Kỹ thuật trồng nấm bào ngư -phanquangthoai@yahoo -ks.phanquangthoai

Chia sẻ: Phan Quang Thoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

1
730
lượt xem
245
download

Kỹ thuật trồng nấm bào ngư -phanquangthoai@yahoo -ks.phanquangthoai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nấm bào ngư là tên dùng chung cho các loài thuộc giống Pleurotus, trong đó có 2 nhóm lớn: nhóm chịu nhiệt (nấm kết quả thể từ 20-30 độ C) và nhóm chịu lạnh (nấm kết quả từ 15-25 độ C). Vì dụ: nhóm chịu nhiệt: nấm bào ngư trắng ra nấm ở 27-28 độ C.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật trồng nấm bào ngư -phanquangthoai@yahoo -ks.phanquangthoai

 1. phanquangthoai@yahoo.com 1. Gi i thi u chung v n m bào ngư N m bào ngư là tên dùng chung cho các loài thu c gi ng Pleurotus, trong ñó có 2 nhóm l n: nhóm ch u nhi t (n m k t qu th t 200C – 300C) và nhóm ch u l nh (n m k t qu th t 150C – 250C). Ví d : Nhóm ch u nhi t • N m bào ngư tr ng (P.florida) ra n m 27 – 280C Bào ngư tr ng (P.florida) • N m bào ngư xám (P.sajor-caju) ra n m 24 – 250C N m bào ngư xám (P.sajor-caju) Trang 11
 2. phanquangthoai@yahoo.com Nhóm ch u l nh • Bào ngư tím (P.ostreatus): ra n m 150C, th m chí ph i s c l nh 50C trong 24 gi trư c khi chuy n sang 150C. Bào ngư tím (P.ostreatus) • Bào ngư xám (P.sajor – caju): ra n m ñ ng lo t khi s c l nh 150C trong 12 gi . N m bào ngư vàng (P.pulmonarius) Trang 11
 3. phanquangthoai@yahoo.com ð c ñi m sinh v t h c c a n m bào ngư N m bào ngư có ñ c ñi m chung là tai n m có d ng ph u l ch, cu ng tròn m c thành c m t p trung bao g m 3 ph n: mũ, phi n, cu ng. Phi n n m mang bào t kéo dài xu ng ñ n chân, cu ng n m g n g c có l p lông nh m n. M t trên mũ n m thư ng lõm gi a. Tai n m bào ngư khi còn non có màu s m ho c t i, nhưng khi trư ng thành màu tr nên sáng hơn. Chu trình s ng b t ñ u t ñ m bào t h u tính n y m m cho h s i tơ dinh dư ng sơ c p và th c p, “k t thúc” b ng vi c hình thành cơ quan sinh s n là tai n m. Tai n m l i sinh ñ m bào t và chu trình s ng l i ti p t c. Qu th n m phát tri n qua nhi u giai ño n: - D ng san hô→D ng dùi tr ng →D ng ph u →D ng ph u l ch →D ng lá l c bình - D ng san hô: qu th m i t o thành, d ng s i m nh hình chum - D ng dùi tr ng: Mũ xu t hi n dư i d ng kh i tròn, ñư ng kính cu ng và mũ không khác nhau bao nhiêu - D ng ph u: Mũ m r ng, trong khi cu ng còn gi a (gi ng cái ph u) - D ng bán c u l ch: Cu ng l n nhanh m t bên và b t ñ u l ch so v i v trí trung tâm mũ - D ng lá l c bình: Cu ng ng ng tăng trư ng, mũ v n ti p t c phát tri n ði u ki n sinh trư ng và phát tri n c a n m Bào ngư ð m: ð m r t quan tr ng ñ i v i s phát tri n c a tơ và qu th c a n m. Trong giai ño n tăng trư ng, ñ m nguyên li u yêu c u t 50% -60% còn ñ m không khí không ñư c nh hơn 70%. giai ño n hình thành qu th ñ m không khí là 85%-90%. ð m không khí kho ng 70% ch ra qu th nh , dư i 60% không ra qu th , n u n m giai ño n ph u l ch và d ng lá thì s b khô m t Trang 11
 4. phanquangthoai@yahoo.com và cháy vàng bìa mũ n m. Nhưng n u ñ m không khí cao trên 95% tai n m b nhũn và rũ xu ng PH: N m bào ngư có kh năng ch u ñ ng s giao ñ ng pH tương ñ i t t. Tuy nhiên pH thích h p ñ i v i h u h t các lo i n m bào ngư trong kho ng 5-7 Ánh sáng: th s i n m nuôi ngoài ánh sáng không t t b ng nuôi trong t i. Ánh sáng ch c n thi t trong giai ño n qu th .C th là trong giai ño n m c qu th c n ánh sáng nh (200 lux) nh m kích thích n phát tri n, giai ño n phát tri n qu th c n ánh sáng t 300-500 lux ñ th a mãn yêu c u làm qu th l n lên. N u giai ño n này thi u ánh sáng thì lư ng g c n m ít, cu ng dài, hình d ng không bình thư ng Không khí: Ph i lưu thông, n ng ñ CO2 giai ño n ra qu th không vư t quá 1%. N u n ng ñ CO2 cao s có h i cho s sinh trư ng c a qu th (cu ng dài, tán không bình thư ng, qu th vàng và th i). 2. K thu t tr ng n m bào ngư 2.1 Kĩ thu t s n xu t meo Trang 11
 5. phanquangthoai@yahoo.com Phân l p gi ng thu n khi t Cách t o môi trư ng phân l p Môi trư ng thích h p ñ phân l p gi ng là môi trư ng PGA (th ch-glucose- khoai tây) - Khoai tây (200g) không m c m m, không bi n màu xanh: G t v , c t m ng và nh - ðư ng glucose 20g ( có th thay b ng ñư ng kính ho c ñư ng maltose) - Th ch 20g - 1 lít nư c s ch N u khoai tây chín nhuy n, l c l y nư c. B sung ñư ng và th ch vào nư c v a m i tách và ti p t c n u ñ n sôi Phân môi trư ng vào các ng nghi m ( kho ng 1/3 ng nghi m). ð y nút bông và ñem h p kh trùng. L y các ng nghi m ra và ñ nghiêng t i khi ngu i ñ t o thành môi trư ng th ch nghiêng. ðây là môi trư ng thích h p ñ meo phát tri n Phương pháp phân l p Thao tác phân l p ph i th c hi n trong ñi u ki n vô trùng. Các bư c như sau: - Sát trùng d ng c c y - Sát trùng b m t qu th n m b ng dung d ch HgCl2 0,1% ho c Alcol. Sau ñó r a l i b ng nư c vô trùng - Dùng dao c t vài phi n nh trên tai n m r i dùng que c y ñ c y vào ng th ch nghiêng - ð y nút bông và ñem Sau 7-10 ngày thì tơ lan ñ y m t ng nghi m Nhân gi ng Cách t o môi trư ng nhân gi ng Lúa n u v a búp n , ñ ngu i r i cho vào chai. ð y nút bông. ðem h p kh trùng nh ng Trang 11
 6. phanquangthoai@yahoo.com chai này 1atm/1210C trong 60 phút (dùng n i h p áp l c cao). Ho c có th kh trùng b ng phương pháp Tyndall (ñư c trình bày c th m c …. ) Phương pháp nhân gi ng Chu n b môi trư ng nhân gi ng c p 2 xong thì ti n hành nhân gi ng. Dùng k p g p nh ng m u th ch có tơ n m c y vào chai môi trư ng. ðem nhi t ñ phòng. Sau khi tơ n m lan ñ y chai (kho ng 10 ngày) thì có th c y vào cơ ch t ñ cho qu th 2.2 K thu t tr ng n m X lý nguyên li u Vô b ch H p kh trùng C y meo tõ n m Tư i ñón-Thu ho ch Giai ño n x lí nguyên li u Trang 11
 7. phanquangthoai@yahoo.com Mùn cưa ñư c sàng ñ lo i b b t t p ch t. Sau ñó ñư c làm m b ng cách tư i nư c vôi 1,5%. ð nâng cao năng su t thì quá trình x lí mùn cưa c n b sung thêm các thành ph n dinh dư ng khác như cám, b t ngô. Nguyên li u ñư c 3-4 ngày. Nhi t ñ ñóng ph i ñ m b o kho ng 60-700C. Nguyên li u sau khi ph i ñ m b o: ñ m nhiên li u ñ t 65%-70%, có mùi thơm d ch u, có màu sáng Giai ño n vô b ch Mùn cưa sau khi ñư c ñưa vào túi ni lông, n n ch t v a ph i. M i túi thư ng ch a kho ng 1,2-1,5 kg nguyên li u. Nên ñóng túi ñ ng lo t cho ñ n h t nguyên li u, không ñ th a nguyên li u qua ñêm. N u không ñóng h t thì ph i ñưa ph n nguyên li u th a vào ñ ng ñ ti p Giai ño n h p kh trùng túi mùn cưa Gi h p Lò h p Sau khi ñóng túi thì ñưa ñi kh trùng Có th s d ng các phương pháp kh trùng sau: S d ng n i cao áp (121- 1250C/90 phút) Trong s n xu t thì thư ng ngư i dân dùng n i h p th công. Dùng d ng n i này thì ch t o ñư c nhi t ñ 1000C. Do v y mà c n ph i kéo dài th i gian kh trùng. ð làm ñi u này thì t t nh t dùng phương pháp Tyndall. ðó là kh trùng 3 l n, m i l n 30 phút và các l n cách nhau 24 gi . Nguyên t c c a Trang 11
 8. phanquangthoai@yahoo.com phương pháp này là gi a các l n kh trùng các bào t s n y m m và s b ch t b i l n kh trùng ti p theo Giai ño n c y meo Cách ch n meo Khi ch n meo gi ng c n chú ý các ñ c ñi m sau: - Quan sát th y tơ m c th ng; nhánh tơ hình lông chim, phân ph i ñ u kh p chai, có màu tr ng - M t ñ tơ ñóng dày - Ng i có mùi n m bào ngư Cách c y meo Các túi nguyên li u sau khi h p ñư c ñ ngu i kho ng 18-20 gi thì có th ti n hành c y gi ng. Dùng dao r ch ñáy b ch và dùng m t cây dài vót nh n ñ u, xoi l dư i ñáy b ch • C y gi ng que: Dùng k p ñ k p m t que meo ñưa vào b ch • C y b ng h t: Dùng que s t kh u nh các h t gi ng ñưa vào b ch Thao tác c y ph i th c hi n nhanh, ñ m b o h n ch m m b nh lây lan t không khí. T t nh t là th c hi n c y gi ng trong m t nhà c y riêng s ch s . T t c các d ng c s d ng cho c y gi ng ph i s ch, nên kh trùng trư c và sau khi c y Giai ño n nuôi tơ n m Yêu c u ñ i v i nơi tơ: - S ch, lưu thông, thoáng mát. ð nh kỳ ñư c làm v sinh b ng formol, nư c vôi trong - Không cho ánh sáng tr c ti p chi u vào nhưng không t i. - Không b d t mưa - Không chung v i giàn n m ñang tư i ho c m i thu ho ch xong Trang 11
 9. phanquangthoai@yahoo.com - C 5 – 7 ngày ta ki m tra m t l n nh m phát hi n nh ng b ch nhi m m c xanh ñ hu b , không ñ lây nhi m sang các b ch khác Trong th i gian nuôi tơ n m, không c n tư i thư ng xuyên vì nư c ñã cung c p trong lúc x lí nguyên li u; ch c n tư i n n, xung quanh vách sao cho ñ m b o nhi t ñ và m ñ không khí Khi th y s i tơ ăn tr ng b ch thì chuy n sang nhà tr ng n m. Thư ng thì th i gian nuôi tơ n m bào ngư kho ng 25 – 30 ngày trong ñi u ki n nhi t ñ 20- 300C, ñ m không khí 60-70%. Giai ño n tư i ñón-thu ho ch Chăm sóc ð lo i b b i bám bên ngoài b ch ñ ng th i t o s c nhi t ta có th nhúng b ch vào xô nư c ñ n c b ch r i rút ra, treo chúng vào nhà tr ng n m. Yêu c u ñ i v i nhà tr ng n m: - G n ngu n nư c tư i. Không g n nơi khói b i và các ngu n nư c ô nhi m như rác, mương c ng, chu ng gà, chu ng heo, b ch n m hư, ... vì n m r t nh y c m v i môi trư ng - Nhà n m không c n cao (vì khó gi m) thư ng t 2,5 – 3m. Không nên che r p quá (thi u ánh sáng và d phát sinh và phát tri n m m b nh). Di n tích v a ñ ñ treo 1 ñ t b ch ñ ñ m b o ñ m. Dây cách dây kho ng 3,5 t t. M i dây treo kho ng 6 b ch, b ch dư i cùng cách m t n n ch ng 30 cm. B trí l i ñi gi a các các hàng dây treo b ch sao cho có th v i tay v a ñ ñ chăm sóc và thu ho ch (m i bên b trí 3 hàng dây treo b ch). - Tr i nóng nên làm vách h chân ñ thông thoáng, tr i l nh c n che kín chân nh t là ban ñêm ñ gi m cho n m. Nhà có kh năng gi m, không b gió lùa nhưng không bí quá làm ng p n m - S ch s và ñ ánh sáng nhưng không b chi u n ng. Trang 11
 10. phanquangthoai@yahoo.com - C n kh trùng nhà n m cho s ch s trư c khi treo b ch n m. - Nhi t ñ thích h p 20 – 300C. ð m không khí c n trong kho ng 80 – 90%. Sau khi treo b ch vào nhà tr ng n m thì ti n hành r ch b ch. M i b ch kho ng 9 r ch, ñư ng r ch kho ng 3 cm. Trong giai ño n này ñ m ñóng vai trò r t quan tr ng, quy t ñ nh ñ n năng su t do v y mà c n ph i tư i nư c nhưng 5-8 ngày sau khi r ch b ch m i ñư c tư i. Cách tư i: Không tư i th ng lên b ch phôi mà phun x t t o mưa nh rơi t trên xu ng, tư i ư t các vách, nóc và n n nhà ñ t o ñ m không khí c n thi t cho nhà tr ng n m. Tuỳ theo th i ti t mà tư i nhi u hay ít ñ t o m cho nhà tr ng n m, m i ngày tư i 1 – 2 l n (khi mưa d m m ư t, không c n tư i). Khi tư i nư c n m c n lưu ý: - S d ng ngu n nư c tư i ph i s ch. N u nư c b nhi m phèn, nhi m m n s làm qu th n m b d d ng. - Tư i v i lư ng v a ñ , n u th a b ch n m d b úng làm gi m năng su t ñ ng th i t o ñi u ki n cho các n m m c l phát tri n - Không ñ gi t nư c b n th ng vào n n m ho c không tư i v i gi t nư c l n r t d làm tai n m b nhũn ra, rũ xu ng và b ch t Thu hái n m Vi c thu hái n m bào ngư nên ti n hành giai ño n trư ng thành, ñó là lúc tai n m chuy n t d ng ph u l ch sang d ng lá l c bình (mũ n m m ng l i và căng r ng ra, mép hơi qu n xu ng – n u mép cong lên là n m già). N m thu giai ño n này, ngoài ch t lư ng dinh dư ng cao, còn ít b hư h ng (không gãy bìa mép khi thu hái) và d b o qu n (gi ñư c lâu d ng tươi). Khi hái nên hái t ng chùm (n u d ng chùm) không nên tách l . Không nên ñ sót các g c n m l i trong b ch n m (m m b nh d phát sinh và phát tri n). K t thúc m t ñ t thu hái (ch ng 4 – 5 ngày) ta ngưng tư i trong kho ng 2 ngày ñ tơ n m ph c h i. N u th y b ch ñã x p nh thì có th d n nén b ch l i. Khi qu th b t ñ u xu t hi n l i thì ti p t c chăm sóc gi ng như ban ñ u. Trang 11
 11. phanquangthoai@yahoo.com M iv tr ng có th thu hái 4-5 ñ t. Th i gian t khi ti n hành tr ng bào ngư ñ n khi thu hái xong hoàn toàn kho ng 3 tháng * M t s b nh thư ng g p n m B nh m c xanh B nh này là do loài Trichoderma.sp ñây là loài m c phát tri n trên ch t g , làm b ch n m thâm ñen l i. ð h n ch s xâm nh p, phát tri n c a lo i n m này thì c n ph i th c hi n thao tác c y meo nhanh, kh trùng nguyên li u th t kĩ B nh dòi n m Dòi chui vào các khe c a tai n m, c n phá làm hư h i n m. T c ñ sinh s n c a chúng r t nhanh do v y mà gây thi t h i không nh . ð h n ch b nh này thì nhà n m c n có lư i ch n và ñi u quan tr ng là nhà tr i ph i ñư c v sinh s ch s Thi u nư c Th a nư c B ch n m b nhi m Trang 11 m c
Đồng bộ tài khoản