Kỹ thuật quấn dây máy biến áp cảm ứng một pha

Chia sẻ: anhchangthode1986

Tài liệu tham khảo Kỹ thuật quấn dây máy biến áp cảm ứng một pha

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kỹ thuật quấn dây máy biến áp cảm ứng một pha

Sinh viên: Trần Văn Nắng Trường TCN Vĩnh
Long


QUẤN DÂY MÁY BIẾN ÁP CẢM ỨNG MỘT PHA

I/ trình tự tính toán
• bước 1: xác định các số hiệu cần thiết.
• Điện áp vào và điện áp ra.
• Dòng điện ngõ ra: I2
• Tần số của dòng điện
• Suy ra công suất máy biến áp
S =U I (VA)
2
2 2


bh
c a

S2
At = 1,423K hd
B
 At: là tiết diện tính toán (cm)
 S2: công suất ngõ ra (kva)
 B: mật độ từ thong (T)
Chọn B = ( 1 ->1,2T)
 Khd: hệ số hình dáng của lổi thép
+ Lõi EI: Hsd = 1 -> 1,2T
+ Lõi UI: Hsd = 0,75 -> 0,85
Ngoài raa ta có thể tính
At = a.b
Đơn vị a,b là (cm)
• Bước 2: Khối lượng của lõi thép

Wthép = 7,8.2.a.b(a + c + h)

Trong đó: Wthép :(kg)
A,b,c,h : (dm)

• Bước 3: xác dịnh số vòng tạo ra 1 vôn
1
nv =
4,44. f .β . At
nv vòng/1 vôn


Kĩ thuât quấn dây Trang 1
Sinh viên: Trần Văn Nắng Trường TCN Vĩnh
Long

f tần số (Hz)
β từ thong (T)
At thể tích (m3)
Nếu chọn β = 1T
45
nv =
At
• Bước 4: Xác định số vòng cuộn sơ và số vòng cuộn thứ.
− Số vòng cuộn sơ.
W1 =n v .U 1
− Số vòng cuộn thứ.
W2 = nv .U 2 .C n
Cn hệ số điều chỉnh độ sụt áp khi mang tải ngõ ra.
Cn = (1,05 -> 1.1) ứng vối công suất từ 70VA -> 100KVA
• Bước 5: Xác định dòng điện sơ cấp.
S2
η=
S1
Thường chọn hiệu suất từ (0,85 -> 0,95)
S2
⇒ S1 =
η
S1 = U 1.I1
S1
⇒ I1 =
U1
• Bước 6: Xác định tiết diện dây quấn sơ cấp và thứ cấp.
− Tiết diện dây quấn sơ cấp
I1
d1 = 1,128
J
− Tiết diện dây quấn thứ cấp

I2
d 2 = 1,128
J
J: mật độ cho phép dòng điện chạy qua 1mm2 tiết diện dây dẫn

J = (3 -> 5)

• Diện tích

= π .d
2
c
Sc
4
d : đường kính


Kĩ thuât quấn dây Trang 2
Sinh viên: Trần Văn Nắng Trường TCN Vĩnh
Long

s : tiết diện

• Vì đường kính dây lón khó thi công thường thì d > 1,4mm thì ta thay thế
đường kính dây lớn bằng 2 hây nhiều sợ dây khác có dường kính nhỏ hơn
tuy nhiên phải đảm bảo tổng tiết diện của dây thay thế phải bằng tiết diện
dây lớn cần thay thế.

= π .d
2
c
Sc
4
π d2
m
Sm = 2
4
Mà Sc = Sm

π .d = 2 πd m
2 2
c

4 4
2
d
d = c
m
2
Gọi dc là dường kính dây lớn cần thay thế
dm là dường kính dây nhỏ cần thay thế
Nếu thay thế 1 sợ bằng 2 sợ.

2
d
d = c
m
2
Nếu thay thế 1 sợ bằng m sợ.

2
d
d = c
m
m
 Thay bằng 2 dây khác tiết diện

= π .d
2
c
Sc
4
π ( )
2 2
2 d m1 + d m 2
Sm = 2
4
π .d (d )
2
π 2 2
+ d m2
=
c
m1
4 4
2 2
d m2 = d c − d m1
Kĩ thuât quấn dây Trang 3
Sinh viên: Trần Văn Nắng Trường TCN Vĩnh
Long
Bài 2

TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN VẼ SƠ ĐỒ CHÃY CỦA ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA

• Bước 1: Các thông số cần thiết.
2P là số đôi cực.
P : là số đôi cực.
Z : tổng số rãnh Stator.
Kiểu quấn
• Bước 2: Các thông số cơ bảng
 Bước cực từ
Z
τ = (rãnh)
2p
Góc lệch điện

180 0
α =
τ
d


Số rãnh phân bố mỗi pha trên một cực từ.

τ
q= (m: là số pha)
m
Khoảng cách đầu vào 2 pha lien tiếp.

120 0
ABC = ( rãnh )
α d
• Bước 3: Xây dựng sơ đồ trãi.
Đánh số thứ tự từ 1 -> Z cách đều nhau.

τ
Dựa vào phân ra bước cực từ

Dựa vào q ta tiến hành vẽ cho một pha

Các pha còn lại tương tự như pha A

• Phương pháp dấu dây các nhốm trong 1 pha.
 Phương pháp dấu cục thật.
Cuối --- Cuối ; Đầu --- Đầu
Đấu theo phương pháp nầy khi số nhốm một bối 1 pha bằng số cực từ 2p
 Phương pháp dấu cục giã.
Cuối --- Đầu ; Cuối --- Đầu
Áp dụng khi số nhốm 1 pha bằng số đôi cực p.

• Ví dụ 1: Cho động cơ 3 pha có z = 24, 2q = 4 Hãi vẽ sơ đồ trãi tính
toán, dạng đồng tâm tập trung.

GiảiKĩ thuât quấn dây Trang 4
Sinh viên: Trần Văn Nắng Trường TCN Vĩnh
Long

• Bước 1: Các thong số cần thiết.
là số đôi cực.
2P =4
là số đôi cực.
P =2
tổng số rãnh Stator.
Z = 24
Kiểu quấn: Đồng tâm tâp trung
• Bước 2: Các thông số cơ bảng
Bước cực từ

Z 24
τ = = = 6 (rãnh)
2p 4
Góc lệch điện

180 0 180 0
αd = = = 30 0
τ 6
Số rãnh phân bố mỗi pha trên một cực từ.

τ6
q= = =2 ( rãnh )
m3
(m: là số pha)
Khoảng cách đầu vào 2 pha lien tiếp.

120 0 120 0
ABC = = = 4 ( rãnh )
α 30 0
d
• Bước 3: Vẽ sơ đồ trãi.


1 2 3 4 5 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
A Z B C X Y


 Phương pháp long dây quấn theo kiểu đồng tâm tâp trung.
 Lòng dây một mặc phẳng.
1 -> 2 -> 3 -> ….. -> 6 -> ……-> n
Chú ý: có cạnh chờ ở nhốm 1
 Lòng dây hai mặc phẳng.
1 -> 3 -> 5 -> ……-> nlẽ
2 -> 4 -> 6 -> ……-> nchẳn
Các nhốm 1,3,5 tạo thành một mặc phẳng
Các nhốm 2,4,6 tạo thành một mặc phẳng
 Lòng dây ba mặc phẳng.
1 -> 4 -> 2 -> 5 -> 4 -> 6


Kĩ thuât quấn dây Trang 5
Sinh viên: Trần Văn Nắng Trường TCN Vĩnh
Long

Kiểu nầy ít dược sử dụng• Ví dụ 2: Cho động cơ 3 pha có z = 18, 2q = 6 Hãi vẽ sơ đồ trãi tính
toán, dạng đồng tâm tập trung.
Giải
• Bước 1: Các thong số cần thiết.
là số đôi cực.
2P = 6
là số đôi cực.
P =3
tổng số rãnh Stator.
Z = 18
Kiểu quấn: Đồng tâm tâp trung
• Bước 2: Các thông số cơ bảng
 Bước cực từ
Z 18
τ = = = 3 (rãnh)
2p 6
Góc lệch điện

180 0 180 0
αd = = = 60 0
τ 3
Số rãnh phân bố mỗi pha trên một cực từ.

τ3
q= = = 1 ( rãnh )
m3
(m: là số pha)
Khoảng cách đầu vào 2 pha lien tiếp.

120 0 120 0
ABC = = = 2 ( rãnh )
α 60 0
d
Phương pháp đấu dây cách nhôm trong một pha.

+ Phương pháp đấu cực giã.
Cuối --- Đầu ; Cuối --- Đầu
+ Phương pháp long dây theo kiểu 1 mặc phẳng.
1 --> 2 --> 3 --> ….. --> 9

• Bước 3: Vẽ sơ đồ trãi.


1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
AZB C X Y


Kĩ thuât quấn dây Trang 6
Sinh viên: Trần Văn Nắng Trường TCN Vĩnh
Long• Các bước vẽ sơ đồ trãi dộng cơ 2 cấp tốc độ.
 Bước 1: Các thông số cần thiết.
2P là số đôi cực.
P : là số đôi cực.
Z : tổng số rãnh Stator.
Kiểu quấn
Bước 2: Các thông số cơ bảng

 Bước cực từ
Z
τ = (rãnh)
1
2 p1
Góc lệch điện

180 0
αd =
τ1
Xác định số rãnh phân bố mỗi pha trên một bước cực từ.

Z
q= ( m = 2p1 )
m
Khoảng cách đầu vào 2 pha lien tiếp.

120 0
ABC = ( rãnh )
α d
Xác định bước dây quấn

Z
Y= ±K
2p 2
Xác định từng nhôm bối dây vho cả bộ dây.

Z
= 6p
q
Bước 3: Xây dựng sơ đồ trãi.

 Đánh số thứ tự từ 1 -> Z cách đều nhau.
τ
Dựa vào phân ra bước cực từ

Dựa vào q ta tiến hành vẽ cho một pha

Các pha còn lại tương tự như pha A


Phương pháp dấu dây đối với động cơ 2 cấp tốc độ.


 Momen không đổi
T5
X2 A1
Kĩ thuât quấn dây Trang 7
Sinh viên: Trần Văn Nắng Trường TCN Vĩnh
Long

X1 T2
T1 A2
Z1 B2

Y2
C1 Z2 C2 Y1 B1


T4 T3 T6
Tốc độ Sơ đồ Kết hợp
Chậm Nguồn cấp vào: T1,T2,T3
Tam giác
Để hở :T4, T5, T6
Nguồn cấp vào: T4, T5, T6
Nhanh Sao kép
Chụm lại : T1, T2, T3

 Công suất không đổi
T5
Z2 A1X1 T2
T1 C2
Z1 A2

X2
C1 Y2 B2 Y1 B1


T4 T3 T6

Tốc độ Sơ đồ Kết hợp
Chậm Nguồn cấp vào: T1,T2,T3
Tam giác
Để hở :T4, T5, T6
Nguồn cấp vào: T4, T5, T6
Nhanh Sao kép
Chụm lại : T1, T2, T3
 Momen và công suất thay đổi

T5

A2 X1T1
X2 A1 T2
C1
Z2 Y2
Z1


Kĩ thuât quấn dây Trang 8
Sinh viên: Trần Văn Nắng Trường TCN Vĩnh
Long

B1
T4 C2 B2
T6
T3 Y1

Tốc độ Sơ đồ Kết hợp
Chậm Nguồn cấp vào: T1,T2,T3
Sao
Để hở :T4, T5, T6
Nguồn cấp vào: T4, T5, T6
Nhanh Sao kép
Chụm lại : T1, T2, T3
• Ví dụ 1: hải tín toán và vẽ sơ đồ trãi động cơ 2 cấp tốc độ Z = 36, 2p1=
2, 2p2 = 4.
Giải
 Bước 1: Các thông số cần thiết.
2P là số đôi cực.
P : là số đôi cực.
Z : tổng số rãnh Stator.
Kiểu quấn
Bước 2: Các thông số cơ bảng

 Bước cực từ
Z 36
τ1= = = 18 (rãnh)
2 p1 2
Góc lệch điện

180 0 180 0
αd = = = 10 0
τ1 18
Xác định số rãnh phân bố mỗi pha trên một bước cực từ.

Z 36
q= = = 18 ( m = 2p1 )
m 2
Khoảng cách đầu vào 2 pha lien tiếp.

120 0 120 0
ABC = = = 12 ( rãnh )
α 10 0
d
Xác định bước dây quấn

Z 36
Y= ±K = =9
2p 4
2
Xác định từng nhôm bối dây vho cả bộ dây.

Z
= 6p
q
Bước 3: Vẽ sơ đồ trãi.

Kĩ thuât quấn dây Trang 9
Sinh viên: Trần Văn Nắng Trường TCN Vĩnh
Long012345678901234567890123456789012345
A1 Y2 B1 Z 2 C1 X 1 A2 Y1 B2 Z 1 C2 X 2

• Ví dụ 2: hải tín toán và vẽ sơ đồ trãi động cơ xếp kép Z = 36, 2p = 4.
Giải

 Bước 1: Các thông số cần thiết.
2P là số đôi cực.
P : là số đôi cực.
Z : tổng số rãnh Stator.
Kiểu quấn
Bước 2: Các thông số cơ bảng

 Bước cực từ
Z 36
τ = = =9 (rãnh)
2 p1 4
Góc lệch điện

180 0 180 0
αd = = = 20 0
τ 9
Xác định số rãnh phân bố mỗi pha trên một bước cực từ.

τ9
q= = =3 ( m là số pha )
m3
Khoảng cách đầu vào 2 pha lien tiếp.

120 0 120 0
ABC = = = 6 ( rãnh )
α 20 0
d
Xác định bước dây quấn Y

2
τ ≤ Y ≤ τ −1
3
2
9 ≤ Y ≤ 9 −1
3
6≤Y ≤8
Chọn Y = 6
Bước 3: Vẽ sơ đồ trãi.

Kĩ thuât quấn dây Trang 10
Sinh viên: Trần Văn Nắng Trường TCN Vĩnh
Long
012345678901234567890123456789012345
A Z B C X Y
Kĩ thuât quấn dây Trang 11
Sinh viên: Trần Văn Nắng Trường TCN Vĩnh
Long

Bai 3
QUẤN VÀ SỮA CHỬA DỘNG CƠ MỘT PHA DÙNG TỤ KHỞI ĐỘNG
• Khái quát:
Động cơ một pha dùng tụ khởi động thường có 2 cuộn dây đặt lệch nhau 900
một cuộn gọi là cuộn chạy có tiết diện dây lớn quấn ít vòng, một cuộn gọi là
cuộn đề có đường kính dây nhỏ hơn nhưng số vòng quấn thường nhiều hơn
cuộn chạy.
=>Rđ > Rc . dây quấn thường được quấn theo kiểu đồng tâm phân tán và dây
quấn sin.
• Ví dụ 1: cho một động cơ một pha có Z = 24, 2p = 2. hãy tính toán vẽ sơ đồ
chảy dạng dây quấn đồng tâm phân tán.
Giải
 Bước cực từ
Z 24
τ = = = 12 (rãnh)
2p 2
Số rãnh phân bố pha chính và pha phụ
Gọi QA là tổng số rảnh pha chính.
Gọi QB là tổng số rảnh pha phụ.
Qa số rãnh phân bố pha chính trên một cực từ.
Nếu phân bố: QA = QB khi τ là bội số của 2
Nếu phân bố: QA = 2QB khi τ là bội số của 3
Nếu phân bố: QA = 3QB khi τ là bội số của 4
Chọn QA = 2QB => qA = 2 qB
2 2
q = τ = 12 = 8 (rãnh)
3 3
A

1 1
qb = 3 τ = 3 12 = 4 (rãnh)

Vẽ sơ đồ trãi.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 23A B X Y

• Ví dụ 2: Cho một động cơ một pha có Z = 24, 2p = 2. hãy tính toán vẽ sơ đồ
chảy dạng dây quấn sin.
Giải
Bước cực từ

Kĩ thuât quấn dây Trang 12
Sinh viên: Trần Văn Nắng Trường TCN Vĩnh
Long

Z 24
τ = = = 12 (rãnh)
2p 2
Chọn QA = 2QB => qA = 2 qB
2 2
q = τ = 12 = 8 (rãnh)
3 3
A

1 1
qb = 3 τ = 3 12 = 4 (rãnh)


Vẽ sơ đồ trãi.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 23Y A B X


Ví dụ 2: Cho một động cơ một pha có Z = 24, 2p = 2. hãy tính toán vẽ sơ đồ
Kĩ thuât quấn dây Trang 13
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản