Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho cây dâu

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
139
lượt xem
25
download

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho cây dâu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho cây dâu.Không trồng dâu quá dầy, không để lá dâu quá rậm rạp, thu hái lá kịp thời không để quá lứa, bón cân đối đạm, lân, kali.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho cây dâu

  1. kü thuËt phßng trõ s©u bÖnh cho c©y d©u I - BÖnh c©y d©u 1. BÖnh nÊm tÝa vµ tr¾ng ! Nguyªn nh©n: do nÊm g©y nªn. ! TriÖu chøng: lµm thèi c¸c ®Çu rÔ, sau 3 - 4 th¸ng th× c©y d©u chÕt. ! Phßng bÖnh: - Xö lý ®Êt: r¾c v«i bét tr−íc khi trång víi l−îng 30-45kg/sµo ®Ó diÖt mÇm bÖnh. - Xö lý rÔ: nhóng rÔ c©y vµo n−íc v«i trong hoÆc Sunfat ®ång, Colorua ®ång kho¶ng 1 tiÕng råi rò s¹ch b»ng n−íc l· tr−íc khi ®em trång. 2. BÖnh b¹c thau ! Nguyªn nh©n: do nÊm g©y nªn, bÖnh l©y lan nhê giã. ! §iÒu kiÖn ph¸t triÓn: bÖnh ph¸t triÓn m¹nh trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é tõ 20 - 250C vµ ®é Èm cao (> 80%). ! TriÖu chøng: ë mÆt d−íi nh÷ng l¸ b¸nh tÎ vµ l¸ giµ cã nh÷ng ®èm tr¾ng. ! Phßng bÖnh: - Kh«ng trång d©u qu¸ dÇy, kh«ng ®Ó l¸ d©u qu¸ rËm r¹p, thu h¸i l¸ kÞp thêi kh«ng ®Ó qu¸ løa, bãn c©n ®èi ®¹m, l©n, kali. - Chän gièng cã thêi gian l¸ b¸nh tÎ kÐo dµi ®Ó chèng nhiÔm bÖnh. §èm tr¾ng d−íi ! Trõ bÖnh: khi ph¸t hiÖn bÖnh ta cã thÓ trõ b»ng dung dÞch Booc®«, mÆt l¸ bÖnh c¸ch pha nh− sau: - 100g Sun fat ®ång + 8 lit n−íc quÊy ®Òu - 100g v«i t«i (Ca(OH)2) + 2 lit n−íc quÊy ®Òu LÊy dung dÞch Sun fat ®ång ®æ vµo dung dÞch v«i l¾c ®Òu råi ®em phun cho 1 sµo d©u. 3. BÖnh gØ s¾t ! Nguyªn nh©n: do nÊm g©y nªn. ! §iÒu kiÖn ph¸t triÓn: bÖnh ph¸t triÓn m¹nh trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é tõ 20 - 260C vµ ®é Èm tõ 85 - 90 %. ! TriÖu chøng: - Trªn l¸ giµ vµ l¸ b¸nh tÎ xuÊt hiÖn tõng côm nhá mÇu vµng n©u ë mÆt d−íi cña l¸. Côm nhá mÇu vµng - L¸ cã mÇu vµng råi chuyÓn sang vµng ®Ëm råi mÇu n©u. n©u d−íi mÆt l¸ bÖnh ! Phßng bÖnh: - Kh«ng trång d©u qu¸ dÇy, thu h¸i th−êng xuyªn ®Ó l¸ d©u kh«ng rËm r¹p vµ kh«ng ®Ó l¸ b¸nh tÎ l©u. - Chän nh÷ng gièng cã kh¶ n¨ng chèng bÖnh tèt. - Bãn t¨ng Kali ! TrÞ bÖnh: dïng dung dÞch Booc ®« phun lªn mÆt l¸. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 1
  2. 4. BÖnh d¸n cao ! Nguyªn nh©n: do nÊm g©y nªn vµ th−êng ph¸t triÓn cïng víi rÖp v¶y èc. ! VÞ trÝ g©y h¹i: bÖnh ph¸t triÓn trªn th©n vµ cµnh d©u. ! TriÖu chøng: trªn th©n, cµnh xuÊt hiÖn nh÷ng vÕt bÖnh nh− mÒ gµ mÇu n©u. ! Phßng bÖnh: - Chän cµnh kh«ng m¾c bÖnh lµm gièng. - Hµng n¨m ®èn d©u vµ vÖ sinh ®ång ruéng. ! Trõ bÖnh: - C¹o bá phÇn bÖnh trªn cµnh vµ th©n c©y sau ®ã VÕt bÖnh trªn th©n, cµnh d©u dïng n−íc v«i quÐt lªn vÕt bÖnh vµ th©n, cµnh d©u. - Dïng thuèc Dipterex diÖt m«i giíi truyÒn bÖnh. 5. Bªnh xo¨n l¸ ! Nguyªn nh©n: - Do sinh lý cña c©y - Do sinh vËt (rÇy, rÖp) Lµm cho l¸ d©u bÞ xo¨n l¹i - Do virut ! TriÖu chøng: - L¸ nhá l¹i uèn cong vÒ phÝa mÆt d−íi, ®«i khi h×nh d¹ng l¸ thay ®æi (tõ d¹ng l¸ cã xÎ thuú chuyÓn thµnh l¸ nguyªn). - Cµnh nhá, ng¾n, ®èt ng¾n. Trªn c©y cã l¸ xo¨n, l¸ xÎ Chó ý: DÔ nhÇm víi hiÖn t−îng sinh lý cña c©y vµo kho¶ng gi÷a thuú, l¸ kh«ng xÎ thuú th¸ng 3, ®Çu th¸ng 4, ®ã lµ qu¸ tr×nh ngõng sinh tr−ëng t¹m thêi. “ Th¸ng ba d©u trèn, th¸ng bèn d©u vÒ ” ! Phßng trõ: - NÕu do sinh vËt g©y nªn (mét loµi nhÖn hoÆc rÖp hót chÊt dinh d−ìng trªn l¸ non vµ bóp): dïng thuèc Bi 58 víi l−îng 20 - 25 ml/ 20 lÝt n−íc phun cho mét sµo. - NÕu bÖnh do virót g©y nªn (c¸c ®Çu rÔ bÞ thèi), ph¶i ®µo c¶ gèc d©u bá ®i ®Ó chèng l©y lan. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/ 2002 2
  3. II - S©u h¹i d©u 1. S©u rãm ! C¸ch ph¸ h¹i: S©u rãm ¨n l¸ d©u chØ trõ l¹i phÇn g©n l¸ vµ mÇm d©u. ! T¸c h¹i: Gi¶m n¨ng suÊt l¸ d©u, t»m ¨n ph¶i l¸ d©u cã l«ng s©u rãm còng dÔ bÞ chÊn th−¬ng. ! Phßng trõ s©u: - BiÖn ph¸p thñ c«ng: B¾t diÖt s©u non ®ang tËp trung d−íi l¸. - BiÖn ph¸p ho¸ häc: Dïng thuèc Dipterex. 2. S©u ®o ! H×nh th¸i vµ c¸ch ph¸ h¹i: - Lóc nhá cã mÇu xanh, chóng ¨n mÇm l¸ vµ l¸ non. - S©u tr−ëng thµnh cã mÇu nh− th©n d©u, chóng ¨n c¶ cµnh d©u non. ! Phßng trõ: - BiÖn ph¸p thñ c«ng: B¾t tay hÆc dïng bÉy ®Ìn. - BiÖn ph¸p ho¸ häc: Dïng thuèc Dipterex. 3. S©u ®ôc th©n (xÐn tãc) ! Thêi gian h¹i: s©u c¾n h¹i quanh n¨m, nÆng nhÊt vµo th¸ng 6. S©u ph¸t triÓn m¹nh trªn nh÷ng c©y ®−îc trång tõ h¹t. ! C¸ch ph¸ : c¾n ®øt, g·y cµnh. Mïa ®«ng s©u ®ôc rçng th©n c©y lµm tæ tró Èn. ! Phßng trõ: khi ph¸t hiÖn tæ s©u: dïng thuèc b¬m vµo vµ bÞt lç l¹i. 4. S©u cuèn l¸ ! C¸ch ph¸ h¹i: s©u ¨n vµ cuèn c¸c l¸ l¹i víi nhau ®Ó lµm tæ. ! Phßng trõ: dïng tay ng¾t tæ vµ giÕt s©u. 5. RÖp phÊn h¹i l¸ d©u ! Thêi gian h¹i: rÖp h¹i quanh n¨m, ®Æc biÖt lµ mïa xu©n. ! C¸ch ph¸: RÖp hót nhùa cña l¸ d©u nhiÒu nhÊt lµ trªn c¸c l¸ non vµ bóp lµm cho l¸ bÞ xo¨n. Khi rÖp sinh tr−ëng nã cßn tiÕt ra dÞch nhÇy h¹i l¸. ! Phßng trõ: - Khi ph¸t hiÖn rÖp trªn bóp l¸: ng¾t bóp. - Khi bÞ h¹i nÆng cã thÓ dïng thuèc Bi 58 ®Ó phun trõ. 6. RÖp vÈy èc ! T¸c h¹i: RÖp hót nhùa c©y vµ lµ m«i giíi truyÒn bÖnh vi rót. ! Phßng trõ: dïng thuèc Bi 58 ®Ó phun trõ. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/ 2002 3
  4. III - BiÖn ph¸p phßng trõ tæng hîp Dïng biÖn ph¸p canh t¸c vµ thñ c«ng ®Ó phßng trõ bÖnh cho d©u lµ chÝnh ®Ó tr¸nh g©y h¹i cho t»m. Trong tr−êng hîp bÊt ®¾c dÜ míi xö dông thuèc ho¸ häc ®Ó trõ s©u bªnh. 1. Kü thuËt canh t¸c ! Chän gièng chèng bÖnh tèt: ®a liÔu, gièng ng¸i. ! Chän hom d©u kh«ng cã bÖnh ®Ó lµm gièng. ! NÕu sö dông c©y con ®Ó trång ph¶i xö lý rÔ tr−íc khi trång. ! CÇy bõa kü, vÖ sinh ®ång ruéng ®Ó diÖt mÇm bÖnh. 2. BiÖn ph¸p c¬ giíi ! Quan s¸t ruéng d©u th−êng xuyªn ®Ó ph¸t hiÖn s©u bÖnh sím, b¾t giÕt s©u kÞp thêi. ! Sö dông bÉy ®Ìn ®Ó diÖt s©u. 3. BiÖn ph¸p ho¸ häc ! ChØ sö dông thuèc ho¸ häc khi c¸c biÖn ph¸p trªn kh«ng ®¹t hiÖu qu¶. ! Khi dïng thuèc ph¶i cã thêi gian c¸ch ly, nÕu phun thuèc Dipterex hoÆc Bi58 th× h¸i l¸ d©u cho t»m ¨n sau tõ 1 - 2 tuÇn, nÕu phun thuèc trõ s©u kh¸c th× h¸i l¸ cho t»m ¨n sau 3 tuÇn. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/ 2002 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản