Làm lãnh đạo chẳng sướng chút nào

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
6
download

Làm lãnh đạo chẳng sướng chút nào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò nhiệm vụ luôn đặt lãnh đạo luôn ngồi trên “ghế nóng”, bất kỳ một cơn nóng lạnh nào của thị trường đều ảnh hưởng đến doanh nghiệp, ảnh hưởng thu nhập của doanh nghiệp điều đó có nghĩa là ảnh hưởng đến chén cơm manh áo của người lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm lãnh đạo chẳng sướng chút nào

  1. Làm lãnh o ch ng sư ng chút nào Vai trò nhi m v luôn t lãnh o luôn ng i trên “gh nóng”, b t kỳ m t cơn nóng l nh nào c a th trư ng u nh hư ng n doanh nghi p, nh hư ng thu nh p c a doanh nghi p i u ó có nghĩa là nh hư ng n chén cơm manh áo c a ngư i lao ng. Ai cũng nghĩ r ng "Làm lãnh sư ng ch t còn than th gì n a", i u này ch úng v i nh ng ai chưa t ng bi t và không bi t lãnh o là làm gì và nghĩ gì, còn i v i nh ng lãnh o chân chính luôn trăn tr và ư c v ng công ty hay doanh nghi p mình ang lãnh o ngày m t phát tri n hơn, cu c s ng c a nhân viên và ngư i lao ng ngày m t t t hơn, h nh phúc hơn, có i u ki n óng góp nhi u cho s phát tri n c a doanh nghi p. Theo tôi làm lãnh o không h d dàng chút nào, vai trò nhi m v luôn t lãnh o luôn ng i trên “gh nóng”, b t kỳ m t cơn nóng l nh nào c a th trư ng u nh hư ng n doanh nghi p, nh hư ng thu nh p c a doanh nghi p i u ó có nghĩa là nh hư ng n chén cơm manh áo c a ngư i lao ng.
  2. Trong bài vi t này tôi ch nói lên suy nghĩ c a mình xung quanh vai trò lãnh o trong m t t ch c, trong m t công ty, v y ngư i lãnh ph i là ngư i như th nào và c n có nh ng ph m ch t gì? 1 - Ph i là ngư i có chuyên môn Lãnh o m t t ch c m t doanh nghi p ph i có trình chuyên môn v lãnh v c mình ph trách, c bi t lãnh o c p phòng l i càng ph i có chuyên môn cao, chúng ta không th ch om tv n mà chúng ta không n m v ng v nó, ch o chung chung gây m t lòng tin i v i c p dư i, n u chúng ta không có chuyên v lãnh v c ó thì c n ph i có m t chuyên gia tư v n cho chúng ta, tuy nhiên khi ph i ra quy t nh v n liên quan n chuyên môn ó r t khó cho ngư i lãnh o. Ngư i lãnh o có nhi u d ng quy n l c khác nhau. M t s d ng quy n l c như quy n l c d a trên v trí ư c b nhi m, quy n
  3. khen thư ng, tr ng ph t và quy n ki m soát thông tin. Tuy nh ng d ng quy n l c này ít nhi u t ra h u hi u nhưng chúng l i khi n c p dư i c m th y không tho i mái và khi n ngư i lãnh o tr nên c oán và khó g n trong m t h . Quy n l c t năng l c chuyên môn r t quan tr ng iv im t ngư i lãnh o. Khi chúng ta làm lãnh o, các thành viên trong phòng, trong công ty c a chúng ta s luôn c n chúng ta nh hư ng và d n d t. H c n có ni m tin là chúng ta có kh năng nh hư ng chính xác, ch o h p lý và i u ph i hi u qu ho t ng c a nhóm mang l i m t k t qu t t. Tóm l i, n u nhân viên tin tư ng vào năng l c chuyên môn c a chúng ta, chúng ta s d dàng ng viên h làm vi c v i hi u qu cao nh t. 2 - Ph i có tâm Tâm ây là t m lòng c a ngư i lãnh o i doanh nghi p và ngư i lao ng trong doanh nghi p, tâm ph i trong sáng, r ràng, làm vi c chí công vô tư, không yêu ghét tuỳ ti n, bi t yêu thương và chia s v i c p dư i, giúp c p dư i hoàn thành nhi m v , hư ng h vào m c ích chung c a doanh nghi p,công ty, t t c vì l i ích t p th , c a s ông ngư i lao ng, luôn tâm ni m m t i u làm vi c vì màu c s c áo c a doanh nghi p, hư ng n l i ích c a toàn c c, làm ư c như v y thì “ch tâm kia m i b ng ba ch tài”.
  4. 3 - Ph i là ngư i ' ng mũi - ch u sào' Doanh nghi p không ph i lúc nào cũng kho m nh, có lúc cũng trái gió tr tr i, nh ng khó khăn s xu t hi n, ó là lúc vai trò thuy n trư ng c c kỳ quan tr ng, c p dư i s nhìn vào cách ng x và i phó v i khó khăn c a lãnh o, chúng ta dám ương u và dám ch u trách nhi m là i u c c kỳ quan tr ng, lòng tin s ư c thi t l p và có giá tr hơn ngàn l i nói suông, hô kh u hi u, c p dư i nhìn vào cách mà lãnh o ng phó v i khó khăn v i tinh th n y trách nhi m và gi i to ư c khó khăn m t cách t tin và khéo léo s l i n tương sâu s c trong lòng nhân viên, t o ư c lòng tin tuy t i vào lãnh o. Có th lãnh o không ph i lúc nào cũng có th gi i quy t t t p nh ng khó khăn g p ph i, nhưng cái cách mà lãnh o em ra hành x và ương u khi g p khó khăn ó m i là i u quan tr ng, ch u trách nhi m, không l i cho c p dư i, luôn th hi n là “ngư i ng mũi ch u sào”.
  5. 4 - Ph i luôn công b ng khi ánh giá khen thư ng c p dư i Thông thư ng c p dư i luôn luôn mong mu n lãnh o công tâm và công b ng trong vi c ánh giá s óng góp c a mình, vi c ánh giá úng ns óng góp c a c p ư i và có khen thư ng k p th i ngày càng ư c nhà lãnh o quan tâm, nh t là trong các doanh nghi p c ph n, công ty nư c ngoài và kh i tư nhân, vì vi c ánh giá công b ng s t o nên ng l c làm vi c, tăng cư ng oàn k t và gi ư c ngư i tài, giúp doanh nghi p ngày càng phát tri n và t t nhiên l i nhu n s tăng, còn ngư c l i n u xem vi c ánh giá, khen thư ng cán b là vi c làm cho có ho c khen thư ng không úng ngư i, úng vi c, ch khen thư ng cho ai bi t “vâng l i” thì s có tác d ng ngư c l i, s gây ra s b t bình ng m ng m, ngư i gi i l ng l ng b i, ngư i không b i thì có thái b ng m t không b ng lòng, gây ra nhi u h u qu x u, các ch o i u hành
  6. c a c p trên s b ách t c và th c hi n n a v i, vì h nghĩ làm nhi u, làm gi i chưa ch c ã ư c khen thư ng, vì lãnh o ã vô tình khen thư ng không úng i tư ng làm cho c p dư i m t lòng tin. Kh ng T nói: "Không s thi u, ch s không công b ng, không s nghèo, ch s lòng dân không yên. ã công b ng thì không nghèo, ã hoà m c thì không thi u, lòng dân ã yên thì không s nghiêng ". 5 - Ph i trung th c và bi t gi l i h a Không nh ng trung th c v i c p trên mà còn ph i trung th c v i c p dư i, ph i gi tâm trong s ch, l i nói i ôi v i vi c làm, không ư c h a suông, i u quan tr ng là ph i bi t gi l i h a, không nên em quy n l c ra ưa y v i c p dư i và làm thư c o cho lòng trung thành c a c p dư i, trung th c v i c p trên th hi n ch h t lòng vì công vi c ư c giao, th c hi n các ch trương, ch o c a c p trên m t cách tuân th nh t, tuy t i nh t và vì l i ích chung, không vì l i ích c c b , là nhà lãnh os trung th c còn th hi n ch nói và làm, không hô kh u hi u m t ư ng mà làm m t n o, kêu g i c p dư i ti t ki m trong khi lãnh o l i chi xài phung phí, kêu g i nhân viên i làm úng gi b n thân lãnh o l i i tr v s m, hô hào ph i công b ng mà b n thân lãnh o l i không công b ng trong cách hành x hàng ngày. “Tính trung th c là m t trong nh ng giá tr c t lõi c a Nhà lãnh o”.
  7. 6 - Ph i có lòng tin và s tôn tr ng i v i c p dư i C p dư i là ngư i giúp cho lãnh o th c các ý tư ng, các chính sách, ch trương c a lãnh o, là ngư i tr c ti p s n xu t ra s n ph m và bán s n ph m ó n tay khách hàng, n u c p dư i không ư c tôn tr ng và tin tư ng s làm cho gu ng máy ho t ng c a doanh nghi p b h ng hóc và ngư i thi t h i u tiên là ngư i lãnh o doanh nghi p ó, thông thư ng m i ngư i lao ng dù là b o v hay t p v u mu n ư c tôn tr ng, m i s xúc ph m n lòng t tr ng c a ngư i khác u không nên làm, là lãnh o ây là i u c n ph i tránh nh t, m t hành ng m t l i nói thi u tôn tr ng và thi u lòng tin i v i c p dư i s là m t tai ho cho doanh nghi p, lòng dân ly tán, b ng m t không b ng lòng, t t nhiên khi không ư c tôn tr ng và không ư c tin tư ng thì ngư c l i nhà lãnh o cũng m t i s tôn tr ng c a nhân viên c p dư i.
Đồng bộ tài khoản