Lai hai tính và nguyên lý phân ly độc lập

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
116
lượt xem
18
download

Lai hai tính và nguyên lý phân ly độc lập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lai hai tính và nguyên lý phân ly độc lập (Quy luật phân ly độc lập)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lai hai tính và nguyên lý phân ly độc lập

  1. Lai hai tính và nguyên lý phân ly độc lập (Quy luật phân ly độc lập) 1. Kết quả thí nghiệm lai hai tính (dihybrid cross) Để xác định sự di truyền đồng thời của nhiều cặp tính trạng, Mendel đã tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau. Bảng 1.3 giới thiệu kết quả lai hai tính giữa các giống đậu thuần chủng hạt vàng-trơn và hạt xanh-nhăn. Bảng 1.3 Các kết quả lai hai tính của Mendel Thế Kiểu hình Số Tỷ lệ Tỷ lệ hệ hạt lượng F2 F2
  2. (quan (kỳ sát) vọng) Vàng-trơn × Ptc xanh-nhăn − − − F1 Vàng-trơn − − − F2 Vàng-trơn 315 9,84 9 Vàng-nhăn 101 3,16 3 Xanh-trơn 108 3,38 3 Xanh-nhăn 32 1,0 1 Tổng = 556 Với phép lai này, tất cả con lai F1 đều có kiểu hình trội kép là hạt vàng và trơn.
  3. Khi cho F1 tự thụ phấn, ở F2 xuất hiện 4 kiểu hình là vàng-trơn, vàng-nhăn, xanh- trơn và xanh-nhăn với tỷ lệ xấp xỉ 9:3:3:1. 2. Giải thích và nội dung nguyên lý phân ly độc lập Nếu xét tỷ lệ phân ly của từng tính trạng ở F2, ta có: 315 + 101 = 416 vàng và 108 + 32 = 140 xanh, xấp xỉ 3 vàng : 1 xanh. Tương tự, về hình dạng hạt, ta có 315 + 108 = 423 trơn và 101 + 32 = 133 nhăn, xấp xỉ 3 trơn : 1 nhăn. Điều đó chứng tỏ mỗi tính trạng đều tuân theo quy luật phân ly 3 trội :1 lặn. Bằng cách áp dụng quy tắc nhân xác suất của các biến cố độc lập (xem mục VI), ta dễ dàng chứng minh được rằng sự phân ly của hai tỷ lệ này là hoàn toàn độc lập
  4. nhau như dự đoán ban đầu. Thật vậy, (3 vàng :1 xanh)(3 trơn :1nhăn) = 9 vàng- trơn : 3 vàng-nhăn : 3 xanh-trơn : 1 xanh- nhăn. Cần lưu ý là tỷ lệ 9:3:3:1 này cũng được Mendel tìm thấy trong khi lặp lại thí nghiệm với các tính trạng khác. Từ đó ông mới xây dựng nên nguyên lý phân ly độc lậpquy luật thứ hai của MendelCác allele của các gene khác nhau thì phân ly một cách độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử (kết quả là tạo ra tỷ lệ 9:3:3:1 ở thế hệ F2 từ một phép lai hai tính). (principle of independent assortment), còn gọi là (Mendel's second law). Nội dung của nguyên lý này phát biểu rằng:
  5. Để minh họa cho những điều trình bày trên đây, ta quy ước: A - vàng, a - xanh, B - trơn, b - nhăn. Lưu ý: Để kiểm tra lại giả thuyết phân ly độc lập, Mendel đã tiến hành lai phân tích giữa các cây vàng-trơn F1 (AaBb) với cây xanh-nhăn (aabb). Kết quả thu được gồm 55 vàng-trơn : 49 vàng-nhăn : 51 xanh-trơn : 53 xanh-nhăn, tương đương với tỷ lệ 1:1:1:1 = (1:1)(1:1). Điều đó chứng tỏ các cây F1 đã cho bốn loại giao tử với tỷ lệ ngang nhau, nghĩa là chứa hai cặp gene dị hợp phân ly độc lập. Ptc Kiểu hình vàng, trơn × xanh, nhăn Kiểu gene AABB aabb
  6. Giao tử AB ab F1 Kiểu gene AaBb Kiểu hình vàng, trơn Giao tử ¼ AB : ¼ Ab : ¼ aB : ¼ ab Khung Punnett ¼ AB ¼ Ab ¼ aB ¼ ab ¼ AABBAABbAaBBAaBb AB ¼ AABb AAbb AaBBAabb Ab ¼ AaBB AaBb aaBB aaBb aB
  7. ¼ AaBb Aabb aaBb aabb ab F2 Tỷ lệ kiểu gene Tỷ lệ kiểu hình 1/16 AABB + 2/16 AaBB + 2/16 AABb + 4/16 AaBb = 9/16 vàng, trơn 1/16 AAbb + 2/16 Aabb = 3/16 vàng, nhăn 1/16 aaBB + 2/16 aaBb = 3/16 xanh, trơn 1/16 aabb = 1/16 xanh, nhăn
Đồng bộ tài khoản