Kỹ thuật trồng nấm bào ngư -phanquangthoai@yahoo -ks.phanquangthoai

Chia sẻ: phanquangthoai

Nấm bào ngư là tên dùng chung cho các loài thuộc giống Pleurotus, trong đó có 2 nhóm lớn: nhóm chịu nhiệt (nấm kết quả thể từ 20-30 độ C) và nhóm chịu lạnh (nấm kết quả từ 15-25 độ C). Vì dụ: nhóm chịu nhiệt: nấm bào ngư trắng ra nấm ở 27-28 độ C.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kỹ thuật trồng nấm bào ngư -phanquangthoai@yahoo -ks.phanquangthoai

phanquangthoai@yahoo.com


1. Gi i thi u chung v n m bào ngư
N m bào ngư là tên dùng chung cho các loài thu c gi ng Pleurotus, trong ñó
có 2 nhóm l n: nhóm ch u nhi t (n m k t qu th t 200C – 300C) và nhóm ch u
l nh (n m k t qu th t 150C – 250C).
Ví d :
Nhóm ch u nhi t
• N m bào ngư tr ng (P.florida) ra n m 27 – 280C
Bào ngư tr ng (P.florida)

• N m bào ngư xám (P.sajor-caju) ra n m 24 – 250C
N m bào ngư xám (P.sajor-caju)


Trang 11
phanquangthoai@yahoo.com


Nhóm ch u l nh
• Bào ngư tím (P.ostreatus): ra n m 150C, th m chí ph i s c l nh
50C trong 24 gi trư c khi chuy n sang 150C.
Bào ngư tím (P.ostreatus)

• Bào ngư xám (P.sajor – caju): ra n m ñ ng lo t khi s c l nh
150C trong 12 gi .
N m bào ngư vàng (P.pulmonarius)


Trang 11
phanquangthoai@yahoo.com


ð c ñi m sinh v t h c c a n m bào ngư
N m bào ngư có ñ c ñi m chung là tai n m
có d ng ph u l ch, cu ng tròn m c thành c m
t p trung bao g m 3 ph n: mũ, phi n, cu ng.
Phi n n m mang bào t kéo dài xu ng ñ n chân,
cu ng n m g n g c có l p lông nh m n. M t
trên mũ n m thư ng lõm gi a. Tai n m bào
ngư khi còn non có màu s m ho c t i, nhưng khi
trư ng thành màu tr nên sáng hơn.
Chu trình s ng b t ñ u t ñ m bào t h u
tính n y m m cho h s i tơ dinh dư ng sơ c p
và th c p, “k t thúc” b ng vi c hình thành cơ quan sinh s n là tai n m. Tai n m
l i sinh ñ m bào t và chu trình s ng l i ti p t c.
Qu th n m phát tri n qua nhi u giai ño n:
- D ng san hô→D ng dùi tr ng →D ng ph u →D ng ph u l ch →D ng lá l c
bình
- D ng san hô: qu th m i t o thành, d ng s i m nh hình chum
- D ng dùi tr ng: Mũ xu t hi n dư i d ng kh i tròn, ñư ng kính cu ng và mũ
không khác nhau bao nhiêu
- D ng ph u: Mũ m r ng, trong khi cu ng còn gi a (gi ng cái ph u)
- D ng bán c u l ch: Cu ng l n nhanh m t bên và b t ñ u l ch so v i v trí trung
tâm mũ
- D ng lá l c bình: Cu ng ng ng tăng trư ng, mũ v n ti p t c phát tri n
ði u ki n sinh trư ng và phát tri n c a n m Bào ngư
ð m: ð m r t quan tr ng ñ i v i s phát tri n c a tơ và qu th c a n m.
Trong giai ño n tăng trư ng, ñ m nguyên li u yêu c u t 50% -60% còn ñ m
không khí không ñư c nh hơn 70%. giai ño n hình thành qu th ñ m
không khí là 85%-90%. ð m không khí kho ng 70% ch ra qu th nh , dư i
60% không ra qu th , n u n m giai ño n ph u l ch và d ng lá thì s b khô m t


Trang 11
phanquangthoai@yahoo.com


và cháy vàng bìa mũ n m. Nhưng n u ñ m không khí cao trên 95% tai n m b
nhũn và rũ xu ng
PH: N m bào ngư có kh năng ch u ñ ng s giao ñ ng pH tương ñ i t t. Tuy
nhiên pH thích h p ñ i v i h u h t các lo i n m bào ngư trong kho ng 5-7
Ánh sáng: th s i n m nuôi ngoài ánh sáng không t t b ng nuôi trong t i.
Ánh sáng ch c n thi t trong giai ño n qu th .C th là trong giai ño n m c qu
th c n ánh sáng nh (200 lux) nh m kích thích n phát tri n, giai ño n phát tri n
qu th c n ánh sáng t 300-500 lux ñ th a mãn yêu c u làm qu th l n lên.
N u giai ño n này thi u ánh sáng thì lư ng g c n m ít, cu ng dài, hình d ng
không bình thư ng
Không khí: Ph i lưu thông, n ng ñ CO2 giai ño n ra qu th không vư t quá
1%. N u n ng ñ CO2 cao s có h i cho s sinh trư ng c a qu th (cu ng dài,
tán không bình thư ng, qu th vàng và th i).
2. K thu t tr ng n m bào ngư
2.1 Kĩ thu t s n xu t meo


Trang 11
phanquangthoai@yahoo.com


Phân l p gi ng thu n khi t
Cách t o môi trư ng phân l p
Môi trư ng thích h p ñ phân l p gi ng là môi trư ng PGA (th ch-glucose-
khoai tây)
- Khoai tây (200g) không m c m m, không bi n màu xanh: G t v , c t m ng và
nh
- ðư ng glucose 20g ( có th thay b ng ñư ng kính ho c ñư ng maltose)
- Th ch 20g
- 1 lít nư c s ch
N u khoai tây chín nhuy n, l c l y nư c. B sung ñư ng và th ch vào nư c
v a m i tách và ti p t c n u ñ n sôi
Phân môi trư ng vào các ng nghi m ( kho ng 1/3 ng nghi m). ð y nút bông
và ñem h p kh trùng.
L y các ng nghi m ra và ñ nghiêng t i khi ngu i ñ t o thành môi trư ng
th ch nghiêng. ðây là môi trư ng thích h p ñ meo phát tri n
Phương pháp phân l p
Thao tác phân l p ph i th c hi n trong ñi u ki n vô trùng. Các bư c như sau:
- Sát trùng d ng c c y
- Sát trùng b m t qu th n m b ng dung d ch HgCl2 0,1% ho c Alcol. Sau ñó
r a l i b ng nư c vô trùng
- Dùng dao c t vài phi n nh trên tai n m r i dùng que c y ñ c y vào ng th ch
nghiêng
- ð y nút bông và ñem
Sau 7-10 ngày thì tơ lan ñ y m t ng nghi m
Nhân gi ng
Cách t o môi trư ng nhân gi ng
Lúa n u v a búp n , ñ ngu i r i cho vào
chai. ð y nút bông. ðem h p kh trùng nh ngTrang 11
phanquangthoai@yahoo.com


chai này 1atm/1210C trong 60 phút (dùng n i h p áp l c cao). Ho c có th kh
trùng b ng phương pháp Tyndall (ñư c trình bày c th m c …. )
Phương pháp nhân gi ng
Chu n b môi trư ng nhân gi ng c p 2 xong thì ti n hành nhân gi ng. Dùng
k p g p nh ng m u th ch có tơ n m c y vào chai môi trư ng. ðem nhi t ñ
phòng. Sau khi tơ n m lan ñ y chai (kho ng 10 ngày) thì có th c y vào cơ ch t ñ
cho qu th
2.2 K thu t tr ng n m

X lý nguyên li u


Vô b ch


H p kh trùng


C y meo


tõ n m


Tư i ñón-Thu ho ch

Giai ño n x lí nguyên li u
Trang 11
phanquangthoai@yahoo.com


Mùn cưa ñư c sàng ñ lo i b b t t p ch t. Sau ñó ñư c làm m b ng cách
tư i nư c vôi 1,5%. ð nâng cao năng su t thì quá trình x lí mùn cưa c n b
sung thêm các thành ph n dinh dư ng khác như cám, b t ngô. Nguyên li u ñư c
3-4 ngày. Nhi t ñ ñóng ph i ñ m b o kho ng 60-700C. Nguyên li u sau khi
ph i ñ m b o: ñ m nhiên li u ñ t 65%-70%, có mùi thơm d ch u, có màu sáng
Giai ño n vô b ch
Mùn cưa sau khi ñư c ñưa vào túi ni lông, n n ch t v a ph i. M i túi thư ng
ch a kho ng 1,2-1,5 kg nguyên li u. Nên ñóng túi ñ ng lo t cho ñ n h t nguyên
li u, không ñ th a nguyên li u qua ñêm. N u không ñóng h t thì ph i ñưa ph n
nguyên li u th a vào ñ ng ñ ti p
Giai ño n h p kh trùng túi mùn cưa
Gi h p Lò h p

Sau khi ñóng túi thì ñưa ñi kh trùng
Có th s d ng các phương pháp kh trùng sau:
S d ng n i cao áp (121- 1250C/90 phút)
Trong s n xu t thì thư ng ngư i dân dùng n i h p th công. Dùng d ng
n i này thì ch t o ñư c nhi t ñ 1000C. Do v y mà c n ph i kéo dài th i gian
kh trùng. ð làm ñi u này thì t t nh t dùng phương pháp Tyndall. ðó là
kh trùng 3 l n, m i l n 30 phút và các l n cách nhau 24 gi . Nguyên t c c a


Trang 11
phanquangthoai@yahoo.com


phương pháp này là gi a các l n kh trùng các bào t s n y m m và s b
ch t b i l n kh trùng ti p theo
Giai ño n c y meo
Cách ch n meo
Khi ch n meo gi ng c n chú ý các ñ c ñi m sau:
- Quan sát th y tơ m c th ng; nhánh tơ hình lông chim, phân ph i ñ u kh p chai,
có màu tr ng
- M t ñ tơ ñóng dày
- Ng i có mùi n m bào ngư
Cách c y meo
Các túi nguyên li u sau khi h p ñư c ñ ngu i kho ng 18-20 gi thì có th ti n
hành c y gi ng.
Dùng dao r ch ñáy b ch và dùng m t cây dài vót nh n ñ u, xoi l dư i ñáy
b ch
• C y gi ng que: Dùng k p ñ k p m t que meo ñưa vào b ch
• C y b ng h t: Dùng que s t kh u nh các h t gi ng ñưa vào b ch
Thao tác c y ph i th c hi n nhanh, ñ m b o h n ch m m b nh lây lan t
không khí. T t nh t là th c hi n c y gi ng trong m t nhà c y riêng s ch s . T t c
các d ng c s d ng cho c y gi ng ph i s ch, nên kh trùng trư c và sau khi c y
Giai ño n nuôi tơ n m
Yêu c u ñ i v i nơi tơ:
- S ch, lưu thông, thoáng mát. ð nh kỳ ñư c làm
v sinh b ng formol, nư c vôi trong
- Không cho ánh sáng tr c ti p chi u vào nhưng
không t i.
- Không b d t mưa
- Không chung v i giàn n m ñang tư i ho c m i
thu ho ch xongTrang 11
phanquangthoai@yahoo.com


- C 5 – 7 ngày ta ki m tra m t l n nh m phát hi n nh ng b ch nhi m m c xanh
ñ hu b , không ñ lây nhi m sang các b ch khác
Trong th i gian nuôi tơ n m, không c n tư i thư ng xuyên vì nư c ñã cung
c p trong lúc x lí nguyên li u; ch c n tư i n n, xung quanh vách sao cho ñ m
b o nhi t ñ và m ñ không khí
Khi th y s i tơ ăn tr ng b ch thì chuy n sang nhà tr ng n m. Thư ng thì th i
gian nuôi tơ n m bào ngư kho ng 25 – 30 ngày trong ñi u ki n nhi t ñ 20-
300C, ñ m không khí 60-70%.
Giai ño n tư i ñón-thu ho ch
Chăm sóc
ð lo i b b i bám bên ngoài b ch ñ ng th i t o s c nhi t ta có th nhúng b ch
vào xô nư c ñ n c b ch r i rút ra, treo chúng vào nhà tr ng n m.
Yêu c u ñ i v i nhà tr ng n m:
- G n ngu n nư c tư i. Không g n nơi khói b i và các
ngu n nư c ô nhi m như rác, mương c ng, chu ng gà,
chu ng heo, b ch n m hư, ... vì n m r t nh y c m v i môi
trư ng
- Nhà n m không c n cao (vì khó gi m) thư ng t 2,5
– 3m. Không nên che r p quá (thi u ánh sáng và d phát
sinh và phát tri n m m b nh). Di n tích v a ñ ñ treo 1
ñ t b ch ñ ñ m b o ñ m. Dây cách dây kho ng 3,5 t t. M i dây treo kho ng 6
b ch, b ch dư i cùng cách m t n n ch ng 30 cm. B trí l i ñi gi a các các hàng
dây treo b ch sao cho có th v i tay v a ñ ñ chăm sóc và thu ho ch (m i bên b
trí 3 hàng dây treo b ch).
- Tr i nóng nên làm vách h chân ñ thông thoáng, tr i l nh c n che kín chân
nh t là ban ñêm ñ gi m cho n m. Nhà có kh năng gi m, không b gió lùa
nhưng không bí quá làm ng p n m
- S ch s và ñ ánh sáng nhưng không b chi u n ng.Trang 11
phanquangthoai@yahoo.com


- C n kh trùng nhà n m cho s ch s trư c khi treo b ch n m.
- Nhi t ñ thích h p 20 – 300C. ð m không khí c n trong kho ng 80 – 90%.
Sau khi treo b ch vào nhà tr ng n m thì ti n hành r ch b ch. M i b ch kho ng
9 r ch, ñư ng r ch kho ng 3 cm.
Trong giai ño n này ñ m ñóng vai trò r t quan tr ng, quy t ñ nh ñ n năng
su t do v y mà c n ph i tư i nư c nhưng 5-8 ngày sau khi r ch b ch m i ñư c
tư i.
Cách tư i: Không tư i th ng lên b ch phôi mà phun x t t o mưa nh rơi t trên
xu ng, tư i ư t các vách, nóc và n n nhà ñ t o ñ m không khí c n thi t cho
nhà tr ng n m. Tuỳ theo th i ti t mà tư i nhi u hay ít ñ t o m cho nhà tr ng
n m, m i ngày tư i 1 – 2 l n (khi mưa d m m ư t, không c n tư i).
Khi tư i nư c n m c n lưu ý:
- S d ng ngu n nư c tư i ph i s ch. N u nư c b nhi m phèn, nhi m m n s
làm qu th n m b d d ng.
- Tư i v i lư ng v a ñ , n u th a b ch n m d b úng làm gi m năng su t ñ ng
th i t o ñi u ki n cho các n m m c l phát tri n
- Không ñ gi t nư c b n th ng vào n n m ho c không tư i v i gi t nư c l n
r t d làm tai n m b nhũn ra, rũ xu ng và b ch t
Thu hái n m
Vi c thu hái n m bào ngư nên ti n hành giai ño n trư ng thành, ñó là lúc tai
n m chuy n t d ng ph u l ch sang d ng lá l c bình (mũ n m m ng l i và căng
r ng ra, mép hơi qu n xu ng – n u mép cong lên là n m già). N m thu giai
ño n này, ngoài ch t lư ng dinh dư ng cao, còn ít b hư h ng (không gãy bìa mép
khi thu hái) và d b o qu n (gi ñư c lâu d ng tươi).
Khi hái nên hái t ng chùm (n u d ng chùm) không nên tách l . Không nên ñ
sót các g c n m l i trong b ch n m (m m b nh d phát sinh và phát tri n). K t
thúc m t ñ t thu hái (ch ng 4 – 5 ngày) ta ngưng tư i trong kho ng 2 ngày ñ tơ
n m ph c h i. N u th y b ch ñã x p nh thì có th d n nén b ch l i. Khi qu th
b t ñ u xu t hi n l i thì ti p t c chăm sóc gi ng như ban ñ u.


Trang 11
phanquangthoai@yahoo.com


M iv tr ng có th thu hái 4-5 ñ t. Th i gian t khi ti n hành tr ng bào ngư
ñ n khi thu hái xong hoàn toàn kho ng 3 tháng
* M t s b nh thư ng g p n m
B nh m c xanh
B nh này là do loài Trichoderma.sp ñây là loài m c phát tri n trên ch t g ,
làm b ch n m thâm ñen l i. ð h n ch s xâm nh p, phát tri n c a lo i n m này
thì c n ph i th c hi n thao tác c y meo nhanh, kh trùng nguyên li u th t kĩ
B nh dòi n m
Dòi chui vào các khe c a tai n m, c n phá làm hư h i n m. T c ñ sinh s n
c a chúng r t nhanh do v y mà gây thi t h i không nh . ð h n ch b nh này thì
nhà n m c n có lư i ch n và ñi u quan tr ng là nhà tr i ph i ñư c v sinh s ch s
Thi u nư c
Th a nư c
B ch n m b nhi m Trang 11
m c
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản