Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Kỹ thuật nuôi lợn thịt F1

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: pdf | 2 trang

0
308
lượt xem
121
download

Kỹ thuật nuôi lợn thịt F1. Khái niệm và sơ đồ lai của lợn lai F1. Là con lai của : Lợn nái Móng cái thuần x Đực ngoại thuần (I-ooc-sai hoặc Lan-đờ-rát)

Lưu

Kỹ thuật nuôi lợn thịt F1
Nội dung Text

  1. Kü thuËt nu«i lîn thÞt F1 I. Kh¸i niÖm vµ s¬ ®å lai cña lîn lai F1 Lµ con lai cña : Lîn n¸i Mãng c¸i thuÇn x §ùc ngo¹i thuÇn (I-ooc-sai hoÆc Lan-®ê-r¸t) X F1 lai cña I-ooc-sai (§¹i B¹ch) II. §Æc ®iÓm cña con F1 - L«ng tr¾ng, cã thÓ cã mét Ýt ®èm ®en - Tai dáng, ®øng lµ con lai cña I-ooc-sai - Tai cóp lµ con lai cña Lan-®ê-r¸t - Con lai cña I-ooc-sai víi Mãng C¸i dÔ nu«i nhanh lín, phï hîp víi ch¨n nu«i tËn dông - Con lai cña Lan-®ê-r¸t víi Mãng C¸i cã tû lÖ n¹c cao F1 lai cña nh−ng ®ßi hái thøc ¨n giµu ®¹m (thøc ¨n c«ng nghiÖp) Lan-®ê-r¸t III. Tiªu chuÈn chän con gièng - Chän bè mÑ cã lÝ lÞch râ rµng, cã nhiÒu ®Æc tÝnh tèt - Träng l−îng hai th¸ng tuæi ®¹t tõ 10 kg trë lªn - Lîn khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn, l−ng th¼ng, m«ng vai në c©n ®èi - M×nh dµi, bông thon gän, ch©n thanh, th¼ng, v÷ng ch¾c - Lîn con kh«ng cã khuyÕt tËt - Chän con cã tÝnh phµm ¨n - Nªn mua lîn gièng cña c¬ së nhµ n−íc hoÆc c¸c hé gia ®×nh quen IV. Chuång tr¹i - DiÖn tÝch chuång nu«i lµ 2 m2/con lîn - Nªn lµm chuång theo h−íng §«ng Nam lµ tèt nhÊt, tho¸ng m¸t mïa hÌ, Êm mïa ®«ng - NÒn chuång ®−îc lµm b»ng xi m¨ng hoÆc l¸t g¹ch, cao r¸o, s¹ch sÏ (cã hè chøa chÊt th¶i ngoµi chuång) - Cã m¸ng ¨n, m¸ng uèng (tèt nhÊt sö dông vßi uèng tù ®éng) - Cã hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i tèt - KÝch th−íc chuång nu«i tuú thuéc ®Þa h×nh vµ sè l−îng lîn nu«i, nh−ng tèt nhÊt lµ : 3 x 2 x 0,7m (dµi x réng x cao) Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång- Th¸ng 9/2001 1
  2. V. Ch¨m sãc vµ nu«i d−ìng 2. Ch¨m sãc 1. Lîn míi mua - Mïa hÌ nªn t¾m cho lîn 2 - VËn chuyÓn lîn : kh«ng vËn chuyÓn lîn khi lîn lÇn/ngµy ¨n no - Mïa ®«ng nªn t¾m cho - Nªn cã lång réng ®Ó lîn ®øng tho¶i m¸i lîn 1 lÇn/ngµy (vµo ngµy - Khi th¶ lîn vµo chuång kh«ng nªn cho uèng n−íc n¾ng) l¹nh ngay, chØ nªn cho uèng sau khi lîn nghØ ®−îc - Ngµy rÐt th× chØ ch¶i, 1 giê kh«ng t¾m 4. Ph−¬ng ph¸p cho ¨n 3. Tiªu chuÈn ¨n cña lîn (1 lîn/ngµy) - Tèt nhÊt giai ®o¹n lîn nhá Träng C«ng thøc pha trén Tiªu chuÈn (15-30kg) cho ¨n tù do. l−îng lîn Ng« C¸m C¸m ®Ëm S¾n ¨n/con/ngµy - Cho ¨n 3 b÷a/ngµy (s¸ng, (kg) hay tÊm g¹o ®Æc C10 tr−a, tèi), cho ¨n ®óng giê 10-30 0,3 0,2 0,2 0 0,7-0,9 - Nªn cho lîn ¨n sèng 31-60 0,5 0,2 0,2 0 1,2-1,5 61-100 0,6 0,3 0,3 10 1,9-2,3 - Rau xanh cho ¨n tù do - N−íc uèng ®ñ Chó ý : kh«ng cho ¨n thøc ¨n mèc, thiu VI. VÖ sinh - phßng bÖnh 1. VÖ sinh chuång tr¹i 3. Mét sè bÖnh th−êng gÆp ë lîn thÞt - Lîn míi mua vÒ nu«i c¸ch ly, theo dâi tõ 3 ! Héi chøng tiªu ch¶y : ®Õn 7 ngµy. -Nguyªn nh©n : do thay ®æi m«i tr−êng - VÖ sinh chuång tr¹i tr−íc khi th¶ lîn, dïng sèng, thøc ¨n, do vi khuÈn ®−êng ruét v«i bét, chÊt tÈy chuång (Ecoli), virus, kÝ sinh trïng g©y nªn - §Ó trèng chuång tèt nhÊt tõ 7-10 ngµy - Ch÷a bÖnh : dïng mét trong c¸c lo¹i - Hµng ngµy quÐt, dän chuång s¹ch sÏ thuèc sau : Emytan, Chlotetrasol, - Lu«n röa s¹ch m¸ng ¨n vµ m¸ng uèng Tetrafura... Thuèc nam : l¸ cã vÞ ch¸t nh− hång 2.Phßng bÖnh xiªm, hoa chuèi... cho ¨n hoÆc gi· nhá, -T¹o ra lîn khoÎ cã søc ®Ò kh¸ng cao b»ng v¾t n−íc cho uèng. c¸ch ®¶m b¶o chÕ ®é dinh d−ìng cho c©n ! BÖnh tô huyÕt trïng ®èi, ®óng khÈu phÇn. - Nguyªn nh©n : do vi khuÈn g©y nªn ! Sau khi mua lîn : - C¸ch ch÷a : dïng Streptomycin - 3 ngµy cÇn tÈy giun Kanamycin - 7 ngµy cÇn tiªm phßng 4 bÖnh : dÞch t¶, LiÒu : 10ml/40kg träng l−îng ®ãng dÊu, phã th−¬ng hµn, tô huyÕt trïng ! Chó ý : xem kü nh·n thuèc tr−íc khi sö dông C¸m ¬n «ng bµ chñ rÊt quan t©m ®Õn t«i ! Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 2
Đồng bộ tài khoản