Kỹ thuật nuôi vịt lấy trứng

Chia sẻ: daumeoduoicop

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi vịt lấy trứng', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi vịt lấy trứng

 

  1. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói Kü thuËt nu«i vÞt lÊy trøng I. C¸c gièng vÞt theo h−íng s¶n xuÊt trøng: I.1. VÞt cá: VÞt cá lµ mét trong nh÷ng gièng vÞt nu«i l©u ®êi nhÊt vµ phæ biÕn nhÊt ë n−íc ta. VÞt cá cã nguån gèc tõ vÞt trêi ®−îc thuÇn ho¸ tù nhiªn. Nu«i vÞt cá ®Ó lÊy trøng vµ kÕt hîp lÊy thÞt theo thêi vô (vÞt ch¹y ®ång). VÞt cá cã nhiÒu mµu l«ng kh¸c nhau, con m¸i cã mµu l«ng chñ yÕu lµ c¸nh sÎ, ngoµi ra cßn cã mµu x¸m, l«ng tr¾ng ®en, tr¾ng tuyÒn. Con trèng l«ng ë cæ cã mµu xanh ®en, mµu vµng xanh. VÞt cá tÇm vãc nhá bÐ, b¾t ®Çu ®Î trøng sau 140 ngµy tuæi, vÞt ®ùc nÆng 1,5 - 1,7kg, vÞt m¸i nÆng 1,4 - 1,5kg. S¶n l−îng trøng 200 - 225 qu¶/m¸i/n¨m. Trøng nhá, khèi l−îng 64 - 65gr/qu¶. Trøng cã tû lÖ ph«i cao. I.2. VÞt Khaki Campbell: VÞt Khaki Campbell cã nguån gèc tõ n−íc Anh, ®−îc nhËp néi vµo n−íc ta cuèi n¨m 1989. Con trèng cã mµu l«ng kaki, ®Çu vµ cæ mµu ®en, ch©n vµ má mµu x¸m. Con m¸i l«ng mµu kaki. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®¹i trµ, vÞt b¾t ®Çu ®Î lóc 140 - 150 ngµy tuæi. S¶n l−îng trøng 250 - 280 qu¶/m¸i/n¨m. Khèi l−îng trøng 65 - 75gr/qu¶. Trøng cã tû lÖ ph«i cao trªn 90%. Tû lÖ nu«i sèng ®¹t trªn 94%. I.3. VÞt CV 2000 Layer: VÞt CV 2000 Layer nhËp vµo n−íc ta n¨m 1997. C¶ vÞt trèng vµ vÞt m¸i cã mµu l«ng tr¾ng tuyÒn, khèi l−îng 8 tuÇn tuæi ®¹t 1,4kg/con. VÞt b¾t ®Çu ®Î trøng lóc 154 ngµy tuæi. Khèi l−îng vÞt vµo ®Î ®¹t 1,8 - 2,0kg/con. S¶n l−îng trøng 285 – 300 qu¶/m¸i/n¨m, trøng to, khèi l−îng 70 - 75gr/qu¶. VÞt CV 2000 Layer thÝch hîp nu«i nhèt kÕt hîp ch¨n th¶. II. Chuång vÞt: - Chuång ph¶i tho¸ng m¸t, Êm vµ kÝn vµo mïa ®«ng, m¸t vÒ mïa hÌ. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 1
  2. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói - Cã thÓ x©y g¹ch hoÆc lµm b»ng tre, gç. M¸i chuång lîp ngãi, fibroxim¨ng, l¸ cä, r¹ ®Òu ®−îc. - NÒn chuång ph¶i cao, kh«ng gå ghÒ ®−îc l¸t b»ng g¹ch hoÆc xi m¨ng nh¸m, chÊt ®én chuång ph¶i kh« s¹ch. - DiÖn tÝch chuång nÕu nu«i nhèt: 1m2 cho 30 - 32 vÞt d−íi 10 ngµy tuæi; cho 18 - 20 vÞt tõ 11 - 20 ngµy tuæi; cho 4 - 5 vÞt tõ 21 ngµy tuæi trë lªn. - DiÖn tÝch s©n ch¬i nÕu ch¨n th¶: 20 m2 cho vÞt tõ 20 ngµy tuæi trë lªn. - VÖ sinh chuång sau mçi løa nu«i gåm c¸c c«ng viÖc: + Cä röa s¹ch sÏ chuång råi ®Ó kh« r¸o th× tÈy uÕ. + Phun thuèc s¸t trïng b»ng Formol 2% hoÆc Crezil 5%. + QuÐt v«i lªn v¸ch t−êng cao 0,8 - 1m. - Cho vÞt ¨n uèng ë ngoµi chuång ®Ó gi÷ chuång ®−îc kh« s¹ch. - Sau khi vÖ sinh chuång, cÇn ®Ó trèng chuång 5 - 7 ngµy míi nu«i løa kh¸c. - ChÊt ®én chuång ph¶i ®−îc ph¬i kh« vµ ®−îc xö lý b»ng Formol 2%. Chuång ®−îc ®én dµy 5 - 8cm tuú theo thêi tiÕt tõng mïa vµ tuú theo tuæi vÞt. III. Kü thuËt nu«i d−ìng, ch¨m sãc vÞt con tõ 1 ®Õn 20 ngµy tuæi: III.1. Chän vÞt con míi në: CÇn chän vÞt con l«ng m−ît, rèn kh«, m¾t s¸ng, nhanh nhÑn. Ch©n vµ má bãng, vÞt kh«ng cã khuyÕt tËt. III.2. Kü thuËt gét vÞt con: - Chuång sau khi tÈy uÕ, khö trïng th× r¶i ®Òu chÊt ®én vµo chuång. BËt ®Ìn, lß s−ëi cho chuång Êm tr−íc khi th¶ vÞt con vµo chuång. - Chuång ë n¬i khuÊt giã, tho¸ng, Êm. Dïng cãt qu©y vÞt vµo mét gãc Êm vµ níi cãt qu©y theo ®é lín cña vÞt. - Cho vÞt ¨n no, ®ñ chÊt, uèng n−íc ®Çy ®ñ vµ s¹ch sÏ. Thøc ¨n cho vÞt ®¶m b¶o 20% protein, n¨ng l−îng 2.900 kcalo/1kg thøc ¨n. - Thøc ¨n hµng ngµy t¨ng dÇn theo tuæi vÞt con, ®iÒu chØnh l−îng thøc ¨n phï hîp theo ng−ìng sau ®©y cho nhiÒu b÷a trong ngµy. + VÞt 1 ngµy tuæi: L−îng thøc ¨n 3,5gr/con/ngµy. + VÞt 5 ngµy tuæi: L−îng thøc ¨n 17,5gr/con/ngµy. + VÞt 15 ngµy tuæi: L−îng thøc ¨n 52,5gr/con/ngµy. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 2
  3. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói + VÞt 20 ngµy tuæi: L−îng thøc ¨n 70,0gr/con/ngµy. - Trong tr−êng hîp kh«ng cã thøc ¨n c«ng nghiÖp, cã thÓ thay thÕ b»ng thøc ¨n cæ truyÒn víi sè l−îng 1 ngµy chia lµm 4 - 5 b÷a nh− sau: + VÞt 1 ngµy tuæi: 8gr c¬m + 2gr rau hoÆc bÌo tÊm/ngµy/ con. + VÞt 5 ngµy tuæi: 10gr c¬m + 3gr rau hoÆc bÌo tÊm + 4gr måi t−¬i + 2gr ®Ëu xanh/ngµy/ con. + VÞt 15 ngµy tuæi: 20gr thãc luéc+ 10gr c¬m + 10gr rau hoÆc bÌo tÊm + 6gr måi t−¬i + 4gr bét/ngµy/ con. + VÞt 20 ngµy tuæi: 50gr thãc luéc+ 8gr rau hoÆc bÌo tÊm + 6gr måi t−¬i + 16gr måi t−¬i + 8gr bét ®Ëu xanh/ngµy/ con. - N−íc uèng cho vÞt con ph¶i ®Çy ®ñ, s¹ch sÏ, kh«ng nãng qu¸ 30oC, kh«ng l¹nh d−íi 8oC. - M¸ng ¨n, m¸ng uèng n−íc ph¶i cä röa hµng ngµy. - Hµng ngµy ph¶i kiÓm tra, theo dâi ®Çu vÞt ®Ó cã sù ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong chuång khi vÞt con cã biÓu hiÖn nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸. NÕu vÞt chÕt ph¶i nhÆt ngay khái chuång, vÞt èm ph¶i nhèt riªng ®Ó cã chÕ ®é ch¨m sãc phï hîp. - Kh«ng cho vÞt ¨n thøc ¨n «i, thiu, mèc. IV. Kü thuËt ch¨m sãc, nu«i d−ìng vÞt hËu bÞ (9 tuÇn ®Õn 20 tuÇn tuæi): - L−îng thøc ¨n hµng ngµy cho vÞt hËu bÞ nu«i nhèt nh− sau: 9 - 10 tuÇn tuæi - 74gr/con/ngµy. 14 - 15 tuÇn tuæi - 80gr/con/ngµy. 19 - 20 tuÇn tuæi - 110gr/con/ngµy. Trªn 20 tuÇn tuæi - 120gr/con/ngµy. - Nu«i ch¨n th¶ hµng ngµy trªn ®ång, tr−a cho vÞt nghØ n¬i cã bãng m¸t hoÆc lÒu t¹m ngoµi ®ång. - L−u ý ®ång, b·i kÐm måi ph¶i cho vÞt ¨n thªm. Nh÷ng ngµy gÆp thêi tiÕt xÊu kh«ng ch¨n th¶ ngoµi ®ång ph¶i cho vÞt ¨n ®ñ no. - Tõ tuÇn thø 19 trë ®i cho vÞt ¨n thªm thãc, måi t−¬i (t«m, cua, c¸ con, giun ®Êt...). Ph¶i ®¶m b¶o cho ®µn vÞt ph¸t triÓn ®ång ®Òu kh«ng cã con bÐo qu¸ hay gÇy qu¸ tr−íc khi ®Î trøng. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 3
  4. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói V. Kü thuËt nu«i d−ìng, ch¨m sãc vÞt ®Î (tõ 21 tuÇn tuæi trë lªn): - Chän vÞt ®Î: Khi vÞt ®−îc 18 tuÇn tuæi chän nh÷ng con khoÎ m¹nh, ngo¹i h×nh ®Ñp, ®Çu th¼ng, m«ng në, ch¨n ch¾c, m¾t s¸ng, nhanh nhÑn ®Ó lµm vÞt m¸i ®Î. NÕu nu«i ®Ó lÊy trøng Êp cÇn cã ®ñ sèng. Chän vÞt ®ùc tèt th¶ vµo ®µn vÞt m¸i theo tû lÖ 1 ®ùc 6 - 8 con m¸i. - Nu«i nhèt: Giai ®o¹n vÞt ®Î cho ¨n thøc ¨n hçn hîp d¹ng bét hay d¹ng viªn. Cã thÓ cho ¨n thøc ¨n ®Ëm ®Æc phèi trén phô phÈm theo h−íng dÉn. L−îng thøc ¨n 130 - 150gr/con/ngµy. Cho vÞt ¨n uèng ngoµi chuång ®Ó gi÷ chuång s¹ch sÏ. M¸ng ¨n, m¸ng uèng ph¶i cä, röa hµng ngµy. - Nu«i ch¨n th¶: Quy m« ®µn phô thuéc chÊt l−îng, diÖn tÝch ®ång b·i ch¨n th¶ vµ lao ®éng. Nãi chung kho¶ng 100 - 120 con/1®µn lµ võa. VÞt Khaki Campbell ham kiÕm måi dÔ ®i t¶n m¹n xa ®µn nªn bÞ l¹c, cÇn theo dâi, qu¶n lý tèt khi ch¨n th¶. Cho vÞt ¨n thªm vµo buæi chiÒu sau 1 ngµy ch¨n th¶. Thøc ¨n thªm b»ng thãc vµ måi t−¬i. VI. Thu nhÆt trøng: VÞt th−êng ®Î vµo ban ®ªm, thu nhÆt trøng vµo lóc 6 - 7 giê s¸ng ®Ó trøng kh«ng bÞ vÞt lµm bÈn hoÆc bÞ vì. Trøng xÕp vµo khay, ®Ó n¬i cao r¸o, tho¸ng m¸t sÏ lµm cho trøng t−¬i l©u h¬n. NÕu lµ trøng ®Ó Êp th× ph¶i chuyÓn vµo lß Êp tr−íc 5 ngµy kÓ tõ sau khi vÞt ®Î. VII. Phßng bÖnh cho vÞt: VII.1. BÖnh dÞch t¶: DÞch t¶ lµ bÖnh truyÒn nhiÔm do viruts Herpa g©y ra, cã thÓ m¾c bÖnh ë mäi tuæi cña vÞt. - Thêi gian mang bÖnh 3 - 7 ngµy, vÞt ñ rò, n»m bÑp trong chuång, ®i l¹i khã kh¨n, bá ¨n, uèng nhiÒu n−íc, l«ng xï, tiÕng kh¶n ®Æc, ph©n mµu xanh tr¾ng, thèi kh¼n. DÊu hiÖu ®Çu tiªn lµ viªm kÕt m¹c, m¾t −ít, n−íc m¾t ch¶y ra. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 4
  5. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói §Õn nay ch−a cã thuèc trÞ bÖnh nµy. Tèt nhÊt lµ ph¶i thùc hiÖn tiªm phßng vacxin dÞch tr¶ theo lÞch cña Tr¹m thó y. VII.2. BÖnh tô huyÕt trïng: BÖnh nµy do vi khuÈn Pasteusello Multocida g©y ra. VÞt cã thÓ m¾c bÖnh nµy tõ 4 tuÇn tuæi trë lªn. - ThÓ qu¸ cÊp: VÞt chÕt nhanh, vÉn cßn bÐo vµ khã ph¸t hiÖn triÖu chøng bÖnh. - ThÓ cÊp: VÞt kÐm ¨n, sèt, kh¸t n−íc, miÖng cã chÊt nhít ch¶y ra, ph©n mµu tr¾ng sau chuyÓn vµng lôc. - ThÓ m·n: VÞt bÞ s−ng khíp ®Çu gèi vµ bµn ch©n, ®i l¹i khã kh¨n. PhßngbÖnh: Tiªm vacxin tô huyÕt trïng. Phßng trÞ dïng kh¸ng sinh Sunfametasin 1%, Sunfaquinoxalin 0,05 - 0,2% trén vµo thøc ¨n hay n−íc uèng trong 5 ngµy. Cã thÓ dïng Streptoningcin, Tetraxylin, Neotsol, Chloran Senicol ®Ó phßng trÞ. VII.3. BÖnh Phã th−¬ng hµn: - BÖnh nµy do 1 hay nhiÒu vi khÈn Salmonella g©y ra. VÞt con m¾c bÖnh nµy tû lÖ chÕt 60%, khi m¾c bÖnh vÞt con th−êng dån gÇn lß s−ëi, cæ rôt, c¸nh x·, bá ¨n, kh¸t n−íc, Øa ch¶y ph©n mµu tr¾ng x¸m. BÖnh nµy th−êng l©y lan qua trøng, nªn tr−íc khi ®−a vµo Êp cÇn khö trïng trøng b»ng Formol 1%, thuèc tÝm. §¶m b¶o chuång s¹ch sÏ, kh« r¸o vµ ®−îc khö trïng b»ng Formol 0,5 - 1% hay Crexil 5%. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 5
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản