Kỹ thuật thâm canh cây ngô lai vụ đông

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
353
lượt xem
94
download

Kỹ thuật thâm canh cây ngô lai vụ đông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật thâm canh cây ngô lai vụ đông. Hạt giống ngâm nước ấm từ 6-8 giờ, sau đó vớt và đãi sạch đem ủ hạt giống bằng bông vải sợi (tránh ủ bằng tải bẹ ngô hoặc túi nilon), luôn chú ý giữ ẩm, không để đọng nước, tưới nước mỗi ngày 1 lần, khi có mầm nhú lên dài bằng hạt gạo là được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật thâm canh cây ngô lai vụ đông

  1. Kü thuËt th©m canh c©y ng« lai vô ®«ng I. Giíi thiÖu c©y ng« MÑ tí dïng Thêi vô Nh−îc N¨ng suÊt Tªn gièng trång ¦u ®iÓm ®iÓm (kg/sµo) gièng "nai" LVN4 ®Êy ! DµI Ýt trång LVN 10 ngµy Trång xong trªn ®Êt N¨ng suÊt cao 160 - 220 > 120 DK 888 tr−íc 15/9 hai vô ngµy lóa LVN4, N¨ng suÊt cao Trung LVN17, ngµy Ýt s©u bÖnh Kh«ng Bioseed- Trång xong (110 - ChÞu h¹n chÞu ®Êt 140 - 200 9681, tr−íc 25/9 120) Ýt ®u«i chuét tròng P11, P60, ngµy S©u cay, lâi nhá DK 999 Ng¾n LVN20 N¨ng ngµy Trång xong Ýt s©u bÖnh LVN24 suÊt 100 - 150 < 110 tr−íc 5/10 S©u cay, lâi nhá MSB49 thÊp ngµy II. C¬ cÊu thêi vô Gieo bÇu Trång bÇu Trç cê, phun r©u Thu ho¹ch 5 - 30/9 12/9 - 7/10 5 - 15/11 10 - 20/12 III. Kü thuËt th©m canh 1. Kü thuËt ng©m ñ h¹t gièng H¹t gièng ng©m n−íc Êm tõ 6-8 giê, sau ®ã vít vµ ®·i s¹ch ®em ñ h¹t gièng b»ng b«ng v¶i sîi (tr¸nh ñ b»ng t¶i bÑ ng« hoÆc tói nilon), lu«n chó ý gi÷ Èm, kh«ng ®Ó ®äng n−íc, t−íi n−íc mçi ngµy 1 lÇn, khi cã mÇm nhó lªn dµi b»ng h¹t g¹o lµ ®−îc. 2. Kü thuËt lµm bÇu ng« ! Nguyªn Bïn ao : 70 % liÖu : Ph©n chuång hoai môc : 25 % ⇒ Mçi sµo ng« trång cÇn tõ 5-6 TrÊu, r¸c môc : 5% m2bÇu 2 L©n super : 0,2 kg/m bÇu Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 5/2001 1
  2. ! C¸ch lµm : Sau khi ®· chuÈn bÞ ®ñ nguyªn liÖu th× trén ®Òu, c¸n ph¼ng vµ x¸c ®Þnh kÝch th−íc bÇu sau ®ã dïng dao c¾t thµnh « khi bïn ®· se mÆt. - Tuæi bÇu : 5 - 7 ngµy - KÝch th−íc : 5 x 5 x 5 (cm) - Dïng ®Êt bét trén ph©n môc phñ kÝn h¹t ng« sau khi tra ! L−u ý : khi kiÓm tra h¹t ñ thÊy mÇm cã hiÖn t−îng nøt ra khái vá th× tiÕn hµnh lµm bÇu ! Ch¨m sãc : - Chó ý gi÷ Èm cho bÇu ng« th−êng xuyªn. - T−íi superl©n pha lo·ng tr−íc khi trång 1 ngµy 3. Kü thuËt trång ng« ! Kü thuËt trång ng« bÇu Bæ hè sau khi ®· x¸c ®Þnh kÝch th−íc - Nhãm trung ngµy Hµng x c©y = 70x tõ 30 ®Õn 35 (cm) vµ dµi ngµy Hµng x c©y = 70x tõ 28 ®Õn 30 (cm) - Nhãm ng¾n ngµy Trång ®óng kü thuËt Bãn ph©n ®óng kü thuËt Trång ch−a ®óng kü thuËt Bãn ch−a ®óng - Mçi hè ®Æt mét bÇu quay chiÒu l¸ ra hai bªn mÐp luèng. - Ph©n bãn lãt bao gåm ph©n chuång vµ ph©n NPK (l©n), cã thÓ bãn ph©n chuång d−íi bÇu (nÕu ®Êt kh«) sau ®ã lÊp ®Êt kÝn bÇu hoÆc r¾c xung quanh bÇu (nÕu ®Êt −ít); cßn ph©n NPK (l©n) r¾c sau khi ®· ®Æt bÇu ng«. - NÕu cã th× phun thuèc trõ cá sau khi ®Æt bÇu xong (Butavi...) 4. Kü thuËt ch¨m sãc ng« - bãn ph©n ! L−îng ph©n bãn cho mét sµo vµ c¸ch bãn (c¸c gièng dµi ngµy vµ trung ngµy) L−îng bãn : Ph©n chuång 300 - 500 kg/sµo L©n 10 kg §¹m 14 -16 kg NPK 10 kg Kali 6 - 7 kg Ph©n bãn l¸ 3 lÇn (Komix, Agtonic, Thiªn N«ng...) ! C¸ch ch¨m sãc : DÆm ®ñ sè c©y b»ng sè bÇu dù tr÷, gi÷ ®ñ Èm cho giai ®o¹n c©y con, 7-9 l¸, xo¸y nân vµ sau trç 20 ngµy. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång- Th¸ng 5/200 2
  3. ! C¸ch bãn : Ph©n NPK L©n §¹m Urª Kali Ph©n Thêi kú bãn chuång (kg/sµo) C¸ch bãn vµ ch¨m sãc (kg/sµo) (kg/sµo) (kg/sµo) bãn l¸ (kg) 300 - Bãt lãt 10 kg 2 - 3 kg Bãn xa gèc 500 kg 10 kg Bãn thóc ®ît 1 T−íi lo·ng 2-3 lÇn c¸ch l©n 2 - 3 kg 3 2 lÇn lóc 3-4 l¸ nhau 2-3 ngµy/1 lÇn ng©m Bãn thóc ®ît 2 Bãn xa gèc, vun luèng, 5 3-4 lóc 7-9 l¸ t−íi n−íc Bãn thóc ®ît 3 Gi÷ ®ñ Èm xo¸y nân (s¾p 5 1 lÇn Bãn ph©n xa gèc trç) 5. Phßng trõ s©u bÖnh S©u h¹i ng« i. S©u x¸m : th−êng g©y h¹i ë thêi kú c©y con (4-5 l¸). Phßng trõ b»ng thuèc Basudin h¹t r¾c xuèng ®Êt hoÆc phun Ofatox lóc chiÒu tèi. ii. S©u ®ôc th©n, b¾p : th−êng g©y h¹i tõ thêi kú 6-7 l¸ ®Õn vµo ch¾c h¹t. Phßng trõ b»ng thuèc Basudin h¹t hoÆc Padan. iii. RÖp cê : th−êng g©y h¹i thêi kú s¾p trç cê phun r©u. Phßng trõ b»ng thuèc Bassa, Ofatox... (h×nh 1). BÖnh h¹i ng« i. BÖnh kh« v»n : th−êng g©y h¹i vµo thêi kú 9,10 l¸ ®Õn khi thu ho¹ch. Phßng trõ b»ng thuèc Validacin khi ng« ®−îc 7-8 l¸ (h×nh 2). ii. BÖnh ®èm l¸ (®èm l¸ lín vµ ®èm l¸ nhá) th−êng g©y h¹i tõ thêi kú 5-6 ®Õn 8-9 l¸, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn m−a nhiÒu, trêi ©m u. Phßng trõ b»ng thuèc Dinep, §ång oxyclorua (h×nh 3). Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång- Th¸ng 5/2001 3
Đồng bộ tài khoản