Kỹ thuật nuôi lợn thịt hướng nạc

Chia sẻ: daumeoduoicop

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi lợn thịt hướng nạc', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi lợn thịt hướng nạc

 

  1. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói Kü thuËt nu«i Lîn thÞt h−íng n¹c Gièng lîn nu«i thÞt cã tû lÖ nÆc cao ®−îc lai t¹o phæ biÕn tõ c¸c gièng lîn n¸i (Landrace x Yorkshin) lai víi lîn ®ùc gièng Duroc hoÆc Pietrain cÇn ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt: - Khèi l−îng giÕt thÞt ®¹t 90 - 100kg ë 165 - 175 ngµy tuæi (tuú thuéc vµo gièng). - Tiªu tèn thøc ¨n/1kg träng l−îng: 2,6 - 2,8kg thøc ¨n hçn hîp. - Tû lÖ n¹c/thÞt xÎ lín h¬n hoÆc b»ng 55%. I. Chän lîn ®Ó nu«i thÞt: Lîn ®−îc chän ®Ó nu«i thÞt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm: - M×nh dµi c©n ®èi, l−ng th¼ng, m«ng trßn, bông thon, ch©n th¼ng vµ ch¾c. - Nhanh nhÑn, m¾t s¸ng, tinh nhanh, ham ho¹t ®éng. - Khèi l−îng b¾t ®Çu nu«i ë 50 - 90 ngµy tuæi ®¹t 15 - 25kg/con. II. Chuång nu«i lîn: - VÞ trÝ chuång bè trÝ n¬i: tho¸ng m¸t, kh« r¸o, yªn tÜnh, kh«ng cã n−íc ø ®äng hoÆc ch¶y qua, thuËn tiÖn cho viÖc xuÊt b¸n vµ vËn chuyÓn. - H−íng chuång: NÕu chuång 1 d·y th× mÆt tr−íc h−íng §«ng - Nam. NÕu chuång 2 d·y h−íng Nam - B¾c, tr¸nh giã lïa vµo mïa §«ng, cÇn cã rÌm che bít ¸nh s¸ng khi lîn ®¹t khèi l−îng 65 - 100kg/con. - DiÖn tÝch chuång: §¶m b¶o b×nh qu©n 2,5 m2/con, sè l−îng lîn nu«i trong mét « chuång kho¶ng 15 - 20 con. - NÒn chuång: Cao h¬n mÆt ®Êt 20cm, cã ®é nghiªng 2 - 3%. NÒn chuång b»ng ph¼ng, kh«ng l¸ng ®Ó tr¸nh tr¬n tr−ît, kh«ng bÞ ®äng n−íc. - Cèng r·nh tho¸t n−íc quanh chuång cã ®é s©u 25 - 30cm, ®é dèc 10 - 15cm. - T−êng ng¨n « chuång cao 1 - 1,2m, v¸ch tr−íc vµ v¸ch sau cã cöa ra vµo ®Ó quÐt dän. - M¸ng ¨n: Ph¶i ®ñ réng ®Ó lîn kh«ng chen chóc, chia m¸ng ¨n lµ nhiÒu ng¨n, chiÒu dµi mç ng¨n kho¶ng 0,3m. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 1
  2. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói - Vßi n−íc uèng: §¶m b¶o 10 - 15 lîn thÞt/1 vßi n−íc uèng tù ®éng. Mçi « chuång bè trÝ 2 vßi, trong ®ã 1 vßi l¾p cao 35 - 40cm, vßi kia l¾p cao 55 - 60cm. III. ChÕ ®é ¨n, uèng ®èi víi lîn: - Dinh d−ìng cho lîn thÞt cÇn ®−îc ®¶m b¶o: Khèi l−îng kg/1lîn Protein th« (%) N¨ng l−îng kaclo/1kg thøc ¨n 15 - 35 18 3.000 36 - 65 16 3.000 66 - 100 13 3.000 - C¸ch cho ¨n: + Lîn d−íi 40kg/con, ngµy cho ¨n 3 b÷a. + Lîn trªn 40kg/con, ngµy cho ¨n 2 b÷a. - N−íc uèng: + Lîn tõ 20 - 40kg/con, ®¶m b¶o 1,5 - 9 lÝt n−íc/con/ngµy. + Lîn tõ 41 - 100kg/con, ®¶m b¶o 3,5 - 20 lÝt n−íc/con/ngµy. - NhiÖt ®é chu«ng thÝch hîp: + Lîn tõ 20 - 40kg/con, nhiÖt ®é trong chuång 23 - 25oC. + Lîn tõ 40 - 60kg/con, nhiÖt ®é trong chuång 18 - 23oC. + Lîn tõ 20 - 40kg/con, nhiÖt ®é trong chuång 17 - 23oC. IV. Qu¶n lý, ch¨m sãc: - Thùc hiÖn nhËp vµ xuÊt chuång cïng 1 lóc víi tÊt c¶ sè l−îng trong nh÷ng « chuång. - TÈy giun s¸n tr−íc khi nhËp chuång vµ tiªm phßng theo quy tr×nh, quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý thó y. - Cä röa, s¸t trïng chuång b»ng n−íc v«i pha lo·ng hoÆc b»ng Formol 0,1 - 1%. Sau khi tÈy uÕ cÇn ®Ó trèng chuång 4 - 5 ngµy míi ®−a vµo nu«i ®ît kh¸c. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 2
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản