KỸ THUẬT QUÂN SỰ - Kiến thức về súng

Chia sẻ: hivu69

Côn xoay là tên gọi loại súng có ổ xoay có nhiều phòng đạn. Các phòng đạn lần lược được xoay nối liền với nòng súng khi súng bắn. Ổ xoay có thể xoay thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ

Nội dung Text: KỸ THUẬT QUÂN SỰ - Kiến thức về súng

Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com


16. Break (or Hinge) Action (ho t ñ ng ki u b n l ):

Súng break-action ho t ñ ng gi ng nguyên t c c a bàn l c a. R t ñơn gi n khi lên và
tháo ñ n, súng ki u này thư ng là l a ch n ñ u tiên c a các th săn.

Ho t ñ ng

• ð m action, hư ng mũi súng xu ng ñ t và n ch t nh , báng s g p xu ng dư i. ði u
này làm cho v cát tút ho c v shell t ñ ng nh ra ho c có th dùng tay tháo ñ n n u
súng ñang lên ñ n.

Súng lo i này không có băng ñ n mà thư ng có hai nòng ho t ñ ng riêng bi t. M t s lo i
có b n nòng.

M t vài lo i có búa gõ l thiên, r t nguy hi m vì d b cư p cò khi dùng súng.
17. Revolving Action (côn xoay):

Côn xoay là tên g i lo i súng có xoay có nhi u phòng ñ n. Các phòng ñ n l n lư t
ñư c xoay n i li n v i nòng súng khi súng b n. xoay có th xoay thu n ho c ngư c
chi u kim ñ ng h tùy nhà ch t o. Lo i súng này thư ng là súng ng n nhưng ñôi khi
cũng có súng trư ng c ho t ñ ng trên cơ ch này. Côn xoay có hai lo i Single action và
Double action.

Single action: b n t ng phát m t sau khi ph i lên búa b ng tay.

Double action: n cò s lên và nh búa. Lo i DA cũng có th lên búa b ng tay và s
d ng như là lo i SA
http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 22 of 28
Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com


18. B ph n an toàn

Khóa an toàn có tác dúng phòng tránh trư ng h p súng b cư p cò. Khóa an toàn s
khóa action khi n cho vi c nh ñ n không th c hi n ñư c cho ñ n khi m khóa. Tuy
nhiên, không nên d a hoàn toàn vào cơ ch an toàn c a súng vì ñó ch là các b ph n cơ
h c có th b h ng hóc không bi t trư c. Ngoài ra, khóa an toàn có th b chuy n sang
ch ñ 'm ' b t c n khi s d ng súng ho c do vư ng vào qu n áo...

Khóa an toàn thư ng n m quanh receiver c a súng và r t d nh n bi t. Các lo i khóa an
toàn là:

Cross-Bolt Safety

Dùng nhi u cho súng lo i bơm pump và bán t ñ ng.
Ch là m t cái ch t ngang ch n cò ho c búa gõ khi n vào.
Thư ng n m ñai cò ho c trên ñ u búa gõ.

Pivot Safety

Dùng nhi u cho súng ng n và súng trư ng lo i bolt action.
Dùng ñòn b y ch t (pivoting lever) ñ ch n cò ho c ch t n (firing pin)
Thư ng n m trên thân súng (ñ ch n cò) ho n m trên ch t bolt ho c thanh trư t slide
(ñ ch n ch t n firing pin).

Slide or Tang Safety

Dùng nhi u cho súng trư ng và súng ñ n chùm lo i hinge action.
Có m t thanh trư t ho c nút ch n.
Thư ng n m t i chuôi (tang - d i kim lo i phía sau receiver) c a súng lo i hinge action
ho c n m m t trong hai bên c nh c a receiver.

Half-Cock or Hammer Safety

Dùng nhi u cho lo i súng v i búa gõ l thiên.
ð t cò súng ch ñ lên n a ch ng (half cock), cách xa ch t n firing pin.
Trong m t vài lo i súng thì s t ñ ng ñ t cò súng ch ñ lên n a ch ng sau khi cò
ñư c nh n.

ð tăng ñ an toàn khi s d ng súng, m t vài cơ ch an toàn khác ñư c dùng k t h p v i
các khóa an toàn nêu trên ví d v i ph n l n súng ng n, khi tháo băng ñ n ra thì súng s
không th nh ñ n ñư c v.v....
http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 23 of 28
Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com


V trí thư ng g p c a khóa an toàn trên súng
Ngoài nh ng hình minh ho trong bài vi t, mình
còn có nh ng file flash v c u t o c a Súng
r t tr c quan. N u có nhu c u các b n hãy liên h
qua email, mình s g i link ñ các b n download !
http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 24 of 28
Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com


19. Băng ñ n

Trong các lo i súng b n liên t c, băng ñ n dùng ñ gi các viên ñ n chưa b n, khi lên
ch t, ñ n s ñư c l y ra t băng ñ n và ñưa vào trong bu ng ñ n, s n sàng ñ b n.

Băng ñ n g m có lò xo và cái ti p ñ n (follower) ñ ñ y viên ñ n và ñưa vào bu ng ñ n.
Khi ki m tra băng ñ n còn ñ n hay không, b n ph i nhìn th y ho c ch m ñư c vào cái
ti p ñ n. N u không th y, có th h ng còn viên ñ n b k t trong băng. C n ph i ñ c bi t
chú ý v i băng ñ n hình ng (tubular) ñ ch c r ng ñ n không b k t trong ng.
Băng ñ n có hai lo i tháo r i và c ñ nh.

Băng ñ n tháo r i cho phép b n tháo ñ n kh i súng b ng cách g băng ñ n ra. Tuy
nhiên, khi ñã có viên ñ n lên nòng thì b n v n ph i kéo ch t v sau ñ ñưa viên ñ n ñó
ra.

V i băng ñ n c ñ nh thì b n ph i t tay tháo t ng viên ñ n ra như là v i súng có s
d ng băng ñ n hình ng, băng ñ n ch t then (hinge) ho c côn xoay.


20. H ng m

H ng m là thi t b dùng ñ ñ t m t ngư i b n th ng hàng v i ñ u ru i ñ giúp cho vi c
b n ñư c tr nên chính xác.H ng m r t quan tr ng v i súng b n ñ u ñ n ñơn hơn là
súng b n ñ n chùm. H ng m c a súng b n ñ n chùm ch có ñ u ru i (bead).
H ng m c a súng trư ng thư ng là h ng m m ho c ng m qua l (peep) ho c dùng
kính ng m. H ng m c a h u h t các lo i súng ng n thư ng là h ng m m , tuy nhiên
cũng có m t vài súng ng n ñ c bi t có trang b h ng m ñi m (dot) ho c kính ng m. S
phân tích k hơn các bài sau.

ð u ru i (Bead Sight): ñơn gi n ch là m t h t tròn nh nhô lên kh i nòng súng c a súng
b n ñ n chùm. M t vài súng b n ñ n chùm có thêm m t ñ u ru i nh kho ng lưng
ch ng c a nòng súng. Ngư i b n ‘ch ’ (point) và rê súng theo m c tiêu di ñ ng. ð u ru i
(bead) ch có tác d ng h tr khi hư ng và chuy n ñ ng nòng súng theo các m c tiêu
ñang bay ho c ñang chuy n ñ ng.

H ng m m (Open Sight): là s k t h p c a ñ u ru i (front sight) mũi súng và m t
khe h p hình ch V phía cu i nòng. H ng m m này r ti n và ñơn gi n, cho phép
nhanh chóng ng m m c tiêu. ð ng m, ch nh súng sao cho ñ u ru i n m vào gi a khe
h p ch V. H ng m này có lo i c ñ nh v i súng, có lo i ñi u ch nh ñư c.
H ng m l (Aperture (Peep) Sight): k t h p c a ñ u ru i mũi súng và m t l tròn nh
trên thân súng trư ng g n m t ngư i b n. ð ng m, ch nh m c tiêu vào gi a th trư ng
c a l ng m sau ñó ñưa ñ u ru i hư ng vào tâm l . H ng m l chính xác và d ñi u
ch nh hơn là h ng m m .


http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 25 of 28
Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.comKính ng m (Telescopic Sight (Scope)): là m t ng nhòm nh ñư c g n trên súng. ng
nhòm có tác d ng phóng to m c tiêu, giúp ng m m c tiêu ñư c rõ và sáng hơn. Trong
kính ng m có m t hình ch th p (ti ng Anh là reticle – t m d ch không chính xác là hình
ch th p, th c t thì nó có th có nhi u hình d ng khác nhau – b n nào bi t báo cho tôi
ñ tôi s a cho ñúng). ð ng m, thì ngư i b n ng m qua ng ng m và hư ng ch th p
(crosshair or post or dot) vào m c tiêu. Kính ng m này giúp cho vi c b n tr nên chính
xác và ñư c s d ng nhi u trong săn b n.

H ng m ñi m (Dot Sight): là m t thi t b nh g n trên súng. ði m ng m là hình nh c a
m t chùm sáng nh d ng ñi m ho c d ng ch th p ñư c chi u lên m t th u kính sát m t
ngư i b n nh s i quang h c ho c thi t b ñi n t . M t vài h ng m lo i này có kh năng
phóng ñ i như là kính ng m.
ð u ru i c a súng b n ñ n chùm Winchester camo 1300 12gahttp://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 26 of 28
Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com


21. S khác bi t gi a súng trư ng, súng ng n và súng ñ n chùm.

S khác bi t ch y u gi a súng trư ng, súng ng n và súng b n ñ n chùm là nòng súng
và lo i ñ n s d ng.

• Nòng súng trư ng d y và dài v i h th ng ñư ng rãnh x (rifling) trong nòng súng.

• Nòng súng ñ n chùm dài và nh n m t trong ñ cho phép các viên b và mi ng ñ m
chuy n ñ ng trư t trong lòng mà t c ñ không b gi m b i l c ma sát. Thư ng thì nòng
súng lo i này m ng hơn nòng súng trư ng vì không ph i ch u áp su t cao.

• Nòng súng ng n thì ng n hơn nhi u so v i nòng súng trư ng và súng b n ñ n chùm vì
súng ng n ñư c thi t k ñ b n b ng m t ho c hai tay thay vì tì vào vai. Bên trong nòng
súng cũng có h th ng rãnh x như là súng trư ng.

22. H th ng rãnh x trong nòng súng trư ng và súng ng n

ð u ñ n ñư c b n ra t súng trư ng hay súng ng n xoay bay xo n theo hình trôn c ñ
làm tăng s chính xác và t o ñư ng bay th ng. ði u này ñư c t o ra b i h th ng rãnh
xo n trong nòng súng. Nòng súng khá d y. Ph n khía lõm xu ng c a rãnh xo n g i
groove. Ph n g lên g i là land. Land và groove t o thành h rãnh xo n (rifling).
http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 27 of 28
Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com


Cái rãnh xo n trong nòng súng hình như có tên là "khương tuy n".
H ng m hình như ñúng ra g i là Thư c ng m (t ñ u ru i ñ n khe ng m)
Cái Firing pin (ch t n ): ti ng Vi t g i là Kim H a.

Cái shotshell thì hình như là "ñ n ghém". VN có ngư i dùng dùng súng 2 nòng, m t
bên b n ñ n t a (shot) ñ b n v t, m t bên là slug ñ b n thú.

23. C ñ n và c nòng cho súng trư ng và súng l c

C ñ n/c nòng (caliber) ñư c dùng ñ ch ñư ng kính bên trong nòng súng và kích c
viên ñ n.
Caliber là chi u dài ñư ng kính bên trong nòng súng ño t land ñ n land ñ i di n, ñư c
bi u th dư i d ng ph n trăm ho c ph n nghìn phân Anh (inch) ho c milimet. Tuy nhiên,
không có tiêu chu n chung nào cho vi c bi u th này. Trong m t vài trư ng h p, caliber l i
ñư c tính là ñư ng kính c a viên ñ n (ñư ng kính bên trong nòng súng ño t groove ñ n
groove ñ i di n). Ví d c nòng .270-caliber có ñư ng kính nòng 270/1000 inch ño t land
ñ n land ñ i di n, l n hơn c nòng .243-caliber.
C ñ n/c nòng ñôi khi có con s th hai không liên quan gì ñ n ñư ng kính c . Ví d c
ñ n/c nòng ph thông .30-30 thì s ñ u tiên ch ñư ng kính .30-cal, s th hai ñ ch s
grains thu c súng dùng cho lo i ñ n ñó khi viên ñ n ñó ñư c ch t o l n ñ u tiên (s
grains thu c súng c a lo i ñ n .30-30 dùng bây gi có th khác). Ho c v i lo i ñ n .30-06
thì s 06 là năm mà lo i ñ n này ñư c dùng chính th c cho quân ñ i M (1906).
M i lo i súng trư ng hay súng ng n ñ u ñư c thi t k dùng riêng cho m t lo i ñ n nh t
ñ nh. ð n ph i phù h p v i thông s ghi trên súng. Ví d có nhi u lo i ñ n c .30-caliber
có chung ñư ng kính nhưng có hình d ng v khác nhau như là lo i .30-30, 30-06, .308 và
.300 Savage và không th dùng l n l n ñư c.
Vòng tròn bi u th các c ñ n/c nòng ph thông. C ñ n gi ng nhau không có nghĩa là
có th dùng l n l n các lo i ñ n khác nhau cho m t lo i súng.

( ngu n: su t m )
Ngoài nh ng hình minh ho trong bài vi t, mình
còn có nh ng file flash v c u t o c a Súng
r t tr c quan. N u có nhu c u các b n hãy liên h
qua email, mình s g i link ñ các b n download !
http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 28 of 28
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản