnh mòi khoan xo¾n http://www.ebook.edu.vn 104
 8. 4.1.7.Nh îc ®iÓm cña mòi khoan xo¾n phæ th«ng - TrÞ sè gãc tr íc c¸c ®iÓm trªn l ìi c¾t chÝnh thay ®æi t ¬ng ®èi lín. Quy luËt thay ®æi lμ gãc tr íc gi¶m dÇn tõ mÐp ngoμi vμo trong t©m biªn ®é thay ®æi tõ 30o ÷ - 30o, gãc tr íc cña l ìi c¾t chÝnh ë chç gÇn mÐp ngoμi rÊt lín, tèc ®é c¾t ë chç ®ã cao nhÊt, c êng ®é vμ t¶n nhiÖt ë chç ®ã kh«ng ®ñ rÔ lμm mßn l ìi c¾t 40 NOA (phay) 30 TÝnh 20 to¸n (®é) 10 0 0.2 0.4 0.6 0.8 Gãc truíc chÝnh -10 §iÓm chän trªn luìi c¾t chÝnh -20 -30 -40 §uêng kÝnh mòi khoan d = 23 (mm) -50 Gãc s¾c NoA ' ' -60 -70 H×nh 4.14. Sù ph©n bè gãc tr íc cña mòi khoan xo¾n H×nh 4.15. Gãc tr íc cña bé phËn t©m mòi khoan http://www.ebook.edu.vn 105
 9. H×nh 4.16. Gãc lý thuyÕt cña l ìi ngang - L ìi ngang qu¸ dμi khiÕn mòi khoan ®Þnh t©m kÐm, lùc h íng trôc lín. - Do chiÒu dμi cña l ìi c¾t chÝnh qu¸ lín, phoi c¾t réng, chªnh lÖch tèc ®é ®ïn ra cña phoi c¾t ë c¸c ®iÓm l ìi dao t ¬ng ®èi lín khiÕn phoi c¾t cuén cong l¹i thμnh cuén xo¾n èc réng, dÉn tíi x¶ phoi khã kh¨n. H×nh 4.17. H×nh d¹ng phoi c¾t khi dïng mòi khoan xo¾n phæ th«ng ®Ó khoan vËt liÖu nhùa - §é dμy c¾t gät ph©n bè kh«ng ®Òu theo l ìi c¾t chÝnh, ®é dμy c¾t gät kÝ hiÖu ac lμ chØ kho¶ng c¸ch gi÷a hai bÒ mÆt c¾t gät gÇn nhau trong mÆt c¬ së, ® îc tÝnh theo c«ng thøc sau: f ac sin K r (mm) 2 http://www.ebook.edu.vn 106
 10. H×nh 4.18. H×nh c¾t gät cña khoan lç 0.50 0.45 TrÞ sè ®é dμy c¾t gät 0.40 0.35 0.30 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 §iÓm chän trªn lu¬Ü chÝnh H×nh 4.19. Sù ph©n bè ®é dμy c¾t gät cña l ìi chÝnh mòi khoan xo¾n phæ th«ng - MÆt dao sau cña l ìi c¾t chÝnh l¹i lμ mÆt dao trr íc sau cña l ìi ngang sau khi mμi ra, gãc sau l ìi c¾t chÝnh ® îc x¸c ®Þnh mμ gãc s¾c ®Çu mòi khoan, gãc xiªn l ìi ngang còng theo ®ã ® îc x¸c ®Þnh. Do ®ã khã ®¶m b¶o ® îc trÞ sè hîp lý. - Mòi khoan xo¾n phæ th«ng ® îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu thÐp giã, rÊt khã kh¨n gia c«ng trªn vËt liÖu cã ®é cøng cao, vËt liÖu chiÖu nhiÖt...ThËm chÝ kh«ng thÓ gia c«ng ® îc. 4.1.8.C¸c ph ¬ng ph¸p mμi söa mòi khoan xo¾n phæ th«ng ®Ó gi¶m lùc c¾t khi khoan B¶ng 4.1: Sù ph©n phèi lùc khoan cña mòi khoan xo¾n phæ th«ng trªn l ìi c¾t (%) L ìi c¾t Lùc khoan c¾t L ìi c¾t chÝnh L ìi ngang §ai l ìi Lùc h íng trôc 40 51 3 M«men xo¾n 80 8 12 - Qua b¶ng ta thÊy lùc h íng trôc khi khoan lç chñ yÕu tõ l ìi ngang, cßn m«men xo¾n chñ yÕu tõ l ìi c¾t chÝnh. §Ó gi¶m lùc khoan c¾t vμ m«men xo¾n ta cÇn tiÕn hμnh mμi söa nh sau: http://www.ebook.edu.vn 107
 11. +Mμi söa l ìi ngang ®Ó gi¶m ®é dμi cña nã vμ t¨ng gãc tr íc chç mμi söa. (a) (b) (c) (d) H×nh 4.20. KiÓu thøc mμi l ìi ngang (a) KiÓu c¾t miÖng (b) Rót ng¾n l ìi ngang (c) D¹ng ch÷ thËp (d) KiÓu tæng hîp +Mμi ®o¹n tõ gi÷a l ìi c¾t chÝnh ®Õn t©m mòi khoan thμnh l ìi cung trßn, ®Ó më réng gãc lÖch chÝnh vμ gãc tr íc cña l ìi c¾t ë ®o¹n nμy, nh»m gi¶m lùc c¾t. + Trªn l ìi c¾t chÝnh mμi thμnh r·nh chia phoi ®Ó l ìi c¾t tiÕn hμnh c¾t ph©n ®o¹n. Nh vËy phoi c¾t ra sÏ trë lªn hÑp, dÇy, gi¶m nhá biÕn d¹ng c¾t, ®¹t môc ®Ých gi¶m lùc c¾t, khi mμi bè trÝ so le nhau r·nh chia phoi trªn hai l ìi c¾t thÓ hiÖn nh h×nh vÏ. H×nh 4.21. Gãc lÖch chÝnh cña l ìi H×nh 4.22. Ph ¬ng ph¸p chia phoi cung trßn (a) R·nh chia phoi kh«ng ®èi xøng; http://www.ebook.edu.vn 108
 12. (b) R·nh chia phoi mét bªn l ìi c¾t; (c) BËc thang chia phoi mét bªn l ìi c¾t. 4.1.9.BiÖn ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò x¶ phoi khi khoan lç t ¬ng ®èi s©u Khi khoan lç, dïng mòi khoan xo¾n ®Ó khoan lç t ¬ng ®èi s©u L/d = 5 ÷ 20L, Trong ®ã: L lμ ®é s©u lç khi khoan (mm), d lμ ® êng kÝnh lç (mm). Trong khi khoan nÕu x¶ phoi thuËn lîi th× th êng xuyªn rót mòi khoan ra ngoμi lç, sÏ ¶nh h ëng ®Õn gia c«ng lç. Nh vËy phoi lμm t¾c lç, dung dÞch lμm m¸t kh«ng thÓ ch¶y vμo ®Ó b«i tr¬n, lμm dao mßn rÊt nhanh. §Ó x¶ phoi thuËn lîi cã thÓ ¸p dông c¸c ph ¬ng ph¸p sau: - Mμi thμnh r·nh chia phoi trªn l ìi c¾t chÝnh, khiÕn l ìi khoan c¾t gät theo tõng phÇn. Do ®ã cã thÓ t¨ng tèc ®é c¾t trªn mçi ®o¹n ph«i c¾t ®i, gi¶m møc ®é cuén phoi, khiÕn phoi c¾t ra cã d¹ng dμi hÑp, gi¶m kh«ng gian chiÕm cø cña phoi. - T¨ng gãc s¾c cña mòi khoan, ®Ó cho 2 140o 170o . Khi khoan lç s©u trªn hîp kim nh«m, cÇn ph¶i gi¶m nhá gãc tr íc ®o¹n tõ gi÷a l ìi c¾t chÝnh ®Õn mÐp ngoμi ®Çu mòi khoan, theo miÖng l ìi c¾t mμi mét mÆt ph¼ng nhá, ®é réng br h¬i lín 1 h¬n l îng tiÕn ®éng f, ®ång thêi gi¶m gãc tr íc ph¸p tuyÕn n ë chç mÐp ngoμi xuèng cßn 8o ÷10o. http://www.ebook.edu.vn 109
 13. H×nh 4.23. Ph ¬ng ph¸p chia phoi ®Çu mòi khoan nhá H×nh 4.24. Mòi khoan phæ th«ng khoan hîp kim nh«m - N©ng cao thÝch hîp tèc ®é khoan c¾t, lîi dông ®é v¨ng c¾t gät ë ngoμi lç ®Ó x¶ phoi. 4.1.10.C¸c ph ¬ng ph¸p lμm g·y phoi khi khoan lç Khi lç nÕu phoi c¾t dμi, l¹i kh«ng chÞu ®øt, ¶nh h ëng hiÖu qu¶ lμm m¸t, cßn lμm gi¶m n¨ng suÊt vμ ®é bÒn cña mòi khoan. §Ó lμm g·y phoi trong khi khoan cã thÓ ¸p dông c¸c ph ¬ng ph¸p sau: - Dïng ®¸ mμi ®Çu mμi phÇn l ìi th¼ng cña l ìi c¾t chÝnh mòi khoan thμnh c¹nh v¸t hoÆc dïng ®¸ mμi, mμi thμnh mÆt g©y gÉy phoi khiÕn gãc tr íc h¬i gi¶m( bc 10o 15o ), ®é réng mÆt c¹nh b kho¶ng b»ng l îng tiÕn cÊp. Trong qu¸ 1 tr×nh khoan th× ®é lín cña nc ph¶i phï hîp víi vËt liÖu gia c«ng vμ chän l îng c¾t hîp lý nh»m bÎ g·y phoi. a) b) H×nh 2.25. Mμi c¹nh ®¶o vμ mÆt bÎ phoi a. Mμi c¹nh v¸t; b. Mμi mÆt bÎ phoi http://www.ebook.edu.vn 110
 14. -Trªn mÆt dao tr íc l ìi th¼ng cña l ìi c¾t chÝnh ®Çu mòi khoan mμi thμnh bËc bÎ phoi. BËc bÎ phoi lμm cho phoi khi ®ïn ra t¹o biÕn d¹ng phô ®¹t môc ®Ých bÎ phoi.Tû lÖ gi÷a ®é réng b vμ ®é s©u c cña bËc bÎ phoi kho¶ng 4÷10 (mm). 1 H×nh 4.26. Mμi mÆt g·y, mμi H×nh 4.27. R·nh bÎ phoi khe bËc bÎ (cuén) phoi b¸n nguyÖt - Mμi r·nh bÎ phoi hë b¸n nguyÖt trªn mÆt dao tr íc ë chç c¸ch miÖng l ìi kho¶ng 0,15÷ 0,4 (mm). §ång thêi gi¶m nhá thÝch hîp gãc tr íc sao cho n 5o . - Mμi l ìi th¼ng thμnh l ìi vßng cung, t¨ng biÕn d¹ng phoi c¾t cã lîi cho x¶ phoi. H×nh 4.28. Mòi khoan d¹ng c¬ b¶n cì trung b×nh (® êng kÝnh 15÷ 40 mm) - Th«ng qua sù khèng chÕ h×nh d¹ng phoi c¾t vμ lîi dông t×nh h×nh chÞu lùc khi phoi ®ïn ra, lμm t¨ng øng lùc côc bé cña phoi ®Ó thùc hiÖn bÎ phoi, t¨ng gãc l ìi dao ë c¸c ®iÓm chia phoi trªn l ìi c¾t chÝnh. http://www.ebook.edu.vn 111
 15. H×nh 4.29. Mòi khoan phæ th«ng khoan thÐp kh«ng gØ. H×nh 4.30. Qu¸ tr×nh g·y phoi cña phoi d¹ng hoa tÆng - Lîi dông t¸c dông cña gãc nghiªng l ìi mÆt ®Çu ®èi víi cuén phoi vμ h íng ®ïn phoi ®Ó lμm ®øt phoi. - H×nh 4.31 lμ mòi khoan ®øt phoi khoan ®ång kh«ng «xy. Ban ®Çu gãc nghiªng l ìi mÆt ®Çu ë l ìi th¼ng vèn lμ ©m, b©y giê mμi thμnh trÞ sè d ¬ng, lμm cho phoi chÆn l¹i ë d íi ®¸y lç, phoi liÒm dån l¹i, tiÕp sau ®ã phoi máng Ýt biÕn d¹ng míi c¾t sÏ ®ïn theo h íng miÖng lç mang c¶ phoi ra ngoμi lç. http://www.ebook.edu.vn 112
 16. - T¨ng l îng tiÕn cÊp (tiÕn ®éng) gi¶m thÝch ®¸ng tèc ®é c¾t, t¨ng thÝch hîp gãc s¾c ®Çu mòi khoan sÏ cã t¸c dông nhÊt ®Þnh ®Õn viÖc lμm g·y phoi. H×nh4.31.Mòi khoan ®øt phoi khoan ®ång kh«ng 25 0 ( d 25mm) 2 120 0 ;2 110 0 ; 90 0 ; 20 0 ; 30 0 (d rc 25mm) 12 0 8 0 (d 25mm) 15 0 (d 25mm) 16 0 22 0 (d 25mm) sc 0 ; c 0 ; R 0 ; 1 0 0 ; 10 6 (d 25mm) 12 ( d 25mm) 12 10 (d 25mm) nc 15 0 ( d 25mm); h 0,08d 1 ; R 0,1d ; l 0,25d ; R 0,04d 4.1.11.Nguyªn nh©n vμ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt hiÖn t îng c¾m dao HiÖn t îng c¾m dao lμ hiÖn t îng khi khoan lç hoÆc khoÐt lç trªn vËt liÖu cã ®é dÎo nhá, ®é cøng thÊp. SÏ xuÊt hiÖn t îng mòi khoan tù ®éng ¨n vμo. 1.Nguyªn nh©n. - Khi khoan lç xuyªn, lùc h íng trôc gi¶m ®ét ngét, m« men xo¾n t¨ng vät sù kh«i phôc cña hÖ thèng ®μn håi trôc chÝnh khiÕn l îng tiÕn cÊp t¨ng lªn. - §é dÎo cña chi tiÕt nhá, ®é cøng thÊp, lùc ma s¸t gi÷a phoi víi mÆt dao tr íc nhá, l ìi ®Çu mòi khoan chñ yÕu chÞu t¸c dông cña lùc Ðp d ¬ng, ®é ¨n mßn vμo cña chi tiÕt t¨ng lªn. http://www.ebook.edu.vn 113
 17. H×nh 4.32. § êng cong biÕn ®æi lùc c¾t khi khoan ra miÖng trªn vËt liÖu ®ång vμng a. Khoan lç b»ng khoan xo¾n phæ th«ng b. Khoan lç sau khi ®· mμi söa mÆt dao tr íc § êng kÝnh mòi khoan : = 11.7 (mm) l ìi ngang ch a mμi söa n =400 (vßng/phót); f =0,19 (mm/vßng), vËt liÖu chi tiÕt gia c«ng: HPo 59-1 H×nh 4.33. S¬ ®å chÞu lùc cña l ìi c¾t khi khoan ®ång vμng 2.BiÖn ph¸p gi¶i quyÕt hiÖn t îng c¾m dao. - Mμi söa mÆt dao tr íc cña mòi khoan, gi¶m nhá thÝch hîp gãc tr íc. ThÓ hiÖn nh h×nh vÏ. http://www.ebook.edu.vn 114
 18. H×nh 4.34. Mμi söa mÆt dao tr íc ®Çu mòi khoan ®Ó tr¸nh hiÖn t îng c¾m dao a) Mòi khoan ®Ó khoan ®ång vμng; b) Mòi khoan ®Ó khoan gç phÝp 4.1.12. HiÖn qu¶ xÈy ra khi l ìi c¾t chÝnh cña ®Çu mòi khoan kh«ng ®èi xøng 1.Nguyªn nh©n. - Gãc s¾c nöa cña hai l ìi c¾t chÝnh b»ng nhau nh ng ®é cao ®iÓm mÐp ngoμi kh«ng b»ng nhau khiÕn mòi t©m khoan bÞ lÖch. Nh h×nh vÏ 4.35. - §é cao mÐp ngoμi cña hai l ìi c¾t chÝnh b»ng nhau, nh ng hai gãc nöa s¾c kh«ng b»ng nhau, còng lμm cho mòi khoan bÞ lÖch t©m. Nh h×nh vÏ 4.35. H×nh 4.35. Do chªnh lÖch ®é cao t ¬ng ®èi miÖng l ìi c¾t dÉn ®Õn khoÐt réng lç H×nh 4.37. Do kh¸c nhau hai gãc nöa s¾c dÉn tíi khoÐt réng lç khoan http://www.ebook.edu.vn 115
 19. H×nh 4.37. S¬ ®å biÓu ý di dÞch mòi khoan vμ nghiªng xiªn trôc khoan khi khoan khi khoan lç 2.HËu qu¶. - Lμm cho lùc c¾t h íng kÝnh cña hai l ìi c¾t chÝnh kh«ng æn ®Þnh, khiÕn cho ®Çu mòi khoan khi lμm viÖc kh«ng quay quanh trôc Zc cña trôc chÝnh mμ l¹i quay quanh theo mét ® êng trôc míi. Do ®ã lμm cho ® êng kÝnh lç më réng, dÉn tíi lÖch ® êng trôc lç. 3.BiÖn ph¸p kh¾c phôc. - Khi mμi mòi khoan b»ng tay. Mçi b íc mμi cÇn l u ý khi mμi xong mét bªn chuyÓn 180o ®Ó mμi bªn kia, vÞ trÝ tay cÇm khoan kh«ng thay ®æi, t thÕ tay còng kh«ng thay ®æi, l îng ¨n mßn kh«ng ®æi. - Sau khi mμi xong dïng dông cô ®o kiÓm vμ tiÕn hμnh khoan thö. 4.1.13.Ph ¬ng ph¸p ®Ó gia c«ng lç cã ®é chÝnh x¸c t ¬ng ®èi cao khi dïng mòi khoan Mòi khoan lμ dông cô ®Ó gia c«ng th«. Trong tr êng hîp ®Æc biÖt còng cã thÓ dïng mòi khoan ®Ó gia c«ng lç cã ®é chÝnh x¸c t ¬ng ®èi cao vμ ®é nh½n bãng t ¬ng ®èi cao. Ta cã thÓ ¸p dông ph ¬ng ph¸p sau: - §Ó ®¶m b¶o mòi khoan c¾t gät æn ®Þnh, ®Þnh t©m ch¾c ch¾n, cÇn gi¶m nhá thÝch hîp gãc s¾c, t¨ng gãc xiªng l ìi ngang cã thÓ lªn tíi 90o khi mμi söa l ìi ngang ph¶i lμm cho gãc tr íc cña l ìi h×nh thμnh tù nhiªn nhá. - NÕu lμ lç khoÐt réng tinh th× gãc sau ®Çu mÐp ngoμi cña ®Çu mòi khoan gi¶m nhá, sao cho gãc sau kÕt cÊu nc 5 8 o ®Ó tr¸nh g©y chÊn ®éng khi më réng lç, ë chç mÐp ngoμi mμi ra gãc song trïng khiÕn gãc s¾c qu¸ ®é 2 < 60o t¸c dông ®¸nh bãng. Khi khoÐt tinh më réng lç, cã thÓ mμi l ìi c¾t chÝnh ë chç mÐp ngoμi thμnh gãc nghiªng l ìi t khiÕn phoi ® îc x¶ ra theo h íng lç ®· cã, tr¸nh lμm x©y x¸t thμnh lç. CÇn chó ý hai l ìi c¾t chÝnh cña ®Çu mòi khoan ph¶i ®èi xøng tèi ®a, l îng nh¶y h íng trôc ph¶i trong ph¹m vi 0,05 (mm), nh»m b¶o ®¶m ®é cchÝnh x¸c chuyÓn ®éng vμ ®é æn ®Þnh c¾t gät cña ®Çu mòi khoan. - Chó ý ph¶i t¨ng c êng sö dông dung dÞch b«i tr¬n. 2 =110o , 2 1 = 20o 80 0 , tc 10 o sc 12 o 30 o http://www.ebook.edu.vn 116
 20. HoÆc s 7o 3o nc 8o 4o áæ 15 o 10 o L 0.25d R 0.1d , h 0.2d b 0.0.2d L1 0.2d ; L2 0.15d H×nh 4.38. Khoan lç tinh trªn ngang 2 60 0 ; n 15 0 20 0 ; 1 15 0 ; n 50 80 ; r 1 3mm; L 3 5mm H×nh 4.39. Mòi khoan khoÐt réng lç tinh (khoan trªn thÐp) http://www.ebook.edu.vn 117
Đồng bộ tài khoản