Lãnh đạo và truyền thông - Tạo mới môi trường làm việc

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
152
lượt xem
42
download

Lãnh đạo và truyền thông - Tạo mới môi trường làm việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lãnh đạo và truyền thông - tạo mới môi trường làm việc', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lãnh đạo và truyền thông - Tạo mới môi trường làm việc

  1. Lãnh o và truy n thông: T o môi trư ng làm vi c Hàng ngày hàng gi , t m quan tr ng c a vi c truy n thông đ i v i lãnh đ o luôn đư c ch ng minh trong m i t ch c. Trên th c t , t năm 1938, t khi Chester Barnard k t lu n r ng: vi c truy n thông là nhi m v chính c a các nhà qu n lý và qu n tr thì m i s t p trung đã hư ng vào vi c c i thi n truy n thông trong t ch c. M t nghiên c u c a Dan B. Curtis và các công trình khác cho th y: tính hi u qu trong k năng truy n thông tương đương v i các thành công cho công vi c trong t ch c. Các k t qu c a cu c đi u tra cũng đưa Curtis t i k t lu n r ng: các giám đ c đi u hành và các lãnh đ o c p cao có ý nghĩa quy t đ nh
  2. nh t trong vi c truy n thông gi a các cá nhân, b i vì h bi t r ng kh năng s n xu t ph thu c vào hi u qu truy n thông. Ch ng h n, trong quân đ i, nh ng ngư i ch huy và giám sát viên luôn ph i thông tin cho binh sĩ và dân thư ng. Nhưng không ch có vi c truy n thông c p ch huy là quan tr ng, mà các c p th p hơn, vi c truy n thông gi a h v i c p trên và v i các thành viên khác cũng quan tr ng không kém. Nói m t cách khác, đ có th phát huy hi u qu , các kênh truy n thông c n đư c m ra, và thông su t trong c h th ng. Trách nhi m quan tr ng nh t đ i v i vi c truy n thông trong b t kỳ t ch c tùy thu c vào nh ng ngư i v trí lãnh đ o. V y thì, m t lãnh đ o có th làm gì đ c i thi n vi c truy n thông trong t ch c? T o môi trư ng làm vi c Bư c đ u tiên trong vi c c i thi n truy n thông chính là đem l i m t môi trư ng làm vi c th t t t. W. Charles Redding - m t chuyên gia hàng đ u v truy n thông và lãnh đ o - có nói: "Trong m t ph m vi r ng, m i thành viên c a t ch c là m t d ng ngư i truy n đ t mà t ch c bu c anh ta tr thành như v y". M t trong nh ng nhân t có nh hư ng đ i v i t ch c chính là môi trư ng làm vi c mà lãnh đ o đã t o ra. Ba lo i môi trư ng cơ b n là: (1) môi trư ng phi nhân đ o, (2) môi trư ng nhân đ o thái quá, và (3) môi trư ng phù h p v i tình hu ng.
  3. Môi trư ng phi nhân đ o Trong nhi u năm, h u h t các t ch c đã đư c thi t l p d a trên m t khuôn kh quan h ch - t . Công trình c a Frederick W. Taylor h i đ u th k này luôn liên h v i môi trư ng phi nhân đ o. Taylor đã r t n i ti ng v i gi thuy t v m t tri t lý lãnh đ o th ơ v i các m i quan h c a con ngư i t i nơi làm vi c. Các gi thuy t cơ b n c a môi trư ng làm vi c phi nhân đ o chính là: c p dư i lư i bi ng, vô trách nhi m, thi u ham mu n đ t đư c các k t qu đáng k , bi u l s thi u kh năng trong vi c t đi u ch nh hành vi, cho th y s h h ng v i các nhu c u c a t ch c, thích đư c ngư i khác ch đ o hơn, và tránh đưa ra các quy t đ nh khi c n thi t. Các nhà qu n lý truy n đ t ni m tin c a h b ng cách gi u gi m các thông tin (khi mà thông tin bí m t là "không an toàn" đ i v i c p dư i). H ch truy n thông trong ph m vi nh ng ngư i có c p b c b ng mình ho c cao hơn. Ki u truy n thông này c a nhà qu n lý có nh hư ng lên chính vi c truy n thông c a c p dư i. Khi thông tin không đư c chia s , các c p dư i s tr nên r t khéo léo trong vi c "moi ra" bí m t. Và s không còn tình tr ng bí m t khi mà thông tin đã b chia s . L h ng đã xu t hi n theo cách đó. B i vì nhà qu n lý cũng cho th y s thi u ni m tin trong vi c ch đ o các c p dư i cách th c làm vi c, các c p dư i s l p đ y l h ng v ni m tin đó b ng cách không s n lòng nh n nhi m v m i.
  4. Khi xem xét vi c các nhà qu n lý truy n thông theo ki u đó, c p dư i s không th bi t nhi u v các thành ph n khác trong t ch c, và do đó, h tr nên th ơ v i các nhu c u c a t ch c. H u qu là, nhà qu n lý s tr thành ngư i gi t ch t các ý tư ng trong t ch c, vì khi đó, c p dư i không còn đ ng l c đ gi i thi u các ý tư ng m i. B i vì các nhà qu n lý không th c hi n quá trình truy n thông v i c p dư i trong các nhóm và c p dư i trong các liên minh không chính th c đ m r ng thông tin. Môi trư ng nhân đ o thái quá Ki u môi trư ng làm vi c này l i th đ i l p v i ki u môi trư ng phía trên. Ki u này l i quá b n tâm t i các m i quan h con ngư i trong t ch c. Nghiên c u v môi trư ng nhân đ o thái quá này có c i r t các công trình n i ti ng c a Hawthorne, t p trung nh n m nh t m quan tr ng c a các quan h xã h i đ i v i vi c s n xu t. Các gi thuy t căn b n c a cách ti p c n này là: các m i quan h con ngư i quan tr ng hơn các m c tiêu c a t ch c, xung đ t và tình tr ng căng th ng nên đư c h n ch b ng m i giá, đ ng cơ làm vi c c a c p dư i g n như hoàn toàn là đ ng cơ bên trong và t đi u ch nh, và m t vài ngư i cho r ng vi c tham gia vào quá trình đưa ra quy t đ nh th m chí còn quan tr ng hơn b n thân quy t đ nh đó. Các nhà qu n lý truy n đ t ni m tin c a mình b ng cách nh n m nh các nhu c u cá nhân hơn là các nhu c u c a t ch c. Trong m t vài trư ng h p, các gi thuy t này s t o nên các
  5. k t qu tích c c và đem l i hi u qu . Nhưng nhi u khi, nó đem l i các k t qu không như mong mu n. Các c p dư i thư ng đáp l i theo cách mà nó s không n m trong các quy n l i t t nh t c a t ch c. M i quan tâm phù h p đ i v i các nhu c u và quy n l i c a cá nhân b đ cao quá m c và th m chí còn đư c cho là quan tr ng hơn c các m c tiêu c a t ch c. Và h u qu là, đi u này có th d n đ n s "điêu tàn" c a t ch c. Các n l c v n đư c t o ra nh m làm hài hòa và hâm nóng các quan h gi a các cá nhân, th m chí ngay c khi s c ép và xung đ t hi n h u. Do đó, thay vì vi c b c l căng th ng thông qua các xung đ t t i cơ quan, s c ép và các c m xúc (tiêu c c) l i đư c trút lên ch ng, v , gia đình và b n bè. Và cu i cùng thì, cách x xì trét đó l i gây nguy hi m cho cá nhân hơn là xung đ t trong công vi c. Khi quá nh n m nh vào đ ng l c bên trong, nhi u ngư i nghĩ r ng ai đó đã sai khi b thúc đ y b i đ ng cơ bên ngoài, ch ng h n như s đ b t ho c thăng ti n. N u như quy t đ nh đư c c nhóm đưa ra m t cách t, các c p dư i s không th hài lòng v i các s ch đ o t c p trên. Môi trư ng phù h p v i tình hu ng Ki u môi trư ng làm vi c này đư c cho là n m gi a hai ki u môi trư ng làm vi c trên. Tuy nhiên, chính xác hơn thì, cách ti p c n này cho r ng các m c tiêu c a t ch c và cá nhân không nên xung đ t v i nhau. Ngư i bào ch a n i ti ng nh t cho quan đi m này là Douglas McGregor.
  6. McGregor đã kêu g i v m t cách ti p c n "phù h p" - d a trên s đánh giá v các nhu c u c a cá nhân và t ch c. Theo đ nh nghĩa, cách ti p c n này đưa ra gi thuy t là: m t môi trư ng làm vi c "thích h p" đư c thi t l p cho m i tình hu ng c th . N u c n thi t, nó s ph i s d ng t i bi n pháp kiên quy t và không như ng b . Ho c nó s thúc đ y s phát tri n c a cá nhân trong nh ng trư ng h p khác. Có ba gi thuy t cơ b n đ thi t l p nên ki u môi trư ng này. Th nh t, m t môi trư ng linh ho t có th đáp ng đư c s ph c t p và vi c thay đ i các nhu c u c a cá nhân và t ch c là t t hơn so v i môi trư ng c đ nh. Th hai, cá nhân không t nhiên tr nên tiêu c c ho c kháng c l i các nhu c u c a t ch c, ho c vi c nh n trách nhi m. Th ba, khi mà v cơ b n, các cá nhân không lư i bi ng, công vi c có th đư c s p x p đ cho các m c tiêu c a cá nhân và c a t ch c có s khăng khít v i nhau. Nhà qu n lý truy n đ t v s s n lòng thi t l p nên môi trư ng làm vi c phù h p có th trông đ i vào r t nhi u ph n h i t phía c p dư i. Trư c tiên, các c m xúc c a c p dư i v giá tr c a b n thân và s tôn tr ng m i ngư i s tăng lên. Đi u này s d n t i vi c thúc đ y quá trình truy n thông. Nó cũng đem l i r t nhi u bi u l không đ ng tình. Th hai, s nh n th c đư c tính tương đ ng gi a các m c tiêu c a cá nhân và t ch c s thúc đ y hi u su t tăng lên, và đ i l i, có th làm tăng thêm đáng k đ ng l c bên trong và ý th c trách nhi m l n hơn c a các c p dư i. Th ba, các c p dư i s đ t các công vi c c a h đúng hư ng v i m c tiêu c a t ch c.
  7. (Còn n a) K. Minh Theo Au. Af. Mill

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản