Kỹ thuật nuôi bò sinh sản và bê lai

Chia sẻ: daumeoduoicop

Sổ tay chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi bò sinh sản và bê lai

Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nóiKü thuËt nu«i Bß sinh s¶n vµ bª lai

I. Chän bß c¸i sinh s¶n:

I.1. Ngo¹i h×nh:
- D¸ng nhanh nhÑn, da máng, l«ng th−a, thuÇn tÝnh, hiÒn lµnh, c¸c phÇn
®Çu vµ cæ, th©n vµ vai kÕt hîp hµi hoµ.
- §Çu thanh nhÑ, mâm réng, mòi to, hµm r¨ng ®Òu ®Æn, tr¾ng bãng; cæ
dµi võa ph¶i vµ thanh, da cæ cã nhiÒu nÕp nh¨n.
- Ngùc s©u, réng: X−¬ng s−ên më réng, cong vÒ phÝa sau, bông to
nh−ng kh«ng sÖ, bèn ch©n th¼ng vµ m¶nh, mãng khÝt, m«ng në , Ýt dèc.
- BÇu vó ph¸t triÓn vÒ phÝa sau, 4 nóm vó ®Òu, dµi võa ph¶i, kh«ng cã vó
kÑ, da vó máng, ®µn håi, tÜnh m¹ch vó næi râ, ph©n nh¸nh ngo»n nghÌo.
I.2. Chän bß c¸i sinh s¶n: Bß cã kh¶ n¨ng ®Î sím vµ kho¶ng c¸ch gi÷a
2 løa ®Î ng¾n.
- Bß ®éng dôc lÇn ®Çu kho¶ng 18 – 21 th¸ng tuæi, tõ 27 – 30 th¸ng tuæi
cã thÓ ®Î løa ®Çu.
- Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 løa ®Î ng¾n: Tõ 12 – 14 th¸ng ®Î 1 con bª.
II. Phèi gièng cho bß:

II.1. Ph¸t hiÖn ®éng dôc vµ phèi gièng:
Muèn bß c¸i khi phèi gièng ®¹t tû lÖ thô tinh cao, ph¸t hiÖn kÞp thêi bß
c¸i ®éng dôc. Bß c¸i ®éng dôc cã biÓu hiÖn: bß kªu rèng, ®i l¹i bån chån, ph¸
chuång, kÐm ¨n hoÆc bá ¨n, h−ng phÊn cao ®é thÝch nh¶y lªn l−ng con kh¸c
sau ®ã ®øng yªn ®Ó con kh¸c nh¶y lªn, ©m hé h¬i më, cã mµu ®á hång, niªm
dÞch tõ ©m hé ch¶y ra nh− nhùa chuèi.
II.2. Phèi gièng cho bß: Cã 2 ph−¬ng ph¸p:
- Thô tinh nh©n t¹o: Dïng tinh cäng r¹ ®«ng l¹nh vµ dông cô ®Ó dÉn
tinh viªn phèi gièng nh©n t¹o vµo bß c¸i. Bª lai ®Î ra do thô tinh nh©n t¹o sÏ
®Ñp vµ to h¬n so víi dïng bß ®ùc cho phèi gièng trùc tiÕp.
Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 1
Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói


- Dïng bß ®ùc gièng lai cho nh¶y trùc tiÕp: ë nh÷ng vïng s©u, xa ch−a
cã ®iÒu kiÖn phèi gièng nh©n t¹o, dïng nh÷ng bß ®ùc c¸c gièng Zªbu thuÇn
hoÆc lai ®Ó cho nh¶y trùc tiÕp bß c¸i. Tèt nhÊt lµ bß ®ùc gièng lai F2 cã 3/4
m¸u c¸c gièng bß Red Sindhi, Sahiwal, Brahmam.
III.Ch¨m sãc nu«i d−ìng bß ®Î vµ bª:

III.1. Ch¨m sãc bß chöa:
Bß c¸i ®Î cÇn ®−îc ¨n uèng ®Çy ®ñ, mçi ngµy 30 – 35kg cá t−¬i, 2kg
r¬m ñ, 1kg thøc ¨n tinh (ng«, c¸m...), 25 – 30gr muèi, 30 – 40gr bét x−¬ng.
Kh«ng b¾t bß lµm viÖc nÆng nh−: cµy bõa, kÐo xe...Tr¸nh xua ®uæi m¹nh ®èi
víi bß ®ang cã chöa th¸ng thø ba, th¸ng thø b¶y, thø t¸m vµ thø chÝn.
III.2. §ì ®Î cho bß:
Thêi gian mang thai trung b×nh cña bß lµ 281 ngµy.
- TriÖu chøng bß s¾p ®Î: Bß cã hiÖn t−îng sôt m«ng, bÇu vó c¨ng, ®Çu
vó chÜa vÒ hai bªn, niªm dÞch treo lßng thßng ë mÐp ©m m«n, ®au bông, ®øng
lªn n»m xuèng, ch©n cµo ®Êt, Øa ®¸i nhiÒu lÇn, khi b¾t ®Çu ®Î bäc èi thß ra
ngoµi tr−íc.
- §ì ®Î cho bß: Trong tr−êng hîp bß ®Î b×nh th−êng (thai thuËn) kh«ng
cÇn can thiÖp hoÆc chØ cÇn hç trî cho bß c¸i dïng tay kÐo nhÑ thai ra. C¾t d©y
rèn dµi khoµng 10 – 12 cm (kh«ng cÇn buéc d©y rèn), s¸t trïng b»ng cån i –
èt 5%. Lau rít d·i trong mòi, måm bª, ®Ó bß mÑ tù liÕm con. Bãc mãng ®Ó bª
con ®ì tr¬n tr−ît khi míi tËp ®i. VÖ sinh phÇn th©n sau vµ bÇu vó bß mÑ, cho
bß mÑ uèng n−íc thªm Ýt muèi, c¸m vµ n−íc Êm. Tr−êng hîp ®Î khã ph¶i gäi
c¸n bé thó y can thiÖp kÞp thêi.
III.3. Ch¨m sãc, nu«i d−ìng bß ®Î vµ bª con:
III.3.1. §èi víi bß mÑ:
- 15 - 20 ngµy ®Çu sau khi ®Î cho bß mÑ ¨n ch¸o (1,0 - 1,5kg thøc ¨n
tinh/con/ngµy) vµ 25 - 30gr muèi ¨n, 30 - 40gr bét x−¬ng, cã ®ñ cá non xanh
¨n t¹i chuång.
- Nh÷ng ngµy sau, trong suèt thêi gian nu«i con, mét ngµy cho bß mÑ ¨n
30kg cá t−¬i, 2 - 3kg r¬m ñ, 1 - 2kg c¸m hoÆc thøc ¨n hçn hîp ®Ó bß mÑ phôc
håi søc khoÎ, nhanh ®éng dôc l¹i ®Ó phèi gièng.

Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 2
Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói


III.3.2. §èi víi bª:
- Tõ kinh sinh ra ®Õn 30 ngµy tuæi bª ®−îc nu«i ë nhµ, c¹nh bß mÑ.
Lu«n gi÷ Êm cho bª, tr¸nh giã lïa, chç bª n»m kh« s¹ch.
- Trªn 1 th¸ng tuæi, ch¨n th¶ theo bß mÑ ë b·i gÇn chuång, tËp cho bª ¨n
thøc ¨n tinh.
- Tõ 3 - 6 th¸ng tuæi: Cho 5 - 10kg cá t−¬i vµ 0,2kg thøc ¨n tinh hçn
hîp. TËp cho bª ¨n cá kh«. Nªn cai s÷a bª vµo kho¶ng 6 th¸ng tuæi.
- Tõ 6 - 24 th¸ng tuæi, ch¨n th¶ lµ chÝnh, mçi ngµy cho ¨n thªm 10 -
20kg cá t−¬i, ngän mÝa, c©y ng« non. Mïa thiÕu cá cã thÓ cho ¨n thªm 2 - 4kg
cá kh« mét ngµy.
IV. Kü thuËt ñ r¬m víi urª:
§Æc ®iÓm bé m¸y tiªu ho¸ cña tr©u, bß, dª cã thÓ chuyÓn ho¸ ®¹m v« c¬
cña urª thµnh nguån ®¹m cho c¬ thÓ, v× vËy nªn ¸p dông ph−¬ng ph¸p ñ r¬m
víi urª ®Ó bæ sung ®¹m cho bß.
- Cho urª, muèi, v«i bét hoµ tan trong n−íc råi dïng b×nh t−íi t−íi ®Òu
lªn r¬m kh« theo tõng líp sau ®ã ñ r¬m trong bao nil«ng hoÆc bÓ g¹ch ®Ëy
kÝn. Sau 7 ngµy lÊy dÇn cho bß ¨n. Tû lÖ urª 4kg cho 100kg r¬m kh«.
V. Phßng vµ trÞ bÖnh ký sinh trïng cho bß, bª:

V.1. Ký sinh trïng ngoµi da (ve, ruåi, muçi, ghÎ...):
- Dïng 1,25g Neguv«n + 0,03 lÝt dÇu ¨n + 0,5 th×a xµ phßng bét cho vµo
1 lÝt n−íc råi l¾c cho tuèc tan ®Òu. LÊy giÎ s¹ch tÈm dung dÞch thuèc trªn s¸t
lªn toµn th©n tr©u bß.
V.2. Giun s¸n:
- Thuèc LªvavÐt ®Ó tÈy giun trßn. Cø 1 gãi 5gr dïng cho 13 - 20kg träng
l−îng h¬i cña bß, bª.
- Thuèc viªn Fasinex 900 ®Ó tÈy s¸n l¸ gan. 1 viªn cho 80 - 100kg träng
l−îng h¬i cña bß, bª, nhÐt trùc tiÕp vµo miÖng cho bß nuèt.
Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản