Kỹ thuật nuôi lợn thịt F1

Chia sẻ: kieuphong2105

Kỹ thuật nuôi lợn thịt F1. Khái niệm và sơ đồ lai của lợn lai F1. Là con lai của : Lợn nái Móng cái thuần x Đực ngoại thuần (I-ooc-sai hoặc Lan-đờ-rát)

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi lợn thịt F1

Kü thuËt nu«i lîn thÞt F1


I. Kh¸i niÖm vµ s¬ ®å lai cña lîn lai F1
Lµ con lai cña :
Lîn n¸i Mãng c¸i thuÇn x §ùc ngo¹i thuÇn (I-ooc-sai hoÆc Lan-®ê-r¸t)
XF1 lai cña I-ooc-sai
(§¹i B¹ch)
II. §Æc ®iÓm cña con F1
- L«ng tr¾ng, cã thÓ cã mét Ýt ®èm ®en
- Tai dáng, ®øng lµ con lai cña I-ooc-sai
- Tai cóp lµ con lai cña Lan-®ê-r¸t
- Con lai cña I-ooc-sai víi Mãng C¸i dÔ nu«i nhanh lín,
phï hîp víi ch¨n nu«i tËn dông
- Con lai cña Lan-®ê-r¸t víi Mãng C¸i cã tû lÖ n¹c cao F1 lai cña
nh−ng ®ßi hái thøc ¨n giµu ®¹m (thøc ¨n c«ng nghiÖp) Lan-®ê-r¸t

III. Tiªu chuÈn chän con gièng
- Chän bè mÑ cã lÝ lÞch râ rµng, cã nhiÒu ®Æc tÝnh tèt
- Träng l−îng hai th¸ng tuæi ®¹t tõ 10 kg trë lªn
- Lîn khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn, l−ng th¼ng, m«ng vai në c©n ®èi
- M×nh dµi, bông thon gän, ch©n thanh, th¼ng, v÷ng ch¾c
- Lîn con kh«ng cã khuyÕt tËt
- Chän con cã tÝnh phµm ¨n
- Nªn mua lîn gièng cña c¬ së nhµ n−íc hoÆc c¸c hé gia ®×nh quen


IV. Chuång tr¹i

- DiÖn tÝch chuång nu«i lµ 2 m2/con lîn
- Nªn lµm chuång theo h−íng §«ng
Nam lµ tèt nhÊt, tho¸ng m¸t mïa hÌ,
Êm mïa ®«ng
- NÒn chuång ®−îc lµm b»ng xi m¨ng
hoÆc l¸t g¹ch, cao r¸o, s¹ch sÏ (cã hè
chøa chÊt th¶i ngoµi chuång)
- Cã m¸ng ¨n, m¸ng uèng (tèt nhÊt sö
dông vßi uèng tù ®éng)
- Cã hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i tèt
- KÝch th−íc chuång nu«i tuú thuéc ®Þa
h×nh vµ sè l−îng lîn nu«i, nh−ng tèt
nhÊt lµ :
3 x 2 x 0,7m (dµi x réng x cao)


Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång- Th¸ng 9/2001 1
V. Ch¨m sãc vµ nu«i d−ìng
2. Ch¨m sãc
1. Lîn míi mua
- Mïa hÌ nªn t¾m cho lîn 2
- VËn chuyÓn lîn : kh«ng vËn chuyÓn lîn khi lîn lÇn/ngµy
¨n no - Mïa ®«ng nªn t¾m cho
- Nªn cã lång réng ®Ó lîn ®øng tho¶i m¸i lîn 1 lÇn/ngµy (vµo ngµy
- Khi th¶ lîn vµo chuång kh«ng nªn cho uèng n−íc n¾ng)
l¹nh ngay, chØ nªn cho uèng sau khi lîn nghØ ®−îc - Ngµy rÐt th× chØ ch¶i,
1 giê kh«ng t¾m

4. Ph−¬ng ph¸p cho ¨n
3. Tiªu chuÈn ¨n cña lîn (1 lîn/ngµy)
- Tèt nhÊt giai ®o¹n lîn nhá
Träng C«ng thøc pha trén
Tiªu chuÈn (15-30kg) cho ¨n tù do.
l−îng lîn Ng« C¸m C¸m ®Ëm
S¾n ¨n/con/ngµy - Cho ¨n 3 b÷a/ngµy (s¸ng,
(kg) hay tÊm g¹o ®Æc C10
tr−a, tèi), cho ¨n ®óng giê
10-30 0,3 0,2 0,2 0 0,7-0,9
- Nªn cho lîn ¨n sèng
31-60 0,5 0,2 0,2 0 1,2-1,5
61-100 0,6 0,3 0,3 10 1,9-2,3

- Rau xanh cho ¨n tù do
- N−íc uèng ®ñ Chó ý : kh«ng cho ¨n thøc ¨n mèc, thiu

VI. VÖ sinh - phßng bÖnh
1. VÖ sinh chuång tr¹i 3. Mét sè bÖnh th−êng gÆp ë lîn thÞt
- Lîn míi mua vÒ nu«i c¸ch ly, theo dâi tõ 3 ! Héi chøng tiªu ch¶y :
®Õn 7 ngµy. -Nguyªn nh©n : do thay ®æi m«i tr−êng
- VÖ sinh chuång tr¹i tr−íc khi th¶ lîn, dïng sèng, thøc ¨n, do vi khuÈn ®−êng ruét
v«i bét, chÊt tÈy chuång (Ecoli), virus, kÝ sinh trïng g©y nªn
- §Ó trèng chuång tèt nhÊt tõ 7-10 ngµy - Ch÷a bÖnh : dïng mét trong c¸c lo¹i
- Hµng ngµy quÐt, dän chuång s¹ch sÏ thuèc sau : Emytan, Chlotetrasol,
- Lu«n röa s¹ch m¸ng ¨n vµ m¸ng uèng Tetrafura...
Thuèc nam : l¸ cã vÞ ch¸t nh− hång
2.Phßng bÖnh xiªm, hoa chuèi... cho ¨n hoÆc gi· nhá,
-T¹o ra lîn khoÎ cã søc ®Ò kh¸ng cao b»ng v¾t n−íc cho uèng.
c¸ch ®¶m b¶o chÕ ®é dinh d−ìng cho c©n ! BÖnh tô huyÕt trïng
®èi, ®óng khÈu phÇn. - Nguyªn nh©n : do vi khuÈn g©y nªn
! Sau khi mua lîn : - C¸ch ch÷a : dïng Streptomycin
- 3 ngµy cÇn tÈy giun Kanamycin
- 7 ngµy cÇn tiªm phßng 4 bÖnh : dÞch t¶, LiÒu : 10ml/40kg träng l−îng
®ãng dÊu, phã th−¬ng hµn, tô huyÕt trïng ! Chó ý : xem kü nh·n thuèc tr−íc khi
sö dông

C¸m ¬n
«ng bµ chñ
rÊt quan t©m
®Õn t«i !
Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản