Kỹ thuật nuôi lợn thịt hướng nạc

Chia sẻ: daumeoduoicop

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi lợn thịt hướng nạc', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi lợn thịt hướng nạc

Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nóiKü thuËt nu«i Lîn thÞt h−íng n¹c
Gièng lîn nu«i thÞt cã tû lÖ nÆc cao ®−îc lai t¹o phæ biÕn tõ c¸c gièng
lîn n¸i (Landrace x Yorkshin) lai víi lîn ®ùc gièng Duroc hoÆc Pietrain cÇn
®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt:
- Khèi l−îng giÕt thÞt ®¹t 90 - 100kg ë 165 - 175 ngµy tuæi (tuú thuéc
vµo gièng).
- Tiªu tèn thøc ¨n/1kg träng l−îng: 2,6 - 2,8kg thøc ¨n hçn hîp.
- Tû lÖ n¹c/thÞt xÎ lín h¬n hoÆc b»ng 55%.
I. Chän lîn ®Ó nu«i thÞt:
Lîn ®−îc chän ®Ó nu«i thÞt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm:
- M×nh dµi c©n ®èi, l−ng th¼ng, m«ng trßn, bông thon, ch©n th¼ng vµ ch¾c.
- Nhanh nhÑn, m¾t s¸ng, tinh nhanh, ham ho¹t ®éng.
- Khèi l−îng b¾t ®Çu nu«i ë 50 - 90 ngµy tuæi ®¹t 15 - 25kg/con.
II. Chuång nu«i lîn:
- VÞ trÝ chuång bè trÝ n¬i: tho¸ng m¸t, kh« r¸o, yªn tÜnh, kh«ng cã n−íc
ø ®äng hoÆc ch¶y qua, thuËn tiÖn cho viÖc xuÊt b¸n vµ vËn chuyÓn.
- H−íng chuång: NÕu chuång 1 d·y th× mÆt tr−íc h−íng §«ng - Nam.
NÕu chuång 2 d·y h−íng Nam - B¾c, tr¸nh giã lïa vµo mïa §«ng, cÇn cã rÌm
che bít ¸nh s¸ng khi lîn ®¹t khèi l−îng 65 - 100kg/con.
- DiÖn tÝch chuång: §¶m b¶o b×nh qu©n 2,5 m2/con, sè l−îng lîn nu«i
trong mét « chuång kho¶ng 15 - 20 con.
- NÒn chuång: Cao h¬n mÆt ®Êt 20cm, cã ®é nghiªng 2 - 3%. NÒn
chuång b»ng ph¼ng, kh«ng l¸ng ®Ó tr¸nh tr¬n tr−ît, kh«ng bÞ ®äng n−íc.
- Cèng r·nh tho¸t n−íc quanh chuång cã ®é s©u 25 - 30cm, ®é dèc 10 -
15cm.
- T−êng ng¨n « chuång cao 1 - 1,2m, v¸ch tr−íc vµ v¸ch sau cã cöa ra
vµo ®Ó quÐt dän.
- M¸ng ¨n: Ph¶i ®ñ réng ®Ó lîn kh«ng chen chóc, chia m¸ng ¨n lµ nhiÒu
ng¨n, chiÒu dµi mç ng¨n kho¶ng 0,3m.Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 1
Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói


- Vßi n−íc uèng: §¶m b¶o 10 - 15 lîn thÞt/1 vßi n−íc uèng tù ®éng.
Mçi « chuång bè trÝ 2 vßi, trong ®ã 1 vßi l¾p cao 35 - 40cm, vßi kia l¾p cao 55
- 60cm.
III. ChÕ ®é ¨n, uèng ®èi víi lîn:
- Dinh d−ìng cho lîn thÞt cÇn ®−îc ®¶m b¶o:
Khèi l−îng kg/1lîn Protein th« (%) N¨ng l−îng kaclo/1kg thøc ¨n
15 - 35 18 3.000
36 - 65 16 3.000
66 - 100 13 3.000


- C¸ch cho ¨n:
+ Lîn d−íi 40kg/con, ngµy cho ¨n 3 b÷a.
+ Lîn trªn 40kg/con, ngµy cho ¨n 2 b÷a.
- N−íc uèng:
+ Lîn tõ 20 - 40kg/con, ®¶m b¶o 1,5 - 9 lÝt n−íc/con/ngµy.
+ Lîn tõ 41 - 100kg/con, ®¶m b¶o 3,5 - 20 lÝt n−íc/con/ngµy.
- NhiÖt ®é chu«ng thÝch hîp:
+ Lîn tõ 20 - 40kg/con, nhiÖt ®é trong chuång 23 - 25oC.
+ Lîn tõ 40 - 60kg/con, nhiÖt ®é trong chuång 18 - 23oC.
+ Lîn tõ 20 - 40kg/con, nhiÖt ®é trong chuång 17 - 23oC.
IV. Qu¶n lý, ch¨m sãc:
- Thùc hiÖn nhËp vµ xuÊt chuång cïng 1 lóc víi tÊt c¶ sè l−îng trong
nh÷ng « chuång.
- TÈy giun s¸n tr−íc khi nhËp chuång vµ tiªm phßng theo quy tr×nh, quy
®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý thó y.
- Cä röa, s¸t trïng chuång b»ng n−íc v«i pha lo·ng hoÆc b»ng Formol
0,1 - 1%. Sau khi tÈy uÕ cÇn ®Ó trèng chuång 4 - 5 ngµy míi ®−a vµo nu«i ®ît
kh¸c.
Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản