Kỹ thuật - TRỒNG CÂY RAU, HOA (T1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
202
lượt xem
58
download

Kỹ thuật - TRỒNG CÂY RAU, HOA (T1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức : Học sinh biết cách chọn cây con rau hoặc hoa đêm trồng. 2. Kỹ năng : Trồng được cây rau, hoa trên luống hoặc trong bầu đất . 3. Giáo dục : Ham thích trồng cây, quí trọng thành quả lao động và làm việc chăm chỉ, đúng kỹ thuật. - Giáo viên : Cây con rau và hoa để trồng, túi bầu hoặc chậu có chứa đất - Học sinh : Cuốc dầm xới, bình tưới nước có vòi hoa sen.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật - TRỒNG CÂY RAU, HOA (T1)

  1. Môn : K THU T Tên bài d y : TR NG CÂY RAU, HOA (T1) I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : H c sinh bi t cách ch n cây con rau ho c hoa êm tr ng. 2. K năng : Tr ng ư c cây rau, hoa trên lu ng ho c trong b u t. 3. Giáo d c : Ham thích tr ng cây, quí tr ng thành qu lao ng và làm vi c chăm ch , úng k thu t. II. CHU N B : - Giáo viên : Cây con rau và hoa tr ng, túi b u ho c ch u có ch a t - H c sinh : Cu c d m x i, bình tư i nư c có vòi hoa sen. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I. Bài cũ : - Ki m tra dùng h c t p . II. Bài m i : A. Gi i thi u bài (như Sgk /75) B. Bài m i : Ho t ng 1 1/ Giáo viên hư ng d n h c sinh tìm hi u qui - Ho t ng cá nhân trình k thu t tr ng cây con. Bư c 1 - GV yêu c u h c sinh c n i dung bài trong Sgk - 01 hs c và c l p c th m.
  2. - GV t câu h i nh n bi t s gi ng và khác nhau gi a chu n b gieo h t v i chu n b tr ng cây con : - Em hãy nêu l i các bư c gieo h t? - HS tr l i, nh n xét. - Em hãy cho bi t chu n b gieo h t và chu n b + Gi ng : Ch n t, tr ng cây có gì gi ng nhau ? làm t, chu n b d ng c . - Em hãy cho bi t chu n b gieo h t và chu n b + Gieo h t : Ch n tr ng cây có gì khác nhau ? h t gi ng. + Tr ng cây con : Ch n cây con gi ng. + Hs tr l i : Ch n - Em hãy cho bi t trư c khi tr ng rau, hoa ta ph i cây con kho , chu n chu n b nh ng gì? b t tr ng cây. - T i sao ph i ch n cây con kho , không cong + Hs quan sát tranh, queo, g y y u và không b sâu b nh , t r , gãy n i dung bài và tr ng n. l i. - Nh c l i cách chu n b t trư c khi gieo h t ? - C n chu n b t tr ng cây con như th nào? + Hs khác nh n xét. - GV nh n xét và ch t ý và cho quan sát nh ng cây gi ng kho và cây gi ng y u. Bư c 2: Quy trình tr ng cây : (Th o lu n nhóm 4) - HS : có 4 bư c - GV cho hs quan sát tranh quy trình và yêu c u
  3. hs nêu các bư c tr ng cây con. - GV cho hs th o lu n theo nhóm 4 tìm hi u - Các nhóm th o n i dung t ng bư c . lu n theo câu h i c a t mình. + T 1 : Nêu cách xác nh v trí cây tr ng - i di n nhóm tr + T 2 : Nêu cách ào h c cây theo v trí ã xác l i, các nhóm khác, nh nh n xét, b sung. + T 3 : Nêu cách t cây vào h c + T 4 : Sau khi tr ng cây xong ph i làm gì ? - Gv ch t ý : Gi i thích thêm m t s yêu c u khi tr ng cây con. Lưu ý h c sinh nên có m t ít phân chu ng ã ho i m c vào h c và l p m t ít t lên trư c khi tr ng. C/c : 1 -2 hs nh c l i cách tr ng cây con - 01 -2 hs nh c l i Gv hư ng d n thao tác k thu t : - GV th c hi n thao tác tr ng cây con theo các Ho t ng 2 : - Hs l ng nghe và bư c trong sgk quan sát. - Gv th c hi n tr ng rau và hoa - GV th c hi n tr ng rau trong ch u, còn tr ng hoa trong b u. - Gv v a làm ch u, v a hư ng d n l i các thao tác k thu t. C ng c và d n dò : - D n dò hs chu n b dùng ti n hành tr ng rau hoa ti t hai.
  4. Môn : K THU T Tên bài d y : TR NG CÂY RAU, HOA (T2) I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : H c sinh bi t cách ch n cây con rau ho c hoa em tr ng. 2. K năng : Tr ng ư c cây rau, hoa trên lu ng ho c trong b u t. 3. Giáo d c : Ham thích tr ng cây, quí tr ng thành qu lao ng và làm vi c chăm ch , úng k thu t. II. CHU N B : - Giáo viên : Cây con rau và hoa t tr ng, ch u, túi b u ch a y t - H c sinh : Cu c d m x i, bình tư i nư c có vòi hoa sen. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò - Ki m tra dùng h c t p . A. Gi i thi u bài (như Sgk /75) B. Bài m i : Ho t ng 3 - Hs th c hành th ng cây con : - Yêu c u h c sinh nh c l i các bư c tr ng cây - HS quan sát tranh con. quy trình tr l i - GV nh n xét và h th ng các bư c tr ng cây - HS khác nh n xét con . b sung.
  5. - Xác nh v trí tr ng + ào h c tr ng cây theo v trí ã xác nh + t cây vào h c á và vun t , n ch t t quanh g c cây . + Tư i nh nư c quanh g c cây : - Hs l ng nghe - Gv lưu ý nh ng i m c n thi t h c sinh th c - HS so n ô dùng hi n úng thao tác k thu t tr ng cây rau, hoa. - GV ki m tra s chu n b c a h c sinh . - GV phân nhóm theo nhóm 6 và có 07 nhóm - GV phân cây con , giao nhi m v và nơi làm - HS nh n cây, t, vi c ch u b u và v nơi + Nhóm 1,3 : tr ng cây con hoa vào ch u quy nh c a nhóm + Nhóm 2,4 : Tr ng cây con rau vào ch u. + Nhóm 5,6 : Tr ng cây con, hoa và b u t. + Nhóm 7 : Tr ng cây con rau vào b u t. - GV lưu ý h c sinh các i m sau khi tr ng cây rau hoa. . - m b o kho ng cách gi a các cây cho úng. Kích thư c c a h c cây ph i phù h p v i b r - HS th c hành c a cây. tr ng cây con, rau + Khi tr ng ph i cây th ng ng , r không hoa ư c cong ngư c lên . - Tránh nhi u nư c cây nghiêng ngã
  6. - Giáo viên nh c nh h c sinh r a tay và các công c sau khi th c hành xong . - Giáo viên hư ng d n c th cho các nhóm. ánh giá k t qu h c t p : - GV g i ý cho hs t ánh giá k t qu th c hành theo các tiêu chu n. - Chu n b y v t li u, d ng c tr ng cây con. - Tr ng úng kho ng cách qui nh , các cây trên lu ng cách u nhau và th ng hàng. - Cây con khi tr ng ng v ng , không b tr i r lên trên. . - Hoàn thành úng th i gian qui nh . - GV nh n xét , ánh giá k t qu h c t p c a h c sinh. III, Nh n xét và d n dò : - Giáo viên nh n xét s chu n b , thái h ct p c a h c sinh. - Hs trưng bày s n - D n dò hs tư i nư c cho cây, c trư c và ph m và nh n xét , chu n b , v t li u d ng c cho bài h c ‘’ Tr ng ánh giá theo các rau, hoa trong ch u. tiêu chu n trên,
Đồng bộ tài khoản