Kỹ thuật nuôi lợn thịt F1

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
403
lượt xem
126
download

Kỹ thuật nuôi lợn thịt F1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật nuôi lợn thịt F1. Khái niệm và sơ đồ lai của lợn lai F1. Là con lai của : Lợn nái Móng cái thuần x Đực ngoại thuần (I-ooc-sai hoặc Lan-đờ-rát)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi lợn thịt F1

  1. Kü thuËt nu«i lîn thÞt F1 I. Kh¸i niÖm vµ s¬ ®å lai cña lîn lai F1 Lµ con lai cña : Lîn n¸i Mãng c¸i thuÇn x §ùc ngo¹i thuÇn (I-ooc-sai hoÆc Lan-®ê-r¸t) X F1 lai cña I-ooc-sai (§¹i B¹ch) II. §Æc ®iÓm cña con F1 - L«ng tr¾ng, cã thÓ cã mét Ýt ®èm ®en - Tai dáng, ®øng lµ con lai cña I-ooc-sai - Tai cóp lµ con lai cña Lan-®ê-r¸t - Con lai cña I-ooc-sai víi Mãng C¸i dÔ nu«i nhanh lín, phï hîp víi ch¨n nu«i tËn dông - Con lai cña Lan-®ê-r¸t víi Mãng C¸i cã tû lÖ n¹c cao F1 lai cña nh−ng ®ßi hái thøc ¨n giµu ®¹m (thøc ¨n c«ng nghiÖp) Lan-®ê-r¸t III. Tiªu chuÈn chän con gièng - Chän bè mÑ cã lÝ lÞch râ rµng, cã nhiÒu ®Æc tÝnh tèt - Träng l−îng hai th¸ng tuæi ®¹t tõ 10 kg trë lªn - Lîn khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn, l−ng th¼ng, m«ng vai në c©n ®èi - M×nh dµi, bông thon gän, ch©n thanh, th¼ng, v÷ng ch¾c - Lîn con kh«ng cã khuyÕt tËt - Chän con cã tÝnh phµm ¨n - Nªn mua lîn gièng cña c¬ së nhµ n−íc hoÆc c¸c hé gia ®×nh quen IV. Chuång tr¹i - DiÖn tÝch chuång nu«i lµ 2 m2/con lîn - Nªn lµm chuång theo h−íng §«ng Nam lµ tèt nhÊt, tho¸ng m¸t mïa hÌ, Êm mïa ®«ng - NÒn chuång ®−îc lµm b»ng xi m¨ng hoÆc l¸t g¹ch, cao r¸o, s¹ch sÏ (cã hè chøa chÊt th¶i ngoµi chuång) - Cã m¸ng ¨n, m¸ng uèng (tèt nhÊt sö dông vßi uèng tù ®éng) - Cã hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i tèt - KÝch th−íc chuång nu«i tuú thuéc ®Þa h×nh vµ sè l−îng lîn nu«i, nh−ng tèt nhÊt lµ : 3 x 2 x 0,7m (dµi x réng x cao) Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång- Th¸ng 9/2001 1
  2. V. Ch¨m sãc vµ nu«i d−ìng 2. Ch¨m sãc 1. Lîn míi mua - Mïa hÌ nªn t¾m cho lîn 2 - VËn chuyÓn lîn : kh«ng vËn chuyÓn lîn khi lîn lÇn/ngµy ¨n no - Mïa ®«ng nªn t¾m cho - Nªn cã lång réng ®Ó lîn ®øng tho¶i m¸i lîn 1 lÇn/ngµy (vµo ngµy - Khi th¶ lîn vµo chuång kh«ng nªn cho uèng n−íc n¾ng) l¹nh ngay, chØ nªn cho uèng sau khi lîn nghØ ®−îc - Ngµy rÐt th× chØ ch¶i, 1 giê kh«ng t¾m 4. Ph−¬ng ph¸p cho ¨n 3. Tiªu chuÈn ¨n cña lîn (1 lîn/ngµy) - Tèt nhÊt giai ®o¹n lîn nhá Träng C«ng thøc pha trén Tiªu chuÈn (15-30kg) cho ¨n tù do. l−îng lîn Ng« C¸m C¸m ®Ëm S¾n ¨n/con/ngµy - Cho ¨n 3 b÷a/ngµy (s¸ng, (kg) hay tÊm g¹o ®Æc C10 tr−a, tèi), cho ¨n ®óng giê 10-30 0,3 0,2 0,2 0 0,7-0,9 - Nªn cho lîn ¨n sèng 31-60 0,5 0,2 0,2 0 1,2-1,5 61-100 0,6 0,3 0,3 10 1,9-2,3 - Rau xanh cho ¨n tù do - N−íc uèng ®ñ Chó ý : kh«ng cho ¨n thøc ¨n mèc, thiu VI. VÖ sinh - phßng bÖnh 1. VÖ sinh chuång tr¹i 3. Mét sè bÖnh th−êng gÆp ë lîn thÞt - Lîn míi mua vÒ nu«i c¸ch ly, theo dâi tõ 3 ! Héi chøng tiªu ch¶y : ®Õn 7 ngµy. -Nguyªn nh©n : do thay ®æi m«i tr−êng - VÖ sinh chuång tr¹i tr−íc khi th¶ lîn, dïng sèng, thøc ¨n, do vi khuÈn ®−êng ruét v«i bét, chÊt tÈy chuång (Ecoli), virus, kÝ sinh trïng g©y nªn - §Ó trèng chuång tèt nhÊt tõ 7-10 ngµy - Ch÷a bÖnh : dïng mét trong c¸c lo¹i - Hµng ngµy quÐt, dän chuång s¹ch sÏ thuèc sau : Emytan, Chlotetrasol, - Lu«n röa s¹ch m¸ng ¨n vµ m¸ng uèng Tetrafura... Thuèc nam : l¸ cã vÞ ch¸t nh− hång 2.Phßng bÖnh xiªm, hoa chuèi... cho ¨n hoÆc gi· nhá, -T¹o ra lîn khoÎ cã søc ®Ò kh¸ng cao b»ng v¾t n−íc cho uèng. c¸ch ®¶m b¶o chÕ ®é dinh d−ìng cho c©n ! BÖnh tô huyÕt trïng ®èi, ®óng khÈu phÇn. - Nguyªn nh©n : do vi khuÈn g©y nªn ! Sau khi mua lîn : - C¸ch ch÷a : dïng Streptomycin - 3 ngµy cÇn tÈy giun Kanamycin - 7 ngµy cÇn tiªm phßng 4 bÖnh : dÞch t¶, LiÒu : 10ml/40kg träng l−îng ®ãng dÊu, phã th−¬ng hµn, tô huyÕt trïng ! Chó ý : xem kü nh·n thuèc tr−íc khi sö dông C¸m ¬n «ng bµ chñ rÊt quan t©m ®Õn t«i ! Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 2
Đồng bộ tài khoản