Lập dự toán ngân sách địa phương

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
782
lượt xem
158
download

Lập dự toán ngân sách địa phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị và Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán NSNN. + Các địa phương báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm hiện hành, đề xuất dự toán năm kế hoạch. + Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của NSNN năm kế hoạch để trình cấp xem xét, quyết định NSNN cho các đơn vị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập dự toán ngân sách địa phương

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Lập dự toán ngân sách địa phương I. Ngân sách Nhà nước 74. Lập dự toán ngân sách địa phương - Trình tự thực hiện: + Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị và Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán NSNN. + Các địa phương báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm hiện hành, đề xuất dự toán năm kế hoạch. + Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của NSNN năm kế hoạch để trình cấp xem NSNN cho các đơn vị. - Cách thức thực hiện: - Cơ quan hành chính - Bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Công văn báo cáo. - Danh mục các biểu theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN: + Tổng hợp dự toán, thu chi ngân sách địa phương (Biểu số 6,10, Phụ lục số 6) + Cân đối ngân sách địa phương năm (Biểu số 2, Phụ lục số 6) + Cơ sở tính chi sự nghiệp giáo dục (Biểu số 17, Phụ lục số 6) + Cơ sở tính chi sự nghiệp y tế (Biểu số 18, Phụ lục số 6) + Cơ sở tính chi quản lý hành chính (Biểu số 20, Phụ lục số 6) * Số lượng hồ sơ: Trung bình mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải nộp 05 biểu trong báo cáo đ NSNN. - Thời hạn giải quyết: Khoảng 4 tháng (từ khi đơn vị đề xuất báo cáo - tháng 7 đến khi Quốc hội chính thức quy NSNN và được Thủ tướng Chính phủ giao - tháng 11). - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng chính phủ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Ngân sách nhà nước
  2. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Tài chính ngân sách của - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết phê chuẩn giao dự toán NSNN, phân bổ NSTW của Quốc hội; Quyết định giao dự toán của Th phủ; của Bộ Tài chính - Lệ phí : Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có - Biểu số 2 - Phụ lục số 6 - Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN. - Biểu số 6,10 - Phụ lục số 6 - Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 - Biểu số 18 - Phụ lục số 6 - Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 - Biểu số 20 - Phụ lục số 6 - Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật NSNN năm 2002 (có hiệu lực từ năm ngân sách 2004) + Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ (có hiệu lực từ năm ngân sách 2004) + Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ năm ngân sách 2004)
  3. Phụ lục số 6 - Biểu số 02 Tỉnh (thành phố): ..................... ... CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM .......... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính) Đơn vị: triệu đồng Ước thực Nội dung Thực hiện Dự toán hiện Dự toán S TT năm .... năm ..... năm ......... năm ...... (năm hiện (năm hiện (năm trước) (năm kế hoạch) hành) hành) A B 1 2 3 4 Tổng thu NSNN trên địa bàn A Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 1 Thu từ dầu thô 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 3 Thu viện trợ không hoàn lại 4 Thu ngân sách địa phương B 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) Bổ sung từ ngân sách Trung ương 2 - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN Chi ngân sách địa phương C 1 Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên 2 Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các 3 khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản