Kỹ thuật ( Tiết 8) - KHÂU ĐỘT THƯA

Chia sẻ: fordec

HS biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa. - Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu - Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận.

Nội dung Text: Kỹ thuật ( Tiết 8) - KHÂU ĐỘT THƯA

K thu t ( Ti t 8)

KHÂU T THƯA
I/ M c tiêu :

HS bi t cách khâu t thưa và ng d ng c a khâu t thưa.

- Khâu ư c các mũi khâu t thưa theo ư ng v ch d u

- Hình thành thói quen làm vi c kiên trì, c n th n.

II/ dùng d y - h c :

- Tranh quy trình khâu mũi t thưa.

- M i ư ng khâu t thưa ư c khâu b ng len ho c s i trên
bìa, v i, khác màu.

- V t li u và d ng c c n thi t

+ M t nh v i tr ng ho c màu kcíh thư c 20 x 30 cm

+ Len ( s i ) khác màu v i

+ kim khâu len, kim khâu ch , kim , thư c, ph n v ch.

III/ Các ho t ng d y – h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh


A. Bài cũ

- Ki m tra d ng c h c t p - HS mang d ng c và v t
c a HS li u t lên bàn.
B. D y bài m i : - HS l ng nghe

1/ Gi i thi u bài : Hôm nay
chúng ta cùng tìm hi u và áp d ng
các bư c c a cách khâu t thưa.

2. Bài d y :

* Ho t ng 1 : GV hư ng d n
HS quan sát và nh n xét m u.

- GV gi i thi u m u ư ng - HS quan sát
khâu t thưa và hư ng d n HS quan
sát các m u khâu m t ph i, m t trái
ư ng khâu k t h p quan sát.

- Yêu c u HS tr l i

+ D a vào hình 1, em hãy
- HS tr l i
nh n xét c
- m t ph i ư ng khâu,
các mũi khâu cách u và g ng
nhau như ư ng khâu các mũi
khâu thư ng. m t trái ư ng
khâu, mũi khâu sau l n lên 1/3 mũi
khâu trư c làm 3 ph n b ng nhau
thì mũi khâu sau l n lên 1 ph n c a
i m mũi khâu t thưa m t
mũi khâu trư c
ph i và m t trái ư ng khâu ?

=> GV k t lu n

- Khi khâu t thưa ph i khâu
t ng mũi m t, không khâu ư c
nhi u mũi m i rút ch m t l n như
khâu thư ng.

- GV yêu c u HS rút ra khái - 2 em c ghi nh SGK

ni m v khâu t thưa

=> K t lu n

+ Khâu t thưa là cách khâu
t ng mũi m t t o thành các mũi
khâu cách u nhau m t ph i c a
s n ph m; m t trái c a s n ph m mũi
khâu sau l n lên 1/3 mũi khâu trư c
li n k .
+ Khâu t thưa theo chi u t
ph i sang trái và th c hi n theo quy
t c lùi 1 mũi ti n 3 mũi trên ư ng
d u.

Ho t ng 2 : GV hư ng d n
các thao tác k thu t

+ M c tiêu : Các em n m ư c
quy trình khâu t thưa.

* Các bư c ti n hành

- GV treo tranh quy trình khâu
t thưa

- Hư ng d n HS quan sát các
hình 2, 3 , 4 SGK

1) V ch d u ư ng khâu ( H
3a)

- H i : Quan sát hình 2 và
b ng ki n th c ã h c các bài
trư c, em hãy nêu cách v ch d u
ư ng khâu t thưa ? - Vu t th ng mép v i.

- Yêu c u 3 HS nh c l i - V ch ư ng thănge cách
mép v i 2 cm
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- Ch m các i m u nhau 5
cm trên ư ng d u.


2) Khâu t thưa theo ư ng
d u

( Hình 30)

- GV hư ng d n : Khâu t
ph i sang trái lên kim t i m 2. Rút
ch lên cho nút ch sát vào m t sau
c a v i. - HS theo dõi.

a. Khâu mũi th nh t ( H 3b) - 3 em nh c l i

- Lùi l i xu ng kim t i i m 1,
lên kim t i i m 4.

- Rút ch lên ư c mũi khâu
th nh t. - HS nh c l i


b. Khâu mũi th 2 ( H 3c )

- Lùi l i, xu ng kim t i i m
3, lên kim t i i m 6.

c. Rút ch lên c mũi khâu
- 3 HS nh c l i và th c hi n
th 2.
thao tác k thu t.
d. Khâu các mũi ti p theo

H i : D a vào H 3b,3c, 3d
.Em hãy nêu cách khâu mũi khâu t
thưa th 3, th tư, th năm….. ?

- 3 HS nh c l i và th c hi n
- Khâu liên t c như v y cho
thao tác k thu t.
n h t ư ng d u, ư c ư ng khâu
t thưa .


- 3 HS tr l i và th c hi n
thao tác k thu t.
H i : T cách khâu trên, em
hãy nêu nh n xét cách khâu các mũi - 3 HS nh c l i và th c hi n
khâu t thưa. thao tác k thu t.

e. K t thúc ư ng khâu ( H4 )

H i : Em hãy nêu cách k t - HS nh c l i 3 em và th c
thúc ư ng khâu t thưa ? hi n thao tác k thu t

- Khâu lùi l i mũi b ng cách
lùi l i mũi và xu ng kim.
- - HS nh c l i 3 em và th c
- Nút ch ư ng hi n thao tác k thu t
m t trái
khâu, l t v i, sau ó lu n kim qua
mũi khâu và rút ch t nút ch

D/ C ng c - d n dò :

- Yêu c u HS tr l i câu h i
- Em hãy nêu qui trình khâu
t thưa ?

- Yêu c u HS c ghi nh

* Lưu ý :
- HS c ghi nh
+ Khâu t thưa theo chi u t
ph i sang trái.

+ Khâu t thưa ư c th c
hi n theo qui t c, “ lùi 1, ti n 3”

+ Không rút ch ch t quá ho c
l ng qu

+ Khâu k t thúc thì xu ng kim
k t thúc ư ng khâu như k t thúc
ư ng khâu thư ng.

* Bài sau : Th c hành ti p
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản