Kỹ thuật (T33) - ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH CỦA CÂY RAU, HOA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
216
lượt xem
63
download

Kỹ thuật (T33) - ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH CỦA CÂY RAU, HOA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-HS biết được các điều kiện ngoại cảnh và ảnh hưởng của chúng đối với cây rau, hoa -Có ý thức chăm sóc cây rau, hoa đúng kĩ thuật *Hoạt động 1 :GV hướng dẫn HS tìm hiểu các điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây rau, hoa -GV treo tranh và hướng dẫn HS quan sát tranh kết hợp quan sát hình 2 để trả lời “Cây cần những điều kiện ngoại cảnh nào?” ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật (T33) - ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH CỦA CÂY RAU, HOA

  1. K thu t (T33) I U KI N NGO I C NH C A CÂY RAU, HOA M c tiêu: -HS bi t ư c các i u ki n ngo i c nh và nh hư ng c a chúng i v i cây rau, hoa -Có ý th c chăm sóc cây rau, hoa úng kĩ thu t I. dùng: Hình SGK phóng to II. Ho t ng d y h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò I. Bài cũ 2 HS - Nêu các d ng c ư c s d ng tr ng rau, hoa? II. Bài m i: 1Gi i thi u: *Ho t ng 1 :GV hư ng d n HS tìm hi u các i u ki n ngo i c nh nh hư ng n s sinh trư ng phát tri n c a cây rau, hoa -GV treo tranh và hư ng d n HS quan sát tranh k t h p quan sát hình 2 tr l i “Cây c n nh ng i u ki n HS quan sát SGK tr l i ngo i c nh nào?” -GV b sung k t lu n :
  2. Các i u ki n ngo i c nh nh hư ng n cây là : nhi t , nư c, ánh sáng, ch t dinh dư ng, t, không - Hs c n i dung sgk khí … Ho t ng 2 :Hư ng d n tìm hi u nh hư ng c a các i u ki n ngo i c nh G i ý cho HS nêu nh hư ng c a t ng i u ki n ngo i c nh i v i cây rau, hoa Trong nh ng y u t GV c n làm HS n m ư c 2 ý cơ b n là : + Yêu c u c a cây i v i i u ki n ngo i c nh + Nh ng bi u hi n bên ngoài c a cây khi g p các i u ki n ngo i c nh không phù h p Chú ý liên h v i các ki n th c v khí h u môn a lý HS ti p thu bài t t hơn a. Nhi t :Nêu câu h i : Nhi t không khí có ngu n g c t âu? - Nhi t c a các mùa trong năm có gi ng nhau không? - Hãy nêu tên m t s lo i rau, hoa tr ng các mùa + T m t tr i khác nhau? + Không GV nh n xét và k t lu n b. Nư c GV nêu các câu h i :
  3. - Cây rau, hoa l y nư c t âu? HS tr l i các câu h i trong SGK - Nư c có tác d ng như th nào i v i cây? - Cây có hi n tư ng gì khi thi u nư c ho c th a nư c? - Hs tr l i GV nh n xét và b sung câu tr l i c a HS và nêu tóm t t: Thi u nư c cây ch m l n, khô héo.Th a nư c cây b úng, b r không ho t ng ư c, cây d b sâu b nh phá ho i c. Ánh sáng - Quan sát tranh, em hãy cho bi t cây nh n ánh sáng t âu? - Ánh sáng có tác d ng như th nào i v i cây rau, hoa? -Quan sát nh ng cây tr ng trong bóng râm, em th y có HS tr l i hi n tư ng gì? + Hô h p và quang h p - V y mu n có ánh sáng cho cây ta ph i làm như + Hô h p và quang h p kém th nào? d n n sinh trư ng và phát GV nh n xét và b sung câu tr l i c a HS và tóm t t tri n ch m, năng su t th p. n i dung chính theo SGK Thi u ánh sánglâu ngày cây s ch t d. Ch t dinh dư ng: Gv nêu câu h i: - Các ch t dinh dư ng c n thi t cho cây? - Ngu n cung c p các ch t dinh dư ng cho cây? -HS tr l i
  4. - R cây hút ch t dinh dư ng t âu? GV nêu v n : - Khi cây b thi u ho c th a ch t dinh dư ng? GV nh n xét và b sung câu tr l i c a HS r i tóm t t - Hs tr l i n i dung chính theo SGK Liên h vi c chăm sóc cây c nh l p: tư i nư c, b t sâu thư ng xuyên – Giáo d c HS tính c n th n e. Không khí GV yêu c u HS quan sát tranh và nêu ngu n g c cung c p không khí cho cây - Cây c n không khí làm gì? - Thi u không khí cây s như th nào? -Làm th nào mb o không khí cho cây? - Hs tr l i K t lu n ho t ng 2 và nh n m nh : con ngư i s d ng các bi n pháp kĩ thu t canh tác như gieo tr ng úng th i gian, kho ng cách, tư i nư c, bón phân, làm t… m b o i u ki n thu n l i cho m i lo i cây C ng c , d n dò - Nh n xét ti t h c - Chu n b bài sau
Đồng bộ tài khoản