LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Chia sẻ: inraputra

Bước 1: Thu thập thông tin, xác định các vấn đề cần GDSK Bước 2: Chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên cần giáo dục Bước 3: Xác định mục tiêu - Đối tượng GDSK Bước 4: Soạn thảo nội dung GDSK Bước 5: Xác định nguồn lực, lựa chọn các phương pháp và phương tiện truyền thông GDSK Bước 6: Thử nghiệm các phương pháp và phương tiện GDSK Bước 7: Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể Bước 8: Lập kế hoạch đánh giá chương trình GDSK...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC SỨC KHỎE

LẬP KẾ HOẠCH
GIÁO DỤC SỨC KHỎE

BS. Trần Hữu Phước
Mục tiêu
1. Trình bày các điểm cần chú ý khi lập kế hoạch GDSK.

2. Liệt kê đủ các bước của lập kế hoạch GDSK

3. Phân tích nội dung của các bước lập kế hoạch GDSK.
1. Những điểm cần lưu ý khi lập kế
hoạch giáo dục sức khỏe


Phân
Đánh giá tích
thực
nguyên
trạng
Assessm nhân
ent (Analysi
s)
Thực
hiện
chương
trình
(Action)
1.Những điểm cần lưu ý khi lập
kế hoạch giáo dục sức khỏe

1.1. Khảo sát ( Điều tra nghiên cứu trước )
1.2. Lồng ghép kế hoạch GDSK vào các kế hoạch, chương
trình y tế, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội
1.3. Thống nhất được với địa phương
1.4. Phối hợp liên ngành
1.5. Dự kiến những nguồn lực có thể sử dụng trong giáo
dục sức khỏe
1.6. Tiến hành thí điểm
2. Các bước lập kế hoạch
giáo dục sức khỏe
Bước 1: Thu thập thông tin, xác định các vấn đề cần
GDSK
Bước 2: Chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên cần giáo dục
Bước 3: Xác định mục tiêu - Đối tượng GDSK
Bước 4: Soạn thảo nội dung GDSK
Bước 5: Xác định nguồn lực, lựa chọn các phương pháp
và phương tiện truyền thông GDSK
Bước 6: Thử nghiệm các phương pháp và phương tiện
GDSK
Bước 7: Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể
Bước 8: Lập kế hoạch đánh giá chương trình GDSK
Bước 1: Thu thập thông tin,
xác định các vấn đề cần GDSK
Các câu hỏi cần được quan tâm đến là :
+ Vấn đề sức khỏe của cộng đồng là gì.
+ Số lượng những người có vấn đề sức khỏe đó.
+ Những hành vi có thể dẫn đến vấn đề sức khỏe
+ Những lý do khác của vấn đề sức khỏe.
Các thông tin khác cần được lưu ý:
- Niềm tin, lối sống, phong tục tập quán của cộng
đồng.
- Dân số, nghề nghiệp của người dân trong cộng đồng,
- Mức sống, trình độ văn hóa chung.
- Các hình thức sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ. Các tổ
chức xã hội tại cộng đồng.
- Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang có.
Thu thập thông tin

Thu thập thông tin sẽ giúp cho cán bộ Y tế nhận
biết rõ vấn đề sức khỏe đó là gì,
tầm quan trọng và ảnh hưởng như thế nào đến
đời sống kinh tế chính trị, xã hội.
Thu thập thông tin chính xác, đầy đủ sẽ giúp
cho cán bộ Y tế lựa chọn giải pháp, chiến lược
thích hợp để giải quyết vấn đề sức khỏe.
Các phương pháp thu thập thông
tin:

- Quan sát

- Phỏng vấn
-Thu thập thông tin qua sổ sách
và các tài liệu báo cáo lưu trữ
Bước 2: Chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên
cần giáo dục

Các tiêu chuẩn để xét ưu tiên TCC SXH VĐHH TNGT

1. Mức độ phổ biến 4 3 5 2
2. Mức độ trầm trọng 2 3 0 5
3. Ảnh hưởng đến người nghèo 5 5 5 5
4. Đã có kỹ thuật phương tiện giải 0 1` 0 0
quyết
5. Cộng đồng chấp nhận 5 5 5 5
6. Kinh phí chấp nhận được 5 4 4 3
Cộng điểm 21 21 19 20
Bước 3: Xác định mục tiêu giáo dục sức khỏe - Đối
tượng giáo dục

Mục tiêu GDSK chính là những thay đổi hành vi có lợi
cho sức khỏe của đối tượng sau khi được giáo dục mà
trước đó họ có những hành vi có hại cho sức khỏe.

Các yếu tố của một mục tiêu GDSK cụ thể gồm:
+ Một hành động
+ Mức độ hoàn thành
+ Nêu rõ đối tượng đích
+ Các điều kiện để hoàn thành
( Ví dụ: 60% các bà mẹ đang nuôi con nhỏ tự pha được dung dịch

OREZOL và các dung dịch thay thế tại nhà ).
Bước 4: Soạn thảo nội dung GDSK

Nguyên tắc :
Dựa vào mục đích GDSK và những kiến thức Y học cần
thiết để soạn thảo nội dung cần giáo dục

* Thông tin phải biết : Là thông tin mà mỗi người dân phải
biết và họ có thể tiếp thu được và thực hiện được.
* Thông tin cần biết : Giúp cho đối tượng hiểu biết nhiều
hơn và liên quan đến vấn đề cần giáo dục.
* Thông tin nên biết : Giúp cho đối tượng nắm vững chủ
đề và có thể sẵn sàng giải đáp thắc mắc.
Bước 4: Soạn thảo nội dung GDSK

Yêu cầu :

- Cần phải biết bài GDSK viết cho ai ? Viết nh ững gì ?
- Lượng thông tin cần và đủ.
- Chỉ viết những vấn đề chắc chắn được khẳng định
- Khả năng của người hướng dẫn
- Chuẩn bị đủ tài liệu cần hổ trợ cho phần kỹ thuật
Bước 5: Xác định nguồn lực, lựa chọn các phương
pháp và phương tiện TT GDSK

Nguồn lực bao gồm:

+ Nhân lực: Ai sẽ tham gia vào các hoạt động giáo dục
sức khỏe ?
+ Kinh phí: Kinh phí địa phương cấp, kinh phí theo kế
hoạch, đóng góp của cộng đồng, của các tổ chức
khác...
+ Cơ sở vật chất: phương tiện, trang bị nào có thể huy
động vào hoạt động TT GDSK
+ Thời gian: Nên sắp xếp thời gian hợp lý, đồng thời
cũng nên dự kiến thời gian nào sẽ tiến hành chưong
trình GDSK để đạt được kết quả cao nhất
Bước 5: Xác định nguồn lực, lựa chọn các phương
pháp và phương tiện TT GDSK

Lựa chọn phương pháp - phương tiện TT GDSK.

Tùy theo các phương tiện sẵn có mà lựa chọn phương
pháp GDSK thích hợp để đạt được mục tiêu đã dự định.

Điều cần lưu ý là các phương pháp GDSK bao giờ cũng
gắn liền với việc sử dụng phương tiện TT GDSK.

Phương pháp và phương tiện TT- GDSK có thể sử
dụng phối hợp với nhau và được lựa chọn phù hợp với
điều kiện thực tế, nguồn lực có sẵn, thời gian, địa điểm,
nội dung giáo dục và đặc biệt là thích hợp với đối tượng
đích.
Bước 6: Thử nghiệm các phương pháp và phương
tiện GDSK


- Thử nghiệm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, tránh lãng
phí những nguồn lực không cần thiết
- Nêu một số câu hỏi thử nghiệm trên một nhóm đ ối
tượng đích được chọn ngẫu nhiên để tránh kết quả
sai lệch và nhiễu
- Sau khi thử nghiệm cần thảo luận đi đến quyết định
sửa đổi, bổ sung và thử nghiệm lại nếu cần sau đó
quyết định lựa chọn phương pháp, phương tiện
GDSK thích hợp nhất.
Bước 7: Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể

Chương trình hoạt động cụ thể phải nêu rõ:
Những việc cần phải làm, làm khi nào? ai chịu trách
nhiệm, cơ quan phối hợp, phương tiện, phương pháp
nào, nguồn lực cần những gì? Mọi hoạt động cần ghi
chi tiết trên thời gian biểu để tiện theo dõi khi th ực hiện.

Các hoạt động GDSK thường phối hợp với các hoạt
động dịch vụ y tế ( các hoạt động chủ yếu) và các hoạt
động hổ trợ nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động
chính như: tổ chức cộng đồng tham gia, phối hợp liên
nghành..
Bước 7: Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể

Mẫu kế hoạch hoạt động cụ thể

- Tên chương trình GDSK: ...........................
- Mục tiêu: 1/ ...............................................
2/ ...............................................Tên các Người, cơ Người Nguồn Kết quả
Thời gian quan lực cần
hoạt động Người giám sát dự kiến
Bắt đầu Kết thúc thực hiện phối hợp thiết
Lưu ý: Kế hoạch càng cụ thể và chi tiết sẽ giúp cho
việc điều hành và giám sát kế hoạch dễ dàng thu ận l ợi.
Bước 8: Lập kế hoạch đánh giá
chương trình GDSKNgười lập kế hoạch GDSK cần xác định các
phương pháp đánh giá thích hợp dựa trên các chỉ
tiêu, chỉ số được xây dựng để đo lường mục tiêu
đã đề ra
1. Xác định 2. Chọn
vấn đề vấn đề SK
SK ưu tiên8. Lập 3. Xác định
kế hoạch mục tiêu và
đánh giá đối tượng

CÁC BƯỚC
LẬP KẾ HOẠCH GDSK


7. Xây dựng 4. Xác định
chươngtrình nội dung
Hành động GDSK

6. Thử
nghiệm 5. Xác định
PP, PT nguồn lực,
GDSK phương tiện
PP GDSK
TÓM LẠI
Kế hoạch GDSK phải trả lời được các câu hỏi sau
đây:

 Tạ i sao phải giáo dục vấn đề đó ?
 Giáo dục cho ai ?
 Nội dung giáo dục là gì ?
 Giáo dục bằng những hình thức nào ?
 Dùng phương tiện nào ? Tài liệu gì ?
 Ai làm được ? Cần đào tạo và huấn luyện không ?
 Ngân sách từ đâu?
 Làm ở đâu?
 Làm thế nào? Vấn đề nào làm trước? Vấn đề nào làm sau ?
 Làm sao để đánh giá
 Bài học rút ra là gì ?
 Cần làm gì nếu không đạt được mục tiêu như đã định?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản