Kỹ thuật ( Tiết 8) - KHÂU ĐỘT THƯA

Chia sẻ: fordec

HS biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa. - Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu - Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận.

Nội dung Text: Kỹ thuật ( Tiết 8) - KHÂU ĐỘT THƯA

 

  1. K thu t ( Ti t 8) KHÂU T THƯA I/ M c tiêu : HS bi t cách khâu t thưa và ng d ng c a khâu t thưa. - Khâu ư c các mũi khâu t thưa theo ư ng v ch d u - Hình thành thói quen làm vi c kiên trì, c n th n. II/ dùng d y - h c : - Tranh quy trình khâu mũi t thưa. - M i ư ng khâu t thưa ư c khâu b ng len ho c s i trên bìa, v i, khác màu. - V t li u và d ng c c n thi t + M t nh v i tr ng ho c màu kcíh thư c 20 x 30 cm + Len ( s i ) khác màu v i + kim khâu len, kim khâu ch , kim , thư c, ph n v ch. III/ Các ho t ng d y – h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Bài cũ - Ki m tra d ng c h c t p - HS mang d ng c và v t c a HS li u t lên bàn. B. D y bài m i : - HS l ng nghe 1/ Gi i thi u bài : Hôm nay chúng ta cùng tìm hi u và áp d ng các bư c c a cách khâu t thưa. 2. Bài d y : * Ho t ng 1 : GV hư ng d n HS quan sát và nh n xét m u. - GV gi i thi u m u ư ng - HS quan sát khâu t thưa và hư ng d n HS quan sát các m u khâu m t ph i, m t trái ư ng khâu k t h p quan sát. - Yêu c u HS tr l i + D a vào hình 1, em hãy - HS tr l i nh n xét c
  3. - m t ph i ư ng khâu, các mũi khâu cách u và g ng nhau như ư ng khâu các mũi khâu thư ng. m t trái ư ng khâu, mũi khâu sau l n lên 1/3 mũi khâu trư c làm 3 ph n b ng nhau thì mũi khâu sau l n lên 1 ph n c a i m mũi khâu t thưa m t mũi khâu trư c ph i và m t trái ư ng khâu ? => GV k t lu n - Khi khâu t thưa ph i khâu t ng mũi m t, không khâu ư c nhi u mũi m i rút ch m t l n như khâu thư ng. - GV yêu c u HS rút ra khái - 2 em c ghi nh SGK ni m v khâu t thưa => K t lu n + Khâu t thưa là cách khâu t ng mũi m t t o thành các mũi khâu cách u nhau m t ph i c a s n ph m; m t trái c a s n ph m mũi khâu sau l n lên 1/3 mũi khâu trư c li n k .
  4. + Khâu t thưa theo chi u t ph i sang trái và th c hi n theo quy t c lùi 1 mũi ti n 3 mũi trên ư ng d u. Ho t ng 2 : GV hư ng d n các thao tác k thu t + M c tiêu : Các em n m ư c quy trình khâu t thưa. * Các bư c ti n hành - GV treo tranh quy trình khâu t thưa - Hư ng d n HS quan sát các hình 2, 3 , 4 SGK 1) V ch d u ư ng khâu ( H 3a) - H i : Quan sát hình 2 và b ng ki n th c ã h c các bài trư c, em hãy nêu cách v ch d u ư ng khâu t thưa ? - Vu t th ng mép v i. - Yêu c u 3 HS nh c l i - V ch ư ng thănge cách mép v i 2 cm
  5. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - Ch m các i m u nhau 5 cm trên ư ng d u. 2) Khâu t thưa theo ư ng d u ( Hình 30) - GV hư ng d n : Khâu t ph i sang trái lên kim t i m 2. Rút ch lên cho nút ch sát vào m t sau c a v i. - HS theo dõi. a. Khâu mũi th nh t ( H 3b) - 3 em nh c l i - Lùi l i xu ng kim t i i m 1, lên kim t i i m 4. - Rút ch lên ư c mũi khâu th nh t. - HS nh c l i b. Khâu mũi th 2 ( H 3c ) - Lùi l i, xu ng kim t i i m 3, lên kim t i i m 6. c. Rút ch lên c mũi khâu - 3 HS nh c l i và th c hi n th 2. thao tác k thu t.
  6. d. Khâu các mũi ti p theo H i : D a vào H 3b,3c, 3d .Em hãy nêu cách khâu mũi khâu t thưa th 3, th tư, th năm….. ? - 3 HS nh c l i và th c hi n - Khâu liên t c như v y cho thao tác k thu t. n h t ư ng d u, ư c ư ng khâu t thưa . - 3 HS tr l i và th c hi n thao tác k thu t. H i : T cách khâu trên, em hãy nêu nh n xét cách khâu các mũi - 3 HS nh c l i và th c hi n khâu t thưa. thao tác k thu t. e. K t thúc ư ng khâu ( H4 ) H i : Em hãy nêu cách k t - HS nh c l i 3 em và th c thúc ư ng khâu t thưa ? hi n thao tác k thu t - Khâu lùi l i mũi b ng cách lùi l i mũi và xu ng kim. - - HS nh c l i 3 em và th c - Nút ch ư ng hi n thao tác k thu t m t trái khâu, l t v i, sau ó lu n kim qua mũi khâu và rút ch t nút ch D/ C ng c - d n dò : - Yêu c u HS tr l i câu h i
  7. - Em hãy nêu qui trình khâu t thưa ? - Yêu c u HS c ghi nh * Lưu ý : - HS c ghi nh + Khâu t thưa theo chi u t ph i sang trái. + Khâu t thưa ư c th c hi n theo qui t c, “ lùi 1, ti n 3” + Không rút ch ch t quá ho c l ng qu + Khâu k t thúc thì xu ng kim k t thúc ư ng khâu như k t thúc ư ng khâu thư ng. * Bài sau : Th c hành ti p
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản