Kỹ thuật nuôi bò sinh sản và bê lai

Chia sẻ: daumeoduoicop

Sổ tay chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi bò sinh sản và bê lai

 

  1. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói Kü thuËt nu«i Bß sinh s¶n vµ bª lai I. Chän bß c¸i sinh s¶n: I.1. Ngo¹i h×nh: - D¸ng nhanh nhÑn, da máng, l«ng th−a, thuÇn tÝnh, hiÒn lµnh, c¸c phÇn ®Çu vµ cæ, th©n vµ vai kÕt hîp hµi hoµ. - §Çu thanh nhÑ, mâm réng, mòi to, hµm r¨ng ®Òu ®Æn, tr¾ng bãng; cæ dµi võa ph¶i vµ thanh, da cæ cã nhiÒu nÕp nh¨n. - Ngùc s©u, réng: X−¬ng s−ên më réng, cong vÒ phÝa sau, bông to nh−ng kh«ng sÖ, bèn ch©n th¼ng vµ m¶nh, mãng khÝt, m«ng në , Ýt dèc. - BÇu vó ph¸t triÓn vÒ phÝa sau, 4 nóm vó ®Òu, dµi võa ph¶i, kh«ng cã vó kÑ, da vó máng, ®µn håi, tÜnh m¹ch vó næi râ, ph©n nh¸nh ngo»n nghÌo. I.2. Chän bß c¸i sinh s¶n: Bß cã kh¶ n¨ng ®Î sím vµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 løa ®Î ng¾n. - Bß ®éng dôc lÇn ®Çu kho¶ng 18 – 21 th¸ng tuæi, tõ 27 – 30 th¸ng tuæi cã thÓ ®Î løa ®Çu. - Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 løa ®Î ng¾n: Tõ 12 – 14 th¸ng ®Î 1 con bª. II. Phèi gièng cho bß: II.1. Ph¸t hiÖn ®éng dôc vµ phèi gièng: Muèn bß c¸i khi phèi gièng ®¹t tû lÖ thô tinh cao, ph¸t hiÖn kÞp thêi bß c¸i ®éng dôc. Bß c¸i ®éng dôc cã biÓu hiÖn: bß kªu rèng, ®i l¹i bån chån, ph¸ chuång, kÐm ¨n hoÆc bá ¨n, h−ng phÊn cao ®é thÝch nh¶y lªn l−ng con kh¸c sau ®ã ®øng yªn ®Ó con kh¸c nh¶y lªn, ©m hé h¬i më, cã mµu ®á hång, niªm dÞch tõ ©m hé ch¶y ra nh− nhùa chuèi. II.2. Phèi gièng cho bß: Cã 2 ph−¬ng ph¸p: - Thô tinh nh©n t¹o: Dïng tinh cäng r¹ ®«ng l¹nh vµ dông cô ®Ó dÉn tinh viªn phèi gièng nh©n t¹o vµo bß c¸i. Bª lai ®Î ra do thô tinh nh©n t¹o sÏ ®Ñp vµ to h¬n so víi dïng bß ®ùc cho phèi gièng trùc tiÕp. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 1
  2. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói - Dïng bß ®ùc gièng lai cho nh¶y trùc tiÕp: ë nh÷ng vïng s©u, xa ch−a cã ®iÒu kiÖn phèi gièng nh©n t¹o, dïng nh÷ng bß ®ùc c¸c gièng Zªbu thuÇn hoÆc lai ®Ó cho nh¶y trùc tiÕp bß c¸i. Tèt nhÊt lµ bß ®ùc gièng lai F2 cã 3/4 m¸u c¸c gièng bß Red Sindhi, Sahiwal, Brahmam. III.Ch¨m sãc nu«i d−ìng bß ®Î vµ bª: III.1. Ch¨m sãc bß chöa: Bß c¸i ®Î cÇn ®−îc ¨n uèng ®Çy ®ñ, mçi ngµy 30 – 35kg cá t−¬i, 2kg r¬m ñ, 1kg thøc ¨n tinh (ng«, c¸m...), 25 – 30gr muèi, 30 – 40gr bét x−¬ng. Kh«ng b¾t bß lµm viÖc nÆng nh−: cµy bõa, kÐo xe...Tr¸nh xua ®uæi m¹nh ®èi víi bß ®ang cã chöa th¸ng thø ba, th¸ng thø b¶y, thø t¸m vµ thø chÝn. III.2. §ì ®Î cho bß: Thêi gian mang thai trung b×nh cña bß lµ 281 ngµy. - TriÖu chøng bß s¾p ®Î: Bß cã hiÖn t−îng sôt m«ng, bÇu vó c¨ng, ®Çu vó chÜa vÒ hai bªn, niªm dÞch treo lßng thßng ë mÐp ©m m«n, ®au bông, ®øng lªn n»m xuèng, ch©n cµo ®Êt, Øa ®¸i nhiÒu lÇn, khi b¾t ®Çu ®Î bäc èi thß ra ngoµi tr−íc. - §ì ®Î cho bß: Trong tr−êng hîp bß ®Î b×nh th−êng (thai thuËn) kh«ng cÇn can thiÖp hoÆc chØ cÇn hç trî cho bß c¸i dïng tay kÐo nhÑ thai ra. C¾t d©y rèn dµi khoµng 10 – 12 cm (kh«ng cÇn buéc d©y rèn), s¸t trïng b»ng cån i – èt 5%. Lau rít d·i trong mòi, måm bª, ®Ó bß mÑ tù liÕm con. Bãc mãng ®Ó bª con ®ì tr¬n tr−ît khi míi tËp ®i. VÖ sinh phÇn th©n sau vµ bÇu vó bß mÑ, cho bß mÑ uèng n−íc thªm Ýt muèi, c¸m vµ n−íc Êm. Tr−êng hîp ®Î khã ph¶i gäi c¸n bé thó y can thiÖp kÞp thêi. III.3. Ch¨m sãc, nu«i d−ìng bß ®Î vµ bª con: III.3.1. §èi víi bß mÑ: - 15 - 20 ngµy ®Çu sau khi ®Î cho bß mÑ ¨n ch¸o (1,0 - 1,5kg thøc ¨n tinh/con/ngµy) vµ 25 - 30gr muèi ¨n, 30 - 40gr bét x−¬ng, cã ®ñ cá non xanh ¨n t¹i chuång. - Nh÷ng ngµy sau, trong suèt thêi gian nu«i con, mét ngµy cho bß mÑ ¨n 30kg cá t−¬i, 2 - 3kg r¬m ñ, 1 - 2kg c¸m hoÆc thøc ¨n hçn hîp ®Ó bß mÑ phôc håi søc khoÎ, nhanh ®éng dôc l¹i ®Ó phèi gièng. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 2
  3. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói III.3.2. §èi víi bª: - Tõ kinh sinh ra ®Õn 30 ngµy tuæi bª ®−îc nu«i ë nhµ, c¹nh bß mÑ. Lu«n gi÷ Êm cho bª, tr¸nh giã lïa, chç bª n»m kh« s¹ch. - Trªn 1 th¸ng tuæi, ch¨n th¶ theo bß mÑ ë b·i gÇn chuång, tËp cho bª ¨n thøc ¨n tinh. - Tõ 3 - 6 th¸ng tuæi: Cho 5 - 10kg cá t−¬i vµ 0,2kg thøc ¨n tinh hçn hîp. TËp cho bª ¨n cá kh«. Nªn cai s÷a bª vµo kho¶ng 6 th¸ng tuæi. - Tõ 6 - 24 th¸ng tuæi, ch¨n th¶ lµ chÝnh, mçi ngµy cho ¨n thªm 10 - 20kg cá t−¬i, ngän mÝa, c©y ng« non. Mïa thiÕu cá cã thÓ cho ¨n thªm 2 - 4kg cá kh« mét ngµy. IV. Kü thuËt ñ r¬m víi urª: §Æc ®iÓm bé m¸y tiªu ho¸ cña tr©u, bß, dª cã thÓ chuyÓn ho¸ ®¹m v« c¬ cña urª thµnh nguån ®¹m cho c¬ thÓ, v× vËy nªn ¸p dông ph−¬ng ph¸p ñ r¬m víi urª ®Ó bæ sung ®¹m cho bß. - Cho urª, muèi, v«i bét hoµ tan trong n−íc råi dïng b×nh t−íi t−íi ®Òu lªn r¬m kh« theo tõng líp sau ®ã ñ r¬m trong bao nil«ng hoÆc bÓ g¹ch ®Ëy kÝn. Sau 7 ngµy lÊy dÇn cho bß ¨n. Tû lÖ urª 4kg cho 100kg r¬m kh«. V. Phßng vµ trÞ bÖnh ký sinh trïng cho bß, bª: V.1. Ký sinh trïng ngoµi da (ve, ruåi, muçi, ghÎ...): - Dïng 1,25g Neguv«n + 0,03 lÝt dÇu ¨n + 0,5 th×a xµ phßng bét cho vµo 1 lÝt n−íc råi l¾c cho tuèc tan ®Òu. LÊy giÎ s¹ch tÈm dung dÞch thuèc trªn s¸t lªn toµn th©n tr©u bß. V.2. Giun s¸n: - Thuèc LªvavÐt ®Ó tÈy giun trßn. Cø 1 gãi 5gr dïng cho 13 - 20kg träng l−îng h¬i cña bß, bª. - Thuèc viªn Fasinex 900 ®Ó tÈy s¸n l¸ gan. 1 viªn cho 80 - 100kg träng l−îng h¬i cña bß, bª, nhÐt trùc tiÕp vµo miÖng cho bß nuèt. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 3
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản