Kỹ thuật nuôi vịt lấy trứng

Chia sẻ: daumeoduoicop

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi vịt lấy trứng', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi vịt lấy trứng

Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nóiKü thuËt nu«i vÞt lÊy trøng

I. C¸c gièng vÞt theo h−íng s¶n xuÊt trøng:

I.1. VÞt cá:
VÞt cá lµ mét trong nh÷ng gièng vÞt nu«i l©u ®êi nhÊt vµ phæ biÕn nhÊt ë
n−íc ta. VÞt cá cã nguån gèc tõ vÞt trêi ®−îc thuÇn ho¸ tù nhiªn.
Nu«i vÞt cá ®Ó lÊy trøng vµ kÕt hîp lÊy thÞt theo thêi vô (vÞt ch¹y ®ång).
VÞt cá cã nhiÒu mµu l«ng kh¸c nhau, con m¸i cã mµu l«ng chñ yÕu lµ
c¸nh sÎ, ngoµi ra cßn cã mµu x¸m, l«ng tr¾ng ®en, tr¾ng tuyÒn. Con trèng l«ng
ë cæ cã mµu xanh ®en, mµu vµng xanh.
VÞt cá tÇm vãc nhá bÐ, b¾t ®Çu ®Î trøng sau 140 ngµy tuæi, vÞt ®ùc nÆng
1,5 - 1,7kg, vÞt m¸i nÆng 1,4 - 1,5kg.
S¶n l−îng trøng 200 - 225 qu¶/m¸i/n¨m. Trøng nhá, khèi l−îng 64 -
65gr/qu¶. Trøng cã tû lÖ ph«i cao.
I.2. VÞt Khaki Campbell:
VÞt Khaki Campbell cã nguån gèc tõ n−íc Anh, ®−îc nhËp néi vµo n−íc
ta cuèi n¨m 1989. Con trèng cã mµu l«ng kaki, ®Çu vµ cæ mµu ®en, ch©n vµ
má mµu x¸m. Con m¸i l«ng mµu kaki.
Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®¹i trµ, vÞt b¾t ®Çu ®Î lóc 140 - 150 ngµy tuæi.
S¶n l−îng trøng 250 - 280 qu¶/m¸i/n¨m. Khèi l−îng trøng 65 - 75gr/qu¶.
Trøng cã tû lÖ ph«i cao trªn 90%. Tû lÖ nu«i sèng ®¹t trªn 94%.
I.3. VÞt CV 2000 Layer:
VÞt CV 2000 Layer nhËp vµo n−íc ta n¨m 1997. C¶ vÞt trèng vµ vÞt m¸i
cã mµu l«ng tr¾ng tuyÒn, khèi l−îng 8 tuÇn tuæi ®¹t 1,4kg/con. VÞt b¾t ®Çu ®Î
trøng lóc 154 ngµy tuæi. Khèi l−îng vÞt vµo ®Î ®¹t 1,8 - 2,0kg/con. S¶n l−îng
trøng 285 – 300 qu¶/m¸i/n¨m, trøng to, khèi l−îng 70 - 75gr/qu¶. VÞt CV
2000 Layer thÝch hîp nu«i nhèt kÕt hîp ch¨n th¶.
II. Chuång vÞt:
- Chuång ph¶i tho¸ng m¸t, Êm vµ kÝn vµo mïa ®«ng, m¸t vÒ mïa hÌ.


Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 1
Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói


- Cã thÓ x©y g¹ch hoÆc lµm b»ng tre, gç. M¸i chuång lîp ngãi,
fibroxim¨ng, l¸ cä, r¹ ®Òu ®−îc.
- NÒn chuång ph¶i cao, kh«ng gå ghÒ ®−îc l¸t b»ng g¹ch hoÆc xi m¨ng
nh¸m, chÊt ®én chuång ph¶i kh« s¹ch.
- DiÖn tÝch chuång nÕu nu«i nhèt: 1m2 cho 30 - 32 vÞt d−íi 10 ngµy tuæi;
cho 18 - 20 vÞt tõ 11 - 20 ngµy tuæi; cho 4 - 5 vÞt tõ 21 ngµy tuæi trë lªn.
- DiÖn tÝch s©n ch¬i nÕu ch¨n th¶: 20 m2 cho vÞt tõ 20 ngµy tuæi trë lªn.
- VÖ sinh chuång sau mçi løa nu«i gåm c¸c c«ng viÖc:
+ Cä röa s¹ch sÏ chuång råi ®Ó kh« r¸o th× tÈy uÕ.
+ Phun thuèc s¸t trïng b»ng Formol 2% hoÆc Crezil 5%.
+ QuÐt v«i lªn v¸ch t−êng cao 0,8 - 1m.
- Cho vÞt ¨n uèng ë ngoµi chuång ®Ó gi÷ chuång ®−îc kh« s¹ch.
- Sau khi vÖ sinh chuång, cÇn ®Ó trèng chuång 5 - 7 ngµy míi nu«i løa kh¸c.
- ChÊt ®én chuång ph¶i ®−îc ph¬i kh« vµ ®−îc xö lý b»ng Formol 2%.
Chuång ®−îc ®én dµy 5 - 8cm tuú theo thêi tiÕt tõng mïa vµ tuú theo tuæi vÞt.
III. Kü thuËt nu«i d−ìng, ch¨m sãc vÞt con tõ 1 ®Õn 20 ngµy tuæi:

III.1. Chän vÞt con míi në:
CÇn chän vÞt con l«ng m−ît, rèn kh«, m¾t s¸ng, nhanh nhÑn. Ch©n vµ
má bãng, vÞt kh«ng cã khuyÕt tËt.
III.2. Kü thuËt gét vÞt con:
- Chuång sau khi tÈy uÕ, khö trïng th× r¶i ®Òu chÊt ®én vµo chuång. BËt
®Ìn, lß s−ëi cho chuång Êm tr−íc khi th¶ vÞt con vµo chuång.
- Chuång ë n¬i khuÊt giã, tho¸ng, Êm. Dïng cãt qu©y vÞt vµo mét gãc
Êm vµ níi cãt qu©y theo ®é lín cña vÞt.
- Cho vÞt ¨n no, ®ñ chÊt, uèng n−íc ®Çy ®ñ vµ s¹ch sÏ. Thøc ¨n cho vÞt
®¶m b¶o 20% protein, n¨ng l−îng 2.900 kcalo/1kg thøc ¨n.
- Thøc ¨n hµng ngµy t¨ng dÇn theo tuæi vÞt con, ®iÒu chØnh l−îng thøc
¨n phï hîp theo ng−ìng sau ®©y cho nhiÒu b÷a trong ngµy.
+ VÞt 1 ngµy tuæi: L−îng thøc ¨n 3,5gr/con/ngµy.
+ VÞt 5 ngµy tuæi: L−îng thøc ¨n 17,5gr/con/ngµy.
+ VÞt 15 ngµy tuæi: L−îng thøc ¨n 52,5gr/con/ngµy.


Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 2
Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói


+ VÞt 20 ngµy tuæi: L−îng thøc ¨n 70,0gr/con/ngµy.
- Trong tr−êng hîp kh«ng cã thøc ¨n c«ng nghiÖp, cã thÓ thay thÕ b»ng
thøc ¨n cæ truyÒn víi sè l−îng 1 ngµy chia lµm 4 - 5 b÷a nh− sau:
+ VÞt 1 ngµy tuæi: 8gr c¬m + 2gr rau hoÆc bÌo tÊm/ngµy/ con.
+ VÞt 5 ngµy tuæi: 10gr c¬m + 3gr rau hoÆc bÌo tÊm + 4gr måi t−¬i +
2gr ®Ëu xanh/ngµy/ con.
+ VÞt 15 ngµy tuæi: 20gr thãc luéc+ 10gr c¬m + 10gr rau hoÆc bÌo tÊm
+ 6gr måi t−¬i + 4gr bét/ngµy/ con.
+ VÞt 20 ngµy tuæi: 50gr thãc luéc+ 8gr rau hoÆc bÌo tÊm + 6gr måi t−¬i
+ 16gr måi t−¬i + 8gr bét ®Ëu xanh/ngµy/ con.
- N−íc uèng cho vÞt con ph¶i ®Çy ®ñ, s¹ch sÏ, kh«ng nãng qu¸ 30oC,
kh«ng l¹nh d−íi 8oC.
- M¸ng ¨n, m¸ng uèng n−íc ph¶i cä röa hµng ngµy.
- Hµng ngµy ph¶i kiÓm tra, theo dâi ®Çu vÞt ®Ó cã sù ®iÒu chØnh nhiÖt ®é
trong chuång khi vÞt con cã biÓu hiÖn nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸. NÕu vÞt chÕt
ph¶i nhÆt ngay khái chuång, vÞt èm ph¶i nhèt riªng ®Ó cã chÕ ®é ch¨m sãc
phï hîp.
- Kh«ng cho vÞt ¨n thøc ¨n «i, thiu, mèc.
IV. Kü thuËt ch¨m sãc, nu«i d−ìng vÞt hËu bÞ (9 tuÇn ®Õn 20 tuÇn
tuæi):
- L−îng thøc ¨n hµng ngµy cho vÞt hËu bÞ nu«i nhèt nh− sau:
9 - 10 tuÇn tuæi - 74gr/con/ngµy.
14 - 15 tuÇn tuæi - 80gr/con/ngµy.
19 - 20 tuÇn tuæi - 110gr/con/ngµy.
Trªn 20 tuÇn tuæi - 120gr/con/ngµy.
- Nu«i ch¨n th¶ hµng ngµy trªn ®ång, tr−a cho vÞt nghØ n¬i cã bãng m¸t
hoÆc lÒu t¹m ngoµi ®ång.
- L−u ý ®ång, b·i kÐm måi ph¶i cho vÞt ¨n thªm. Nh÷ng ngµy gÆp thêi
tiÕt xÊu kh«ng ch¨n th¶ ngoµi ®ång ph¶i cho vÞt ¨n ®ñ no.
- Tõ tuÇn thø 19 trë ®i cho vÞt ¨n thªm thãc, måi t−¬i (t«m, cua, c¸ con,
giun ®Êt...). Ph¶i ®¶m b¶o cho ®µn vÞt ph¸t triÓn ®ång ®Òu kh«ng cã con bÐo
qu¸ hay gÇy qu¸ tr−íc khi ®Î trøng.

Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 3
Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói


V. Kü thuËt nu«i d−ìng, ch¨m sãc vÞt ®Î (tõ 21 tuÇn tuæi trë lªn):
- Chän vÞt ®Î: Khi vÞt ®−îc 18 tuÇn tuæi chän nh÷ng con khoÎ m¹nh,
ngo¹i h×nh ®Ñp, ®Çu th¼ng, m«ng në, ch¨n ch¾c, m¾t s¸ng, nhanh nhÑn ®Ó lµm
vÞt m¸i ®Î.
NÕu nu«i ®Ó lÊy trøng Êp cÇn cã ®ñ sèng. Chän vÞt ®ùc tèt th¶ vµo ®µn
vÞt m¸i theo tû lÖ 1 ®ùc 6 - 8 con m¸i.
- Nu«i nhèt: Giai ®o¹n vÞt ®Î cho ¨n thøc ¨n hçn hîp d¹ng bét hay d¹ng
viªn. Cã thÓ cho ¨n thøc ¨n ®Ëm ®Æc phèi trén phô phÈm theo h−íng dÉn.
L−îng thøc ¨n 130 - 150gr/con/ngµy.
Cho vÞt ¨n uèng ngoµi chuång ®Ó gi÷ chuång s¹ch sÏ. M¸ng ¨n, m¸ng
uèng ph¶i cä, röa hµng ngµy.
- Nu«i ch¨n th¶: Quy m« ®µn phô thuéc chÊt l−îng, diÖn tÝch ®ång b·i
ch¨n th¶ vµ lao ®éng. Nãi chung kho¶ng 100 - 120 con/1®µn lµ võa. VÞt Khaki
Campbell ham kiÕm måi dÔ ®i t¶n m¹n xa ®µn nªn bÞ l¹c, cÇn theo dâi, qu¶n
lý tèt khi ch¨n th¶.
Cho vÞt ¨n thªm vµo buæi chiÒu sau 1 ngµy ch¨n th¶. Thøc ¨n thªm b»ng
thãc vµ måi t−¬i.

VI. Thu nhÆt trøng:
VÞt th−êng ®Î vµo ban ®ªm, thu nhÆt trøng vµo lóc 6 - 7 giê s¸ng ®Ó
trøng kh«ng bÞ vÞt lµm bÈn hoÆc bÞ vì.
Trøng xÕp vµo khay, ®Ó n¬i cao r¸o, tho¸ng m¸t sÏ lµm cho trøng t−¬i
l©u h¬n.
NÕu lµ trøng ®Ó Êp th× ph¶i chuyÓn vµo lß Êp tr−íc 5 ngµy kÓ tõ sau khi
vÞt ®Î.
VII. Phßng bÖnh cho vÞt:

VII.1. BÖnh dÞch t¶:
DÞch t¶ lµ bÖnh truyÒn nhiÔm do viruts Herpa g©y ra, cã thÓ m¾c bÖnh ë
mäi tuæi cña vÞt.
- Thêi gian mang bÖnh 3 - 7 ngµy, vÞt ñ rò, n»m bÑp trong chuång, ®i l¹i
khã kh¨n, bá ¨n, uèng nhiÒu n−íc, l«ng xï, tiÕng kh¶n ®Æc, ph©n mµu xanh
tr¾ng, thèi kh¼n. DÊu hiÖu ®Çu tiªn lµ viªm kÕt m¹c, m¾t −ít, n−íc m¾t ch¶y ra.


Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 4
Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói


§Õn nay ch−a cã thuèc trÞ bÖnh nµy. Tèt nhÊt lµ ph¶i thùc hiÖn tiªm
phßng vacxin dÞch tr¶ theo lÞch cña Tr¹m thó y.
VII.2. BÖnh tô huyÕt trïng:
BÖnh nµy do vi khuÈn Pasteusello Multocida g©y ra. VÞt cã thÓ m¾c
bÖnh nµy tõ 4 tuÇn tuæi trë lªn.
- ThÓ qu¸ cÊp: VÞt chÕt nhanh, vÉn cßn bÐo vµ khã ph¸t hiÖn triÖu chøng
bÖnh.
- ThÓ cÊp: VÞt kÐm ¨n, sèt, kh¸t n−íc, miÖng cã chÊt nhít ch¶y ra, ph©n
mµu tr¾ng sau chuyÓn vµng lôc.
- ThÓ m·n: VÞt bÞ s−ng khíp ®Çu gèi vµ bµn ch©n, ®i l¹i khã kh¨n.
PhßngbÖnh: Tiªm vacxin tô huyÕt trïng. Phßng trÞ dïng kh¸ng sinh
Sunfametasin 1%, Sunfaquinoxalin 0,05 - 0,2% trén vµo thøc ¨n hay n−íc
uèng trong 5 ngµy. Cã thÓ dïng Streptoningcin, Tetraxylin, Neotsol, Chloran
Senicol ®Ó phßng trÞ.
VII.3. BÖnh Phã th−¬ng hµn:
- BÖnh nµy do 1 hay nhiÒu vi khÈn Salmonella g©y ra. VÞt con m¾c bÖnh
nµy tû lÖ chÕt 60%, khi m¾c bÖnh vÞt con th−êng dån gÇn lß s−ëi, cæ rôt, c¸nh
x·, bá ¨n, kh¸t n−íc, Øa ch¶y ph©n mµu tr¾ng x¸m.
BÖnh nµy th−êng l©y lan qua trøng, nªn tr−íc khi ®−a vµo Êp cÇn khö
trïng trøng b»ng Formol 1%, thuèc tÝm. §¶m b¶o chuång s¹ch sÏ, kh« r¸o vµ
®−îc khö trïng b»ng Formol 0,5 - 1% hay Crexil 5%.
Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản