KỸ THUẬT - TIẾT 22 - THÊU MÓC XÍCH. ( Tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
198
lượt xem
40
download

KỸ THUẬT - TIẾT 22 - THÊU MÓC XÍCH. ( Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Hs biết cách thêu móc xích và ứng dụng của thêu móc xích. -Thêu được các mũi thêu móc xích. -Hs hứng thú học thêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT - TIẾT 22 - THÊU MÓC XÍCH. ( Tiết 1)

  1. K THU T - TI T 22 THÊU MÓC XÍCH. ( Ti t 1) I-M c tiêu: -Hs bi t cách thêu móc xích và ng d ng c a thêu móc xích. -Thêu ư c các mũi thêu móc xích. -Hs h ng thú h c thêu. II- dùng h c t p: -Tranh qui trình thêu móc xích. -M u thêu móc xích. -V t li u và d ng c c n thi t.; V i , ch ,kim.. III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: -Em hãy nêu các bư c thêu lư t v n - 2 hs lên tr bài cũ. hình hàng rào ?
  2. -Nh n xét và ánh giá. 2- Bài m i: -Gi i thi u bài và nêu m c ích h c. * Ho t ng 1: Hs quan sát và nh n -Hs quan sát và nh n xét. xét. --Gv gi i thi u m u.k t h p quan sát hai m t c a ư ng thêu móc xích m u v i quan sát hình 1 (sgk) tr l i câu h i v c i m c a ư ng thêu móc xích . -Nh n xét và tóm t c c i mc a ư ng thêu móc xích: - Hs l ng nghe. +M t ph i c a ư ng thêu móc xích là nh ng vòng ch nh móc n i ti p nhau gi ng như chu i móc xích ( c a s i dây chuy n ) +M t trái ư ng thêu là nh ng mũi ch b ng nhau , n i ti p nhau g n gi ng các mũi khâu t mau. -GV gi i thi u m t s s n ph m thêu móc xích và y/c hs tr l i câu h i v ng d ng c a thêu móc xích. -Hs quan sát m u thêu móc xích.(lá -GV b sung : thêu hoa lá,c nh v t., lên
  3. áo. ,hoa,con v t …) * Ho t ng 2: Hư ngd n thao tác kĩ thu t. -hs quan sát tranh qui trình. -Treo tranh qui trình , hư ng d n hs quan sát hình 2 tr l i câu h i v cách v ch ư ng thêu móc xích.. -Y/c hs so sánh cách v ch d u ư ng -Tr l i câu h i. thêu móc xích v i cách v ch d u ư ng thêu lư t v n . -Nh n xét , b sung. -Hs so sánh . -Hư ng d n hs c n i dung 2 v i quan sát hình 3a, 3b , 3c .(sgk) tr l i câu h i: - Hs d a vào thao tác mũi thêu th nh t , mũi thêu th hai c a gv và quan sát -Hs quan sát hình 3a, 3 b , 3 c. hình 3 b, 3 c , 3d tr l i câu h i và th c hi n thao tác mũi thêu th ba, th tư, th năm …. -Hư ng d n hs quan sát hình 4 ( sgk )
  4. tr l i câu h i v cách k t thúc ư ng thêu móc xích v i cách k t thúc ư ng thêu lư t v n. -Hư ng d n hs thao tác cách k t thúc ư ng thêu móc xích. - Hs quan sát hình 4 . +Thêu t ph i sang trái. -Hs tr l i câu h i. +M i muĩ thêu ư c b t u b ng cách t o thành vòng ch qua ư ng d u. -Hs l ng nghe.gv hư ng d n. +Lên kim ,xu ng kim úng vào các i m trên ư ng v ch d u. +Không rút ch ch t quá ho c l ng quá . +K t thúc ư ng thêu móc xích b ng cách ưa mũi kim ra ngoài múi thêu xu ng kim ch n vòng ch . -Gv hư ng d n hs l n hai các thao tác thêu và k t thúc ư ng thêu móc xích. -G i hs c ph n ghi nh trong sgk 3- c ng c và d n dò: -Y/c hs nh c l i qui trình thêu móc xích ?. -Thêu móc xích ư c th c hi n như th
  5. nào? -Hs nghe l n 2 . -Khi k t thúc ư ng thêu móc xích ta làm như th nào? -3 -5 hs c ph n ghi nh . -Y/c hs lên thêu móc xích mũi th nh t, mũi th hai vào v i trên b ng.và c th ti p t c hs khác lên thêu cho xong -Hs nêu qui trình thêu móc xích. ư ng v ch d u trên v i. D n dò: -v nhà t p thêu mũi thêu móc xích cho nhu n nhuy n ti t sau th c hành vào v i và th c hành theo nhóm. ….
Đồng bộ tài khoản