Lập trình hướng đối tượng với C++

Chia sẻ: womanhood911_06

- C++ là một sự mở rộng của C,do đó có thể sử dụng một chương trình biên dịch C++ để dịch và thực hiện các chương trình viết bằng C. - C yêu cầu các chú thích nằm giữa /* và */.C++ cho phép tạo một chú thích bắt đầu bằng "//" cho đến hết dòng.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lập trình hướng đối tượng với C++

L P TRÌNH HƯ NG I TƯ NG V I C++
Mét sè tiÖn Ých vµ më réng cña C++ so
víi C
M C TIÊU C A BÀI NÀY GIÚP NGƯ I H C
Nh p/xu t d li u s d ng toán t cin và cout
Vi t chú thích trên m t dòng, khai báo bi n m i nơi, c p phát và thu h i b nh
ng s d ng toán new và delete,
Gi i các bài t p có s d ng k thu t ch ng hàm, thâm s ng m nh.

A/ TÓM T T LÝ THUY T
- C++ là m t s m i r ng c a C, do ó có th s d ng m t chương trình biên d ch
C++ d ch và th c hi n các chương trình vi t b ng C
- C yêu c u các chú thích n m gi a /* và */. C++ cho phép t o m t chú thích b t u
b ng “//” cho n h t dòng
- C++ cho phép khai báo tuỳ ý. Th m chí có th khai báo bi n trong ph n kh i t o
c a câu lênh l p for
- C++ cho phép truy n tham s cho hàm b ng tham chi u. i u này tương t như
truy n tham bi n cho chương trình con trong ngôn ng l p trình PASCAL. Trong l i g i
hàm ta dùng tên bi n và bi n ó s ư c truy n cho hàm qua tham chi u. i u ó cho
phép thao tác tr c ti p trên bi n ư c truy n ch không ph i gián ti p qua bi n tr .
- Toán t new và delete trong C++ ư c dùng qu n lý b nh ng thay vì các
hàm c p phát ng c a C
- C++ cho phép ngư i vi t chương trình mô t các giá tr ng m nh cho các tham s
c a hàm, nh ó hàm có th ư c g i v i m t danh sách các tham s không .
- Toán t “::” cho phép truy nh p bi n toàn c c khi ng th i s d ng bi n c c b và
toàn c c cùng tên.
- Có th nh nghĩa các hàm cùng tên v i các tham s khác nhau. Hai hàm cùng tên
s ư c phân bi t nh giá tr tr v và danh sách ki u các tham s .
B. M T S LƯU Ý (Các l i thư ng g p, m t s thói quen l p trình t t...)
Các l i thư ng g p
Quên óng */ cho các chú thích
Khai báo bi n sau khi bi n ư c s d ng
S d ng l nh return tr v giá tr nhưng khi nh nghĩa hàm l i mô t hàm ki u
void ho c ngư c l i, quên câu l nh này trong trư ng h p hàm yêu c u giá tr tr v .
Không có hàm nguyên m u cho các hàm
B qua kh i t o cho các bi n tham chi u
Thay i giá tr c a các h ng
T o các hàm cùng tên, cùng tham s .
M t s thói quen l p trình t t
S d ng “//” tránh l i không óng */ khi chú thích n m g n trong m t dòng.
S d ng các kh năng vào ra m i c a C++ chương trình d c hơn.
t các khai báo biên lên u kh i l nh.
Ch dùng t khoá inline v i các hàm “nh ”,”không ph c t p”.
S d ng con tr truy n tham s cho hàm khi c n thay i giá tr tham s , còn
tham chi u dùng truy n các tham s có kích thư c l n mà không có nhu c u
thay i n i dung.
Tránh s d ng bi n cùng tên cho nhi u m c ch khác nhau trong chương trình.Trang 1
L P TRÌNH HƯ NG I TƯ NG V I C++


C/ BÀI T P M U
Ví d 1: C++ ch p nh n hai ki u chú thích. Các l p trình viên b ng C ã quen v i
cách chú thích b ng /*…*/. Trình biên d ch s b qua m i th n m gi a /*…*/.

Xét chương trình sau :

CT1_1.CPP
/*
1.
Chương trình in các s t 0 n 9.
*/
#include
void main()
{
int I;
for(I = 0; I < 10 ; ++ I)// 0 - 9
cout
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản